x
LAATSTE ARTIKEL Wat is de CO₂-prestatieladder? Lees artikel

Vitale habitats beschermen

Ontdek het belang van het beschermen van vitale habitats en ecosystemen, en leer over de inspanningen van DGB Group om deze te beschermen en te herstellen door middel van CO₂-compensatieactiviteiten. Ontdek manieren om deel te nemen aan onze projecten.


 • Deel dit artikel:

Het belang van het beschermen van vitale habitats voor een duurzame toekomst

Het beschermen van vitale habitats is een essentieel aspect van het behoud van de gezondheid en het welzijn van de planeet, aangezien het cruciale gebieden zijn voor het voortbestaan van een breed scala aan planten- en diersoorten. Deze habitats leveren essentiële ecosysteemdiensten zoals het reguleren van het klimaat, het zuiveren van lucht en water en het ondersteunen van de biodiversiteit.

Protecting Vital Habitats (1)
Hippo in water habitat, Africa.

Wat zijn habitats?

Een habitat is een natuurlijke omgeving waarin een bepaalde planten- of diersoort leeft en groeit. Het wordt gekenmerkt door specifieke fysieke en biologische omstandigheden zoals temperatuur, vochtigheid, bodemtype, beschikbaarheid van water en de aanwezigheid van andere organismen. Habitats variëren van aquatische ecosystemen zoals oceanen, rivieren en meren tot terrestrische ecosystemen zoals bossen, graslanden en woestijnen.

Belang van habitats voor ecosystemen en biodiversiteit

Netwerken van onderling verbonden habitats creëren ecosystemen, elk met zijn eigen unieke reeks levende en niet-levende componenten. Deze componenten werken samen om een zelfvoorzienend systeem te creëren dat voedsel, water en onderdak biedt aan de levende organismen in het ecosysteem. Als een van deze habitats wordt vernietigd of verstoord, kan dit een domino-effect hebben op het hele ecosysteem.

Biodiversiteit verwijst naar de verscheidenheid aan levende organismen op aarde, waaronder planten, dieren, schimmels en micro-organismen. Biodiversiteit is van cruciaal belang voor het functioneren van ecosystemen en de diensten die zij leveren, zoals bestuiving, nutriëntenkringloop en ongediertebestrijding.

Habitatvernietiging bedreigt de biodiversiteit. Het verlies aan biodiversiteit kan ernstige gevolgen hebben voor ecosystemen en het menselijk welzijn, zoals verminderde gewasopbrengsten en verhoogde overdracht van ziekten.

Lees meer: Vermogensbeheerders beoordelen impact biodiversiteit bedrijven door maatstaven

Protecting Vital Habitats (2)
Het op één na grootste mangrovebos ter wereld, gelegen nabij Chidambaram in het Cuddalore-district, Tamil Nadu, India.

Overzicht van de huidige staat van habitats over de hele wereld

Ecosystemen worden bedreigd door verschillende menselijke activiteiten. Hier volgt een overzicht van enkele belangrijke bedreigingen:

 • Ontbossing: Bosverlies, vooral in tropische gebieden, vermindert de biodiversiteit, omdat veel soorten voor hun overleving afhankelijk zijn van boshabitats.
  Lees meer: What are the effects of deforestation?
 • Verstedelijking: De uitbreiding van steden tast natuurlijke habitats en ecosystemen aan, waardoor de algehele biodiversiteit afneemt.
 • Overbevissing: Overbevissing verstoort mariene ecosystemen en heeft gevolgen voor andere soorten. Dit kan ook leiden tot de ineenstorting van de visserij.
 • Invasieve soorten: Invasieve soorten leiden tot een verlies aan biodiversiteit en ecosysteemfunctie. Ze introduceren ook ziekten en veranderen habitats, wat een verdere impact heeft op de gezondheid van ecosystemen.

Protecting Vital Habitats (3)
Groep bonobos. Democratische Republiek Congo, Afrika.

Begin vandaag nog met het beschermen van de biodiversiteit

Wat zijn de soorten vitale habitats?

Verschillende soorten vitale habitats, zoals bossen, wetlands, koraalriffen en graslanden, helpen de biodiversiteit te ondersteunen en vitale ecosysteemdiensten te leveren.

Protecting Vital Habitats (4)
Mangrovebos.

