x
LAATSTE ARTIKEL Wat is de CO₂-prestatieladder? Lees artikel

Duurzame ontwikkeling:
een handleiding voor beginners

Duurzame ontwikkeling kan een positieve impact hebben op onze wereld. Onderneem vandaag nog actie en begin uw reis naar een duurzamere toekomst.


  • Deel dit artikel:

Een inleiding tot duurzame ontwikkeling

Wat is duurzame ontwikkeling?

Duurzame ontwikkeling is een ontwikkelingsbenadering die probeert tegemoet te komen aan de behoeften van de huidige generatie, zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen. Met andere woorden: het is een ontwikkeling die economisch, sociaal en ecologisch duurzaam is.

Sustainable Development A Beginner’s Guide (1)
Twee leerlingen planten een zaailing, school in Kenia, Kutus-gebied - Hongera Reforestation Project, Kenia, DGB.

Het belang van duurzame ontwikkeling voor de planeet en haar bewoners

Duurzame ontwikkeling is belangrijk omdat het erkent dat het milieu, de economie en de samenleving onderling afhankelijk zijn en in evenwicht moeten zijn om het welzijn van iedereen op de lange termijn te garanderen. Het helpt de economische groei te bevorderen en tegelijkertijd het milieu te beschermen, de armoede terug te dringen en de levenskwaliteit van mensen over de hele wereld te verbeteren. Duurzame ontwikkelingspraktijken stellen landen in staat te groeien en zich aan te passen aan de uitdagingen van veranderende klimaten. Deze praktijken zijn van cruciaal belang voor de bescherming van onze kostbare natuurlijke hulpbronnen voor de huidige en toekomstige generaties.

Een korte geschiedenis van duurzame ontwikkeling

Het concept van duurzame ontwikkeling ontstond in de jaren zeventig als reactie op het groeiende bewustzijn van milieuproblemen, zoals vervuiling en ontbossing. In 1987 bracht de Wereldcommissie voor Milieu en Ontwikkeling (WCED) het rapport Our Common Future uit, waarin duurzame ontwikkeling werd gedefinieerd als 'ontwikkeling die tegemoetkomt aan de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen.' is duurzame ontwikkeling een algemeen aanvaard doel geworden en opgenomen in internationale overeenkomsten zoals de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties.

Duurzame ontwikkeling gaat niet alleen over de bescherming van het milieu, maar ook over het waarborgen van sociale en economische duurzaamheid. Het vereist een evenwicht tussen economische groei, sociale vooruitgang en milieubescherming. Door te werken aan duurzame ontwikkeling kunnen we een betere wereld creëren voor onszelf en toekomstige generaties.

Belangrijkste principes van duurzame ontwikkeling

De onderlinge verbondenheid van economische, sociale en ecologische aspecten

Duurzame ontwikkeling erkent dat economische, sociale en ecologische kwesties met elkaar verbonden zijn en samen moeten worden aangepakt om duurzaamheid op de lange termijn te bereiken. Een project dat economische groei creëert maar het milieu schaadt of sociale structuren ontwricht, is op de lange termijn bijvoorbeeld niet duurzaam.

Lees meer: Microsoft wordt klimaatneutraal door middel van biochar

Sustainable Development A Beginner’s Guide (2)
Lokale vrouw met een energiezuinige kookoven - Hongera Energy Efficient Cookstoves Project, Kenia, DGB.

Voorzorgsbenadering

De voorzorgsbenadering is een sleutelprincipe van duurzame ontwikkeling dat de noodzaak benadrukt om preventieve actie te ondernemen om potentiële schade aan het milieu of de menselijke gezondheid te voorkomen, zelfs zonder overtuigend wetenschappelijk bewijs. Deze aanpak erkent de onzekerheid en complexiteit van milieuvraagstukken en probeert onherstelbare schade te voorkomen door het zekere voor het onzekere te nemen.

