x
LAATSTE ARTIKEL Wat is de CO₂-prestatieladder? Lees artikel

Schone lucht voor
een gezondere toekomst

Luchtvervuiling is een groeiend mondiaal probleem met aanzienlijke gevolgen voor de menselijke gezondheid en het milieu. Leer samen met ons over het belang van schone lucht voor een gezondere toekomst.


  • Deel dit artikel:

Inleiding

Luchtvervuiling is wereldwijd een aanzienlijk probleem dat de gezondheid van mensen en het milieu beïnvloedt. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) schat dat buitenluchtvervuiling jaarlijks verantwoordelijk is voor meer dan vier miljoen vroegtijdige sterfgevallen. Binnenluchtvervuiling is ook een belangrijke zorg voor de gezondheid, met name in ontwikkelingslanden waar koken en verwarmen vaak gebeurt met traditionele brandstoffen zoals hout en houtskool.

De belangrijkheid van schone lucht voor de menselijke gezondheid en het milieu kan niet genoeg worden benadrukt. Deze pagina onderzoekt de omvang van luchtvervuiling wereldwijd, de oorzaken, de gezondheids- en milieueffecten, monitoring- en meettechnieken, en oplossingen voor het probleem.

Clean air_trees_visual 1

Oorzaken van luchtvervuiling

Natuurlijke oorzaken

Natuurlijke bronnen van luchtvervuiling dragen ook bij aan het probleem, zij het in mindere mate dan menselijke activiteiten. Door stofstormen, bosbranden en vulkaanuitbarstingen kunnen grote hoeveelheden fijnstof en gassen in de lucht terechtkomen, wat gezondheids- en milieuproblemen kan veroorzaken.

Maatschappelijke oorzaken

Menselijke activiteiten zijn de belangrijkste veroorzakers van luchtvervuiling wereldwijd. Deze activiteiten omvatten transport, industriële processen en het verbranden van fossiele brandstoffen. Met name in stedelijke gebieden met veel verkeer draagt de transportsector aanzienlijk bij aan luchtvervuiling. Auto's, vrachtwagens en andere voertuigen stoten schadelijke verontreinigende stoffen uit zoals koolmonoxide, stikstofoxiden en fijnstof. Industriële processen dragen ook aanzienlijk bij aan luchtvervuiling, waarbij fabrieken verontreinigende stoffen uitstoten zoals zwaveldioxide, stikstofoxiden en vluchtige organische stoffen.

Het verbranden van fossiele brandstoffen is een andere belangrijke bron van luchtvervuiling. Fossiele brandstoffen zoals steenkool, olie en gas worden verbrand om elektriciteit te genereren en transport te aandrijven, waarbij schadelijke verontreinigende stoffen zoals koolstofdioxide, zwaveldioxide en stikstofoxiden worden uitgestoten.

Clean air_eco buildings_visual 1
Bosco Verticale (verticaal bos). Woonwolkenkrabbers in het Porta Nuova-district van Milaan, Italië.

Over het algemeen zijn de oorzaken van luchtvervuiling complex, en een veelzijdige aanpak is noodzakelijk om het probleem effectief aan te pakken. Het verminderen van uitstoot uit transport, industrie en energieproductie door het gebruik van schonere technologieën en alternatieve energiebronnen is cruciaal. Bovendien kunnen beleid en regelgeving helpen om de uitstoot te verminderen door normen voor verontreinigende stoffen vast te stellen en duurzame praktijken te bevorderen.

Integreer bomen in uw bedrijf

Wij kunnen uw bedrijf helpen duurzamer te worden door bomen in uw bedrijf te integreren.

Gezondheidsgevolgen van luchtvervuiling

Luchtvervuiling heeft ernstige gezondheidsimpact, zowel op korte als op lange termijn. Blootstelling aan hoge niveaus van luchtvervuiling kan luchtwegaandoeningen en -aandoeningen veroorzaken, waaronder astma, bronchitis en emfyseem. Deze aandoeningen kunnen leiden tot verminderde longfunctie, hoesten en kortademigheid. De fijne deeltjes die aanwezig zijn in vervuilde lucht kunnen diep in de longen doordringen en ontstekingen veroorzaken, wat kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen. De luchtverontreinigende stoffen ammoniak (NH3), niet-methaan vluchtige organische stoffen (NMVOS), stikstofoxiden (NOX), fijn stof (PM) en zwaveldioxiden (SOX) schaden de menselijke gezondheid en het milieu.

