x
LAATSTE ARTIKEL Wat is CSRD en welke invloed heeft dit op uw bedrijf? Lees artikel

Landbouw
voor een betere planeet!

Landbouw is al meer dan negenduizend jaar een menselijke bezigheid. Na al die tijd moet de landbouw nu duurzame manieren ontwikkelen om er een weg naar een betere planeet van te maken. 

  • Deel dit artikel:

Een verhaal over vele millennia

In brede zin vertegenwoordigt landbouw de cultivering van land, dieren en planten voor voedsel, brandstof en andere doeleinden. Het is van cruciaal belang geweest in de menselijke geschiedenis, en heeft duizenden jaren lang voeding en middelen geleverd aan samenlevingen. Echter, vroegere en huidige methoden van landbouwgebruiken hebben geleid tot milieuvervuiling, waaronder bodemerosie, waterverontreiniging en ontbossing.

Duurzame landbouw is een oplossing voor dit probleem. Gebruiken die klimaatvriendelijkheid, economische duurzaamheid en sociale duurzaamheid bevorderen, kunnen worden toegepast om de schadelijke effecten van landbouw aan te pakken, waardoor duurzame landbouw nu belangrijker is dan ooit tevoren.

Agriculture_cows_visual 1
Een kudde Jerseykoeien die op een boerderij grazen.

Wat is landbouw?

Landbouw omvat het telen van gewassen en het fokken van dieren voor voedsel, brandstof en andere producten. Het is essentieel voor de menselijke samenleving, omdat het zorgt voor voeding, grondstoffen en werkgelegenheidskansen. Traditionele landbouwgebruiken hebben echter geleid tot milieuvervuiling, waaronder bodemerosie, watervervuiling en ontbossing. Daarom is duurzame landbouw de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden, waarbij landbouwgebruiken worden toegepast die klimaatvriendelijkheid, economische duurzaamheid en sociale duurzaamheid bevorderen.

Waarom is duurzame landbouw belangrijk?

Duurzame landbouw is van vitaal belang voor het voortbestaan van de planeet, omdat het de conservering van natuurlijke hulpbronnen bevordert en de negatieve impact van landbouw op het milieu vermindert. Duurzame landbouwpraktijken omvatten gewasrotatie, het verminderen van het gebruik van synthetische meststoffen en pesticiden, en het bevorderen van biodiversiteit. Deze praktijken kunnen de gezondheid van de bodem verbeteren, opbrengsten verhogen en de uitstoot van CO₂ verminderen door grote hoeveelheden CO₂ in de bodem vast te leggen.

Lees meer: Wat is duurzaam landbeheer?

Bovendien kan duurzame landbouw ook het levensonderhoud van boeren verbeteren door economische voordelen op de lange termijn te bieden en de voedselzekerheid voor toekomstige generaties te garanderen. Daarom kan het belang van duurzame landbouw niet genoeg worden benadrukt, omdat het de landbouw de weg biedt om eerder een oplossing dan een probleem voor de planeet te worden.

Leer meer over wat DGB voor uw land kan doen

Agriculture_beetroots_visual 2
Groeiende bieten op een biologische boerderij.

De vele voordelen van de landbouw

Economische voordelen

Landbouw levert aanzienlijke economische voordelen op, zowel op lokaal als mondiaal niveau. Het levert een belangrijke bijdrage aan de wereldeconomie en biedt werkgelegenheid, grondstoffen en voedsel. Landbouw draagt bij aan de ontwikkeling van plattelandsgebieden en vermindert de armoede door inkomen te verschaffen aan boeren en hun gezinnen. De landbouwsector genereert ook inkomsten voor landen via de export van landbouwproducten. Bovendien hebben duurzame landbouwpraktijken ook economische voordelen, zoals het verlagen van de inputkosten en het verhogen van de opbrengsten, wat leidt tot hogere winsten voor boeren.

Sociale voordelen

Landbouw levert ook aanzienlijke sociale voordelen op, vooral in plattelandsgebieden. Het biedt werkgelegenheid voor mensen, helpt de armoede terug te dringen en de levensstandaard te verbeteren. Landbouw is een bron van voedsel en voeding, die essentieel is voor de menselijke gezondheid en het welzijn. Landbouw kan ook culturele voordelen bieden, zoals het behoud van traditionele landbouwpraktijken en het bevorderen van betrokkenheid van de gemeenschap. Duurzame landbouwpraktijken kunnen ook sociale voordelen hebben, zoals het bieden van klimaateducatie, het bevorderen van gendergelijkheid en het versterken van vrouwelijke boeren.