Participatie en betrokkenheid van belanghebbenden

Duurzame ontwikkeling erkent dat de betrokkenheid en deelname van belanghebbenden, waaronder lokale gemeenschappen, niet-gouvernementele organisaties en andere belangengroepen, essentieel is voor het succes van initiatieven voor duurzame ontwikkeling. Door belanghebbenden te betrekken bij de plannings- en besluitvormingsprocessen kunnen initiatieven voor duurzame ontwikkeling de behoeften en zorgen van de mensen die erdoor worden getroffen beter weerspiegelen.

Geïntegreerde planning en besluitvorming

Duurzame ontwikkeling vereist een geïntegreerde benadering van planning en besluitvorming, waarbij rekening wordt gehouden met de economische, sociale en ecologische gevolgen van projecten en beleid. Deze aanpak vereist samenwerking en coördinatie tussen verschillende sectoren en overheidsniveaus, maar ook met belanghebbenden en de particuliere sector.

 

Gelijkheid en sociale rechtvaardigheid

Duurzame ontwikkeling vereist het bevorderen van gelijkheid en sociale rechtvaardigheid om ervoor te zorgen dat de voordelen van ontwikkeling eerlijk worden verdeeld en dat kwetsbare bevolkingsgroepen niet onevenredig worden getroffen door aantasting van het milieu of economische groei. Dit principe benadrukt het belang van het aanpakken van kwesties als armoede, ongelijkheid en toegang tot hulpbronnen bij het nastreven van duurzame ontwikkeling.

Door deze sleutelprincipes op te nemen in initiatieven voor duurzame ontwikkeling kunnen we ervoor zorgen dat de ontwikkeling werkelijk duurzaam is en voldoet aan de behoeften van de huidige en toekomstige generaties.

Integreer bomen in uw bedrijf

Wij kunnen uw bedrijf helpen duurzamer te worden door bomen in uw bedrijf te integreren.

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (DOD's)

Toelichting op de 17 SDG's en hun doelstellingen

De duurzame ontwikkeingsdoelen (SDG's) zijn in 2015 door de Verenigde Naties aangenomen als een universele oproep tot actie om een einde te maken aan de armoede, de planeet te beschermen en ervoor te zorgen dat alle mensen van vrede en welvaart genieten. Er zijn 17 SDG's met 169 doelstellingen die gericht zijn op het aanpakken van de meest urgente uitdagingen ter wereld, waaronder armoede, honger, gezondheidszorg, onderwijs, gendergelijkheid, schoon water en sanitaire voorzieningen, betaalbare en schone energie, economische groei, klimaatactie en duurzame steden en gemeenschappen , onder andere.

Voorbeelden van vooruitgang geboekt bij het verwezenlijken van de SDG's

Sinds de vaststelling ervan is er aanzienlijke vooruitgang geboekt bij het verwezenlijken van bepaalde SDG's. Zo is het aantal mensen dat in extreme armoede leeft aanzienlijk afgenomen en is de toegang tot onderwijs en gezondheidszorg in veel delen van de wereld verbeterd. Hernieuwbare energie is ook toegankelijker en betaalbaarder geworden, en de inspanningen om het leven in de zee te beschermen en de CO2-uitstoot terug te dringen zijn geïntensiveerd.

Het Sustainable Development Goals Report 2022 biedt een alomvattend en globaal beeld van de vooruitgang die is geboekt bij de implementatie van de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling. Uit het rapport blijkt dat een combinatie van complexe en onderling verbonden crises de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling en het voortbestaan van de mensheid bedreigt.

De uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd zijn ernstig en omvangrijk. COVID-19, veranderende klimaten en conflicten creëren rimpeleffecten op de voedselzekerheid, de gezondheidszorg, het onderwijs, het milieu, de vrede en de veiligheid, en hebben gevolgen voor alle SDG's. Het rapport belicht gebieden waarop dringend actie nodig is om de SDG's te redden en tegen 2030 betekenisvolle vooruitgang te boeken voor mens en planeet.

