x
LAATSTE ARTIKEL De revolutionaire ontwikkeling van de CO₂-markt Lees artikel

Hoe investeert men in
CO₂-reductiecertificaten?

Investeren in CO₂-certificaten omvat de aankoop en handel in CO₂-certificaten via verschillende instanties betreffende CO₂-beprijzing. Deze certificaten staan voor een reductie van de CO₂-uitstoot.

Het investeren in CO₂-reductiecertificaten

Wat bepaalt de prijs van CO₂-reductie?

Er zijn veel manieren om een CO₂-reductiecertificaat te waarderen en er zijn veel factoren die de prijs ervan beïnvloeden. Over het algemeen is het duurder om de kwaliteit van het project te garanderen en ervoor te zorgen dat de projectvoordelen reëel, langdurig en duurzaam zijn. Dit is de reden waarom reductiecertificaten van herbebossingsprojecten met sterke bijkomende voordelen hogere prijzen opleveren dan reguliere herbebossingsprojecten.

Factoren die de prijzen van CO₂-reductiecertificaten beïnvloeden

CO₂-belasting kent een geldwaarde toe aan CO₂-uitstoot. Het stimuleert bedrijven en landen om hun ecologische voetafdruk te verkleinen. De prijzen voor CO₂-certificaten kunnen op de vrijwillige CO₂-markt aanzienlijk variëren als gevolg van de volgende factoren:

Type of project-1

Soort project

Verschillende soorten projecten hebben verschillende niveaus van ecologische en sociale effecten. De kosten en baten van deze projecten beïnvloeden de prijs van de gegenereerde reductiecertificaten. Natuurprojecten, zoals die ontwikkeld door DGB, vragen de hoogste prijzen op de markt.

 

Project location-1

Locatie van het project

De kosten voor projectimplementatie variëren afhankelijk van de locatie van het project, wat van invloed is op de prijs van reductiecertificaten. Projecten in opkomende markten kunnen lagere arbeids- en grondkosten met zich meebrengen, maar kunnen hogere risico's met zich meebrengen, terwijl projecten in geïndustrialiseerde landen mogelijk strengere regelgeving kennen.

Co-benefits-1

Nevenvoordelen

Projecten die naast CO₂-reductie nog meer ecologische of sociale voordelen bieden, zijn aantrekkelijker en vragen om een premie. Bijkomende voordelen zijn onder meer het behoud van biodiversiteit, het scheppen van banen en verbeteringen van de lucht- en waterkwaliteit. De projecten van DGB hebben veel nevenvoordelen en zijn dus van hoge kwaliteit.

Verification and certification-1

Verificatie

Projecten met robuuste verificatie en certificering door toonaangevende standaarden (zoals de Verified Carbon Standard en Gold Standard) vragen hogere prijzen omdat ze een grotere zekerheid bieden over de milieu-integriteit en impact van het project. DGB werkt uitsluitend met toonaangevende standaarden.

Carbon credit vintage-1

Leeftijd

De leeftijd van een reductiecertificaat kan een impact hebben op de prijs ervan. Over het algemeen zijn recentere kredieten waardevoller omdat ze de huidige emissiereducties weerspiegelen. Deze kredieten zijn doorgaans wenselijker voor kopers, omdat ze blijk geven van een actieve inzet voor het verminderen van de uitstoot in overeenstemming met de huidige mondiale doelstellingen.

Regulatory environment-1

Beleid en regelgeving

Overheidsbeleid en prikkels om de uitstoot terug te dringen kunnen de vraag naar reductiecertificaten beïnvloeden. Veranderingen in de regelgeving of de introductie van nieuw beleid, zoals CO₂-beprijzing, emissiehandelsregelingen en CO₂-belastingen, kunnen van invloed zijn op de prijs van reductiecertificaten op de markt.

Carbon pricing instruments-1

Instrumenten voor de CO₂-belasting

CO₂-reductiecertificaten worden gegenereerd via instrumenten zoals CO₂-belastingen, emissiehandelssystemen (ETS) – zowel op de regulerende markt als mechanismen voor certificering. Deze instrumenten brengen financiële kosten met zich mee voor de uitstoot van broeikasgassen en hun opbrengsten dragen bij aan de totale waarde van reductiecertificaten.