Klimaatvoordelen

Landbouw kan aanzienlijke klimaatvoordelen opleveren wanneer deze op duurzame wijze wordt beoefend. Duurzame landbouwgebruiken kunnen natuurlijke hulpbronnen zoals water en bodem conserveren en biodiversiteit bevorderen. Zo verbetert gewasrotatie de gezondheid van de bodem, wat het gebruik van synthetische meststoffen, die waterwegen vervuilen, vermindert. Het gebruik van agroforestry kan ook ontbossing verminderen, de bodemkwaliteit verbeteren en CO₂ vastleggen. Bovendien vermindert duurzame landbouw door het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en het verminderen van synthetische meststoffen de uitstoot van broeikasgassen. Kortom, duurzame landbouwpraktijken beperken de negatieve impact van landbouw op het milieu en dragen bij aan een gezondere planeet.

Agriculture_working woman_visual 3
Vrouw bezig met het verbouwen van groenten in een veld.

Een ander klimaatvriendelijk voordeel is het vermogen om CO₂ in de bodem vast te leggen. Vastlegging van CO₂ in de bodem verwijdert CO₂ uit de atmosfeer en slaat het op in de grond. Duurzame landbouw bereikt dit door praktijken te implementeren die organische stof in de bodem opbouwen, zoals verminderde grondbewerking, het planten van dekkingsgewassen en het integreren van begrazing door vee. Deze praktijken verbeteren de gezondheid en vruchtbaarheid van de bodem, bevorderen de groei van diverse plantensoorten, wat op zijn beurt helpt om de hoeveelheid opgeslagen koolstof in de bodem te verhogen. Door duurzame landbouwpraktijken te bevorderen, kunnen we zorgen voor een veerkrachtiger en productiever landbouwsysteem.

Lees meer over CO₂-landbouw

Integreer bomen in uw bedrijf

Wij kunnen uw bedrijf helpen duurzamer te worden door bomen in uw bedrijf te integreren.

Uitdagingen binnen de landbouw

Klimaatinstabiliteit

Klimaatinstabiliteit en extreme weersomstandigheden vormen aanzienlijke uitdagingen voor de landbouw. Veranderingen in temperatuur- en neerslagpatronen en extreme weersgebeurtenissen, zoals overstromingen en droogtes, kunnen de gewasproductie en de gezondheid van het vee beïnvloeden. Stijgende temperaturen kunnen ook de incidentie van plagen en ziekten verhogen, wat op zijn beurt schade toebrengt aan gewassen en de opbrengsten vermindert. Bovendien kunnen langetermijnveranderingen in het klimaat leiden tot het verlies van vruchtbare grond en tot de ontheemding van gemeenschappen.

Bodemdegradatie en erosie vormen cruciale uitdagingen voor de landbouw. Overmatig gebruik van land en meststoffen en intensieve landbouwpraktijken leiden tot bodemdegradatie, waardoor de bodemvruchtbaarheid en gewasopbrengsten verminderen. Bodemerosie kan ook leiden tot het verlies van waardevolle bovenste bodemlagen, die essentieel zijn voor plantengroei. Op dezelfde manier kunnen bodemdegradatie en erosie bijdragen aan watervervuiling en uitstoten.

Watertekort en overmatig watergebruik

Watertekort en overmatig watergebruik zijn belangrijke uitdagingen in de landbouw. De landbouwsector is een grote gebruiker van water en is verantwoordelijk voor ongeveer 70% van het wereldwijde zoetwaterverbruik. Watertekort en overmatig watergebruik kunnen in de loop van de tijd leiden tot lagere gewasopbrengsten en verminderde landbouwproductiviteit. Bovendien leidt watertekort tot conflicten tussen verschillende sectoren en gemeenschappen, met name in regio's met beperkte watervoorraden.

 

Lees meer: 10 landbouwtechnieken voor waterbehoud

Agriculture_Irrigation systems_visual  4
Irrigatiesysteem dat een groenteveld water geeft.

Verlies van biodiversiteit

Verlies van biodiversiteit is een belangrijke uitdaging in de landbouw. Landbouwpraktijken, met name monocultuur en intensieve landbouwpraktijken, kunnen bijdragen aan het verlies van biodiversiteit. Dit leidt tot verminderde bodemvruchtbaarheid, een toename van het gebruik van synthetische meststoffen en pesticiden, en een afname van de veerkracht van landbouwsystemen. Bovendien heeft het verlies van biodiversiteit aanzienlijke gevolgen voor het bredere ecosysteem, zoals een afname van populaties van bestuivers, die essentieel zijn voor de gewasproductie. Kortom, het verlies van biodiversiteit vormt een grote uitdaging voor de duurzaamheid van de landbouw en de planeet.