Lees meer: Bananen voor de aarde: Chiquita strijdt voor een duurzame toekomst

Uitdagingen bij het verwezenlijken van de SDG's

Ondanks de geboekte vooruitgang blijven er nog veel uitdagingen bestaan bij het verwezenlijken van de SDG's. Deze uitdagingen omvatten:

  • Gebrek aan politieke wil: Sommige regeringen zijn traag geweest met het implementeren van beleid en programma’s om de SDG's te helpen verwezenlijken, of hebben maatregelen genomen die de vooruitgang ondermijnen.
  • Ongelijkheid en discriminatie: Ongelijkheid op het gebied van inkomen, geslacht en toegang tot hulpbronnen kunnen de inspanningen om de SDG's te verwezenlijken ondermijnen, en discriminatie kan de toch al kwetsbare bevolkingsgroepen verder marginaliseren.
  • Klimaatinstabiliteit: Veranderende milieuomstandigheden vormen een aanzienlijke bedreiging voor veel SDG's, vooral die welke verband houden met armoedebestrijding, ecologische duurzaamheid en toegang tot schoon water en sanitaire voorzieningen.
  • Financiering: De kosten voor het implementeren van de SDG's worden geschat op biljoenen dollars, en veel landen en organisaties beschikken niet over de middelen om de noodzakelijke programma’s en initiatieven te financieren.

Lees meer: Groene boost: bomen planten in Punjab met CO₂-certificaten

Om deze uitdagingen te overwinnen en de SDGs te verwezenlijken, is het essentieel om de politieke wil te mobiliseren, de investeringen in duurzame ontwikkeling te vergroten en samenwerking en partnerschappen tussen regeringen, maatschappelijke organisaties, de particuliere sector en andere belanghebbenden te bevorderen.

Sustainable Development A Beginner’s Guide (3) Gezondheidswerkers onderzoeken de longen van een kleine jongen..

Voordelen van duurzame ontwikkeling

Duurzame ontwikkeling biedt een breed scala aan voordelen voor individuen, gemeenschappen en de planeet als geheel. Deze voordelen zijn onderverdeeld in drie hoofdgebieden: economisch, sociaal en ecologisch.

Economische voordelen

Duurzame ontwikkeling bevordert de economische groei en stabiliteit door innovatie, efficiëntie en productiviteit aan te moedigen. Door te investeren in hernieuwbare energiebronnen kunnen landen hun afhankelijkheid van fossiele brandstoffen verminderen en de energieprijzen stabiliseren. Bovendien stimuleert duurzame ontwikkeling de ontwikkeling van groene banen en industrieën, waardoor nieuwe kansen voor economische groei en welvaart worden gecreëerd. Door duurzaam toerisme en landbouw te bevorderen kunnen landen ook hun inkomstenstromen vergroten en lokale gemeenschappen ondersteunen.

Lees meer: Hoe u voorop kunt blijven lopen op het gebied van duurzaamheid

Sociale voordelen

Duurzame ontwikkeling richt zich op sociale rechtvaardigheid en rechtvaardigheid, wat een positieve impact kan hebben op individuen en gemeenschappen. Duurzame ontwikkeling bevordert de sociale stabiliteit en vermindert de armoede door ervoor te zorgen dat iedereen toegang heeft tot basisbehoeften zoals schoon water, gezondheidszorg en onderwijs. Duurzame ontwikkeling bevordert ook de culturele diversiteit en het behoud van cultureel erfgoed, waardoor sterkere, veerkrachtiger gemeenschappen worden opgebouwd.

Voordelen voor het klimaat

Het belangrijkste voordeel van duurzame ontwikkeling is de positieve impact op het milieu. Door duurzame praktijken te bevorderen, zoals recycling, het verminderen van afval en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen, kunnen landen hun ecologische voetafdruk verkleinen en de gevolgen van veranderende klimaten verzachten. Duurzame ontwikkeling stimuleert ook het behoud en de bescherming van natuurlijke hulpbronnen zoals bossen, oceanen en habitats van wilde dieren, die essentieel zijn voor de gezondheid en het welzijn van de planeet.

Lees meer: Onderwijs versterken door middel van duurzaamheid: het Stoves for Schools-project van DGB in Kenia

Kortom, duurzame ontwikkeling biedt een breed scala aan voordelen voor individuen, gemeenschappen en de planeet als geheel. Door economische groei, sociale gelijkheid en milieubescherming te bevorderen, kan duurzame ontwikkeling helpen een rechtvaardiger, welvarender en duurzamer toekomst voor iedereen te creëren.