Article 6 of the Paris Agreement-1

Artikel 6 - Akkoord van Parijs

Artikel 6 introduceert nieuwe mechanismen voor internationale samenwerking en CO₂-boekhouding op CO₂-markten die een aanzienlijke invloed kunnen hebben op de prijs van reductiecertificaten, zoals de Internationally Transferred Mitigation Outcomes (ITMO’s) en het Sustainable Development Mechanism (SDM).


Other factors-1

Andere factoren

Vraag en aanbod: Een grotere vraag naar kredieten kan de prijzen opdrijven, terwijl een overaanbod de prijzen kan verlagen.

Voorkeuren van de klant: Sommige klanten geven de voorkeur aan bepaalde projecttypen, locaties of nevenvoordelen.

Marktsentiment: De publieke opinie over de CO₂-markt en de gevolgen voor de natuur beïnvloedt de prijs en de vraag.

Waarom is investeren in CO₂-reductie belangrijk?

Investeren drijft CO₂-belasting, ofwel een instrument om financiële kosten te verbinden aan de uitstoot van broeikasgassen, voornamelijk CO₂. Het koppelt uitstoot aan hun bron. De financiële kosten van de stijgende CO₂-uitstoot zijn terug te zien in de schade die wordt veroorzaakt door toegenomen natuurrampen, verlies aan biodiversiteit, stijgende temperaturen die de voedselzekerheid aantasten, en stijgende gezondheidszorgkosten als gevolg van slechte luchtkwaliteit, stofstormen en hittegolven.

Investering in CO₂-reductie speelt een cruciale rol bij het bevorderen van de transitie naar een toekomst zonder CO₂ en helpt bij het aanpakken van de urgente mondiale uitdaging van de gevolgen voor het milieu en het verlies aan biodiversiteit. Het stimuleert uitstootvermindering, stimuleert innovatie, genereert inkomsten voor milieu-initiatieven en ondersteunt duurzame ontwikkeling. Bij DGB ondersteunen we een betere belasting van de CO₂-uitstoot om deze acties te stimuleren. Om klimaatneutraal te worden kunnen organisaties CO₂-reductiecertificaten aanschaffen om hun uitstoot te compenseren in combinatie met CO₂-reductiestrategieën.

 

Why is carbon pricing important_-min

EY:

De prijzen voor CO₂ zouden in 2035 kunnen stijgen naar een centrale schatting van $80-$150 per ton.

60993f6d3ae4510004af4a33

BCG:

In 2021 groeide de vrijwillige CO₂-markt in een recordtempo en bereikte $2 miljard – vier keer de waarde in 2020 – en het tempo van de aankopen versnelt nog steeds in 2022. In 2030 zal de markt naar verwachting tussen de $10 miljard en $40 miljard bedragen.

BCG_MONOGRAM

McKinsey:

De vraag naar CO₂-reductiecertificaten zou in 2030 met een factor 15 of meer kunnen toenemen en in 2050 met een factor 100. In totaal zou de markt voor CO₂-reductiecertificaten in 2030 ruim 50 miljard dollar waard kunnen zijn.

McKinsey_(1)

World Bank:

De inkomsten uit CO₂-belastingen en emissiehandelssystemen (ETS) groeiden in 2022 met ruim 10% en bereikten wereldwijd bijna $95 miljard – volgens het jaarlijkse State and Trends of Carbon Pricing-rapport van de Wereldbank (2023).

NicePng_bank-icon-png_5100679-1

CO₂-beurzen

CO₂-reductiecertificaten worden verhandeld op verschillende beurzen, zoals de Carbon Trade Exchange (CTX), Xpansive, Toucan Protocol en AirCarbon Exchange (ACX). Er zijn ook recentere markttoetreders, zoals Climate Impact X (CIX) en Viridios AI, waarnaar veel kopers zullen verwijzen voor prijsbenchmarks. Deze beurzen bieden dagelijkse en wekelijkse CO₂-prijzen.

Naarmate de VCM zich blijft ontwikkelen, zal de rol van bedrijven als CIX en Viridios AI steeds belangrijker worden bij het vormgeven van de toekomst van de CO₂-markten.

