x
LAATSTE ARTIKEL Wat is de CO₂-prestatieladder? Lees artikel

Een groenere toekomst
door afvalbeheer

Duurzaam afvalbeheer en recycling kunnen bijdragen aan een groenere toekomst en een cruciale rol spelen bij het beschermen van de biodiversiteit en tegelijkertijd het behoud van natuurlijke hulpbronnen. Sluit u bij ons aan om nul afval te bereiken en een betere toekomst voor de planeet te creëren.


  • Deel dit artikel:

Basisprincipes van afvalbeheer

Wat is afvalbeheer en recycling?

Afvalbeheer en recycling zijn twee cruciale praktijken die essentieel zijn voor het behoud van een duurzaam milieu. Afvalbeheer verwijst naar het proces van het verzamelen, transporteren, verwerken en verwijderen van afvalstoffen. Afvalbeheer omvat verschillende activiteiten om afvalmaterialen te verminderen, hergebruiken en recyclen. Het gaat om de juiste omgang met afval vanaf het moment van productie tot de uiteindelijke verwijdering ervan.

Bij recycling gaat het om het omzetten van afval in bruikbare materialen of producten. Dit helpt de hoeveelheid afval die op stortplaatsen belandt te verminderen en vermindert de behoefte aan nieuwe grondstoffen.

Samen spelen afvalbeheer en recycling een belangrijke rol bij het verminderen van de negatieve impact van menselijke activiteiten op het milieu.

A Greener Future Through Waste Management (1)
Verse groenten in milieuvriendelijke katoenen zakken.

Belang van afvalbeheer en recycling voor het milieu

Afvalbeheer en recycling hebben aanzienlijke voordelen voor het milieu. Goede afvalbeheerpraktijken helpen lucht-, water- en bodemverontreiniging te voorkomen. Recycling vermindert ook de behoefte aan stortplaatsen en verbranding, waardoor schadelijke verontreinigende stoffen in het milieu terecht kunnen komen. Bovendien kan recycling energie besparen en de uitstoot van broeikasgassen die gepaard gaat met de productie van nieuwe producten verminderen.

Afvalbeheer en recycling spelen ook een essentiële rol bij het behoud van natuurlijke hulpbronnen. Door materialen zoals papier, plastic en metaal te recyclen verminderen we de behoefte aan nieuwe grondstoffen, wat kan leiden tot ontbossing, mijnbouw en andere destructieve praktijken.

Het afvalprobleem

Soorten afval en hun impact op het klimaat

Afval bestaat in vele vormen, waaronder huishoudelijk afval, industrieel afval, gevaarlijk afval en elektronisch afval. De verwijdering van deze soorten afval kan aanzienlijke gevolgen hebben voor het milieu. Huishoudelijk afval, zoals plastic zakken en voedselafval, kan bijvoorbeeld bijdragen aan de vervuiling van waterlichamen en het vrijkomen van broeikasgassen in de atmosfeer. Industrieel afval kan daarentegen schadelijke chemicaliën en gifstoffen bevatten die in de bodem en waterbronnen sijpelen, wat een risico vormt voor de gezondheid van zowel mens als dier.

Statistieken over de productie en verwijdering van afval

Volgens de World Bank zal de wereldwijde afvalproductie tegen 2050 naar verwachting met 70% toenemen, waarbij steden de grootste bijdragers zijn aan deze trend. Wereldwijd wordt elk jaar 2,01 miljard ton vast stedelijk afval gegenereerd, waarvan ten minste 33% niet op een milieuvriendelijke manier wordt beheerd, en slechts ongeveer 32% van dat afval wordt gerecycled.

De markt voor vast afvalbeheer in de Verenigde Staten wordt naar verwachting tegen 2024 de $25 miljard overschrijden. De Verenigde Staten besteden ongeveer $200 miljard per jaar aan vast afvalbeheer en verloren energiebronnen door afvalverwijdering. Landen met een boven-midden- en hoog inkomen bieden vrijwel universele afvalinzameling. Echter, in landen met een lager inkomen wordt ongeveer 48% van het afval in steden ingezameld, maar dit percentage daalt drastisch tot 26% buiten stedelijke gebieden.