Terrestrische habitats

 • Bossen: Bossen zijn een van de belangrijkste soorten vitale habitats op onze planeet. Ze beslaan ongeveer 30% van het landoppervlak van de aarde en herbergen miljoenen ‘hotspots’ van soorten en biodiversiteit. Bossen zorgen ook voor CO₂-vastlegging, lucht- en waterzuivering en bodembehoud.
  DGB Group zet zich in voor de bescherming van bossen door het ontwikkelen en ondersteunen van herbebossing- en bebossingsinitiatieven om een gezonde en duurzame planeet voor toekomstige generaties te garanderen.

  Lees meer: Baanbrekende biodiversiteitsinitiatieven aangekondigd in Maleisië
 • Graslanden: Graslanden beslaan een kwart van het landoppervlak van de aarde. Ze worden gekenmerkt door een verscheidenheid aan grassen, kruiden en struiken en worden aangetroffen in zowel gematigde als tropische gebieden. Graslanden bieden een scala aan ecosysteemdiensten, waaronder CO₂-vastlegging, bodembescherming en leefgebieden voor een diverse reeks wilde dieren, zoals bizons, antilopen en prairiehonden.
  We kunnen graslanden beschermen als essentiële leefgebieden door strategieën te implementeren zoals het oprichten van beschermde gebieden, het promoten van agro-ecologie en het herstellen van gedegradeerde graslanden. Het gebruik van technologie, zoals remote sensing en geografische informatiesystemen (GIS), kan ook een belangrijke rol spelen bij het monitoren en beschermen van graslandecosystemen.

 • Wetlands: Wetlands zijn gebieden waar water de primaire factor is die de omgeving en het daarmee verbonden planten- en dierenleven controleert. Wetlands omvatten moerassen, draslanden, veengebieden en laagveengebieden in zowel zoetwater- als zoutwateromgevingen. Naar schatting is tot 87% van 's werelds wetlands verloren gegaan in de afgelopen 300 jaar. Door beschermde gebieden op te richten en gedegradeerde wetlands te herstellen, kunnen we 's werelds wetlands beschermen.

 • Woestijnen: Woestijnen herbergen een grote verscheidenheid aan planten en dieren die zich hebben aangepast om in deze omgeving te overleven. Woestijnen absorberen, net als andere habitats, CO₂ in de atmosfeer. Vernietiging van habitats en overbegrazing bedreigen woestijnen.
 • Toendra: De toendra is een belangrijke omgeving die een breed scala aan fascinerende soorten ondersteunt, zoals poolvossen, kariboes en ijsberen. Permafrost is een kenmerk van de toendra; het is een laag bevroren grond die een groot deel van de regio bedekt. Permafrost biedt een stabiele basis voor veel plantensoorten, zoals korstmossen, mossen en laagblijvende struiken.

Protecting Vital Habitats (5)

Zwarte bijeneter zittend op een boomtak in het Kibale National Park in Oeganda, Afrika.

Aquatische habitats

 • Oceanen: De rol van de oceanen is het absorberen en opslaan van CO₂ en het reguleren van het klimaat. De oceanen herbergen vele soorten die het evenwicht van het ecosysteem van de oceaan in stand houden. Om de oceanen te beschermen moeten we het gebruik van plastic voor eenmalig gebruik en ander afval verminderen.

  DGB biedt een oplossing om uw milieu-impact te verminderen en uw plasticgebruik te compenseren.
Protecting Vital Habitats (6)
Cypraeidae, gewoonlijk kauri's genoemd. Taxonomische familie van kleine tot grote zeeslakken..
 
 • Rivieren en beken: Rivieren en beken voorzien in watervoorziening, nutriëntencyclage, en overstromingsbeheer. Ze zijn ook belangrijk voor menselijke gemeenschappen, omdat ze water leveren voor irrigatie, industrie en recreatie. Ze zijn ook de thuisbasis van andere aquatische soorten, waaronder amfibieën, reptielen en ongewervelde dieren zoals rivierkreeften en slakken. Deze organismen vervullen allemaal belangrijke rollen in het ecosysteem, variërend van het reguleren van insectenpopulaties tot het afbreken van organisch materiaal.
  Het beschermen van deze essentiële leefgebieden vereist een combinatie van conservatie-inspanningen, waaronder beheer van het stroomgebied, herstel van gedegradeerde habitats en regelgeving om vervuiling en andere schadelijke activiteiten te beperken.