De VCM is aanzienlijk gegroeid, overtrof in 2021 een jaarlijkse waarde van $ 1 miljard en was in 2022 getuige van een stijging van 30%.

Climate Impact X

CIX is een toonaangevende mondiale marktplaats die een uitgebreid platform biedt voor het aanbieden, ontdekken, vergelijken, kopen en intrekken van betrouwbare certificaten die zijn geverifieerd door internationaal erkende standaarden zoals Verra (VCS). Als belangrijke speler op de Voluntary Carbon Market (VCM) biedt CIX een vertrouwd platform voor het verhandelen van CO₂-reductiecertificaten.

Carbon pricing page content


 


 

[image text and page title]

What is carbon pricing?

Carbon pricing is a mechanism to assign a monetary value to carbon emissions. It incentivises companies and countries to reduce and offset their emissions. 


[CTA:] Get in touch to learn more

 


 

 

Understanding carbon credit pricing

What determines the price of carbon credits?

There are many ways to value a carbon credit, and many factors influence the price of carbon credits. A higher cost is generally required to ensure the quality of the project and that project benefits are real, long-term, and sustainable. This is why carbon credits from reforestation projects with strong co-benefits fetch higher prices than regular reforestation projects.

 

[remove blocks on the right side of page re Increasingly applied and Current state, and replace with visual/video (maybe our new video on carbon credits - CARLOS)]

[CTA:] Learn more about our high-quality carbon projects


 

Factors influencing carbon credit prices

Prices for carbon credits can vary significantly in the voluntary carbon credit market due to a variety of factors. 

[use block design similar to this page for the below]


Type of project

Project location

Co-benefits

Different types of projects have varying levels of environmental and social impacts. The costs and benefits of these projects influence the price of the carbon credits generated. Nature-based projects, like the ones developed by DGB, command the highest prices in the market.

Project implementation costs vary depending on location, impacting the price of carbon credits. Projects in developing countries may have lower labour and land costs but can involve higher risks, while projects in developed countries may have more stringent regulations.

Projects that offer additional environmental or social benefits beyond carbon reduction are more attractive and command a premium. Co-benefits include biodiversity conservation, job creation, and air and water quality improvements. DGB’s projects have many co-benefits and are thus high quality.

Verification and certification

Carbon credit vintage

Regulatory environment

Projects with robust verification and certification by leading standards (such as the Verified Carbon Standard and Gold Standard) demand higher prices because they provide greater assurance of the project's environmental integrity and impact. DGB works only with leading standards for its projects.

The age of a carbon credit can impact its price. Generally, more recent credits are more valuable as they reflect current emissions reductions. These credits are typically more desirable to buyers as they demonstrate an active commitment to reducing emissions in line with current climate goals.

Government policies and incentives to reduce emissions can influence the demand for carbon credits. Changes in regulations or the introduction of new policies, such as carbon pricing, emissions trading schemes, and carbon taxes, can impact the price of carbon credits in the market.

Carbon pricing instruments

Article 6 of the Paris Agreement

Other factors 

Carbon credits are generated through carbon pricing instruments such as carbon taxes, Emissions Trading Systems (ETS)—both on the regulatory market, and carbon crediting mechanisms. These instruments place a financial cost on emitting greenhouse gases, and their revenues contribute to the overall value of carbon credits. 

Article 6 introduces new mechanisms for international cooperation and carbon accounting in carbon markets that can significantly impact the price of carbon credits, such as the Internationally Transferred Mitigation Outcomes (ITMOs) and the Sustainable Development Mechanism (SDM). 

Supply and demand: A higher demand for credits can drive up prices, while an oversupply can lower prices.

Buyer preferences: Some buyers prefer certain project types, locations, or co-benefits.

Market sentiment: The public’s view of the carbon market and climate change affects price and demand.

 


 

Why is carbon pricing important? [add visual on left and text on the right]

Carbon pricing is a tool to place a financial cost on emitting greenhouse gases, primarily carbon dioxide (CO2). It ties emissions to their source. The financial cost of rising greenhouse gases can be seen in the damage caused by increased natural disasters, biodiversity loss, rising temperatures affecting food security, and rising health care costs due to poor air quality, dust storms, and heat waves.