Volgens de WHO ademt negen op de tien mensen wereldwijd vervuilde lucht in. Dit leidt tot miljoenen vermijdbare ziektes en sterfgevallen. De effecten van omgevingsluchtvervuiling in combinatie met huishoudelijke luchtvervuiling (voornamelijk veroorzaakt door open vuur koken/inefficiënte kachels) resulteren in naar schatting 6,7 miljoen voortijdige sterfgevallen per jaar. Huishoudelijke luchtvervuiling is mogelijk geen veelvoorkomende factor voor goed uitgeruste stedelijke woningen. Maar ongeveer een derde van de wereldbevolking (ongeveer 2,6 miljard mensen) vertrouwt nog steeds op hout en andere brandstoffen voor huishoudelijk koken, wat aanzienlijke gevolgen heeft voor de gezondheid van dergelijke huishoudens.

Luchtvervuiling wordt ook in verband gebracht met cardiovasculaire aandoeningen, waaronder hartaanvallen, beroertes en hypertensie. Blootstelling aan luchtvervuiling kan schade toebrengen aan bloedvaten en het risico op bloedstolsels verhogen, wat kan leiden tot hartziekten en andere cardiovasculaire problemen. Langdurige blootstelling aan luchtvervuiling kan ook neurologische schade veroorzaken, waaronder cognitieve achteruitgang en geheugenverlies. Luchtvervuiling wordt geassocieerd met een verhoogd risico op kanker, met name longkanker. Blootstelling aan luchtverontreinigende stoffen zoals benzeen, formaldehyde en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's) wordt in verband gebracht met de ontwikkeling van kanker. Het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC) heeft buitenluchtvervuiling geclassificeerd als een carcinogeen van groep 1, wat betekent dat het carcinogeen (het potentieel om kanker te veroorzaken) is voor mensen.

Clean air_cyclists in a city_visual 3
Mensen fietsen in de stad.

Milieueffecten van luchtvervuiling

Schade aan ecosystemen

De gezondheidsimpact van luchtvervuiling beperkt zich niet alleen tot mensen. Ook dieren en andere organismen kunnen worden beïnvloed door vervuilde lucht, wat leidt tot verminderde biodiversiteit en verstoring van ecosystemen. Luchtvervuiling schaadt gewassen en andere vegetatie, wat leidt tot verminderde landbouwoogsten en voedselonveiligheid. Luchtvervuiling heeft een breed scala aan negatieve effecten op het milieu, waaronder schade aan ecosystemen, verzuring van regen, afbraak van de ozonlaag en klimaatinstabiliteit. Het heeft ook op veel manieren negatieve gevolgen voor het milieu en belemmert de economie. Onderzoek ondersteunt dat bomen een haalbare strategie zijn om de niveaus van stedelijke vervuiling te helpen verminderen.

E-book: The power of trees

Luchtvervuiling kan aanzienlijke gevolgen hebben voor ecosystemen, zowel direct als indirect. Directe gevolgen omvatten schade aan vegetatie en bodem als gevolg van de neerslag van verontreinigingen, terwijl indirecte gevolgen betrekking hebben op de effecten van verontreinigingen op de voedselketen, wat leidt tot een afname van de biodiversiteit. Verontreinigingen zoals stikstof- en zwaveloxiden kunnen leiden tot verzuring van bodem en waterlichamen, met als gevolg de dood van waterorganismen en ander wild.

Effecten in de atmosfeer

Zure regen is een ander aanzienlijk milieueffect van luchtvervuiling. Wanneer verontreinigende stoffen zoals zwaveldioxide en stikstofoxiden in de lucht vrijkomen, kunnen ze reageren met andere chemicaliën en zuren vormen die als zure regen op de grond vallen. Zure regen kan ernstige gevolgen hebben voor het milieu, waaronder schade aan gebouwen, bossen en gewassen, maar ook schade aan het waterleven in meren en rivieren.

Lees meer: Waarom tropische regenwouden cruciaal zijn

Het afbreken van de ozonlaag is nog een andere milieu-impact van luchtvervuiling. Ozon in de atmosfeer van de aarde beschermt de planeet tegen schadelijke ultraviolette (UV) straling van de zon. Echter, bepaalde chemicaliën die in de atmosfeer worden uitgestoten, zoals chloorfluorkoolwaterstoffen (CFK's), kunnen ozonmoleculen vernietigen, wat leidt tot de afbraak van de ozonlaag. Deze afbraak kan aanzienlijke milieugevolgen hebben, waaronder verhoogde UV-straling die schadelijk kan zijn voor de menselijke gezondheid en schade kan veroorzaken aan gewassen en andere vegetatie.