 • Meren en vijvers: Meren en vijvers zijn de thuisbasis van alles, van vissen en watervogels tot aquatische planten en insecten die afhankelijk zijn van deze waterlichamen voor hun overleving. Zowel dieren in het wild als mensen profiteren van meren en vijvers die grondwater aanvullen en drinkwater leveren aan lokale gemeenschappen. Ze spelen ook een rol in de regulering van het klimaat.

 • Estuaria: Rivieren ontmoeten de zee om estuaria te vormen, waarbij een netwerk van kanalen, eilanden en moerassen ontstaat die voedsel, onderdak en broedgebieden bieden voor planten en dieren. Ze beschermen kustlijnen tegen erosie en overstromingen, verbeteren de waterkwaliteit en verminderen de impact van menselijke activiteiten op ecosystemen stroomafwaarts. Om de impact van menselijke activiteiten op deze kwetsbare ecosystemen te verminderen, moeten we de vervuiling verminderen die wordt veroorzaakt door landbouw- en industriële bronnen en natte gebieden beschermen tegen ontwikkeling.

Bereken uw CO₂-voetafdruk

Integreer bomen in uw bedrijf

Wij kunnen uw bedrijf helpen duurzamer te worden door bomen in uw bedrijf te integreren.

Menselijke activiteiten

De impact van menselijke activiteiten is aanzienlijk op de natuurlijke habitats van wilde dieren en plantensoorten. We moeten daarom de planeet beschermen tegen menselijke activiteiten die habitats bedreigen.

 • Ontbossing: Ontbossing is de reden voor het verlies van miljoenen hectares bos en de afname van biodiversiteit. Als gevolg daarvan blijven soorten zonder huis achter en zijn ze vaak niet in staat zich aan te passen aan hun nieuwe omgeving.
  Een ander belangrijk effect van ontbossing op leefgebieden is de verstoring van ecosystemen. Het verlies van bossen kan leiden tot bodemerosie en aardverschuivingen veroorzaken. Omdat bossen grote hoeveelheden CO₂ opnemen, zorgt ontbossing ook voor de vrijgave van CO₂ terug in de atmosfeer.

 • Verstedelijking: Hoewel verstedelijking voordelen heeft, vormt het ook een aanzienlijke bedreiging voor leefgebieden en ecosystemen wereldwijd. Stadsuitbreiding en de grotere vraag naar hulpbronnen en land hebben geleid tot aanzienlijk verlies van leefgebied. Dit leefgebiedsverlies vermindert het aantal wilde dieren- en plantensoorten dat afhankelijk is van deze gebieden voor voedsel, onderdak en voortplanting.

  Er zijn verschillende manieren waarop we de impact van verstedelijking op leefgebieden kunnen verzachten. DGB richt zich op het behoud van bossen en de ontwikkeling van herbebossingsprojecten over de hele wereld.

 • Landbouw: Een van de belangrijkste bedreigingen door landbouw is habitatvernietiging. Als boeren land vrijmaken voor gewassen of vee, vernietigen ze vaak vitale natuurlijke leefgebieden, waaronder bossen, wetlands en graslanden. Dit kan leiden tot verlies van biodiversiteit, omdat veel planten en dieren niet kunnen overleven in veranderde of vernietigde leefgebieden.

 • Mijnbouw: Mijnbouw levert essentiële materialen voor een breed scala aan producten en technologieën. Het kan echter ook een aanzienlijke bedreiging vormen voor natuurlijke leefgebieden. Het winnen van mineralen vereist vaak het gebruik van zware machines, chemicaliën en grote hoeveelheden land, wat waterbronnen en bodem kan verontreinigen en kan resulteren in het kappen van grote delen van het bos.

  Er kunnen bepaalde stappen worden genomen om de impact van mijnbouw op leefgebieden te verminderen, zoals het implementeren van strenge milieuregels die mijnbouwbedrijven verplichten hun milieu-impact te verminderen.