Carbon pricing plays a vital role in promoting the transition to a low-carbon future, helping to address the urgent global challenge of climate change and biodiversity loss. It incentivises emission reductions, drives innovation, generates revenue for climate initiatives, and supports sustainable development. At DGB, we support better pricing of carbon emissions to incentivise these actions. To reach net-zero emissions, organisations can purchase carbon credits to offset their emissions combined with carbon-reduction strategies.


Expert insightsEY

Prices for carbon could rise to a central estimate of $80–$150 per tonne by 2035.


BCG

In 2021, the voluntary carbon market grew at a record pace, reaching $2 billion—four times its value in 2020—and the pace of purchases is still accelerating in 2022. By 2030, the market is expected to reach between $10 billion and $40 billion. 


McKinsey

Demand for carbon credits could increase by a factor of 15 or more by 2030 and by a factor of up to 100 by 2050. Overall, the market for carbon credits could be worth upward of $50 billion in 2030.


World Bank

Revenues from carbon taxes and Emissions Trading Systems (ETS) grew by over 10% in 2022, reaching almost $95 billion globally—according to the World Bank’s annual State and Trends of Carbon Pricing report (2023).

  
Carbon exchanges

Carbon credits are traded on various exchanges, such as the Carbon Trade Exchange (CTX), Xpansive, Toucan Protocol, and AirCarbon Exchange (ACX). There are also more recent market entrants, such as Climate Impact X (CIX) and Viridios AI, to which many buyers will refer for price benchmarks. These exchanges provide daily and weekly carbon prices.


As the VCM continues to evolve, the role of companies like CIX and Viridios AI will become increasingly important in shaping the future of carbon markets.


The VCM has grown significantly, surpassing an annual value of $1 billion in 2021 and witnessing a 30% increase in 2022.


[CTA:] Begin your carbon-reduction journey


[add the two right columns in blocks next to the text like the first module on this page]

Climate Impact X 

CIX is a pioneering global marketplace and exchange for high-quality carbon credits. CIX plays a crucial role in the Voluntary Carbon Market (VCM) by providing a platform for listing, discovering, comparing, buying, and retiring trusted carbon credits. It ensures all project credits listed are verified by internationally recognised standards such as Verra (VCS). Its quality screening process is completed by independent rating agencies like Sylvera. CIX is revolutionising the VCM by enhancing price transparency, providing unique market insights, and facilitating informed decision-making.

Viridios AI 

Viridios AI stands out for its innovative approach to carbon credit pricing, valuation, and project information. With a mission to mobilise positive action towards net zero, Viridios AI is shaping the future of the VCM by providing market participants with advanced pricing and valuation tools, facilitating transparency and efficiency in the VCM. Its real-time pricing and historical data cover hundreds of the most investable carbon projects across various sectors, including blue carbon, forestry, energy efficiency, and renewable energy.


[Remove other modules currently on the page not mentioned here and add the sections below]

We develop and manage impactful projects 

that generate carbon and biodiversity credits

We are an institutional project developer that develops and manages high-quality nature-based projects aimed at generating AAA-rated carbon and biodiversity credits. Our projects offer a sustainable, quality investment opportunity, as they offer many co-benefits in addition to carbon sequestration, such as biodiversity restoration, habitat protection, and community development.

[CTA:] Invest in our impactful projects


Frequently asked questions

Another company sells credits for $3. Why are yours more expensive? [is the dollar reference correct, should it not be euro?]

The cost of carbon credits varies depending on several factors, such as the type of project, location, co-benefits, and verification standards used. At DGB, we adhere to the highest verification standards, ensuring that our carbon offsets are credible and meet international climate programme requirements. This rigorous process can be more expensive, but it's necessary to ensure our projects’ integrity and quality and that they have a significant positive impact on the environment and local communities. Our projects are designed to have long-lasting impacts. For instance, our reforestation and afforestation initiatives not only sequester carbon but also restore biodiversity, promote sustainable land management, and support local communities. In contrast, other projects may focus on less sustainable or less impactful measures, which can result in lower prices. Our pricing ensures that our projects meet rigorous, industry-leading standards and deliver meaningful results. 
Why is your Uganda project more expensive than the Cameroon one?

