x
LAATSTE ARTIKEL Wat is de CO₂-prestatieladder? Lees artikel

Het redden van bedreigde diersoorten

Het beschermen van de natuur zoals wij die kennen betekent het beschermen van bedreigde diersoorten – een onderneming die essentieel is voor het behoud van de biodiversiteit en het voortbestaan van gezonde ecosystemen. Ook u kan een bijdrage leveren.


  • Deel het artikel:

Het belang van het redden van bedreigde diersoorten voor een duurzame toekomst

Bedreigde soorten zijn planten- of diersoorten die het risico lopen uit te sterven als gevolg van verschillende factoren, zoals verlies van leefgebied, instabiliteit van het klimaat, stroperij en vervuiling. Het beschermen van bedreigde soorten is van cruciaal belang omdat zij een belangrijke rol spelen bij het handhaven van het evenwicht en de diversiteit van ecosystemen. Sommige helpen bijvoorbeeld bij de bestuiving en zaadverspreiding, terwijl andere de populatie van andere organismen in de voedselketen reguleren. Helaas is het huidige aantal bedreigde diersoorten alarmerend, waarbij veel soorten met uitsterven worden bedreigd. Daarom is het essentieel om actie te ondernemen om ze te beschermen en te voorkomen dat ze van onze planeet verdwijnen.

Saving Endangered Species (1)
Sumatraans olifantenjong.

Wat zijn bedreigde diersoorten?

Bedreigde soorten zijn levende organismen waarvan de populatiegrootte is afgenomen tot een kritiek niveau, waardoor ze met uitsterven worden bedreigd. Deze soorten worden als bedreigd aangemerkt wanneer hun populaties zo sterk zijn afgenomen dat ze waarschijnlijk volledig uit hun natuurlijke habitat zullen verdwijnen als er geen passende instandhoudingsmaatregelen worden genomen.

De Internationale Unie voor het behoud van de natuur (IUCN) is verantwoordelijk voor het classificeren van soorten als bedreigd of ernstig bedreigd op basis van criteria zoals populatieomvang, verlies van leefgebied en geografisch bereik. Het verlies van bedreigde soorten kan aanzienlijke gevolgen hebben voor het ecosysteem, omdat ze een cruciale rol spelen bij het handhaven van het ecologische evenwicht.

Het belang van de bescherming van bedreigde diersoorten

Bedreigde diersoorten spelen een cruciale rol bij het handhaven van het ecologische evenwicht op onze planeet. Ze leveren essentiële ecosysteemdiensten zoals bestuiving, zaadverspreiding en het reguleren van de populatie van andere organismen in de voedselketen. Ze hebben ook belangrijke medicinale, culturele en esthetische waarden.

Lees meer: Waarom moeten bedreigde diersoorten worden beschermd?

Het beschermen van bedreigde diersoorten is daarom van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat deze diensten voor toekomstige generaties behouden blijven. Bovendien kunnen instandhoudingsinspanningen ter bescherming van bedreigde soorten leiden tot het behoud van andere soorten en hun habitats, wat uiteindelijk kan bijdragen aan de algehele gezondheid en stabiliteit van het ecosysteem.

Saving Endangered Species (4)Zwarte neushoorn.

Een overzicht van de huidige staat van bedreigde diersoorten

De huidige situatie van bedreigde diersoorten is alarmerend, met veel soorten die met het risico van uitsterven worden geconfronteerd. Volgens de IUCN worden meer dan 42.000 soorten met uitsterven bedreigd, wat neerkomt op ongeveer 28% van alle beoordeelde soorten. Bedreigingen voor bedreigde soorten komen voort uit verschillende factoren, waaronder habitatverlies, veranderende klimaten, vervuiling, overexploitatie en invasieve soorten.

Sommige iconische soorten die momenteel met uitsterven worden bedreigd, zijn onder andere de Sumatraanse orang-oetan, de Aziatische en Afrikaanse bosolifant, de zwarte neushoorn en de vaquita bruinvis. Om het probleem van de bescherming van bedreigde soorten aan te pakken, zijn behoudsinspanningen zoals habitatrestauratie, programma's voor het fokken in gevangenschap en handhaving tegen wildlife-smokkel essentieel.