Sustainable Development A Beginner’s Guide (4)
Een chimpanseebaby die zijn moeder vasthoudt.

Uitdagingen en obstakels voor duurzame ontwikkeling

Duurzame ontwikkeling wordt geconfronteerd met vele uitdagingen en obstakels die moeten worden aangepakt om de doelstellingen ervan te bereiken.

Klimaatinstabiliteit en de gevolgen ervan

Veranderende milieuomstandigheden zijn een van de meest urgente uitdagingen waarmee de wereld vandaag de dag wordt geconfronteerd. Stijgende temperaturen, zeespiegels en extreme weersomstandigheden bedreigen het welzijn van mensen en ecosystemen over de hele wereld. De gevolgen van veranderende klimaten worden onevenredig gevoeld door kwetsbare bevolkingsgroepen, zoals gemeenschappen met lage inkomens en inheemse volkeren. Duurzame ontwikkeling moet prioriteit geven aan inspanningen om veranderende klimaten te verzachten en eraan aan te passen door de CO₂-uitstoot te verminderen, de veerkracht tegen extreme weersomstandigheden te vergroten en hernieuwbare energie te bevorderen.

Niet-duurzame consumptie- en productiepatronen

Niet-duurzame consumptie- en productiepatronen vormen belangrijke obstakels voor duurzame ontwikkeling. De wereldeconomie is sterk afhankelijk van het verbruik van eindige hulpbronnen, wat leidt tot aantasting van het milieu en sociale ongelijkheid.
Overconsumptie en afvalproductie in landen met hoge inkomens verergeren deze problemen, terwijl veel landen met lage inkomens moeite hebben om in basisbehoeften zoals voedsel en water te voorzien. Daarom moet duurzame ontwikkeling zich richten op het bevorderen van duurzame consumptie- en productiepatronen door het verminderen van afval, het bevorderen van circulaire economieën en het aannemen van een duurzame levensstijl.

Lees meer: Hoe natuurprojecten bijdragen aan de klimaatdoelen

Ongelijkheid en armoede

Ongelijkheid en armoede zijn belangrijke obstakels voor duurzame ontwikkeling. De inkomensongelijkheid neemt in veel delen van de wereld toe, terwijl miljarden mensen nog steeds in armoede leven. Deze verschillen dragen bij aan sociale onrust, gezondheidsproblemen en aantasting van het milieu. Duurzame ontwikkeling moet prioriteit geven aan inspanningen om ongelijkheid en armoede aan te pakken door gelijke toegang tot onderwijs, gezondheidszorg en economische kansen te bevorderen.

Sustainable Development A Beginner’s Guide (5)Maaltijden worden uitgedeeld bij een voedselhulporganisatie.

Politieke wil en bestuur

Politieke wil en bestuur zijn van cruciaal belang voor het bereiken van duurzame ontwikkeling. Overheden spelen een sleutelrol bij het vaststellen van beleid en regelgeving die duurzaamheid bevorderen, maar politieke belangen en corruptie kunnen deze inspanningen ondermijnen. Daarom moet duurzame ontwikkeling prioriteit geven aan inspanningen om het bestuur te versterken en de politieke wil voor duurzaamheid te bevorderen door transparantie en verantwoording te bevorderen en het maatschappelijk middenveld en belanghebbenden te betrekken bij besluitvormingsprocessen.

Laat ons u informeren

Wij houden u op de hoogte van al het laatste nieuws.

Duurzame ontwikkelingspraktijken en oplossingen

Nu de wereld wordt geconfronteerd met toenemende ecologische en sociale uitdagingen, is de behoefte aan duurzame ontwikkelingspraktijken en -oplossingen belangrijker dan ooit geworden. Hier zijn enkele voorbeelden van duurzame ontwikkelingspraktijken en -oplossingen die ons kunnen helpen een duurzamere toekomst te realiseren:

Duurzame landbouw

Duurzame landbouw is een landbouwpraktijk die het gebruik van milieuvriendelijke praktijken promoot die de impact op natuurlijke hulpbronnen en biodiversiteit minimaliseren en tegelijkertijd de productiviteit en winst voor boeren maximaliseren. Duurzame landbouwpraktijken omvatten biologische landbouw, vruchtwisseling, regeneratieve landbouw, agroforestry en geïntegreerde plaagbestrijding.