De regio Oost-Azië en de Stille Oceaan produceren wereldwijd de grootste hoeveelheid vast stedelijk afval (MSW). China, als het meest bevolkte land, is verantwoordelijk voor meer dan 15% van 's werelds MSW. Ondanks minder dan 5% van de wereldbevolking te hebben, is de Verenigde Staten de grootste producent van MSW ter wereld en produceert ongeveer 12% van 's werelds MSW, met de hoogste per capita afvalproductie.

Gemiddeld genereert elke Amerikaan jaarlijks meer dan 800 kilogram afval per persoon, meer dan twee keer zoveel als de per capita afvalproductie in Japan, waar burgers ongeveer 350 kilogram MSW per jaar produceren. Interessant genoeg is Denemarken de grootste producent van MSW per capita in Europa, waar Denen een vergelijkbare hoeveelheid afval genereren als Amerikanen. Over het algemeen produceren stedelijke gebieden ongeveer twee keer zoveel afval als landelijke gebieden.

A Greener Future Through Waste Management (2)
Plastic klaar om te worden gerecycled in de tuin van een bedrijf dat gespecialiseerd is in ecologische behandelingen.

De klimaat- en gezondheidsrisico's van onjuist afvalbeheer

Onjuiste afvalbeheerpraktijken, zoals open storten en verbranden van afval, hebben ernstige milieuen gezondheidsgevolgen. De uitstoot van giftige chemicaliën en verontreinigende stoffen in de lucht, de bodem en waterbronnen kan leiden tot ademhalingsziekten, kanker en andere chronische gezondheidsaandoeningen. Stilstaand water in afvalstoffen bevordert ook ziekten zoals cholera en door vectoren overgedragen ziekten zoals malaria en dengue.

Daarnaast kunnen deze praktijken bijdragen aan de vernietiging van natuurlijke habitats, bodemerosie en verontreiniging van waterbronnen. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) schat dat slechte afvalinzameling leidt tot milieuen mariene vervuiling, zoals verstopte waterafvoeren. Jaarlijks wordt meer dan 2 miljard ton vast stedelijk afval geproduceerd.

Afvalvermindering en recycling zijn twee belangrijke praktijken die kunnen bijdragen aan een groenere toekomst. Door de productie van afval te verminderen en materialen te recyclen, kunnen we natuurlijke hulpbronnen behouden, vervuiling verminderen en de milieueffecten van afvalverwijdering minimaliseren. Dit kan ook economische kansen en banen creëren in de recycling- en afvalbeheerindustrie.

Het aannemen van duurzame afvalbeheerpraktijken kan tal van voordelen hebben voor het milieu en de menselijke gezondheid. Correcte scheiding, inzameling en verwijdering van afval kunnen de afgifte van schadelijke verontreinigingen en gifstoffen in het milieu verminderen. Bovendien kunnen duurzame afvalbeheerpraktijken leiden tot de terugwinning van waardevolle hulpbronnen, waardoor de behoefte aan nieuwe grondstoffen wordt verminderd en natuurlijke hulpbronnen worden geconserveerd.

Integreer bomen in uw bedrijf

Wij kunnen uw bedrijf helpen duurzamer te worden door bomen in uw bedrijf te integreren.

Duurzame afvalbeheerpraktijken

Er zijn verschillende duurzame afvalbeheerpraktijken die kunnen bijdragen aan een groenere toekomst. Deze praktijken verminderen de afvalproductie, verhogen het recyclingpercentage en minimaliseren de milieueffecten van afvalverwerking.

Verminderen, hergebruiken en recyclen vormen de basis van duurzaam afvalbeheer. Door de afvalproductie te verminderen, materialen te hergebruiken en materialen te recyclen, kunnen we natuurlijke hulpbronnen behouden, de vervuiling verminderen en de afvalverwerking op stortplaatsen minimaliseren.

