x
LAATSTE ARTIKEL Commercieel directeur Rob Jansen schuift aan bij Business Class Lees artikel

DGB presenteert Q3 trading update

Dutch Green Business Group NV (“DGB”, “DutchGreen” of “de Groep”) (Euronext: DGB), een toonaangevend bedrijf in herbebossing en CO2-compensatie, presenteert haar trading update voor het derde kwartaal eindigend op 30 september 2021.

DutchGreen is gespecialiseerd in het genereren van CO2-compensatie uit haar duurzaam beheerde natuurprojecten die worden verkocht aan bedrijven en consumenten.

Het derde kwartaal was een periode van groei voor de Groep, aangezien het haar eerste afnameovereenkomsten voor CO2-compensatie heeft ondertekend, een nieuwe kapitaalronde heeft aangekondigd, het personeelsbestand heeft uitgebreid, de raad van bestuur heeft versterkt met twee niet-uitvoerende bestuurders, heeft geïnvesteerd in meer natuurprojecten en mijlpalen heeft behaald in de projectpijplijn.

Q3 hoogtepunten:
 • Eerste bindende afnameovereenkomsten aangegaan:
  • In het derde kwartaal heeft DGB haar eerste bindende afnameovereenkomsten voor CO2-compensatie gesloten, op grond waarvan DGB zich ertoe heeft verbonden om 8.841 ton CO2-uitstoot te compenseren voor verschillende zakelijke klanten tegen een gemiddelde prijs van € 16,95 per ton.
  • DGB gebruikt door derden geverifieerde CO2-compensatie voor het compenseren van CO2-uitstoot, het compenseren van de impact op de biodiversiteit en plant bomen voor bedrijven.
 • Projectmijlpalen:
  • DGB (mede)ontwikkelt momenteel negen CO2- of biodiversiteitscompensatieprojecten die zijn gericht op het voorkomen van ontbossing, het herstel van ecosystemen en het beschermen van de natuur om een ​​groenere, meer biodiverse en veerkrachtigere wereld te creëren en tegelijkertijd CO2-compensatie voor bedrijven en individuen te genereren.
  • De Groep heeft intentieverklaringen ondertekend met betrekking tot (i) een project verspreid over Kameroen en Kenia, waarbij het 6 miljoen bomen zal planten en de invoering van een cookstove communautair initiatief,  (ii) een natuurbehoud en herbebossing project in Tanzania met een oppervlakte van 10.000 hectare, (iii) een biodiversiteits- en herbebossingsproject in Oeganda waarbij minimaal 1 miljoen bomen per jaar worden geplant.
  • DGB heeft 250.000 hectare grond gescout en onderzoekt financieringsmogelijkheden voor de aankoop van deze grond. Tot op heden DGB heeft geen grondaankopen gedaan en werkt samen met landeigenaren voor de realisatie van projecten.
 • Converteerbare obligaties:
  • Zoals aangekondigd op 30 september 2021, heeft DGB een kapitaalverhoging van € 4,5 miljoen gelanceerd via een onderhandse plaatsing van converteerbare obligaties. De opbrengst van deze groene impact obligatie zal worden geïnvesteerd in de projectenpijplijn van de Groep. DGB zal de markt informeren over het fondsenwervingsproces en de bijbehorende transacties indien en wanneer nodig.
 • Benoemde nieuwe bestuursleden:
  • De AVA heeft ingestemd met de benoeming van mevrouw Hilda van der Meulen en de heer Dick den Hartog als niet-uitvoerend bestuurders van de vennootschap.
 • Een Impact Consultancy-team opgericht:
  • 11 nieuwe leden voegden zich bij het team voor de ontwikkeling van technologie en impact consultancy in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en India.
  • In het vierde kwartaal wil DGB een adviesdienst aanbieden die bedrijven zal helpen CO2-neutraal te worden, CO2-voetafdrukanalyses te verzorgen, waardeketenanalyse te maken en CO2-neutrale productverificatie kan bieden.
 • Softwareontwikkeling en licenties:
  • In het eerste kwartaal van dit jaar begon DGB met de ontwikkeling van satelliet monitoring, kunstmatige intelligentie en onveranderlijke grootboektechnologie om haar eigen projecten te verifiëren en te controleren.
  • DGB verwacht het eigen technologieplatform in het vierde kwartaal te lanceren en verwacht kasstromen te genereren van externe projectontwikkelaars die het platform gebruiken.
COP26-bijeenkomst in Glasgow

DutchGreen is gericht op het ondernemen van actie en het leveren van positieve impact op de korte termijn in plaats van kostbare tijd te besteden alleen overleg en niet het initiatief te nemen. Daartoe richten haar activiteiten zich al op de eerste drie doelstellingen van COP26, namelijk: 