Visual 2-May-11-2023-11-49-58-4526-AM
Lokale vrouw die in het veld werkt - Hongera Reforestation Project, Kenia, DBG.

Hernieuwbare energie

Hernieuwbare energie is energie die afkomstig is van natuurlijke bronnen die kunnen worden aangevuld, zoals wind-, zonne- en waterkracht. Het is een belangrijk onderdeel van duurzame ontwikkeling omdat het de CO2-uitstoot, de luchtvervuiling en de afhankelijkheid van niet-hernieuwbare hulpbronnen zoals olie en steenkool vermindert. Hernieuwbare energieoplossingen omvatten zonnepanelen, windturbines en waterkrachtsystemen.

Groene infrastructuur

Groene infrastructuur verwijst naar het gebruik van natuurlijke kenmerken en systemen, zoals wetlands, bossen en groene daken, om ecologische, sociale en economische voordelen voor gemeenschappen te bieden. Het helpt de impact van veranderende klimaten te verminderen door overstromingsrisico's te beperken, de lucht- en waterkwaliteit te verbeteren en recreatiemogelijkheden te bieden.

Lees meer: 10 cruciale ecosystemen die het leven op aarde in stand houden

Circulaire economie

De circulaire economie is een economisch model dat tot doel heeft afval te verminderen en duurzaamheid te bevorderen door hulpbronnen zo lang mogelijk in gebruik te houden. Het is gebaseerd op de principes van het ontwerpen van afval en vervuiling, het in gebruik houden van producten en materialen en het regenereren van natuurlijke systemen. Oplossingen voor de circulaire economie omvatten recycling, herbestemming en herontwerp van producten en materialen om hun levensduur te verlengen en afval te verminderen.

Duurzaam transport

Duurzaam transport heeft tot doel de impact van transport op het milieu en de samenleving te verminderen door CO₂-arme vervoerswijzen zoals fietsen, lopen en openbaar vervoer te bevorderen. Het omvat ook het gebruik van elektrische en hybride voertuigen, carpoolen en eco-rijtechnieken om de CO2-uitstoot en luchtvervuiling te verminderen.

Onze projecten

Wij ontwikkelen grootschalige, impactvolle projecten.

Duurzame ontwikkeling en verantwoord ondernemen

Duurzame ontwikkeling is niet alleen de verantwoordelijkheid van overheden, maar ook van bedrijven. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) verwijst naar de vrijwillige acties die bedrijven ondernemen om sociale, ecologische en economische overwegingen te integreren in hun activiteiten en interacties met belanghebbenden. Duurzaamheidsrapportage is een hulpmiddel dat bedrijven gebruiken om te rapporteren over hun duurzaamheidsprestaties en om hun impact op het milieu, de samenleving en de economie openbaar te maken.

MVO- en duurzaamheidsrapportage

MVO is de afgelopen jaren een essentieel onderdeel van de bedrijfsstrategie geworden. Het omvat de implementatie van duurzame praktijken die een positieve impact hebben op het milieu, de samenleving en de economie. Duurzaamheidsrapportage is een middel voor bedrijven om hun duurzaamheidsprestaties openbaar te maken en transparantie te bieden aan belanghebbenden. Duurzaamheidsrapporten behandelen vaak onderwerpen als CO₂-uitstoot, energieverbruik, afvalproductie, waterverbruik, sociale impact en supply chain management.

Duurzame bedrijfsvoering

Duurzame bedrijfspraktijken bevorderen milieubeheer, sociale verantwoordelijkheid en economische welvaart. Voorbeelden van duurzame bedrijfspraktijken zijn onder meer het verminderen van het energieverbruik, het gebruik van hernieuwbare energiebronnen, het verminderen van afval, het recyclen van materialen en het implementeren van eerlijke arbeidspraktijken. Duurzame bedrijfspraktijken leiden tot kostenbesparingen, een grotere merkreputatie en verbeterde relaties met belanghebbenden.