Read more: Afval omzetten in kansen: de haalbaarheidsfase van ons biochar-project

Composteren is een natuurlijk proces waarbij organisch afval wordt afgebroken tot voedingsrijke bodemverbeteraars. Deze praktijk helpt om organisch afval van stortplaatsen af te leiden, de uitstoot van methaangas te verminderen en de gezondheid van de bodem te verbeteren. Volgens de Environmental Protection Agency (EPA) wordt jaarlijks ruim 63 miljoen ton voedselverspilling gegenereerd in de commerciële, institutionele en residentiële sector, waarvan slechts 4% wordt beheerd via compostering.

Waste-to-energy: afval gebruiken als brandstof voor energieproductie

Waste-to-energy is het proces waarbij elektriciteit of warmte wordt opgewekt uit vast stedelijk afval of huisvuil. Dit omvat verschillende materialen, waaronder biogene (plantaardige of dierlijke) producten zoals papier, karton, voedselafval, gemaaid gras, bladeren, hout en lederwaren. Het omvat ook niet-biogene brandbare materialen, zoals kunststoffen en andere synthetische materialen geproduceerd uit aardolie, en niet-brandbare materialen, zoals metalen en glas.

Waste-to-energy kan helpen het afvalvolume te verminderen, de milieueffecten van afvalverwerking te minimaliseren en hernieuwbare energie te produceren. Het Amerikaanse Energy Information Agency (EIA) schatte dat 64 Amerikaanse energiecentrales in 2021 ongeveer 13,6 miljard kilowattuur elektriciteit genereerden door de verbranding van ongeveer 28 miljoen ton brandbaar huishoudelijk afval voor elektriciteitsopwekking.

Extended Producer Responsibility (EPR)

Extended Producer Responsibility (EPR) is een beleidsaanpak die fabrikanten verantwoordelijk houdt voor de milieueffecten van hun producten gedurende hun hele levenscyclus. EPR moedigt fabrikanten aan om verantwoordelijkheid te nemen voor de gehele levenscyclus van een product. Dit omvat het ontwerpen van producten die gemakkelijk te recyclen zijn, het aanbieden van terugnameprogramma's voor producten die het einde van hun levensduur hebben, en het bevorderen van duurzame productiepraktijken.

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) karakteriseert een EPR-beleid door: a) het verschuiven van de verantwoordelijkheid (fysiek en/of economisch; geheel of gedeeltelijk) stroomopwaarts naar de producent en weg van gemeenten; en b) het bieden van prikkels aan producenten om bij het ontwerpen van hun producten rekening te houden met milieuoverwegingen. Terwijl andere beleidsinstrumenten zich vaak op één punt in de keten richten, probeert EPR signalen die verband houden met de milieukenmerken van producten en productieprocessen in de hele productketen te integreren.

Lees meer: Duurzaamheid stimuleren: Dubai lanceert innovatief handelscentrum voor CO₂-certificaten

Zero waste 

Zero waste is een holistische benadering van afvalbeheer die tot doel heeft afval te elimineren door systemen en processen opnieuw te ontwerpen om de afvalproductie te minimaliseren en het terugwinnen van hulpbronnen te maximaliseren. Het doel is om een gesloten systeem te creëren waarin hulpbronnen worden behouden, afval wordt geminimaliseerd en producten worden hergebruikt, gerecycled of gecomposteerd.

De zero-waste-aanpak richt zich op het verminderen van de hoeveelheid geproduceerd afval, het hergebruiken van producten en materialen en het recyclen of composteren van het resterende afval. Het benadrukt het belang van productontwerp en productiepraktijken die afval minimaliseren en prioriteit geven aan het gebruik van duurzame materialen.

