x
LAATSTE ARTIKEL Wat is de CO₂-prestatieladder? Lees artikel

Water en de toekomst redden

Water is een essentiële hulpbron voor het leven op aarde, en naarmate de bevolking van onze planeet groeit, wordt het steeds belangrijker om prioriteit te geven aan inspanningen voor waterbehoud. Laten we het belang van waterbesparing voor de toekomst onderzoeken en strategieën en oplossingen bespreken die individuen en gemeenschappen kunnen gebruiken om waterverspilling te verminderen en een duurzame watervoorziening te garanderen.


 • Deel dit artikel:

Waterbesparing voor een duurzame toekomst

Het belang van waterbesparing wordt steeds duidelijker. Waterbesparing gaat niet alleen over het verlagen van de waterrekening of het behouden van een essentiële hulpbron voor het heden, maar ook over het veiligstellen van een duurzame toekomst voor toekomstige generaties.

Saving Water and the Future (1)

Wat is waterbesparing?

Waterbehoud is de praktijk waarbij water efficiënt wordt gebruikt om afval te verminderen en deze kostbare hulpbron te behouden. Het gaat om het zorgvuldig beheren en gebruiken van waterbronnen om de hoeveelheid water die wordt gebruikt te minimaliseren en verontreiniging te voorkomen. Water is een eindige hulpbron, en met de steeds groter wordende wereldbevolking is er een groeiende vraag naar schoon water. Waterbehoud is vooral van cruciaal belang in droge gebieden, waar waterschaarste een groot probleem is.

Lees meer: 10 landbouwtechnieken voor waterbehoud

Het belang van waterbehoud

Water is essentieel voor het leven en speelt een cruciale rol bij het in stand houden van ecosystemen, de landbouw, de industrie en het menselijk welzijn. Waterbehoud is steeds belangrijker geworden. Hier zijn de redenen waarom:

Ecosystemen beschermen

Waterbehoud is essentieel voor het behoud van ecosystemen en biodiversiteit. Het besparen van water draagt bij aan het behoud van gezonde ecosystemen en het behoud van dieren in het wild.

Zorgen voor voedselzekerheid

Waterbesparende praktijken helpen boeren meer voedsel te produceren met minder water, waardoor de voedselzekerheid wordt gewaarborgd.

Geld besparen

Het besparen van water leidt tot kostenbesparingen voor particulieren en bedrijven. Door het waterverbruik te verminderen, besparen huishoudens geld op hun waterrekening, terwijl industrieën hun bedrijfskosten kunnen verlagen en de efficiëntie kunnen verhogen.

Energieverbruik verminderen

Het pompen, behandelen en distribueren van water vergt een aanzienlijke hoeveelheid energie. Het besparen van water kan het energieverbruik en de daarmee samenhangende uitstoot helpen verminderen.

DGB Group beheert grootschalige natuurprojecten die uitstoot verminderen en bedrijven helpen hun klimaatdoelstellingen te bereiken. Door de kracht van de natuur te benutten, creëren we boomplantprojecten die helpen bij het besparen van water door regenval in het gebladerte op te vangen en water dat in de bodem infiltreert te absorberen en te zuiveren.

Doelstellingen om water te besparen en de toekomst

De doelstellingen van waterbesparing zijn veelzijdig. Ze omvatten het terugdringen van waterverspilling, het bevorderen van duurzame watergebruikspraktijken, het beschermen en herstellen van waterecosystemen en het garanderen van gelijke toegang tot water voor alle gemeenschappen. Door deze doelen te bereiken kunnen we de gevolgen van klimaatinstabiliteit helpen verzachten, de biodiversiteit bevorderen en onze watervoorraden voor toekomstige generaties beschermen.

Maak vandaag nog een positieve impact op de toekomst

Het belang van water

Water is een van de essentiële hulpbronnen op aarde – en ook een van de meest eindige. Terwijl de wereldbevolking blijft groeien en veranderende klimaten droogtes en waterschaarste in bepaalde regio's verergeren, wordt het steeds belangrijker om de waarde van deze kostbare hulpbron te erkennen en stappen te ondernemen om deze te behouden en te beschermen.