The cost of our projects can vary depending on several factors, such as the location, scope, scale, objectives, and complexity. Factors like local conditions, infrastructure, and logistics can also influence project costs. While both the Uganda and Cameroon projects are in Africa, they have different environmental and social contexts that affect their implementation and cost. For example, our reforestation initiative in Uganda involves planting and maintaining millions of trees in areas with degraded land and high deforestation rates. This requires a significant investment in land, labour, and ongoing maintenance to ensure the project's success. In contrast, our cookstove project in Cameroon is implemented on a smaller scale and in areas with existing infrastructure, making it easier to implement and monitor. Therefore, the unique challenges and opportunities of certain projects may require additional resources and investments to ensure their success and maximise their impact.


Why are your cookstove projects cheaper than your afforestation projects?

The cost of our projects can vary depending on several factors, such as the location, scope, scale, objectives, and complexity. Factors like local conditions, infrastructure, and logistics can also influence project costs. Cookstove projects are relatively cost-effective because they focus on providing energy-efficient cooking solutions to households, which can have immediate health and environmental benefits. Afforestation projects, on the other hand, involve planting and maintaining millions of trees over an extended period, which require more resources, labour, maintenance, and longer-term investments.


Why are carbon credits from nature-based projects more expensive than other projects?

Carbon credits from nature-based projects are often more expensive than other carbon projects due to various factors. These factors contribute to their greater value and overall higher prices in the carbon market.

1. Their limited supply—High-quality, nature-based carbon credits are in high demand as companies globally seek to reach net zero. However, the supply of these credits is limited, particularly because creating these projects takes time and effort. 

2. Multiple co-benefits—Nature-based projects, such as afforestation, reforestation, and regenerative agriculture, not only sequester carbon but also provide numerous co-benefits. These projects contribute to ecosystem conservation, improve biodiversity, protect wildlife habitats, enhance soil health, and offer livelihood opportunities for local communities. These additional benefits increase the project’s overall value and impact, leading to higher costs compared to projects solely focussing on emissions reduction.

3. Long-term commitment— Nature-based projects, such as forest conservation and restoration, require long-term commitment and monitoring to ensure their effectiveness. This increases their cost as they require sustained efforts and resources to maintain their carbon sequestration benefits. 

4. Stringent certification standards—Nature-based carbon credits tend to undergo rigorous certification processes to ensure their legitimacy and effectiveness. Certifying bodies like Verra (Verified Carbon Standard) and the Gold Standard evaluate and verify the environmental and social impacts of these projects, which can involve additional costs for project developers. 

5. Significant scale and impact—Nature-based projects, especially those focused on preserving forests and ecosystems, have the potential to sequester significant amounts of carbon dioxide. The scale and impact of these projects make them more expensive to implement and manage compared to smaller-scale technology-based projects. 


What is the difference between the voluntary and the regulatory carbon market?

The voluntary carbon market operates on a voluntary basis, where participants voluntarily choose to offset their greenhouse gas emissions by purchasing carbon credits from projects that reduce or remove carbon from the atmosphere. The voluntary market has grown exponentially with the increasing global pressure to achieve the net-zero goals of the Paris Agreement. 

The regulatory carbon market exchange is governed by mandatory emission reduction targets and regulations set by governments to achieve broader climate goals. In these markets, companies must participate and comply with emission reduction targets set by government authorities. These emissions limits are known as ‘allowances’ or ‘caps’. Examples include the European Union’s Emissions Trading System (EU ETS) and California’s cap-and-trade programme.

Both markets play essential roles in addressing carbon emissions and contribute to the fight against the climate crisis, with the voluntary market offering an additional avenue for companies and individuals to support emission reduction efforts.


How does carbon pricing differ between the voluntary and regulatory carbon markets?

Pricing in the voluntary carbon market is determined through negotiation and market dynamics between buyers and sellers. Organisations wanting to offset their emissions through carbon credits engage in transactions with project developers or intermediaries, and the price is influenced by factors such as project type, location, and co-benefits. Pricing is also affected by demand, the availability of high-quality emission reduction projects, and the credibility of carbon credits.

