x

afm2_vrijstelling_dubbel-1768x122

Effectieve belegging met
een gezond rendement

Omdat de natuurmarkt de afgelopen jaren exponentieel is gegroeid, bieden wij beleggers een unieke kans om hierop in te spelen. De groene obligaties van DGB zijn de perfecte combinatie van slim beleggen en betekenisvolle impact. Lees meer over onze groene obligaties met een duurzaam rendement van 8% per jaar.

arrow 1

Vraag nu het informatiepakket voor de groene obligatie aan

duurzam-investeren-green-obligatie

Duurzaam groenfondsbelegging met positief effect op de natuur

Financieel rendement met sociaal en ecologisch effect

icon

10 miljoen hectare

Een derde van het aardoppervlak is bedekt met bossen. Dit aantal neemt gestaag af, aangezien jaarlijks ongeveer 10 miljoen hectare wordt ontbost.
icon

De helft van de diersoorten

Wetenschappers schatten dat 48% van de diersoorten momenteel te kampen heeft met een afname van de populatie, en dat 21% van de plantensoorten met uitsterven wordt bedreigd.
icon

Meer dan een miljard mensen

Meer dan een miljard mensen zijn voor hun levensonderhoud afhankelijk van bossen en worden getroffen door ontbossing. Ruim 2,4 miljard mensen gebruiken energie uit hout om te koken.

Kapitaalgroei op lange termijn voor onze beleggers

DGB sourcet, ontwikkelt en beheert een gediversifieerde portefeuille van grootschalige natuurprojecten. We investeren in duurzame natuurprojecten en bouwen een aantrekkelijke portefeuille op die inkomensrendement en kapitaalgroei combineert. Deze projecten genereren CO₂-reductiecertificaten die bedrijven helpen klimaatneutraliteit te bereiken en te investeren in de natuur. Onze projecten worden geverifieerd door onafhankelijke externe auditors en ontwikkelen zowel kapitaalgroei op de lange termijn als een aantrekkelijk en duurzaam inkomensrendement.

Duurzame en gediversifieerde groene aandelen portefeuille

We combineren vermogensgroei met inkomstenopbrengst, een duurzame en gediversifieerde portefeuille om onze aandeelhouders een reëel langetermijnrendement te bieden.

Maatschappelijke impact met financieel rendement

Naast het genereren van aantrekkelijke rendementen, heeft groen beleggen een significant positief effect op de lokale economieën met de natuurprojecten van DGB op het terrein.

Goed voor de planeet en voor uw portefeuille

Waarom investeren in groen ondernemen met DGB Group?

"Onze visie is om een toonaangevende investeerder met een grote impact te zijn in duurzaam beheerde bossen door onze aandeelhouders een concurrerend reëel investeringsrendement te bieden in combinatie met een positieve sociale impact. Investeren in de natuur is een aantrekkelijk alternatief gebleken voor langetermijninvesteerders, omdat het de mogelijkheid om te profiteren van de waarde van een natuurlijk groeiend product en de zekerheid van eigendom van het onderliggende land. Dit zorgt voor: inkomstenstroom uit CO₂-certificaten uit het bos en vermogensgroei op lange termijn op een duurzame en fiscaal efficiënte manier."

Screenshot at Jun 01 12-47-24
Selwyn Duijvestijn
Chief Executive Officer

"CO₂-certificaten, de toestemming om CO₂ en andere broeikasgassen uit te stoten, zijn de afgelopen vijf jaar een van de best presterende grondstoffen geweest. De Europese CO₂-prijzen zijn in 2021 bijna verdrievoudigd. Velen denken dat de prijzen nog hoger kunnen worden. Naarmate deze voordelen beter worden erkend en gewaardeerd, zien investeerders in duurzame natuurprojecten een financieel rendement dat beter presteert dan investeringen in conventionele bedrijven. Natuuroplossingen zijn een duurzame reële troef die zowel een beleggingsportefeuille diversifieert als blootstelling biedt aan bosbouw en onderliggende groeimogelijkheden voor grondwaarde."

Screenshot at Jun 01 12-47-07
Thomas Donia
Chief Operating Officer

Wat we hebben bereikt met onze wereldwijde projecten

31,2+

miljoen bomen geplant

250.000

hectare land hersteld

60+

miljoen ton CO₂ zal worden vastgelegd

600+

banen zullen worden gecreëerd

300.000

efficiënte kookovens worden verspreid

Ontvang direct het informatiepakket en ontdek hoe u kunt profiteren van 8%  rendement per jaar met onze groene obligaties.

Sociale en financiële investeringen

Hoe worden projecten geverifieerd?

Een belegging in bosbouw- en natuuroplossingen met DGB als grootste projectontwikkelaar in Nederland, kan een aantrekkelijk langetermijnrendement bieden door een combinatie van onze aanzienlijke expertise en de robuuste onderliggende kenmerken van de activaklasse.

1

Haalbaarheidsstudie

Een team van ecologen en biologen doet een haalbaarheidsstudie op het land.

2

Projectontwerp

Projectmanagers ontwerpen het project en stellen scope en tijdlijnen op.