De rol van water in ecosystemen

Het doel van water in ecosystemen is het bieden van leefgebieden voor in het water levende organismen. Rivieren, meren en oceanen herbergen een breed scala aan soorten, waaronder vissen, amfibieën en waterplanten. Deze organismen zijn voor hun overleving afhankelijk van water, en elke verandering in de kwaliteit of kwantiteit van dat water kan een aanzienlijke impact hebben op hun gezondheid.

Saving Water and the Future (2)Roedel Afrikaanse leeuwen drinkt water.

Het belang van water voor het menselijk leven

Water is essentieel voor ons voortbestaan. Ons lichaam bestaat voor ongeveer 60% uit water en we moeten deze voorraad dagelijks aanvullen. Het is noodzakelijk voor veel lichaamsfuncties, waaronder het reguleren van de lichaamstemperatuur, het transporteren van voedingsstoffen en het wegspoelen van afvalstoffen. Het is ook van cruciaal belang voor de landbouw en de voedselproductie. Water is nodig voor de groei van planten, en gewassen hebben een consistente en betrouwbare watervoorziening nodig om te kunnen gedijen.

Lees meer over onze CO₂-landbouwprojecten om water te helpen besparen

Integreer bomen in uw bedrijf

Wij kunnen uw bedrijf helpen duurzamer te worden door bomen in uw bedrijf te integreren.

Waterschaarste

Waterschaarste is een situatie waarin de beschikbare zoetwatervoorraden onvoldoende zijn om aan de behoeften van de bevolking te voldoen, inclusief voor drinkwater, sanitaire voorzieningen, landbouw en industriële activiteiten. De term omvat ook het gebrek aan toegang tot veilig en schoon water als gevolg van natuurlijke of door de mens veroorzaakte oorzaken.

Er zijn talloze oorzaken van waterschaarste, waaronder:

Bevolkingsgroei

De wereldbevolking groeit in een alarmerend tempo, wat leidt tot een grote vraag naar watervoorraden. De toenemende bevolking zet de beschikbare watervoorraden onder druk, wat leidt tot waterschaarste.

Overmatig gebruik van waterbronnen

Het overmatig gebruik van watervoorraden, voornamelijk voor landbouw- en industriële doeleinden, leidt tot de uitputting van zoetwatervoorraden, wat bijdraagt aan waterschaarste.

Verstedelijking

Snelle verstedelijking leidt tot een grotere vraag naar water, waardoor de beschikbare watervoorraden onder druk komen te staan en waterschaarste ontstaat.

Saving Water and the Future (6)
Citroenen tijdens het wasproces van een moderne productielijn.

Effecten van waterschaarste op het milieu en de mens

Effecten van waterschaarste op het milieu

Ecosystemen

Waterschaarste kan ernstige gevolgen hebben voor ecosystemen, waaronder de achteruitgang van wetlands en andere zoetwaterhabitats.

Ontbossing

Waterschaarste kan tot ontbossing leiden als gemeenschappen bomen kappen om plaats te maken voor landbouw en veehouderij, wat leidt tot verlies van leefgebied voor talloze soorten.

Lees meer: Hoe houdt u de ecosystemen in uw omgeving in stand?

Effecten van waterschaarste op de mens

Gezondheid

Waterschaarste kan leiden tot door water overgedragen ziekten, waaronder cholera, tyfus en diarree, die ernstige gevolgen kunnen hebben voor de menselijke gezondheid.

Voedselonzekerheid

Waterschaarste kan leiden tot verminderde oogstopbrengsten, wat leidt tot voedselonzekerheid en ondervoeding, wat de gezondheid en het welzijn van individuen aantast.

Regio’s die te maken hebben met waterschaarste

 • Midden-Oosten en Noord-Afrika (MONA): De MONA-regio is wereldwijd een van de meest waterarme regio's. De hoge bevolkingsgroei in de regio en het ontoereikende waterbeheer hebben bijgedragen aan de waterschaarste.