Lees meer: The 3 pillars of  corporate sustainability

Rol van bedrijven bij het verwezenlijken van de SDG's

Bedrijven spelen een cruciale rol bij het verwezenlijken van de SDG's. Ze kunnen bijdragen aan duurzame ontwikkeling door producten en diensten te creëren die voldoen aan de behoeften van de samenleving, duurzame praktijken in hun activiteiten te implementeren en samen te werken met belanghebbenden om duurzaamheidsuitdagingen aan te pakken. Sommige bedrijven hebben aanzienlijk bijgedragen aan duurzame ontwikkeling door innovatieve duurzame praktijken te implementeren, zoals modellen voor de circulaire economie en gesloten toeleveringsketens.

Duurzame ontwikkeling en internationale samenwerking

Sustainable development is a global challenge that requires international cooperation and collaboration among nations. Various international agreements and initiatives have been established to promote sustainable development and address environmental, economic, and social issues.

Internationale overeenkomsten en initiatieven voor duurzame ontwikkeling

Een van de meest significante internationale overeenkomsten voor duurzame ontwikkeling is de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de Verenigde Naties. De SDG's werden aangenomen in 2015 en bestaan uit 17 doelen en 169 doelstellingen die tot doel hebben armoede te beëindigen, de planeet te beschermen en vrede en welvaart voor iedereen te waarborgen. De SDG's bieden een kader voor wereldwijde samenwerking en actie om duurzame ontwikkeling tegen 2030 te bereiken.

Het UN Sustainable Development Cooperation Framework (Cooperation Framework) staat centraal in de hervormingen. Het is het belangrijkste instrument voor planning en uitvoering van UN-ontwikkelingsactiviteiten binnen landen, waarbij de visie van de lidstaten wordt vertaald in UN-acties en impact op de grond.

Een andere belangrijke internationale initiatief voor duurzame ontwikkeling is het Klimaatakkoord van Parijs. Het Akkoord van Parijs werd aangenomen in 2015 en heeft als doel de wereldwijde temperatuurstijging te beperken tot onder de 2°C boven pre-industriële niveaus en inspanningen te leveren om de stijging tot 1,5°C te beperken. Het Akkoord van Parijs biedt een platform voor internationale samenwerking om klimaatverandering te beperken en duurzame ontwikkeling te bevorderen.

De rol van internationale organisaties en samenwerking tussen landen

Internationale organisaties zoals de Verenigde Naties, de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds zijn essentieel voor het bevorderen van duurzame ontwikkeling en het ondersteunen van samenwerking tussen landen. Deze organisaties verstrekken financiering, technische bijstand en capaciteitsopbouwprogramma's om duurzame ontwikkelingsinspanningen in ontwikkelingslanden te ondersteunen.

Internationale samenwerking tussen landen is ook essentieel voor duurzame ontwikkeling. Landen kunnen kennis en expertise delen, samenwerken aan onderzoek en ontwikkeling en partnerschappen aangaan om duurzame ontwikkeling te bevorderen. Multilaterale partnerschappen zoals de Global Partnership for Sustainable Development Data en de Partnership for Action on Green Economy zijn voorbeelden van succesvolle internationale samenwerking voor duurzame ontwikkeling.

Het SDG-rapport van de Verenigde Naties uit 2022 benadrukt de noodzaak van snelle en gecoördineerde actie. De pandemie heeft aangetoond dat mondiale uitdagingen mondiale oplossingen vereisen. Het is van het grootste belang dat de internationale gemeenschap samenwerkt om te reageren op de crises en de SDG's te beschermen. Dringende actie is nodig om duurzame en rechtvaardige samenlevingen te creëren die het welzijn van mensen en de planeet vooropstellen. Door samen te werken, kunnen we een betere toekomst voor iedereen waarborgen.