In the regulatory carbon market, pricing is usually set by government authorities based on carbon reduction targets and the cap-and-trade system. Carbon allowances may be auctioned or allocated based on specific criteria, and companies must comply with the pricing structure set by the regulatory framework. The pricing dynamics in the regulatory market are directly impacted by government policies, emission reduction goals, and market mechanisms designed to achieve the overall targets of the compliance programme.


Do I need a broker to purchase carbon credits?

Brokers can play a pivotal role in the rapidly evolving Voluntary Carbon Market (VCM) by facilitating transactions, providing market liquidity, and contributing to price discovery. As intermediaries, they connect buyers and sellers, helping to negotiate prices and terms that satisfy both parties. Brokers such as EMSurge, ClearBlue Markets, Sigma Broking, and ACT Commodities serve as vital links in the VCM. They provide platforms for bilateral over-the-counter carbon trading and origination, offering access to various carbon credits across various sectors. Organisations however do not need brokers to acquire carbon credits from project developers. You can contact us directly to purchase carbon credits generated by our impactful projects.

CIX is a key player in the Voluntary Carbon Market (VCM), offering a platform for trading trusted carbon credits. It improves transparency, offers market insights, and aids decision-making.
 

Viridios AI

Viridios AI zorgt voor een revolutie in de prijsstelling van CO₂-reductiekredieten, hun waardering en projectinformatie, waardoor belangrijke stappen worden gezet in de richting van klimaatneutraliteit. Viridios AI geeft de VCM vorm met geavanceerde tools, waardoor de transparantie en efficiëntie worden vergroot. De realtime en historische gegevens bestrijken honderden investeerbare natuurprojecten in de sectoren blauwe koolstof, bosbouw, energie-efficiëntie en hernieuwbare energie.

Wij ontwikkelen en beheren impactvolle projecten die CO₂-reductie- en biodiversiteitscertificaten opleveren

Wij zijn een institutionele projectontwikkelaar die hoogwaardige natuurprojecten ontwikkelt en beheert, gericht op het genereren van CO₂-reductie- en biodiversiteitscertificaten van uitermate hoge kwaliteit. Onze projecten bieden een duurzame, hoogwaardige investeringsmogelijkheid, omdat ze naast CO₂-vastlegging veel bijkomende voordelen bieden, zoals herstel van biodiversiteit, bescherming van habitats en gemeenschapsontwikkeling.

Veelgestelde vragen

Een ander bedrijf kocht certificaten voor $ 3, waarom kosten die van jullie meer?

De kosten van CO₂-reductiecertificaten variëren afhankelijk van verschillende factoren, zoals het type project, de locatie, de nevenvoordelen en de gebruikte verificatiestandaarden. Bij DGB houden we ons aan de hoogste verificatienormen, waardoor we ervoor zorgen dat onze CO₂-compensaties geloofwaardig zijn en voldoen aan de eisen van het internationale klimaatprogramma. Dit rigoureuze proces kan duurder zijn, maar het is noodzakelijk om de integriteit en kwaliteit van onze projecten te garanderen en om ervoor te zorgen dat ze een aanzienlijke positieve impact hebben op het milieu en de lokale gemeenschappen. Onze projecten zijn ontworpen om langdurige impact te hebben. Onze initiatieven op het gebied van herbebossing en bebossing leggen bijvoorbeeld niet alleen CO₂ vast, maar herstellen ook de biodiversiteit, bevorderen duurzaam landbeheer en ondersteunen lokale gemeenschappen. Andere projecten kunnen zich daarentegen richten op minder duurzame of minder impactvolle maatregelen, wat kan resulteren in lagere prijzen. Onze prijzen zorgen ervoor dat onze projecten voldoen aan strenge, toonaangevende normen en betekenisvolle resultaten opleveren.

Waarom is jullie project in Oeganda duurder dan dat in Kameroen?