 • Zuid-Azië: Miljoenen mensen in Zuid-Azië hebben geen toegang tot veilig en schoon water. De hoge bevolkingsgroei in de regio, de overmatige onttrekking van grondwater en de inefficiënte irrigatiesystemen hebben bijgedragen aan de waterschaarste.

 • Westelijke Verenigde Staten: Het westen van de Verenigde Staten, inclusief Californië, Nevada en Arizona, wordt geconfronteerd met ernstige waterschaarste, met langdurige droogtes en overmatig gebruik van watervoorraden.

Maak vandaag nog een positieve impact op de planeet

Strategieën voor waterbesparing

Strategieën voor waterbehoud kunnen vele vormen aannemen, waaronder efficiënt watergebruik in de landbouw, het terugdringen van het huishoudelijk watergebruik en praktijken voor hergebruik en recycling van water.

Efficiënt watergebruik in de landbouw

 • Gebruik druppelirrigatiesystemen: Druppelirrigatiesystemen leveren water rechtstreeks aan de wortels van de plant, waardoor waterverspilling door verdamping en afvloeiing wordt verminderd. Deze irrigatiemethode is vooral effectief voor gewassen zoals fruit en groenten die precieze hoeveelheden water nodig hebben.
 • Gebruik droogtetolerante gewassen: Droogtetolerante gewassen zijn gewassen die kunnen gedijen bij laag water. Door dit soort gewassen te planten, kunnen boeren hun waterverbruik verminderen zonder hun opbrengsten in gevaar te brengen.

Lees meer: 10 landbouwtechnieken voor waterbehoud

Saving Water and the Future (3)
Sla dat in een systeem met waterkracht wordt gekweekt.

Het verminderen van het huishoudelijk waterverbruik

Door water te besparen, draagt u bij aan het behoud van de kostbare hulpbronnen van onze planeet. Hier volgen praktische tips om het huishoudelijk waterverbruik te verminderen:

 • Lekkages repareren: Zelfs kleine lekken in leidingen en kranen kunnen na verloop van tijd veel water verspillen. Controleer regelmatig op lekkages en repareer deze direct om onnodig waterverlies te voorkomen.

 • Douchetijd verkorten: Door uw douchetijd met enkele minuten te verkorten, kunt u een aanzienlijke hoeveelheid water besparen. Overweeg het gebruik van een douchetimer of het afspelen van muziek om u te helpen de tijd bij te houden.

Waterrecycling en hergebruik

Waterrecycling en hergebruik is het proces waarbij behandeld afvalwater wordt gebruikt voor andere doeleinden dan drinken, zoals irrigatie of industriële processen. Hier zijn enkele voordelen van waterrecycling en -hergebruik:

 • Kostenbesparingen: Het recyclen en hergebruiken van water kan de kosten voor water- en afvalwaterzuivering aanzienlijk verlagen. Door gezuiverd afvalwater te hergebruiken, kunnen we de kosten vermijden die gepaard gaan met de behandeling ervan volgens de drinkwaternormen.

 • Verminderde afvalwaterlozing: Door de hoeveelheid afvalwaterlozing in onze waterwegen te verminderen, verminderen we de klimaatimpact van afvalwaterzuiveringsinstallaties.

Opvang van regenwater

Deze eeuwenoude techniek wint over de hele wereld aan populariteit als een manier om water te besparen en de afhankelijkheid van zoetwaterbronnen te verminderen. Dit zijn de voordelen van het opvangen van regenwater:

 • Behoud van zoetwaterbronnen: Door regenwater op te vangen, kunnen we onze afhankelijkheid van zoetwaterbronnen verminderen. Dit helpt op zijn beurt om deze hulpbronnen te behouden voor toekomstige generaties.

 • Verbeterde waterkwaliteit: Regenwater is van nature zacht en vrij van verontreinigende stoffen, waardoor het een ideale waterbron is voor irrigatie of ander gebruik dan drinkwater.

Neem contact op met onze experts

Laat ons u informeren

Wij houden u op de hoogte van al het laatste nieuws.