Plant bomen met DGB

Wat zijn de oorzaken van bedreiging?

Habitatverlies en fragmentatie

Habitatverlies en fragmentatie zijn belangrijke oorzaken van het uitsterven van soorten. Menselijke activiteiten zoals ontbossing, verstedelijking en landconversie voor landbouw resulteren in het verlies en de fragmentatie van natuurlijke habitats. Het leidt tot de verdringing van soorten uit hun oorspronkelijke habitat, waardoor hun vermogen om toegang te krijgen tot hulpbronnen en broedplaatsen afneemt en hun kwetsbaarheid voor predatie en andere bedreigingen toeneemt. Inspanningen om bedreigde soorten te beschermen moeten daarom het herstel van habitats en het behoud van natuurlijke habitats omvatten om ervoor te zorgen dat soorten in hun natuurlijke omgeving kunnen gedijen.

Lees meer: De 10 grootste bossen ter wereld: wat maakt ze uniek?

Klimaatinstabiliteit

Klimaatinstabiliteit vormt een aanzienlijke bedreiging voor veel soorten, vooral die in kwetsbare habitats zoals poolgebieden en koraalriffen. Stijgende temperaturen, veranderende regenpatronen en extreme weersomstandigheden verstoren de verspreiding en overvloed van veel soorten. De stijgende zeespiegel, veroorzaakt door smeltende gletsjers en ijskappen, bedreigt bijvoorbeeld het voortbestaan van ijsberen, terwijl koraalverbleking het verlies van ecosystemen van koraalriffen veroorzaakt. Het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen is daarom van cruciaal belang voor de bescherming van bedreigde diersoorten.

Saving Endangered Species (5)
IJsbeer zittend op de rand van een ijsschots bij Spitsbergen.

Jagen en stropen

Jagen en stropen dragen ook in belangrijke mate bij aan het uitsterven van soorten. Deze activiteiten worden gedreven door de vraag naar dierlijke producten zoals ivoor, bont en vlees. Vaak richten ze zich ook op soorten die al met uitsterven bedreigd zijn. Stropen bedreigt het voortbestaan van soorten die essentieel zijn voor het behoud van het ecosysteemevenwicht, zoals toproofdieren. Om bedreigde diersoorten te beschermen tegen jacht en stroperij moeten de wetshandhavingsmaatregelen worden versterkt en moet de vraag naar illegale dierlijke producten worden teruggedrongen door middel van bewustmakingscampagnes.

Lees meer: 7 strategieën voor het beschermen van het dierenrijk

Vervuiling

Vervuiling door verschillende bronnen, zoals industriële activiteiten, landbouw en verstedelijking, vormt een aanzienlijke bedreiging voor veel soorten. Chemische verontreinigende stoffen zoals pesticiden en zware metalen kunnen zich ophopen in de voedselketen, wat leidt tot chronische gezondheidsproblemen en verminderd reproductief succes. Vervuiling kan ook de chemie en fysische eigenschappen van waterlichamen veranderen, wat kan leiden tot de dood van watersoorten. Om de impact van vervuiling op bedreigde diersoorten te verzachten, moeten strikte regels worden geïmplementeerd om de uitstoot van verontreinigende stoffen in het milieu te beperken, samen met de adoptie van duurzame praktijken.

Invasieve soorten

Invasieve soorten zijn niet-inheemse soorten die in een ecosysteem worden geïntroduceerd en in staat zijn inheemse soorten te verslaan. Ze kunnen de ecologische rol van inheemse soorten verdringen en verstoren, wat kan leiden tot hun achteruitgang en uiteindelijk uitsterven. Invasieve soorten kunnen ook ziekten en parasieten introduceren bij inheemse populaties, waardoor hun kwetsbaarheid verder toeneemt. Om bedreigde soorten te beschermen tegen invasieve soorten zijn maatregelen zoals vroege detectie, snelle respons en quarantainevoorschriften voor soorten met een hoog risico noodzakelijk.