 • Klimaatinstabiliteit: De effecten van klimaatinstabiliteit veroorzaken verschuivingen in weerspatronen en daardoor veranderingen in ecosystemen. Als gevolg daarvan worden leefgebieden op manieren veranderd waar veel organismen zich niet aan kunnen aanpassen, wat leidt tot verlies van biodiversiteit en zelfs uitsterven. Bovendien verhoogt klimaatinstabiliteit de frequentie en ernst van orkanen, overstromingen en bosbranden, die leefgebieden kunnen verwoesten.

Protecting Vital Habitats (7)
Een zaailing in een tuin planten.

Vitale habitats, zoals bossen, oceanen en wetlands, zijn bijzonder kwetsbaar voor de vernietigende krachten van natuurrampen. We bespreken hieronder enkele van deze natuurrampen:

 • Bosbranden
  • Bosbranden vernietigen habitats: Vlammen kunnen zich verspreiden en bossen, graslanden en andere habitats verbranden. Bosbranden hebben gevolgen voor dieren in het wild die afhankelijk zijn van deze habitats voor voedsel, onderdak en broedplaatsen.

  • Bosbranden veranderen ecosystemen: Bosbranden veranderen de samenstelling van de bodem, vernietigen micro-organismen en veranderen de chemische balans van het milieu. Dit kan langetermijneffecten hebben op het leefgebied en de dieren in het wild die ervan afhankelijk zijn.

  • Bosbranden verminderen de biodiversiteit: Bosbranden bedreigen habitats door de biodiversiteit te verminderen. Verbrande habitats ondersteunen mogelijk niet langer dezelfde diversiteit aan planten- en dierenleven als voorheen. Dit heeft gevolgen voor het hele ecosysteem.
 • Overstromingen: Overstromingen verstoren de natuurlijke omgeving door bodem en sediment te eroderen, wat resulteert in het verlies van vruchtbare grond en het bemoeilijken van de plantengroei. Overstromingen kunnen er ook voor zorgen dat bomen en andere vegetatie ontwortelen of wegspoelen, waardoor belangrijke leefgebieden voor wilde dieren verloren gaan. Overstromingswater kan verontreinigende stoffen uit stroomopwaartse gebieden meenemen en deze in stroomafwaartse habitats afzetten, wat schadelijk kan zijn voor het waterleven en het ecosysteem.
 • Orkanen en stormen
  • Schade aan kusthabitats: Stormvloeden en hoge golven kunnen kustecosystemen beschadigen, waaronder mangrovebossen, kwelders en koraalriffen. Deze habitats bieden broed- en voedingsplaatsen voor veel soorten.
  • Overstromingen en erosie: Overstroomde habitats kunnen leiden tot de verplaatsing van dieren en de verspreiding van ziekten en invasieve soorten. Stormen veroorzaken ook erosie, destabiliseren de bodem en veroorzaken aardverschuivingen.
  • Impact op trekkende soorten: Orkanen en stormen kunnen ook aanzienlijke gevolgen hebben voor trekkende soorten zoals vogels en zeeschildpadden. De verstoring van migratiepatronen kan leiden tot verdere ecologische onevenwichtigheden, die het hele ecosysteem aantasten.

Veel maatregelen kunnen de effecten van orkanen en stormen op habitats verzachten:

 • Het herstellen en beschermen van kritieke habitats zoals mangrovebossen en koraalriffen kan de gevolgen van orkanen en stormen helpen verzachten.
  Het verminderen van de CO₂-uitstoot kan de gevolgen van veranderende klimaten helpen verzachten en de kans op verwoestende stormen verkleinen.

Protecting Vital Habitats (8)Koraalkwekerij wordt gekweekt om het rif te verbeteren.

Verminder uw CO₂-uitstoot om habitats te beschermen

Behoud en bescherming van habitats

Het behoud en de bescherming van habitats zijn cruciale componenten van ecologische duurzaamheid. Om het belang van het behoud en de bescherming van habitats onder de aandacht te brengen, worden internationale verdragen en overeenkomsten opgesteld, worden technieken voor het herstel en beheer van habitats ontwikkeld en kunnen individuele acties worden ondernomen.