Lees meer: Nespresso wil tegen 2035 klimaatneutraal te zijn

Zero waste-initiatieven kunnen op verschillende niveaus worden geïmplementeerd, van individuele huishoudens en bedrijven tot hele gemeenschappen en steden. Enkele veelgebruikte strategieën om zero waste te bereiken zijn onder meer het verminderen van de consumptie, het bevorderen van hergebruik en reparatie van producten, het implementeren van recycling- en composteringsprogramma's, en het ontwerpen van producten en verpakkingen voor gemakkelijke demontage en recycling.

A Greener Future Through Waste Management (3)
Boer brengt compost in de bodem van een moestuin..

Recyclen

Recyclen is een belangrijk aspect van afvalbeheer dat essentieel is voor het bereiken van een groenere toekomst. Het gaat om het verzamelen, verwerken en omzetten van afvalmaterialen in nieuwe producten, waardoor de behoefte aan nieuwe materialen wordt verminderd en de afvalverwijdering op stortplaatsen tot een minimum wordt beperkt.

Het belang van recyclen bij afvalbeheer

Recyclen helpt de natuurlijke hulpbronnen te behouden, de vervuiling te verminderen en de afvalverwerking op stortplaatsen te minimaliseren. Het ondersteunt ook duurzame productiepraktijken, vermindert het energieverbruik en creëert banen in de recyclingindustrie.

Soorten materialen die kunnen worden gerecycled

Veel voorkomende materialen die kunnen worden gerecycled, zijn onder meer papier, karton, plastic, glas, metaal en elektronisch afval. Deze materialen worden verzameld en gesorteerd op samenstelling en kwaliteit en vervolgens verwerkt tot nieuwe producten.

Het recyclingproces en de voordelen voor het klimaat

Het recyclingproces omvat verschillende fasen, waaronder inzameling, sortering, verwerking en productie. Nadat de materialen zijn verzameld en gesorteerd, worden ze verwerkt tot nieuwe producten, zoals gerecycled papier, plastic hout of aluminium blikjes. Recyclen biedt verschillende voordelen voor het milieu, waaronder het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen, het behoud van natuurlijke hulpbronnen en het verminderen van het energieverbruik.

Tips voor recyclen thuis en op de werkplek

Recyclen is eenvoudig en kan thuis of op de werkplek worden gedaan. Enkele tips voor effectieve recycling zijn onder meer:
  • Lees meer over de soorten materialen die in uw regio kunnen worden gerecycled.
  • Zet thuis of op de werkplek een prullenbak op.
  • Spoel en reinig recycleerbare materialen voordat u ze in de afvalbak gooit.
  • Volg de recyclingrichtlijnen van uw plaatselijke recyclingprogramma.
  • Overweeg om afval te verminderen door producten te kiezen met een minimale verpakking en herbruikbare containers te gebruiken.

A Greener Future Through Waste Management (4)
Kleurrijk, onregelmatig gevormd gerecycled glas met gladde randen, gebruikt als decoratieve accenten buiten in landschapsarchitectuur.

Vermindering van afval

Afvalvermindering is een belangrijk aspect van afvalbeheer dat cruciaal is voor het bereiken van een groenere toekomst. Het gaat erom dat de hoeveelheid geproduceerd afval in de eerste plaats wordt geminimaliseerd, in plaats van het achteraf eenvoudigweg te beheren en weg te gooien. Door afval te verminderen, kunnen we natuurlijke hulpbronnen behouden, de vervuiling verminderen en een duurzamere toekomst ondersteunen.

Het belang van afvalvermindering bij afvalbeheer

Afvalvermindering is essentieel voor het bereiken van duurzame afvalbeheerpraktijken. Door afval te verminderen, kunnen we de noodzaak voor verwijdering op stortplaatsen minimaliseren, natuurlijke hulpbronnen behouden en de milieueffecten van afvalverwerking verminderen. Afvalvermindering kan ook geld en hulpbronnen besparen door de hoeveelheid materialen te verminderen die moet worden gekocht en weggegooid.