Bij DGB Group erkennen we het belang van het behoud van biodiversiteit voor het welzijn van allen. Daarom zijn onze projecten ontworpen om biodiversiteit te beschermen en vitale habitats te herstellen.

Agriculture_bee_visual 5
Bij op een kamillebloem.

Lees meer over onze projecten

Duurzame landbouwgebruiken

Biologische landbouw

Biologische landbouw is een duurzaam landbouwgebruik dat natuurlijke input en biologische processen gebruikt om gewassen en vee te produceren. Biologische landbouw verbiedt het gebruik van synthetische meststoffen, pesticiden, genetisch gemodificeerde organismen (GMO's) en bestraling. Biologische landbouw streeft naar het bevorderen van bodemgezondheid en biodiversiteit. Biologische landbouw legt ook een sterke nadruk op dierenwelzijn en vermijdt het gebruik van antibiotica en hormonen. Biologische landbouw heeft de laatste jaren aan populariteit gewonnen vanwege toenemende zorgen over de negatieve impact van conventionele landbouwpraktijken op het milieu en de menselijke gezondheid.

Permacultuur

Permacultuur is een duurzaam landbouwgebruik dat als doel heeft permanente, zelfvoorzienende landbouwsystemen te creëren die natuurlijke ecosystemen nabootsen. Permacultuur houdt in dat landbouwsystemen worden ontworpen die met de natuur samenwerken in plaats van ertegen, waarbij principes zoals diversiteit, onderlinge afhankelijkheid en regeneratie worden toegepast. Permacultuursystemen omvatten doorgaans een mix van gewassen, vee en andere elementen zoals vijvers, compostering en energieproductie. Het doel van permacultuur is het creëren van landbouwsystemen die veerkrachtig, productief en op de lange termijn duurzaam zijn.

Regeneratieve landbouw

Regeneratieve landbouw is een holistische benadering van landbouw die streeft naar verbetering van de gezondheid en vruchtbaarheid van de bodem, verhoging van de biodiversiteit en bevordering van duurzame en veerkrachtige ecosystemen. Het houdt in dat er wordt samengewerkt met natuurlijke systemen en processen om de gezondheid van de bodem op te bouwen, koolstof vast te leggen en de productiviteit en winstgevendheid van boerderijen te verbeteren.

Regeneratieve landbouw benadrukt praktijken die de gezondheid van de bodem herstellen en verbeteren, zoals het minimaliseren van grondbewerking, het gebruik van dekkingsgewassen, gewasrotaties en compostering. Het omvat ook begrazingsbeheer dat natuurlijke graaspatronen nabootst en dieren in staat stelt om vrij te bewegen en te grazen op een manier die zowel het land als de dieren ten goede komt.

Regeneratieve landbouw erkent het belang van biodiversiteit en streeft ernaar dit te bevorderen door diverse leefgebieden te creëren voor nuttige insecten, vogels en ander wild. Het benadrukt ook het gebruik van natuurlijke plaagbeheertechnieken en vermijdt het gebruik van synthetische pesticiden en meststoffen. Bij DGB integreren we regeneratieve landbouwtechnieken in onze projecten om het grootste voordeel te behalen voor zowel gemeenschappen als ecosystemen.


Leer meer over regeneratieve landbouw

Conservatielandbouw

Conservatielandbouw is een duurzame landbouwpraktijk die tot doel heeft de gezondheid van de bodem te beschermen en verbeteren, terwijl de gewasopbrengsten worden gehandhaafd of verhoogd. Conservatielandbouw houdt in dat verstoring van de bodem tot een minimum wordt beperkt, bodembedekking wordt gehandhaafd en gewasrotatie wordt toegepast om de bodemvruchtbaarheid te verbeteren en erosie te verminderen. Conservatielandbouw benadrukt ook het gebruik van natuurlijke input en vermindert het gebruik van synthetische meststoffen en pesticiden. Het doel van conserverende landbouw is om landbouwsystemen te creëren die duurzaam, productief en milieuvriendelijk zijn.