De kosten van onze projecten kunnen variëren afhankelijk van verschillende factoren, zoals de locatie, reikwijdte, schaal, doelstellingen en complexiteit. Factoren zoals lokale omstandigheden, infrastructuur en logistiek kunnen ook de projectkosten beïnvloeden. Hoewel de projecten in Oeganda en Kameroen zich in Afrika afspelen, hebben ze verschillende ecologische en sociale contexten die van invloed zijn op de uitvoering en de kosten ervan. Ons herbebossingsinitiatief in Oeganda omvat bijvoorbeeld het planten en onderhouden van miljoenen bomen in gebieden met aangetast land en hoge ontbossingspercentages. Dit vereist een aanzienlijke investering in land, arbeid en doorlopend onderhoud om het succes van het project te garanderen. Ons kookovenproject in Kameroen wordt daarentegen op kleinere schaal en in gebieden met bestaande infrastructuur geïmplementeerd, waardoor het eenvoudiger te implementeren en te monitoren is. Daarom kunnen de unieke uitdagingen en kansen van bepaalde projecten extra middelen en investeringen vereisen om het succes ervan te garanderen en de impact ervan te maximaliseren.

Waarom zijn jullie kookovenprojecten goedkoper dan jullie bebossingsprojecten?

De kosten van onze projecten kunnen variëren afhankelijk van verschillende factoren, zoals de locatie, reikwijdte, schaal, doelstellingen en complexiteit. Factoren zoals lokale omstandigheden, infrastructuur en logistiek kunnen ook de projectkosten beïnvloeden. Kookovenprojecten zijn relatief kosteneffectief omdat ze zich richten op het bieden van energie-efficiënte kookoplossingen aan huishoudens, wat onmiddellijke voordelen voor de gezondheid en het milieu kan hebben. Bebossingsprojecten daarentegen omvatten het planten en onderhouden van miljoenen bomen gedurende een langere periode, wat meer middelen, arbeid, onderhoud en investeringen op langere termijn vergt.

Waarom zijn CO₂-reductiecertificaten van natuurprojecten duurder dan die van andere projecten?

CO₂-reductiecertificaten van natuurprojecten zijn door verschillende factoren vaak duurder dan andere projecten. Deze factoren dragen bij aan de grotere waarde en de algehele hogere prijzen op de CO₂-markt.

1. Hun beperkte aanbod – Er is veel vraag naar hoogwaardige, op de natuur gebaseerde koolstofkredieten, omdat bedrijven wereldwijd proberen de netto nul te bereiken. Het aanbod van deze certificaten is echter beperkt, vooral omdat het opzetten van deze projecten tijd en moeite kost.

2. Meerdere nevenvoordelen – Natuurprojecten, zoals bebossing, herbebossing en regeneratieve landbouw, leggen niet alleen CO₂ vast, maar bieden ook tal van nevenvoordelen. Deze projecten dragen bij aan het behoud van ecosystemen, verbeteren de biodiversiteit, beschermen de habitats van wilde dieren, verbeteren de bodemgezondheid en bieden mogelijkheden voor levensonderhoud voor lokale gemeenschappen. Deze extra voordelen verhogen de algehele waarde en impact van het project, wat leidt tot hogere kosten vergeleken met projecten die uitsluitend gericht zijn op emissiereductie.

3. Langetermijnengagement – Natuurprojecten, zoals het behoud en herstel van bossen, vereisen een langetermijnengagement en monitoring om hun effectiviteit te garanderen. Dit verhoogt hun kosten omdat ze aanhoudende inspanningen en middelen nodig hebben om hun voordelen op het gebied van koolstofvastlegging te behouden.

4. Strenge certificeringsnormen – CO₂-reductiecertificaten van natuurprojecten ondergaan vaak strenge certificeringsprocessen om hun legitimiteit en effectiviteit te garanderen. Certificerende instanties zoals Verra (Verified Carbon Standard) en de Gold Standard evalueren en verifiëren de ecologische en sociale impact van deze projecten, wat extra kosten met zich mee kan brengen voor projectontwikkelaars.

5. Aanzienlijke schaal en impact – Natuurprojecten, vooral die gericht op het behoud van bossen en ecosystemen, hebben het potentieel om aanzienlijke hoeveelheden CO₂ vast te leggen. De schaal en impact van deze projecten maken ze duurder om te implementeren en te beheren in vergelijking met kleinschaligere, technologischere projecten.