Integreer bomen in uw bedrijf

Wij kunnen uw bedrijf helpen duurzamer te worden door bomen in uw bedrijf te integreren.

Voorbeelden van bedreigde diersoorten

Van charismatische zoogdieren tot minder bekende ongewervelde dieren, een breed scala aan soorten wordt met uitsterven bedreigd als gevolg van verschillende door de mens veroorzaakte bedreigingen. De Sumatraanse orang-oetan is bijvoorbeeld een ernstig bedreigde mensapensoort die alleen voorkomt op het eiland Sumatra, Indonesië. De populatie is snel afgenomen als gevolg van verlies van leefgebied en stroperij, waarbij schattingen aangeven dat er nog maar ongeveer 14.000 exemplaren in het wild leven.

Lees meer: Bomen planten met DGB: steun met ons de lokale bevolking

Op dezelfde manier is de vaquita-bruinvis, die alleen in de Golf van Californië, Mexico voorkomt, het meest bedreigde zeezoogdier ter wereld, met minder dan tien exemplaren.

Saving Endangered Species (3)
Beached porpoise rescued on the Dutch island Texel.

De zwarte neushoorn, afkomstig uit Afrika, is een andere iconische soort die vanwege zijn hoorn het doelwit is van stropers, wat leidt tot een aanzienlijke afname van de populatie. Andere bedreigde diersoorten zijn onder meer de Javaanse neushoorn, de Aziatische en Afrikaanse bosolifant en de karetschildpad.Frame 1
Bron: https://www.savetherhino.org/rhino-info/poaching-stats

Deze bedreigde diersoorten zijn uniek en belangrijk vanwege hun ecologische en culturele waarde. Orang-oetans spelen bijvoorbeeld een cruciale rol bij de zaadverspreiding en het herstel van bossen, terwijl neushoorns en olifanten belangrijke soorten zijn, die een cruciale rol spelen bij het handhaven van het ecologische evenwicht van hun leefgebieden.

Veel van deze soorten hebben ook een culturele en economische betekenis, waarbij toerisme en ecotoerisme in veel regio's bijdragen aan de lokale economie. Bovendien kan het verlies van deze soorten aanzienlijke opeenvolgende effecten hebben, wat kan leiden tot de achteruitgang van andere soorten en de achteruitgang van hele ecosystemen. Het beschermen van deze soorten is daarom niet alleen essentieel voor hun eigen overleving, maar ook voor het behoud van de biodiversiteit en het functioneren van het ecosysteem als geheel.

Bereken uw CO₂-voetafdruk

Natuurbehoudsinspanningen

Een overzicht van natuurbehoudsinspanningen over de hele wereld

Uit een overzicht van natuurbehoudsinspanningen over de hele wereld blijkt dat veel organisaties en overheden werken aan de bescherming van bedreigde diersoorten en hun leefgebieden. Deze inspanningen variëren van het herstel van habitats en de herintroductie van soorten tot wetshandhavings- en gemeenschapsbetrokkenheidsprogramma's. Zo heeft de IUCN een mondiale strategie ontwikkeld voor het behoud van bedreigde soorten en hun leefgebieden, terwijl de Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) de internationale handel in bedreigde diersoorten reguleert. Veel landen hebben ook beschermde gebieden ingesteld, zoals nationale parken en natuurreservaten, om soorten en hun leefgebieden te beschermen.

Lees meer over de inspanningen van DGB voor habitatherstel in Oeganda

Voorbeelden van succesvolle natuurbehoudsinspanningen en hun impact

Het herstel van de zuidelijke witte neushoorn, die aan de rand van uitsterven stond in het begin van de 20e eeuw, is een opmerkelijk voorbeeld van succesvolle behoudsinspanningen. Behoudsinspanningen, waaronder programma's voor fokken in gevangenschap en herplaatsing, hebben geholpen om de populatie te vergroten van minder dan 100 individuen tot meer dan 18.000 vandaag de dag.