Lees meer: Het nieuwe domein van de landbouw: agro-ecologie in actie

Agroforestry

Agroforestry is een duurzame landbouwpraktijk die bomen en struiken in landbouwsystemen integreert. Agroforestry verbetert de gezondheid van de bodem, vergroot de biodiversiteit en biedt voordelen zoals schaduw, windschermen en voedselbronnen voor het vee. Agroforestry helpt ook om de negatieve impact van landbouw op het milieu te verminderen, zoals het verminderen van CO₂-emissies en bodemerosie. Agroforestrysystemen kunnen onder andere bestaan uit laanbeplanting, silvopastoraat en bosbouw in de tuin. Het doel van agroforestry is om landbouwsystemen te creëren die duurzaam, productief en milieuvriendelijk zijn.

Agricultur_Agroforestry_visual 6
Agroforestryperceel in de Amazone/Land met een verscheidenheid aan tropische gewassen.

Technologie binnen de landbouw

Precisielandbouw

Precisielandbouw is een op technologie gebaseerde benadering van landbouw die gebruikmaakt van gegevens en analyses om gewasopbrengsten te optimaliseren en inputs zoals meststoffen, pesticiden en water te verminderen. Precisielandbouw omvat het gebruik van tools zoals drones, sensoren en GPS om gewassen en bodemcondities in realtime te monitoren. Deze informatie wordt vervolgens gebruikt om aangepaste beheersplannen te maken die inputs optimaliseren en gewasopbrengsten maximaliseren. Precisielandbouw vermindert kosten voor boeren, verbetert de productiviteit en vermindert hun milieuimpact.

Verticale landbouw

Verticale landbouw is een op technologie gebaseerde benadering van de landbouw waarbij gewassen in verticaal gestapelde lagen worden verbouwd met behulp van kunstlicht en gecontroleerde omgevingen. Verticale landbouw kan binnen of buiten worden gedaan en het hele jaar door gewassen produceren, ongeacht het klimaat of de weersomstandigheden. Verticale landbouw vermindert ook het waterverbruik, pesticiden en meststoffen en verhoogt de gewasopbrengsten per eenheid land. Verticale landbouw vereist echter aanzienlijke energie-inputs en kan duur zijn om op te zetten en te onderhouden.

Agriculture_vertical farming_visual 7
Biologische verticale landbouw.

Hydrocultuur en aquaponics

Hydrocultuur en aquaponics zijn op technologie gebaseerde benaderingen van landbouw waarbij gewassen worden geteeld zonder grond en in plaats daarvan gebruik wordt gemaakt van voedingsrijk water. Hydrocultuursystemen worden gebruikt om gewassen te kweken in een gecontroleerde omgeving en produceren gewassen het hele jaar door, ongeacht de weersomstandigheden. Aquaponicsystemen combineren hydrocultuur met aquacultuur, waarbij vissen de voedingsstoffen voor de planten leveren. De planten filteren op hun beurt het water, dat vervolgens terugkeert naar de visbakken. Hydrocultuur en aquaponics kunnen het waterverbruik, het gebruik van pesticiden en meststoffen verminderen en de opbrengst per oppervlakte-eenheid verhogen. Deze systemen vereisen echter aanzienlijke energie-inputs en kunnen duur zijn om op te zetten en te onderhouden.

Laat ons u informeren

Wij houden u op de hoogte van al het laatste nieuws.

Duurzame veehouderij

Het belang van duurzame veehouderij

Duurzame veehouderij is om verschillende redenen belangrijk. Ten eerste helpt het de milieueffecten van landbouw te verminderen door het gebruik van natuurlijke hulpbronnen te minimaliseren en de uitstoot van koolstof te verminderen. Duurzame veehouderij verbetert ook het dierenwelzijn en levert economische voordelen op voor boeren en hun gemeenschappen. Bovendien kan duurzame veehouderij bijdragen aan voedselzekerheid door een betrouwbare bron van eiwitten en andere voedingsstoffen te bieden.

Grasland of graan

Bij veehouderij op grasland worden dieren op de wei grootgebracht en krijgen ze voornamelijk gras en ander voer te eten. Bij veehouderij op graan worden dieren gevoed met een dieet op basis van granen zoals maïs of soja. Veehouderij op grasland wordt beschouwd als duurzamer en milieuvriendelijker dan veehouderij op graan, omdat het de behoefte aan fossiele brandstoffen vermindert en het risico op bodemerosie verkleint. Vee op grasland heeft ook doorgaans hogere niveaus van omega-3 vetzuren en andere nuttige voedingsstoffen in vergelijking met graan-gevoed vee. Veehouderij op grasland kan echter duurder zijn en mogelijk minder efficiënt zijn wat betreft vleesproductie.