De toekomst van duurzame ontwikkeling

Duurzame ontwikkeling is een benadering die tot doel heeft het evenwicht te bevorderen tussen economische groei, sociale ontwikkeling en milieubescherming. Het is cruciaal om het welzijn van zowel de huidige als toekomstige generaties te waarborgen.

Als individuen kunnen we verschillende stappen nemen in de richting van duurzame ontwikkeling. We kunnen milieuvriendelijke gewoonten aannemen, zoals het verminderen, hergebruiken en recyclen van materialen, gebruikmaken van het openbaar vervoer of carpoolen, en duurzame producten en diensten ondersteunen. Door lokale, milieuvriendelijke bedrijven te ondersteunen, kunnen we duurzame ontwikkeling binnen onze gemeenschappen bevorderen.

DGB Group heeft een opwindende portfolio van innovatieve projecten, nieuwe technologieën en beste praktijken voor het verminderen van de uitstoot van CO₂ en het bevorderen van duurzame groei.

Overheden en organisaties kunnen ook essentieel zijn bij het bevorderen van duurzame ontwikkeling via beleid, regelgeving en initiatieven die duurzame praktijken aanmoedigen. Bijvoorbeeld programma's voor hernieuwbare energie, de ontwikkeling van groene infrastructuur en duurzame transportsystemen kunnen allemaal bijdragen aan de doelstellingen van duurzame ontwikkeling.

Internationale samenwerking is ook cruciaal voor duurzame ontwikkeling. Landen kunnen samenwerken om internationale overeenkomsten te ontwikkelen, kennis en middelen te delen en gezamenlijk wereldwijde milieukwesties aan te pakken.

Het is belangrijk om de onderlinge verbondenheid van verschillende kwesties, zoals armoede en milieudegradatie, te erkennen en te werken aan het gelijktijdig aanpakken ervan.

De bijdrage van DGB Group aan duurzame ontwikkeling

Wij geloven in de kracht van de natuur en de essentiële functie van biodiversiteit om al het leven op aarde te ondersteunen. Daarom zetten wij ons in voor het bevorderen van biodiversiteit en natuurbehoud via onze duurzame natuurprojecten. Onze projecten zijn ontworpen om gezonde, bloeiende ecosystemen te bevorderen, en we werken samen met boeren, landeigenaren en natuurbehoudsorganisaties om dit werkelijkheid te maken. We vergroten de biodiversiteit en ondersteunen natuurbehoud.

Met jarenlange ervaring in het werken met instellingen en organisaties over de hele wereld heeft DGB een bewezen staat van dienst in het ontwikkelen van natuurprojecten die alle belanghebbenden ten goede komen, inclusief landeigenaren, lokale gemeenschappen, particuliere bedrijven, overheidsinstanties en niet-gouvernementele organisaties. Ons team van experts ontwerpt, beheert en voegt waarde toe aan natuurprojecten die echte, duurzame resultaten opleveren. DGB stelt landeigenaren in staat de waarde van hun land te maximaliseren via onze hoogwaardige natuurprojecten die niet alleen het milieu ten goede komen, maar ook een stabiele inkomstenstroom voor landeigenaren genereren. Bij DGB geloven we in het integreren van de principes van duurzame ontwikkeling in alle aspecten van onze projecten om een duurzame toekomst voor iedereen te garanderen.

Sustainable Development A Beginner’s Guide (7)
Locale vrouw en kind met kookoven - Sawa Cookstove Project, Kameroen, DGB.

Lees onze recente artikelen

Lees de laatste trends en tips uit de wereld van ecosystemen en klimaatneutraliteit.

In today's business landscape, sustainability is more than just a buzzword—it's a necessity. Compani..

In a world where environmental responsibility is more talked about than ever, nature-based solutions..

Forests are among the most vital resources on our planet, providing essential benefits that support ..

Aan de slag

Als 's werelds eerste beursgenoteerde bedrijf dat zich richt op het herstel van ecosystemen, maakt DGB gebruik van de marktkrachten en de toegang tot kapitaal die nodig is om de herbebossing van de aarde snel te versnellen. Neem contact met ons op voor meer informatie over ons werk.

We willen u graag leren kennen