3

Verified Carbon Standard

Het projectplan wordt ingediend voor verificatie.

4

Verkoop CO₂-certificaten

De CO₂-compensatie is geverifieerd en kan worden verkocht als CO₂-certificaten

Investeer bij ons

Doe met ons mee aan de projecten

DGB is 's werelds eerste beursgenoteerde, speciaal gebouwde bedrijf dat zich richt op CO₂-compensatie en -behoud, en is een grootschalige projectontwikkelaar voor CO₂-vastlegging die gespecialiseerd is in het produceren van CO₂-compensaties van op duurzaamheid gebaseerde natuuroplossingen.

Het bos is niet van één persoon maar van vele mensen. Een beursgenoteerd bedrijf met veel bos als activa is de beste manier om tot een economisch haalbare oplossing te komen zodat mensen samen kunnen werken om de planeet te redden.

Als vertrouwde partner kan u naar Klimaatneutraal leiden met een duidelijke transparante en sterke investeringsmogelijkheid.

Investor Deck Index

Tijdlijn van projecten en verwacht rendement
Snel groeiende CO₂-compenserende prijzen
Uitbreiding van het bewustzijn van klimaatneutraal
Geavanceerde technologie voor herbebossing
Bewaken van de projecten en risicoplannen
Bebossingsmethodologie
Validatieproces

Veelgestelde vragen

Wat is CO₂-compensatie precies?

Individuen en bedrijven over de hele wereld erkennen het belang van het verminderen van hun CO₂-emissies. Als gevolg hiervan verkleinen velen van hen hun ecologische voetafdruk door middel van energie-efficiëntie en andere maatregelen. Vaak is het voor deze entiteiten echter niet mogelijk om hun doelstellingen te halen of hun CO₂-voetafdruk volledig te elimineren, althans niet op korte termijn met alleen interne reducties. Ze hebben een flexibel mechanisme nodig om deze ambitieuze doelen te bereiken en de CO₂-markt te betreden. 

Door gebruik te maken van de CO₂-compensatie kunnen entiteiten hun uitstoot neutraliseren of compenseren door CO₂-compensatie die is gegenereerd door projecten die de uitstoot van broeikasgassen elders verminderen, in te trekken. Het is natuurlijk van cruciaal belang om ervoor te zorgen of te verifiëren dat de emissiereducties die door deze projecten worden gegenereerd, daadwerkelijk plaatsvinden. 

Bedrijven en particulieren willen graag bijdragen aan hun leefomgeving. Om deze bereidheid om te zetten in uitvoering, maakt natuurcompensatie en vooral CO₂-compensatie natuurcompensatie eenvoudig en bieden zij een passend, flexibel compensatiesysteem. 

Hoewel er vanuit het oogpunt van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) interesse is om bij te dragen aan natuurbehoud, is deze interesse het afgelopen jaar toegenomen vanwege de noodzaak om de CO₂-uitstoot te verminderen en te compenseren. CO₂-compensatie gebeurt op verplichte basis, maar ook op vrijwillige basis voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en public relations.

Hoe verifieert DGB Group haar compensatie(projecten)?

DutchGreen verifieert haar CO₂-compensatie volgens methodes van VCS. Het VCS-programma is 's werelds meest gebruikte vrijwillige CO₂-compensatieprogramma. Bijna 1.700 gecertificeerde VCS-projecten hebben samen meer dan 630 miljoen ton CO₂- en andere broeikasgasuitstoot uit de atmosfeer verminderd of verwijderd. 

Projecten die in het kader van het VCS-programma zijn ontwikkeld, moeten een streng beoordelingsproces volgen om gecertificeerd te worden. VCS-projecten bestrijken een breed scala aan sectoren, waaronder hernieuwbare energie (zoals wind- en waterkrachtprojecten), bosbouw (inclusief het voorkomen van ontbossing) et cetera. 

De VCS-norm legt de regels en vereisten vast waaraan alle projecten moeten voldoen om gecertificeerd te worden. Alle VCS-projecten zijn onderworpen aan bureau- en veldaudits door zowel gekwalificeerde onafhankelijke derden als Verra-personeel om ervoor te zorgen dat aan de normen wordt voldaan en dat de methodologieën correct worden toegepast.

Projecten worden beoordeeld aan de hand van een technisch verantwoorde kwantificeringsmethode voor broeikasgasemissiereductie die specifiek is voor dat projecttype.

Hoe zorgt DGB Group ervoor dat een project daadwerkelijk effect heeft?

DGB controleert al haar projecten op additionaliteit, duurzaamheid en niet-lekkage. 