Wat is CO₂-landbouw?

Dierenwelzijn

Dierenwelzijn is een belangrijk aspect van duurzame veehouderij. Duurzame veehouderij omvat het bieden van dieren humane leefomstandigheden, toegang tot weilanden of buitenruimtes en een dieet dat aan hun voedingsbehoeften voldoet. Bovendien vermijdt duurzame veehouderij het gebruik van antibiotica en groeihormonen, die een negatieve invloed kunnen hebben op de gezondheid en het welzijn van dieren. Het verbeteren van dierenwelzijn komt niet alleen ten goede aan de dieren, maar verbetert ook de kwaliteit van het vlees en andere dierlijke producten die worden geproduceerd. Consumenten vragen steeds vaker om producten van dieren die onder humane en duurzame omstandigheden zijn grootgebracht.

Onze projecten

Wij ontwikkelen grootschalige, impactvolle projecten.

Uitdagingen binnen de veehouderij

Landdegradatie en ontbossing

Landdegradatie en ontbossing zijn belangrijke uitdagingen in de veehouderij. Naarmate de vraag naar vlees- en zuivelproducten toeneemt, is er meer land nodig voor begrazing en voederproductie. Dit kan leiden tot ontbossing en landdegradatie, wat een negatieve invloed kan hebben op biodiversiteit, bodemkwaliteit en waterbronnen. Veehouderij kan ook bijdragen aan bodemerosie en woestijnvorming, waardoor de kwaliteit van het land verder verslechtert en de productiviteit afneemt.

Ontdek wat wij voor uw land kunnen doen

Watergebruik en -vervuiling

Veehouderij is waterintensief, waarbij dieren aanzienlijke hoeveelheden water nodig hebben voor drinken en andere doeleinden. Bovendien kan veehouderij bijdragen aan watervervuiling door uitspoeling van mest en andere afvalproducten. Dit leidt tot verontreiniging van oppervlaktewater en grondwater, wat een negatieve invloed kan hebben op de menselijke gezondheid en het milieu. Veehouderij kan ook bijdragen aan de eutrofiëring van waterlichamen, resulterend in schadelijke algenbloei en andere negatieve effecten op aquatische ecosystemen.

Resistentie tegen antibiotica

Antibioticaresistentie is een groeiende zorg in de veehouderij. Antibiotica worden veel gebruikt in de veehouderij om ziekten te voorkomen en te behandelen, maar overmatig gebruik kan leiden tot de ontwikkeling van antibioticaresistente bacteriën. Dit heeft negatieve gevolgen voor de menselijke gezondheid, aangezien antibioticaresistente bacteriën zich kunnen verspreiden van vee naar mensen via voedsel, water en andere routes. Antibioticaresistente infecties kunnen moeilijker te behandelen zijn en resulteren in hogere morbiditeit en mortaliteit. Bovendien kan het overmatig gebruik van antibiotica in de veehouderij leiden tot de ontwikkeling van superbacteriën, die resistent kunnen zijn tegen meerdere antibiotica en een aanzienlijke bedreiging kunnen vormen voor de volksgezondheid.

Agriculture_herd of sheep_visual 8
Een kudde schapen in een veld drinkt water uit een beekje.

Voedselverspilling en voedselverlies

Een manier om de landbouwpraktijk en de hoeveelheid geproduceerde landbouwproducten te verduurzamen is een beter beheer van eindproducten. Dat betekent dat we, naast het duurzamer maken van de landbouw, tegelijkertijd ook aandacht moeten besteden aan het onderwerp voedselverspilling.

Wat zijn voedselverspilling en voedselverlies?

Voedselverspilling en voedselverlies zijn twee termen die worden gebruikt om de hoeveelheid voedsel te beschrijven die wordt weggegooid of verloren gaat in verschillende stadia van de voedselvoorzieningsketen. Voedselverspilling verwijst naar voedsel dat wordt weggegooid door consumenten, detailhandelaren en restaurants, terwijl voedselverlies verwijst naar voedsel dat verloren gaat tijdens de productie, het transport en de opslag voordat het zelfs maar de consument bereikt. Zowel voedselverspilling als voedselverlies hebben aanzienlijke economische, sociale en ecologische gevolgen.