Internationale verdragen en overeenkomsten

 • Verdrag inzake Biologische Diversiteit
  Het Verdrag inzake Biologische Diversiteit (CBD) is een internationaal verdrag dat is ondertekend door 196 landen en bevordert de conservering en duurzaam gebruik van de biodiversiteit van de aarde. Het CBD richt zich op de bescherming en het behoud van leefgebieden. Het CBD erkent het belang van het beschermen en herstellen van leefgebieden voor het behoud van biodiversiteit en stelt doelen voor lidstaten om te bereiken. Deze doelen omvatten het verminderen van het tempo van habitatverlies, het vergroten van het areaal aan beschermde land- en zeegebieden en het herstellen van gedegradeerde leefgebieden.

 • Het Ramsarverdrag
  Het intergouvernementele verdrag dat bekend staat als het Ramsarverdrag biedt een kader voor de conservering en duurzaam gebruik van wetlands en hun hulpbronnen. Het verdrag werd aangenomen in de Iraanse stad Ramsar in 1971 en werd een belangrijk instrument voor het bevorderen van de bescherming van wetlands over de hele wereld. Het Ramsarverdrag erkent de rol van wetlands in het handhaven van de gezondheid van de ecosystemen van onze planeet. Wetlands leveren verschillende ecosysteemdiensten, zoals waterzuivering, overstromingsbeheersing en klimaatregulatie.

 • Het Verdrag inzake de Internationale Handel in Bedreigde Soorten
  Het Verdrag inzake de Internationale Handel in Bedreigde Soorten (CITES) is een internationale overeenkomst tussen regeringen die tot doel heeft ervoor te zorgen dat internationale handel in wilde dieren en planten hun overleving niet bedreigt. CITES werd opgericht in 1971 om bedreigde soorten te beschermen door hun handel te reguleren en het evenwicht van ecosystemen te behouden.

Lees meer: Why should endangered species be protected?

Protecting Vital Habitats (9)
Yonge Siberische tijger jaagt in het ondiepe water.

Habitatherstel en -beheer

 • Herbebossing
  Bossen bieden onderdak aan planten- en diersoorten, helpen bij de klimaatregulering en leveren ecosysteemdiensten zoals waterfiltratie en bodembehoud. Herbebossing verwijst naar het planten van nieuwe bossen op locaties waar bestaande bossen verloren gaan. Door herbebossing kan CO₂ uit de atmosfeer worden gehaald en in bomen en in de bodem worden opgeslagen.

  Read more: The impact of reforestation on biodiversity

  Een van de belangrijkste voordelen van herbebossing is het behoud van de biodiversiteit. Het planten van bomen helpt niet alleen de CO₂-uitstoot te verminderen, maar speelt ook een cruciale rol bij het behoud van de biodiversiteit en het verzekeren van het voortbestaan van verschillende soorten. Bij DGB erkennen we het belang van deze inspanning en zetten we ons in voor het planten van bomen om de CO₂-uitstoot te verminderen en de biodiversiteit te behouden. Door dit te doen helpen we verschillende soorten te beschermen en dragen we bij aan het algemene welzijn van onze planeet.
 • Herstel van wetlands
  Wetlands bieden vitale habitats voor soorten, reguleren de waterstroom en filteren verontreinigende stoffen. Herstel van wetlands omvat het herstel en herstel van aangetaste wetlands. Dit kan het verwijderen van invasieve soorten, het planten van inheemse vegetatie en het herstellen van de natuurlijke hydrologie omvatten.
 • Habitatconnectiviteit
  Habitatconnectiviteit is de mate waarin habitats met elkaar verbonden zijn en de verplaatsing van planten- en diersoorten daartussen ondersteunt. Deze connectiviteit is essentieel voor het behoud van gezonde populaties van vele soorten, het behoud van de biodiversiteit en het ondersteunen van ecosysteemdiensten. De inspanningen om de connectiviteit van habitats te herstellen omvatten het creëren van corridors voor wilde dieren, het herstellen van oeverhabitats en het opnieuw verbinden van geïsoleerde leefgebieden.
 • Ecologische corridors
  Wildlife corridors, of ecologische corridors, zijn natuurlijke of kunstmatige habitatstroken die gefragmenteerde habitats met elkaar verbinden, waardoor planten- en diersoorten zich vrij tussen deze habitats kunnen bewegen. Het verbeteren van ecologische corridors omvat activiteiten zoals herbebossing, het herstel van oeverhabitats en het verwijderen van barrières die de verplaatsing van planten- en diersoorten verhinderen.