  • Additionaliteit: additionaliteit vereist dat het bosproject meer CO2 vastlegt dan in een 'business as usual'-scenario. Het project moet aantonen dat de CO₂-vastlegging niet zou zijn gebeurd zonder de ontwikkeling van het specifieke compensatieproject.
  • Duurzaamheid: Duurzaamheid vereist dat verbeteringen voor de verwijdering van broeikasgassen gedurende maximaal 100 jaar moeten worden gehandhaafd. Om de duurzaamheid aan te tonen, moet elk project gedurende de looptijd van het project (~25 jaar) om de zes jaar een externe verificatie van inventarisrapporten en een locatiebezoek ondergaan.
  • Niet-lekkage: Lekkage van CO₂-compensatieprojecten vindt plaats wanneer de reductie van broeikasgassen in het ene gebied resulteert in een onbedoelde toename van de uitstoot van broeikasgassen op een andere locatie. Projectmanagers moeten aantonen dat hun project geen buitensporige lekkage veroorzaakt, waardoor in wezen de toename van de verwijdering van broeikasgassen uit hun project wordt weggevaagd. 

Wat is vrijwillige CO₂-compensatie?

De vrijwillige markten zijn de algemene naam voor alle vrijwillige geverifieerde compensaties voor CO₂-emissiereductie. De belangrijkste doelstelling voor het verwerven van Verified Emission Reductioncredits (VER) is het neutraliseren van de CO₂-voetafdruk, voornamelijk gemotiveerd door Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en public relations.

De vrijwillige CO₂-compensatiemarkt stelt particuliere investeerders, overheden, niet-gouvernementele organisaties en bedrijven in staat vrijwillig CO₂-compensatie aan te schaffen om hun uitstoot te compenseren. Bedrijven die niet in staat zijn hun uitstoot te verminderen, kunnen CO₂-compensaties kopen bij geverifieerde leveranciers om hun uitstoot te compenseren.

Wat zeggen analisten over de toekomstige omvang van de markt voor vrijwillige CO₂-compensatie?

Naarmate de inspanningen om de wereldeconomie klimaatneutraal te maken toenemen, zou de vraag naar vrijwillige CO₂-compensatie kunnen blijven stijgen. Op basis van de vermelde vraag naar CO₂-certificaten, vraagprognoses van experts die door de TSVCM zijn onderzocht en het volume aan negatieve emissies dat nodig is om de emissies te verminderen in overeenstemming met het doel van 1,5 graad opwarming, schat McKinsey dat de jaarlijkse wereldwijde vraag naar CO2-compensatie kan oplopen tot wel 1,5 tot 2,0 gigaton CO2 (GtCO2) in 2030 en tot 7 tot 13 GtCO2 in 2050.

Afhankelijk van verschillende prijsscenario's en hun onderliggende drijfveren, zou de marktomvang in 2030 tussen de $5 miljard en $30 miljard aan de lage kant en meer dan $50 miljard aan de hoge kant kunnen zijn. terwijl de primaire markt van de markt voor vrijwillige CO₂-compensatie tegen 2030 naar verwachting tot €100 miljard waard zal zijn.

De Taskforce on Scaling Voluntary Carbon Markets (TSVCM), gesponsord door het Institute of International Finance (IIF), schat dat de vraag naar CO₂-compensatie tegen 2030 met een factor 15 of meer en tegen 2050 met een factor 100 kan toenemen.

Wat is de prijs voor een CO₂-compensatie op de vrijwillige CO₂-markt?

De prijs van 1 ton CO₂ verschilt per type CO₂-compensatie en verandert afhankelijk van de achterliggende projecten. De belangrijkste factoren om de prijs van een CO₂-compensatie vast te stellen zijn:

  • Type (bebossing/herbebossing, vermeden gesprek of verbeterd bosbeheer)
  • Vintage (jaar van compensatie)
  • Additionaliteit (additionaliteit vereist dat het bosproject meer CO₂ vastlegt dan in een 'business as usual' Het project moet aantonen dat de CO₂-vastlegging niet zou zijn gebeurd zonder de ontwikkeling van het specifieke compensatieproject.)
  • Locatie
  • Communautaire aspecten 
  • Biodiversiteitsaspecten

Het grootste verschil is tussen compensaties van het vermijdingstype en compensaties van het verwijderingstype. Beide compensaties zijn uiterst belangrijk voor natuurbehoud - compensaties voor vermijding zorgen voor het bestaan ​​van meer emissie-efficiënte bedrijven, terwijl verwijderingscompensaties de opslagcapaciteit van de aarde vergroten tot buiten onze natuurlijke wilde bossen en tuinen.

Welke bedrijven compenseren hun CO₂-uitstoot via vrijwillige CO₂-compensatie?

DutchGreen roept bedrijven en organisaties wereldwijd op om gezamenlijk actie te ondernemen op het gebied van natuur, biodiversiteit en ecosysteemherstel. De Groep dringt er bij iedereen op aan om samen te werken aan een veilige en gezonde planeet voor de volgende generaties. 

DGB stelt zich een verbonden wereld voor waar samenwerking tussen toonaangevende bedrijven en organisaties kan helpen bij het behoud van onze kostbare planeet en dieren in het wild. 

Hieronder hebben we geweldige casestudies geschetst van bedrijven die hun CO₂-uitstoot compenseren via de vrijwillige CO₂-markten:

Beleggen in duurzaamheid met 8% rendement

Lees meer over groene obligaties met een meer verantwoorde belegging en duurzaam rendement.