Klimaatinstabiliteit is een andere milieu-impact van luchtvervuiling. Broeikasgassen zoals kooldioxide, methaan en stikstofdioxide dragen bij aan veranderende klimaten door warmte in de atmosfeer van de aarde vast te houden. Luchtvervuiling kan bijdragen aan veranderende klimaten door grote hoeveelheden van deze broeikasgassen in de atmosfeer vrij te geven, wat kan leiden tot meer frequente en ernstige weersgebeurtenissen, stijgende zeeniveaus en andere klimaatgerelateerde problemen.

Clean air_Young bear in the forest river_visual 4
Jonge beer in een rivier in het bos.

Luchtvervuiling monitoren en meten

Monitoren 

Er zijn verschillende methoden voor het verzamelen van gegevens voor de monitoring van luchtvervuiling, waaronder passieve en actieve bemonsteringsmethoden. Passieve bemonsteringsmethoden vertrouwen op de natuurlijke diffusie van verontreinigingen in een monsternameapparaat, terwijl actieve methoden het gebruik van pompen omvatten om lucht in het monsternameapparaat te trekken. Bovendien worden op afstand detectietechnologieën, zoals satellietbeelden, ook gebruikt om luchtvervuiling van een afstand te bewaken. Effectieve monitoring en meting van luchtvervuiling zijn essentieel voor het ontwikkelen en implementeren van strategieën om dit wereldwijde probleem aan te pakken. In dit gedeelte zullen we luchtkwaliteitsmeetstations, gegevensverzamelingmethoden, soorten gemeten luchtverontreinigende stoffen en nationale en internationale normen en richtlijnen voor luchtkwaliteit bespreken.

Luchtkwaliteitsmeetstations zijn faciliteiten die zijn opgezet om het niveau van luchtverontreinigende stoffen in de atmosfeer te meten. Ze verzamelen gegevens over verschillende soorten verontreinigende stoffen, waaronder fijnstof, stikstofdioxide, ozon, zwaveldioxide en koolmonoxide. Gegevens worden continu verzameld met behulp van verschillende instrumenten, zoals monstersystemen, gasanalysatoren en meteorologische apparatuur.

Meten

Het meten van de soorten luchtvervuilers en hun bronnen varieert afhankelijk van de locatie en de omgeving. In stedelijke gebieden komen verontreinigende stoffen voornamelijk uit transport, industriële processen en energieproductie. Daarentegen komen in landelijke gebieden verontreinigende stoffen uit bronnen zoals landbouw en natuurlijke verschijnselen zoals bosbranden en stofstormen.

Er worden nationale en internationale normen en richtlijnen voor luchtkwaliteit toegepast om de volksgezondheid en het milieu te beschermen. Deze richtlijnen stellen limieten vast voor de niveaus van luchtverontreinigende stoffen die in de lucht aanwezig kunnen zijn om ervoor te zorgen dat ze geen aanzienlijke bedreiging vormen voor de menselijke gezondheid of het milieu. In de Verenigde Staten bijvoorbeeld stelt de Environmental Protection Agency (EPA) luchtkwaliteitsnormen vast voor zes belangrijke verontreinigende stoffen: fijnstof, stikstofdioxide, ozon, zwaveldioxide, koolmonoxide en lood. Op dezelfde manier stelt de WHO wereldwijde richtlijnen voor luchtkwaliteit vast voor verschillende luchtverontreinigende stoffen.

Clean air_pollution detector_visual 5
Een vervuilingsdetectiestation in een park.

Oplossingen voor luchtvervuiling

Technologie

Technologische oplossingen zijn essentieel om de niveaus van luchtvervuiling te verminderen. Hernieuwbare energietechnologieën zoals wind, zonne-energie en waterkracht kunnen fossiele brandstoffen, de belangrijkste bron van luchtvervuiling, vervangen. Bovendien kunnen elektrische voertuigen benzine- en dieselvoertuigen vervangen, waardoor de uitstoot van transport verminderen. Geavanceerde luchtfiltratietechnologieën kunnen ook helpen het aantal verontreinigende stoffen in binnenomgevingen te verminderen.

Beleid

Beleidsmaatregelen en regelgeving gericht op het verminderen van uitstoot zijn ook essentiële oplossingen voor luchtvervuiling. CO₂-prijzen, zoals CO₂-belastingen of uitstoothandelssystemen, kunnen bedrijven stimuleren om hun uitstoot te verminderen. Uitstootnormen kunnen van bedrijven eisen dat ze hun uitstoot tot een bepaald niveau verminderen. Overheden kunnen ook reguleren welke soorten brandstoffen worden gebruikt door voertuigen en apparatuur om uitstoot te verminderen.