Lees meer: Hoe het verlies aan biodiversiteit ecosystemen beïnvloedt en wat we kunnen doen om te helpen

Protecting Vital Habitats (10)
Ecologische corridor. Infrastructuur gebouwd zodat dieren en andere wilde dieren het verkeer kunnen oversteken.

Individuele acties voor het behoud van habitats

Individuen kunnen veel acties ondernemen om habitats te behouden en te beschermen, van het verkleinen van hun ecologische voetafdruk tot het ondersteunen van lokale natuurbeschermingsorganisaties. Hier volgen acties om de impact van menselijke activiteiten op habitats te verminderen:

Reduce, reuse, and recycle

Dit zijn de drie essentiële acties die individuen kunnen ondernemen om bij te dragen aan het behoud van hun habitat:

 • Verminderen: Door minder hulpbronnen te gebruiken, wordt de impact op het milieu verminderd door energiezuinige apparaten te gebruiken en het waterverbruik te verminderen.
 • Hergebruik: Hergebruik van voorwerpen is een andere manier om habitats te behouden. In plaats van spullen weg te gooien die nog bruikbaar zijn, zijn er manieren om ze een nieuw leven te geven.
 • Recyclen: Recycling helpt de hoeveelheid afval op stortplaatsen te verminderen en natuurlijke hulpbronnen te behouden. Door de gemeenschapsrichtlijnen voor recycling te volgen, recycleerbare materialen van niet-recyclebare materialen te scheiden en waar mogelijk te recyclen, kan het wereldwijde afval worden verminderd.

Duurzame land- en bosbouw

Hier volgen enkele manieren waarop duurzame land- en bosbouw kunnen bijdragen aan het behoud van habitats:

 • Agroforestry: Agroforestry is een duurzaam landbeheersysteem dat bomen, gewassen en vee op hetzelfde land integreert. Deze techniek helpt de natuurlijke habitats te behouden en te herstellen door voedsel en onderdak te bieden aan de plaatselijke fauna en door duurzame landbouwpraktijken te bevorderen.
 • Duurzame bosbouwpraktijken: Duurzame bosbouwpraktijken, zoals selectieve houtkap, dragen bij aan het behoud van natuurlijke habitats en bevorderen herbebossing en regeneratie van natuurlijke habitats.
 • Habitatherstel: Herbebossing en het creëren van habitats dragen bij aan het behoud en herstel van ecosystemen, waardoor het voortbestaan van veel diersoorten wordt gewaarborgd.

Verantwoord toerisme en recreatie

Dit zijn manieren waarop verantwoord toerisme en recreatie kunnen bijdragen aan het behoud van habitats:

 • Ecotoerisme: Ecotoerisme bevordert duurzame toeristische praktijken die natuurlijke habitats behouden, lokale gemeenschappen ondersteunen en milieueducatie bevorderen.
 • Kijken naar dieren in het wild: Verantwoordelijke praktijken voor het observeren van wilde dieren, zoals het bewaren van een veilige afstand tot wilde dieren, helpen de positieve impact op ecosystemen te vergroten.
 • Duurzame accommodatie: Eco-lodges en groene hotels bevorderen duurzaam toerisme. Deze accommodaties maken vaak gebruik van hernieuwbare energiebronnen, verminderen het waterverbruik en bevorderen de lokale biodiversiteit.

Lees meer: 7 strategieën voor het beschermen van het dierenrijk

Steun voor organisaties voor habitatbehoud

Habitatbehoudorganisaties werken aan de bescherming en het behoud van natuurlijke habitats. Hier volgen enkele manieren waarop ze bijdragen aan het behoud van habitats:

 • Financiering: Donaties of subsidies helpen ervoor te zorgen dat deze organisaties over de nodige middelen beschikken om hun inspanningen voor natuurbehoud voort te zetten.
 • Belangenbehartiging: Het ondersteunen van deze organisaties door middel van belangenbehartiging, zoals het schrijven naar gekozen functionarissen, helpt ervoor te zorgen dat openbaar beleid en besluitvorming worden ondersteund en uitgevoerd.
 • Partnerschappen: Organisaties voor habitatbehoud werken samen met bedrijven, overheden en andere organisaties om hun natuurbehoudswerk uit te voeren om gecoördineerde en effectieve inspanningen voor het behoud van habitats te garanderen.