Een ander voorbeeld is het herstel van de Amerikaanse zeearend in Noord-Amerika, die op de rand van uitsterven werd gebracht door habitatbescherming en het verbod op het pesticide DDT. De behoudsinspanningen hebben niet alleen geleid tot het herstel van deze soorten, maar hebben ook bijgedragen aan het herstel van ecosystemen en het behoud van culturele en economische waarden.

Lees meer: Hoe het verlies aan biodiversiteit ecosystemen beïnvloedt en wat we kunnen doen om te helpen

Uitdagingen op het gebied van natuurbehoud en wat er nog meer kan worden gedaan

Behoudsinspanningen worden geconfronteerd met verschillende uitdagingen. Deze omvatten habitatverlies, klimaatinstabiliteit, invasieve soorten en politieke en sociale factoren zoals armoede en conflict. Bovendien kunnen behoudsinspanningen worden belemmerd door beperkte financiering en ontoereikende middelen, evenals een gebrek aan bewustwording en steun van het publiek.

Om deze uitdagingen aan te pakken, is het essentieel om de financiering en middelen voor behoudsinspanningen te vergroten, effectieve beleidsmaatregelen en regelgeving te ontwikkelen en in contact te treden met lokale gemeenschappen en belanghebbenden. Samenwerking tussen overheden, behoudsorganisaties en lokale gemeenschappen is ook van cruciaal belang voor het succes van behoudsinspanningen. Bovendien kunnen nieuwe technologieën en innovatieve benaderingen, zoals genetische engineering en burgerwetenschap, worden ingezet om behoudsinspanningen te verbeteren.

Saving Endangered Species (2)
Kilimanjaro en een kudde olifanten, Amboseli National Park.

De rol van individuen bij het redden van bedreigde diersoorten

Hoe kunnen individuen bedreigde diersoorten helpen beschermen?

Individuen kunnen via verschillende acties een belangrijke rol spelen bij de bescherming van bedreigde diersoorten en hun leefgebieden. Deze acties omvatten het verkleinen van hun ecologische voetafdruk, het consumeren van duurzame producten, het ondersteunen van natuurbehoudsorganisaties en het pleiten voor natuurbehoudsbeleid. Individuen kunnen ook sociale normen beïnvloeden en duurzaam gedrag in hun gemeenschap bevorderen, waardoor een rimpeleffect ontstaat dat de inspanningen voor natuurbehoud aanzienlijk kan beïnvloeden.

Bereken uw CO₂-voetafdruk

Acties die individuen kunnen ondernemen om een verschil te maken

Er zijn tal van acties die individuen kunnen ondernemen om het verschil te maken. Een manier waarop individuen kunnen bijdragen aan behoudsinspanningen is door organisaties te steunen die werken aan de bescherming van bedreigde soorten en hun habitats. Dit kan onder meer het doen van donaties, vrijwilligerswerk, of deelnemen aan bewustmakingscampagnes omvatten.

Een andere manier waarop individuen kunnen helpen, is door hun ecologische voetafdruk te verminderen door meer duurzame praktijken aan te nemen, zoals het gebruik van openbaar vervoer, het verminderen van vleesconsumptie en het gebruik van energiezuinige apparaten. Bovendien kunnen individuen een verschil maken door producten te vermijden die bijdragen aan habitatvernietiging, zoals palmolie, en duurzame alternatieven te ondersteunen. Deelname aan ecotoerisme en het bevorderen van verantwoorde toerismeprojecten kunnen ook helpen lokale gemeenschappen en behoudsinspanningen te ondersteunen.

De rol van individuen bij het redden van bedreigde soorten is essentieel, en iedereen kan op zijn eigen unieke manier bijdragen aan behoudsinspanningen. Door actie te ondernemen om hun ecologische impact te verminderen, behoudsorganisaties te ondersteunen en duurzame praktijken te bevorderen, kunnen individuen een betekenisvol verschil maken in de bescherming van bedreigde soorten en het behoud van de biodiversiteit van de planeet.