Strategieën om afval te verminderen

Er zijn veel strategieën om afval te verminderen, waaronder:
  • Verpakking verminderen: Kies producten met een minimale verpakking, of kies voor producten met een verpakking die gerecycled of gecomposteerd kan worden.
  • Herbruikbare producten gebruiken: Gebruik herbruikbare tassen, containers en keukengerei in plaats van wegwerptassen.
  • Vermijd wegwerpplastic: beperk artikelen voor eenmalig gebruik, zoals rietjes, kopjes en bestek, en kies in plaats daarvan herbruikbare alternatieven.
  • Composteren: Composteren is een geweldige manier om organisch afval te verminderen, dat kan worden omgezet in voedingsrijke grond voor tuinieren.

A Greener Future Through Waste Management (5)
Onverpakte kruidenierswaren op een houten plank.

De ecologische en economische voordelen van afvalvermindering

Afvalvermindering biedt verschillende ecologische en economische voordelen. Door de hoeveelheid geproduceerd afval te verminderen, behouden we natuurlijke hulpbronnen, verminderen we de vervuiling en ondersteunen we een duurzamere toekomst. Afvalvermindering bespaart ook geld en hulpbronnen doordat de hoeveelheid materialen die moet worden gekocht en weggegooid, wordt verminderd. Bovendien kan afvalvermindering nieuwe zakelijke kansen creëren in de recycling- en composteringsindustrie.

Laat ons u informeren

Wij houden u op de hoogte van al het laatste nieuws.

Uitdagingen en oplossingen in afvalbeheer

Hoewel duurzame afvalbeheerpraktijken veel voordelen bieden, zijn er ook verschillende uitdagingen verbonden aan de implementatie ervan. Deze uitdagingen omvatten een gebrek aan infrastructuur, hoge kosten en een gebrek aan publieke voorlichting over het belang van afvalvermindering en duurzame afvalbeheerpraktijken.

Uitdagingen bij het implementeren van duurzame afvalbeheerpraktijken

Een van de grootste uitdagingen bij het implementeren van duurzame afvalbeheerpraktijken is een gebrek aan infrastructuur. Veel gemeenschappen beschikken niet over de noodzakelijke faciliteiten en middelen om programma's voor afvalvermindering, recycling en compostering te ondersteunen. Bovendien kan het implementeren van duurzame afvalbeheerpraktijken kostbaar zijn, waardoor investeringen in nieuwe infrastructuur en technologieën nodig zijn.

Een andere uitdaging is een gebrek aan publieke voorlichting over het belang van afvalvermindering en duurzame afvalbeheerpraktijken. Veel mensen zijn zich niet bewust van de negatieve gevolgen van onjuiste afvalverwerking en begrijpen mogelijk niet hoe ze afval op de juiste manier kunnen verminderen en verwijderen.

A Greener Future Through Waste Management (6)
Kinderen in een klaslokaal leren over afvalscheiding.

Oplossingen om deze uitdagingen te overwinnen

Er zijn verschillende oplossingen die kunnen helpen bij het overwinnen van de uitdagingen die gepaard gaan met het implementeren van duurzame afvalbeheerpraktijken. Overheidsbeleid kan cruciaal zijn bij het bevorderen van afvalvermindering en duurzame afvalbeheerpraktijken. Dit kan onder meer regelgeving omvatten die afvalvermindering en recycling vereist, evenals incentives voor bedrijven en particulieren die duurzame afvalbeheerpraktijken implementeren.

Publiek-private partnerschappen kunnen ook effectief zijn bij het bevorderen van duurzame afvalbeheerpraktijken. Deze partnerschappen kunnen de overheid, bedrijven en gemeenschappen verenigen om programma's voor afvalvermindering en recycling te ontwikkelen en uit te voeren.