DGB ondersteunt het milieu door bomen te planten, habitats te herstellen en bestaande ecosystemen te beschermen in samenwerking met lokale gemeenschappen, overheden en partners. Het beschermen van habitats is mogelijk door te investeren in de natuur met de hulp van bedrijven en particulieren die hun ecologische voetafdruk willen compenseren.

Neem contact op met onze experts om te beginnen met investeren in natuurbehoud

Voorbeelden van succesvol habitatbehoud

Casestudies van herstelde habitats

 • De Everglades: Dit grote moerasland in het zuiden van Florida is beïnvloed door menselijke ontwikkeling. Het doel is om de schade ongedaan te maken en de natuurlijke hydrologie van het gebied te herstellen. De afgelopen jaren hebben wetenschappers een toename van de populaties waadvogels, alligators en andere soorten waargenomen, evenals verbeteringen in de waterkwaliteit.

Protecting Vital Habitats (11)De Florida Everglades.

 • De Chesapeake Bay: Het is de grootste riviermonding van de Verenigde Staten en de thuisbasis van een breed scala aan soorten. Nadat de waterkwaliteit en de gezondheid van het ecosysteem waren afgenomen, werden herstelinspanningen uitgevoerd. Herstelinspanningen omvatten het verminderen van nutriëntenvervuiling, het herstellen van wetlands en het verbeteren van het visserijbeheer. Als gevolg hiervan namen de oesterpopulaties toe, verbeterde de helderheid van het water en nam de schadelijke algenbloei af.

Laat ons u informeren

Wij houden u op de hoogte van al het laatste nieuws.

Bescherming van vitale habitats: een mondiale verbintenis

Samenvatting van het belang van de bescherming van habitats

Veel planten- en diersoorten zijn afhankelijk van habitats om te overleven. Habitats houden de biodiversiteit in stand, leveren ecosysteemdiensten, reguleren het klimaat en ondersteunen het menselijk welzijn door middel van economische voordelen en culturele betekenis. Omdat menselijke activiteiten natuurlijke habitats blijven beïnvloeden, moeten mensen de impact ervan onderkennen en werken aan de bescherming en het behoud van habitats ten behoeve van de huidige en toekomstige generaties.

Hoe helpt DGB Group vitale leefgebieden te beschermen?

Bij DGB erkennen we de cruciale rol van bossen en natuurlijke habitats bij het ondersteunen van de biodiversiteit en het leveren van essentiële ecosysteemdiensten. We beheren grootschalige herbebossings- en natuurherstelprojecten over de hele wereld die vitale habitats herstellen en beschermen, zodat de lokale biodiversiteit kan gedijen.

Onze projecten omvatten het planten van bomen en het bevorderen van duurzaam landgebruik. We werken nauw samen met lokale gemeenschappen, overheden en andere belanghebbenden om ervoor te zorgen dat onze projecten sociaal en ecologisch verantwoord zijn en dat ze tastbare voordelen opleveren voor de mensen en ecosystemen die ze dienen. Onze herbebossingsprojecten zijn erop gericht een duurzame en gezonde planeet te garanderen waarin alle levensvormen kunnen gedijen.

Begin met het maken van impact op het behoud en de bescherming van habitats

Onze projecten

Wij ontwikkelen grootschalige, impactvolle projecten.

Ontbossing en stroperij: mondiale bedreigingen voor de biodiversiteit

Ontbossing en stroperij zijn twee van de belangrijkste oorzaken van de afnemende biodiversiteit over de hele wereld en hoewel hun bedreiging voor soorten als gorilla's duidelijk is, heeft hun negatieve impact een veel groter bereik.

Lees onze recente artikelen

Lees de laatste trends en tips uit de wereld van ecosystemen en klimaatneutraliteit.

In recent years, the world has witnessed a stark increase in environmental crises. These events have..

As the CEO of DGB, I am deeply committed to preserving our natural environment and driving sustainab..

In today's business landscape, sustainability is more than just a buzzword—it's a necessity. Compani..

Aan de slag

Als 's werelds eerste beursgenoteerde bedrijf dat zich richt op het herstel van ecosystemen, maakt DGB gebruik van de marktkrachten en de toegang tot kapitaal die nodig is om de herbebossing van de aarde snel te versnellen. Neem contact met ons op voor meer informatie over ons werk.

We willen u graag leren kennen