Lees meer: 7 strategieën voor het beschermen van het dierenrijk

Laat ons u informeren

Wij houden u op de hoogte van al het laatste nieuws.

Een mondiale inzet voor het redden van bedreigde diersoorten

Een samenvatting van het belang van het redden van bedreigde soorten benadrukt de kritieke rol van biodiversiteit bij het behouden van gezonde ecosystemen, het ondersteunen van menselijke levensonderhoud, en het behouden van culturele en spirituele waarden. Bedreigde soorten zijn een essentieel onderdeel van biodiversiteit en spelen een cruciale rol bij het handhaven van ecologische balans, zoals bestuiving, plaagbestrijding en voedingsstoffencycli. Hun uitsterven kan verstrekkende gevolgen hebben, leidend tot degradatie van ecosystemen, verlies van culturele en economische waarden, en sociale conflicten.

Alle individuen, en de samenleving als geheel, moeten actie ondernemen om bedreigde soorten te beschermen en benadrukken de dringende noodzaak van collectieve inspanningen om de uitdagingen voor het behoud van biodiversiteit aan te pakken. Het beschermen van bedreigde soorten vereist actie op verschillende niveaus, van individuele acties tot beleidsinterventies en internationale samenwerkingen. Individuen kunnen actie ondernemen door duurzame keuzes te maken, behoudsorganisaties te ondersteunen en te pleiten voor beleid ter bescherming van biodiversiteit. Tegelijkertijd moeten overheden en internationale organisaties investeren in behoudsinspanningen, effectieve beleidsmaatregelen en regelgeving ontwikkelen, en betrokken raken bij lokale gemeenschappen om duurzame en rechtvaardige behoudsresultaten te waarborgen.

Samengevat is het beschermen van bedreigde soorten cruciaal voor het waarborgen van een gezonde en duurzame planeet voor huidige en toekomstige generaties. Het redden van bedreigde soorten vereist collectieve inspanningen en actie van individuen, overheden en de samenleving als geheel.

Onze projecten

Wij ontwikkelen grootschalige, impactvolle projecten.

De toewijding van DGB Group aan het redden van bedreigde diersoorten

Bij DGB Group zijn we toegewijd aan het herstellen van natuurlijke habitats en het teruggeven van kracht aan de natuur. Dit is onze langetermijnvisie waarmee we elke dag dichterbij komen. We hebben de kracht om een verschil te maken, en door samen te werken kunnen we ervoor zorgen dat bedreigde soorten beschermd worden en biodiversiteit behouden blijft voor toekomstige generaties.

Ons herbebossingsproject in Oeganda is vooral belangrijk voor het beschermen van bedreigde soorten. Dat komt omdat het gebied van ons project de thuisbasis is van de Bulindi-chimpansees. Onderzoek in 2021 benadrukte dat 80% van hun habitat verloren is gegaan door ontbossing. Ons project is ontworpen om minstens één miljoen bomen per jaar te planten gedurende de komende drie jaar. Hiertoe werden inheemse bomen specifiek gekozen door onze ecologen om ervoor te zorgen dat het habitat van de chimpansees wordt hersteld. Dit is slechts één voorbeeld van hoe onze boomplantprojecten de conservatie van verschillende soorten ondersteunen.

Help ons de natuur te laten bloeien

Lees onze recente artikelen

Lees de laatste trends en tips uit de wereld van ecosystemen en klimaatneutraliteit.

In recent years, the world has witnessed a stark increase in environmental crises. These events have..

As the CEO of DGB, I am deeply committed to preserving our natural environment and driving sustainab..

In today's business landscape, sustainability is more than just a buzzword—it's a necessity. Compani..

Aan de slag

Als 's werelds eerste beursgenoteerde bedrijf dat zich richt op het herstel van ecosystemen, maakt DGB gebruik van de marktkrachten en de toegang tot kapitaal die nodig is om de herbebossing van de aarde snel te versnellen. Neem contact met ons op voor meer informatie over ons werk.

We willen u graag leren kennen