Lees meer: Luchtvaartindustrie heeft bijna 2,5 miljard ton CO2-compensatie nodig

Individuele verantwoordelijkheid

Levensstijlveranderingen kunnen ook bijdragen aan het verminderen van de niveaus van luchtvervuiling. Het verminderen van het gebruik van auto's door gebruik te maken van het openbaar vervoer, fietsen of lopen kan de uitstoot van transport aanzienlijk verminderen. Energiebesparende maatregelen, zoals het verminderen van het elektriciteitsverbruik, kunnen ook helpen om de uitstoot van energieopwekking te verminderen.

Laat ons u informeren

Wij houden u op de hoogte van al het laatste nieuws.

De toekomst voor schone lucht

De afgelopen decennia is er aanzienlijke vooruitgang geboekt bij het verminderen van de niveaus van luchtvervuiling in veel delen van de wereld, en deze vooruitgang moet worden gevierd. Het Europees Milieuagentschap (EEA) heeft sinds 2005 aanzienlijke vooruitgang geboekt bij het verminderen van luchtvervuiling. Hoewel er uitdagingen blijven bestaan bij de bestrijding van luchtvervuiling, is het essentieel om te focussen op de positieve stappen die worden ondernomen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Hernieuwbare energiebronnen hebben de afgelopen jaren aanzienlijke vooruitgang geboekt en bieden schonere en duurzamere alternatieven voor fossiele brandstoffen.

Deze technologieën hebben het potentieel om de manier waarop we energie opwekken en verbruiken ingrijpend te veranderen, de uitstoot te verminderen en de luchtkwaliteit te verbeteren. Bovendien worden in veel landen beleid en regelgeving ingevoerd om de uitstoot van transport en industrie te verminderen. Er is groeiend bewustzijn van het belang van schone lucht voor de menselijke gezondheid en het milieu.

Onze projecten

Wij ontwikkelen grootschalige, impactvolle projecten.

Hoe kunnen bomen de lucht reinigen?

Bomen kunnen mensen helpen zich te ontdoen van luchtvervuiling. Het kan mensen beschermen tegen ziekten zoals astma, allergieën en andere aandoeningen van de luchtwegen. Bomen – onze luchtzuiveringsmachines – verbeteren de luchtkwaliteit op verschillende manieren. Naast het absorberen van overtollige koolstofdioxide, onderscheppen bomen verontreinigende deeltjes in de lucht, waarvan een deel wordt geabsorbeerd, maar de meeste op het oppervlak van de boom worden vastgehouden.

Lees meer: DGB’s Director of Operations neemt deel aan het panel op de Airline Economics Sustainable Aviation Fuel and Carbon Finance Day

De verwijdering van gasvormige luchtvervuiling en giftige chemicaliën vindt voornamelijk plaats via de huidmondjes of ‘poriën’ van bomen. Verontreinigingen, zoals ozon, zwavel en stikstofdioxide, worden via bladhuidmondjes verwijderd. Eenmaal in het blad worden geadsorbeerde gassen verspreid. De deeltjes die op het boomoppervlak achterblijven, worden vaak weggespoeld door regen of vallen op de grond als bladeren en twijgen vallen.

Clean air_sawa afforestation project_visual 6
Zaailingen - Greenzone Afforestation Project, Kameroen, DGB.

Hoe DGB Groep bijdraagt aan schonere lucht voor een gezondere toekomst

Bij DGB behouden en herstellen we de natuur door jaarlijks miljoenen bomen te planten. Met ons boomplantprogramma kunt u beginnen met een handvol zaailingen en bijdragen aan een groenere toekomst. Een boom planten is een waardevolle stap. De echte impact komt echter van consistente en professionele zorg terwijl de boom groeit. Wij willen het planten van bomen met impact voor iedereen gemakkelijk en toegankelijk maken. Omdat bomen en bossen de luchtkwaliteit optimaliseren door luchtverontreinigende stoffen rechtstreeks te verwijderen, kunnen we de verwijdering van deze verontreinigende stoffen uit de atmosfeer vergroten door simpelweg de boombedekking te vergroten.

Lees onze recente artikelen

Lees de laatste trends en tips uit de wereld van ecosystemen en klimaatneutraliteit.

In today's business landscape, sustainability is more than just a buzzword—it's a necessity. Compani..

In a world where environmental responsibility is more talked about than ever, nature-based solutions..

Forests are among the most vital resources on our planet, providing essential benefits that support ..

Aan de slag

Als 's werelds eerste beursgenoteerde bedrijf dat zich richt op het herstel van ecosystemen, maakt DGB gebruik van de marktkrachten en de toegang tot kapitaal die nodig is om de herbebossing van de aarde snel te versnellen. Neem contact met ons op voor meer informatie over ons werk.

Wij willen u graag leren kennen