Technologie en innovaties voor waterbehoud

Druppelirrigatie

Deze technologie is de afgelopen jaren steeds populairder geworden als middel om water te besparen. Dit zijn de voordelen van druppelirrigatie:

 • Waterbesparing: Druppelirrigatie levert water rechtstreeks aan de wortels van planten, waardoor waterverlies als gevolg van verdamping of afvloeiing wordt verminderd. Dit resulteert in een waterbesparing tot wel 60% vergeleken met conventionele irrigatiemethoden.
 • Verbeterde gewasopbrengsten: Door water rechtstreeks aan de wortels van planten te leveren, zorgt druppelirrigatie ervoor dat planten de benodigde hoeveelheid water ontvangen voor optimale groei en opbrengst.

Read more: Het nieuwe domein van de landbouw: agro-ecologie in actie

Kranen en douchekoppen met laag debiet

Deze apparaten verminderen de waterstroom, terwijl ze toch voldoende water leveren voor dagelijks gebruik. Hier zijn enkele voordelen van kranen en douchekoppen met een laag debiet:

 • Kostenbesparingen: Door het waterverbruik te verminderen, kunnen kranen en douchekoppen met een laag debiet de waterrekening verlagen en kostenbesparingen opleveren voor huiseigenaren en bedrijven.
 • Verbeterde energie-efficiëntie: Een lager waterverbruik betekent ook een lager energieverbruik, omdat er minder energie nodig is om het water dat voor douches en kranen wordt gebruikt te verwarmen.

Toiletten met dubbele spoeling

Deze toiletten hebben twee spoelopties: één voor vloeibaar afval en één voor vast afval, waardoor gebruikers voor elke spoeling de juiste hoeveelheid water kunnen kiezen. Hier zijn enkele voordelen van toiletten met dubbele spoeling:

 • Verbeterde impact op het klimaat: Door water te besparen, verminderen toiletten met dubbele spoeling de druk op de waterbronnen en het energieverbruik die gepaard gaan met waterzuivering en transport.
 • Eenvoudig te installeren: Toiletten met dubbele spoeling zijn eenvoudig te installeren en kunnen achteraf worden ingebouwd in bestaande toiletten, waardoor ze een handige en kosteneffectieve optie zijn voor waterbesparing.

Grijswatersystemen

Grijswatersystemen zijn innovatieve technologieën die het hergebruik van huishoudelijk afvalwater mogelijk maken voor andere doeleinden dan drinkwater, zoals irrigatie of toiletspoeling. Hier zijn enkele voordelen van grijswatersystemen:

 • Verbeterde bodemkwaliteit: Grijswater bevat voedingsstoffen die planten en bodem ten goede kunnen komen, wat resulteert in een verbeterde bodemkwaliteit en plantengroei.
 • Gezondheidsvoordelen: Door afvalwater weg te leiden van het rioleringssysteem naar een grijswatersysteem, kunnen huiseigenaren het risico op rioleringsproblemen en de kans op blootstelling aan schadelijke ziekteverwekkers verminderen.

Saving Water and the Future (5)
Groen veld rijpt in het voorjaar, agrarisch landschap

Slimme irrigatiesystemen

Slimme irrigatiesystemen maken gebruik van sensoren en weergegevens om de bewateringsschema's voor planten en landschappen te optimaliseren. Dit zijn de voordelen van slimme irrigatiesystemen:

 • Gebruiksvriendelijk: Slimme irrigatiesystemen zijn gebruiksvriendelijk, met smartphone-apps en afstandsbedieningen die eenvoudige planning en monitoring mogelijk maken.
 • Verbeterde plantgezondheid: Door het optimaliseren van bewateringsschema’s op basis van weergegevens en plantbehoeften kunnen slimme irrigatiesystemen de gezondheid en groei van planten verbeteren.

Plant vandaag nog een boom om een positieve impact op het klimaat te hebben

Onze projecten

Wij ontwikkelen grootschalige, impactvolle projecten.

Beleid en belangenbehartiging voor waterbehoud

Beleid en belangenbehartiging bevorderen waterbehoud en moedigen individuen en organisaties aan om actie te ondernemen. Hieronder bespreken we enkele voorbeelden van het bevorderen van waterbehoud door middel van beleid en belangenbehartiging.