Tot slot is consumenteneducatie essentieel voor het bevorderen van duurzame afvalbeheerpraktijken. Door het publiek bewust te maken van de negatieve gevolgen van onjuiste afvalverwijdering en de voordelen van afvalvermindering en recycling, kunnen individuen geïnformeerde beslissingen nemen over hun afvalverwijderingsgewoonten en duurzame afvalbeheerpraktijken ondersteunen.

Onze projecten

Wij ontwikkelen grootschalige, impactvolle projecten.

De toekomst van afvalbeheer

Afvalbeheer en recycling zijn essentiële componenten voor het creëren van een groenere toekomst. Onjuiste afvalverwerking kan aanzienlijke gevolgen hebben voor het milieu en de gezondheid, waardoor het essentieel is om duurzame afvalbeheerpraktijken te implementeren. Door middel van strategieën zoals verminderen, hergebruiken, recyclen, composteren en waste-to-energy kunnen we afval verminderen en natuurlijke hulpbronnen behouden, terwijl we de vervuiling verminderen. Recycling is cruciaal voor duurzaam afvalbeheer en biedt aanzienlijke milieuvoordelen doordat het de behoefte aan nieuwe grondstoffen vermindert en energie bespaart.

Lees meer: The ultimate guide to plastic credits 

Afvalvermindering is een ander essentieel onderdeel van duurzaam afvalbeheer, dat economische en ecologische voordelen biedt. Strategieën zoals het verminderen van verpakkingen, het gebruik van herbruikbare producten en het vermijden van artikelen voor eenmalig gebruik kunnen helpen de hoeveelheid afval te verminderen en grondstoffen te besparen. Ondanks de uitdagingen die gepaard gaan met het implementeren van duurzame afvalbeheerpraktijken, zijn er veel oplossingen beschikbaar. Overheden, bedrijven en individuen kunnen samenwerken om afvalvermindering en recycling te bevorderen, te investeren in nieuwe infrastructuur en technologieën, en de publieke voorlichting en bewustwording te vergroten.

De DGB-waarde

Het is aan ons allemaal om actie te ondernemen voor duurzaam afvalbeheer. Door afval te verminderen, te recyclen en duurzame productie te ondersteunen, kunnen we helpen een groenere toekomst te creëren voor onszelf en toekomstige generaties. We moedigen individuen, bedrijven en overheden aan stappen te nemen naar duurzaam afvalbeheer en een meer duurzame toekomst te ondersteunen. Kleine acties kunnen een grote impact hebben op het verminderen van onze wereldwijde afvalvoetafdruk.

DGB biedt een unieke oplossing om u te helpen uw milieu-impact te verminderen en uw plasticgebruik te compenseren: plasticcompensatie. Ons programma voor plasticcompensatie stelt u in staat om de impact van plastic op de natuur en biodiversiteit te compenseren. Elke aangeschafte plastic credit vertegenwoordigt 1.000 kg plastic dat wordt opgeruimd en gerecycled. Door deel te nemen aan dit programma helpt u de hoeveelheid plastic afval te verminderen die in onze oceanen terechtkomt, wat schadelijk is voor het zeeleven en kwetsbare ecosystemen verstoort. Met ons programma ondersteunt u initiatieven die plastic uit het milieu verwijderen en voorkomen dat er meer in oceanen en andere leefgebieden terechtkomt.

Bereken uw plasticverbruik

Lees onze recente artikelen

Lees de laatste trends en tips uit de wereld van ecosystemen en klimaatneutraliteit.

In recent years, the world has witnessed a stark increase in environmental crises. These events have..

As the CEO of DGB, I am deeply committed to preserving our natural environment and driving sustainab..

In today's business landscape, sustainability is more than just a buzzword—it's a necessity. Compani..

Aan de slag

Als 's werelds eerste beursgenoteerde bedrijf dat zich richt op het herstel van ecosystemen, maakt DGB gebruik van de marktkrachten en de toegang tot kapitaal die nodig is om de herbebossing van de aarde snel te versnellen. Neem contact met ons op voor meer informatie over ons werk.

We willen u graag leren kennen