Wat is het verschil tussen de vrijwillige en de gereguleerde CO₂-markt?

De vrijwillige CO₂-markt functioneert op vrijwillige basis, waarbij deelnemers er vrijwillig voor kiezen om hun uitstoot van broeikasgassen te compenseren door CO₂-reductiecertificaten te kopen van projecten die CO₂ uit de atmosfeer verminderen of verwijderen. De vrijwilligersmarkt is exponentieel gegroeid als gevolg van de toenemende mondiale druk om de klimaatdoelstellingen van de Overeenkomst van Parijs te bereiken. De regelgevende CO₂-marktuitwisseling wordt beheerst door verplichte doelstellingen voor uitstootreductie en regelgeving die door overheden is opgesteld om bredere klimaatdoelen te bereiken. Op deze markten moeten bedrijven deelnemen en voldoen aan de uitstootreductiedoelstellingen van de overheid. Deze uitstootlimieten staan bekend als ‘emissierechten’ of ‘caps’. Voorbeelden hiervan zijn het emissiehandelssysteem van de Europese Unie (EU ETS) en het cap-and-trade-programma van Californië. Beide markten spelen een essentiële rol bij het aanpakken van de CO₂-uitstoot en dragen bij aan de strijd tegen de klimaatcrisis, waarbij de vrijwillige markt een extra mogelijkheid biedt voor bedrijven en individuen om hun inspanningen op het gebied van uitstootreductie te ondersteunen.

Hoe verschilt de CO₂-prijsstelling tussen de vrijwillige en gereguleerde CO₂-markten?

De prijsstelling op de vrijwillige CO₂-markt wordt bepaald door onderhandeling en marktdynamiek tussen kopers en verkopers. Organisaties die hun uitstoot willen compenseren via CO₂-reductiecertificaten gaan transacties aan met projectontwikkelaars of tussenpersonen, en de prijs wordt beïnvloed door factoren als projecttype, locatie en bijkomende voordelen. De prijsstelling wordt ook beïnvloed door de vraag, de beschikbaarheid van hoogwaardige emissiereductieprojecten en de geloofwaardigheid van CO₂-reductiecertificaten. Op de regulerende CO₂- markt wordt de prijs doorgaans vastgesteld door overheidsinstanties op basis van CO₂-reductiedoelstellingen en het cap-and-trade-systeem. CO₂-rechten kunnen worden geveild of toegewezen op basis van specifieke criteria, en bedrijven moeten voldoen aan de prijsstructuur die door het regelgevingskader is vastgelegd. De prijsdynamiek op de markt voor regelgeving wordt rechtstreeks beïnvloed door overheidsbeleid, emissiereductiedoelstellingen en marktmechanismen die zijn ontworpen om de algemene doelstellingen van het complianceprogramma te bereiken.

Heb ik een effectenmakelaar nodig om CO₂-reductiecertificaten aan te schaffen?

Effectenmakelaars kunnen een cruciale rol spelen in de zich snel ontwikkelende Voluntary Carbon Market (VCM) door transacties te faciliteren, marktliquiditeit te bieden en bij te dragen aan prijsvorming. Als tussenpersonen verbinden ze kopers en verkopers en helpen ze te onderhandelen over prijzen en voorwaarden die beide partijen tevreden stellen. Makelaars zoals EMSurge, ClearBlue Markets, Sigma Broking en ACT Commodities fungeren als essentiële schakels in de VCM. Ze bieden platforms voor bilaterale over-the-counter CO₂-handel en -productie, en bieden toegang tot verschillende CO₂-reductiecertificaten in verschillende sectoren. Organisaties hebben echter geen makelaars nodig om CO₂-reductiecertificaten van projectontwikkelaars te verkrijgen. U kunt rechtstreeks contact met ons opnemen om certificaten te kopen die zijn gegenereerd door onze impactvolle projecten.

Neem contact met ons op

Als 's werelds eerste beursgenoteerde bedrijf dat zich richt op het herstel van ecosystemen, maakt DGB gebruik van de marktkrachten en de toegang tot kapitaal die nodig is om de herbebossing van de aarde snel te versnellen. Neem contact met ons op voor meer informatie over ons werk.

We willen u graag leren kennen