Wet- en regelgeving op het gebied van waterbehoud

Eén van de meest bekende wetten voor waterbehoud in de Verenigde Staten is de Clean Water Act. Deze wet werd in 1972 aangenomen om de waterwegen van het land te beschermen tegen vervuiling. Het reguleert de lozing van verontreinigende stoffen in waterbronnen en stelt normen voor waterkwaliteit.

Een andere belangrijke wet in de Verenigde Staten die verband houdt met waterbehoud is de Water Conservation Act. Deze wet werd in 1991 aangenomen en vereist dat staten waterbehoudsplannen ontwikkelen. Deze plannen moeten betrekking hebben op waterefficiëntie, waterhergebruik en beheer van de vraag naar water.

De Europese Kaderrichtlijn Water is een ander voorbeeld dat een kader biedt voor waterbeheer in de Europese Unie, inclusief maatregelen om watervervuiling te voorkomen, efficiënt watergebruik te bevorderen en waterecosystemen te beschermen.

De Australische Waterwet voorziet ook in een kader voor duurzaam waterbeheer in Australië, inclusief maatregelen om waterbronnen te beschermen en waterrechten toe te wijzen.

Belangengroepen en initiatieven voor waterbehoud

Hier zijn enkele van de meest opmerkelijke belangengroepen en initiatieven voor waterbehoud:

 • De Alliance for Water Efficiency: De Alliance for Water Efficiency is een non-profitorganisatie die zich inzet voor efficiënt en duurzaam watergebruik in de Verenigde Staten en Canada. Ze bieden educatieve programma's en technische ondersteuning om water te besparen.
 • Het Water Footprint Network: Het Water Footprint Network is een non-profitorganisatie die bewustzijn creëert over de watervoetafdruk van producten en diensten. Ze werken samen met bedrijven, overheden en consumenten om waterbesparing te bevorderen.
 • The Nature Conservancy: The Nature Conservancy zet zich in voor het beschermen van het milieu, inclusief waterbronnen, en bevordert duurzaam watergebruik en -behoud.
 • American Water Works Association: De American Water Works Association biedt onderwijs en middelen voor waterprofessionals en promoot het duurzaam beheer van waterbronnen.

Bereken uw CO₂-voetafdruk

Voorbeelden van succesvolle inspanningen voor waterbehoud

Succesvolle inspanningen voor waterbehoud identificeren manieren om onze watervoorraden beter te beheren en de beschikbaarheid ervan voor toekomstige generaties te garanderen. Laten we enkele voorbeelden bespreken van succesvol waterbehoud.

Inspanningen voor waterbehoud in Singapore

Singapore is erin geslaagd enkele van de meest innovatieve en succesvolle initiatieven op het gebied van waterbehoud ter wereld te implementeren. Hier zijn de inspanningen van Singapore op het gebied van waterbehoud:

 • NEWater: NEWater is het initiatief van Singapore om gebruikt water te recyclen en er een hoogwaardige waterbron van te maken. Het proces omvat microfiltratie, omgekeerde osmose en ultraviolette desinfectie. Het resulterende water is veilig voor menselijke consumptie en wordt ook gebruikt voor industriële en agrarische doeleinden.
 • Water Efficiency Management Plan (WEMP): Het WEMP is een waterbesparingsplan dat wordt geïmplementeerd door de Public Utilities Board (PUB) van Singapore om het waterverbruik in de industriële sector te verminderen. Het plan omvat maatregelen zoals het implementeren van waterbesparende technologieën en het bevorderen van waterbesparende praktijken onder industriële gebruikers.

Saving Water and the Future (4)
 Luchtfoto van een dam in Singapore.

Inspanningen voor waterbehoud in Israël

Israël is een wereldleider geworden op het gebied van waterbehoud. Hier zijn enkele van Israëls inspanningen op het gebied van waterbehoud:
 • Ontzilting: Israël is een wereldleider op het gebied van ontziltingstechnologie, waarbij zeewater wordt omgezet in zoet water via een proces van omgekeerde osmose.
 • Waterrecycling: Israël heeft een waterrecyclingprogramma geïmplementeerd waarin afvalwater wordt behandeld en hergebruikt voor de landbouw, landschapsarchitectuur en industrie. Dit initiatief heeft ertoe bijgedragen de afhankelijkheid van het land van zoetwaterbronnen te verminderen.