De oorzaken van voedselverspilling en voedselverlies

Er zijn veel oorzaken van voedselverspilling en voedselverlies. In sommige landen is voedselverlies vaak te wijten aan een ontoereikende infrastructuur voor transport en opslag, terwijl in andere landen voedselverspilling vaak te wijten is aan het gedrag en de voorkeuren van de consument. Detailhandelaren en restaurants dragen ook bij aan voedselverspilling door voedsel weg te gooien dat nog veilig is om te eten, maar waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken. Bovendien leiden al te strenge cosmetische normen voor groenten en fruit ertoe dat aanzienlijke hoeveelheden voedsel worden weggegooid.

Oplossingen om voedselverspilling en voedselverlies te verminderen

Er zijn veel oplossingen om voedselverspilling en voedselverlies te verminderen. Deze omvatten het verbeteren van infrastructuur en technologie voor voedselopslag en transport, het implementeren van betere praktijken voor supply chain management en het verminderen van voedselverspilling door consumenten via educatie- en bewustwordingscampagnes. Voedselherstelprogramma's kunnen ook helpen om voedsel dat anders verspild zou worden om te leiden naar voedselbanken en andere organisaties die mensen in nood helpen.
Verbeterde voedsel-etiketteringspraktijken, zoals het gebruik van 'ten minste houdbaar tot' in plaats van 'te gebruiken tot' datums, kunnen ook consumentenverwarring verminderen en de hoeveelheid voedsel die onnodig wordt weggegooid minimaliseren. Ten slotte kunnen bedrijven en overheden samenwerken om beleid te creëren dat de vermindering van voedselverspilling en voedselverlies in de hele supply chain stimuleert.

Agriculture_wheat grains_visual 9
Handen vol tarwekorrels.

DGB Group ondersteunt duurzame landbouw voor een betere toekomst

Het is duidelijk dat duurzame landbouwgebruiken cruciaal zijn voor het creëren van een betere planeet. We moeten actie ondernemen om onze klimaatimpact te verminderen en veerkrachtigere en duurzamere voedselsystemen te creëren. Dit kan worden bereikt door middel van een combinatie van educatie, innovatie en beleidsveranderingen. Consumenten kunnen een verschil maken door lokale, duurzame landbouw te steunen en voedselverspilling te verminderen, terwijl bedrijven duurzame praktijken kunnen implementeren in hun hele toeleveringsketen. Overheden spelen ook een cruciale rol bij het stimuleren van duurzame landbouwpraktijken en het investeren in onderzoek en ontwikkeling om innovatie in de landbouwsector te ondersteunen.

DGB gelooft in de kracht van innovatie en is ervan overtuigd dat alleen door principes van duurzaamheid te volgen, we een betere en schonere toekomst voor iedereen kunnen creëren. Onze projecten omvatten een verscheidenheid aan duurzame landbouwtechnieken, zoals agroforestry en regeneratieve landbouw. We richten ons ook sterk op het beschermen van biodiversiteit en het voorkomen van habitatverlies door de gekozen plantensoorten. Bovendien is het helpen van lokale gemeenschappen bij de ontwikkeling en het onderhoud van duurzame landbouwpraktijken een essentieel onderdeel dat bijdraagt aan het langetermijnsucces van onze inspanningen.

Lees meer over de impact van onze projecten op lokale gemeenschappen

De landbouw heeft een cruciale rol te spelen bij het creëren van een betere planeet. Duurzame landbouwpraktijken helpen bij het aanpakken van enkele van de meest dringende klimaat- en maatschappelijke uitdagingen waarmee onze planeet wordt geconfronteerd, van klimaatonstabiliteit tot voedselonveiligheid.

Door innovatieve technologieën en praktijken te omarmen, kunnen we efficiëntere en veerkrachtigere voedselsystemen creëren die zowel mensen als de planeet ten goede komen. Het is aan ons allen, van consumenten en bedrijven tot beleidsmakers en onderzoekers, om actie te ondernemen en samen te werken aan een duurzamere en rechtvaardigere toekomst.

Werk samen met ons aan een betere toekomst voor iedereen

Lees onze recente artikelen

Lees de laatste trends en tips uit de wereld van ecosystemen en klimaatneutraliteit.

In a world where environmental responsibility is more talked about than ever, nature-based solutions..

Forests are among the most vital resources on our planet, providing essential benefits that support ..

World Environment Day, celebrated annually on 5 June, was established by the United Nations General ..

Aan de slag

Als 's werelds eerste beursgenoteerde bedrijf dat zich richt op het herstel van ecosystemen, maakt DGB gebruik van de marktkrachten en de toegang tot kapitaal die nodig is om de herbebossing van de aarde snel te versnellen. Neem contact met ons op voor meer informatie over ons werk.

Wij willen u graag leren kennen