Inspanningen voor waterbehoud in Californië

De staat voerde verschillende inspanningen op het gebied van waterbehoud uit om waterbehoud te garanderen en de natuurlijke hulpbronnen van de staat te behouden. Hier zijn enkele inspanningen van Californië op het gebied van waterbehoud:

 • De Water Conservation Act van 2009: Deze wet vereist dat stedelijke waterleveranciers in Californië doelstellingen voor waterbehoud vaststellen en maatregelen voor efficiënt watergebruik implementeren, zoals wateraudits en lekdetectieprogramma's.
 • De California Urban Water Conservation Council: Deze raad is een coalitie van stedelijke waterleveranciers die samenwerken om best practices voor waterbehoud te ontwikkelen en te implementeren. De raad heeft een reeks richtlijnen voor waterbehoud ontwikkeld die door veel waterleveranciers in de staat zijn overgenomen.

Neem contact met ons op voor meer informatie over onze natuurprojecten

Samenvatting van het belang van waterbehoud

Waterverbruik en beschikbaarheid zijn kritieke kwesties die veel delen van de wereld beïnvloeden. Met groeiende bevolkingen en toenemende vraag naar water worden veel regio's geconfronteerd met watertekorten en schaarste. Veranderende milieuomstandigheden verergeren dit probleem door het veranderen van weerspatronen en het veroorzaken van frequentere en ernstigere droogtes.

Waterbesparing is een cruciale strategie om dit probleem aan te pakken. Door watergebruik te verminderen en efficiënt waterbeheer te implementeren, kunnen we ervoor zorgen dat waterbronnen beschikbaar blijven voor toekomstige generaties. Maatregelen voor waterbesparing kunnen het repareren van lekken, het gebruik van apparaten met een laag waterverbruik en het implementeren van droogtebestendige tuinaanleg omvatten.

Er zijn ook veel strategieën om water te besparen, zoals het oogsten van regenwater, het gebruik van grijswatersystemen en het recyclen van afvalwater. Deze benaderingen kunnen helpen om waterverbruik te verminderen en deze kostbare hulpbron te behouden voor toekomstige generaties.

Hoe helpt DGB Group water te besparen?

Het besparen van zelfs maar één druppel water per keer kan een aanzienlijke impact hebben op het garanderen dat er voldoende water zal zijn voor toekomstige generaties. Individuen, organisaties en overheden hebben de macht om een positief verschil te maken in de inspanningen voor waterbehoud.

DGB houdt zich sterk bezig met natuurbehoud en geloven we dat elke actie ertoe doet. Door stappen te ondernemen om water te besparen, kunnen we collectief bijdragen aan een duurzamere toekomst voor de planeet. Door CO₂-reductiecertificaten van hoge kwaliteit te creëren, kunnen we bedrijven helpen klimaatneutraliteit te bereiken en projecten te ontwikkelen die duurzaam land- en watergebruik, herbebossing en andere op de natuur gebaseerde oplossingen bevorderen die de CO₂-uitstoot verminderen, de natuur herstellen, natuurlijke hulpbronnen aanvullen, en bijdragen aan het garanderen van een gezondere, duurzamere toekomst.

Bereken uw impact op het klimaat om water en de toekomst te besparen

Lees onze recente artikelen

Lees de laatste trends en tips uit de wereld van ecosystemen en klimaatneutraliteit.

In today's business landscape, sustainability is more than just a buzzword—it's a necessity. Compani..

In a world where environmental responsibility is more talked about than ever, nature-based solutions..

Forests are among the most vital resources on our planet, providing essential benefits that support ..

Aan de slag

Als 's werelds eerste beursgenoteerde bedrijf dat zich richt op het herstel van ecosystemen, maakt DGB gebruik van de marktkrachten en de toegang tot kapitaal die nodig is om de herbebossing van de aarde snel te versnellen. Neem contact met ons op voor meer informatie over ons werk.

We willen u graag leren kennen