 1. het ontwikkelen van op de natuur gebaseerde oplossingen als een manier om tegen het midden van de eeuw een wereldwijd netto-nulpunt qua CO2-uitstoot te bereiken;
 2. bescherming en herstel van ecosystemen om gemeenschappen en natuurlijke habitats te helpen;
 3. financiering mobiliseren - DGB biedt een gemakkelijke en toegankelijke manier voor financiering om de nodige veranderingen voor natuurbescherming en -herstel te stimuleren.
Projectpijplijn
 • Twee projecten met een totale compensatiecapaciteit van 157.000 ton zijn ingediend bij de Verified Carbon Standard (“VCS”) en worden aan bedrijven aangeboden als VCS-geverifieerde CO2-compensatie. De verwachting is dat deze CO2-compensatie voor zakelijke klanten van de Groep in de komende zes maanden klaar zijn om ingezet te worden voor volledige afboeking van CO2-uitstoot.
 • De projecten in de Filipijnen, Tanzania, Kenia/Kameroen zijn door de pre-haalbaarheidsfase heen en gaan nu de volledige haalbaarheidsfase in. Het verificatieproces kan 1-18 maanden duren, afhankelijk van of de compensatie moet voldoen aan de industriestandaard van VCS of een andere verificatiestandaard. Projecten zijn in Q4 klaar om te worden ondertekend voor (carbon finance) afnameovereenkomsten.
 • Roemenië en Australië zijn lopende projecten, waarbij DGB haar vaardigheden en expertise zal inzetten om de initiatieven te versterken. Beide projecten genereren compensaties voor de biodiversiteit die nu aan bedrijven worden aangeboden.
 • De projecten in Maleisië en Oeganda bevinden zich in een zeer vroege ontwikkelingsfase voor CO2-compensatie en/of biodiversiteitscompensatie. DGB heeft de juiste projectmanagers gevonden en verkent in de pre-haalbaarheidsfase verschillende opties.

 

Contact:

DGB GROUP NV
press@dgb.earth
+31 (0) 20 8080825 (NL)
+44 (0) 20 8064 0936 (EN)

 

Over DGB:

Dutch Green Business Group N.V. is een naamloze vennootschap die wordt verhandeld op de belangrijkste Nederlandse beurs Euronext Amsterdam onder het tickersymbool AEX:DGB en ISIN-code NL0009169515. De strategie van DGB is om deel te nemen aan grote CO2-compensatieprojecten voor bossen over de hele wereld die commerciële en ecologische voordelen opleveren. www.dgb.earth

 

Veelgestelde Vragen (FAQ):

Wat zijn op de natuur gebaseerde oplossingen?

De wereld heeft een reeks maatregelen nodig om de uitstoot van CO2 te beperken en tegelijkertijd aan de stijgende vraag naar energie te voldoen. Ze omvatten de bescherming en het herstel van natuurlijke ecosystemen zoals bossen, graslanden en wetlands. Op de natuur gebaseerde oplossingen zijn het beheer en gebruik van grond om maatschappelijke en ecologische uitdagingen aan te gaan. Natuurbehoud, bebossing, herbebossing, agroforestry en stedelijke vergroening zijn allemaal landgebonden projecten die kwalificeren als op de natuur gebaseerde oplossingen. 

 

Wat is CO2-compensatie?

Individuen en bedrijven over de hele wereld erkennen het belang van het verminderen van hun CO2-emissies. Als gevolg hiervan verkleinen velen van hen hun ecologische voetafdruk door middel van energie-efficiëntie en andere maatregelen. Vaak is het voor deze entiteiten echter niet mogelijk om hun doelstellingen te halen of hun CO2-voetafdruk volledig te elimineren, althans niet op korte termijn met alleen interne reducties. Ze hebben een flexibel mechanisme nodig om deze ambitieuze doelen te bereiken en de Co2-markt te betreden. 

Door gebruik te maken van de CO2-compensatie kunnen entiteiten hun uitstoot neutraliseren of compenseren door CO2-compensatie die is gegenereerd door projecten die de uitstoot van broeikasgassen elders verminderen, in te trekken. Het is natuurlijk van cruciaal belang om ervoor te zorgen of te verifiëren dat de emissiereducties die door deze projecten worden gegenereerd, daadwerkelijk plaatsvinden. 

Bedrijven en particulieren willen graag bijdragen aan hun leefomgeving. Om deze bereidheid om te zetten in uitvoering, maakt natuurcompensatie en vooral CO2-compensatie natuurcompensatie eenvoudig en bieden zij een passend, flexibel compensatiesysteem. 

Hoewel er vanuit het oogpunt van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) interesse is om bij te dragen aan natuurbehoud, is deze interesse het afgelopen jaar toegenomen vanwege de noodzaak om de CO2-uitstoot te verminderen en te compenseren. CO2-compensatie gebeurt op verplichte basis, maar ook op vrijwillige basis voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en public relations.

 

Wat is biodiversiteitscompensatie?

Biodiversiteitscompensatie is een innovatieve benadering om op transparante wijze de netto positieve effecten te kwantificeren van een investering op 1 hectare die is behouden, hersteld of beheerd door middel van duurzaam landmanagement. Het stelt bedrijven in staat te investeren in projecten die waarde toevoegen aan het bedrijf en tastbare voordelen opleveren voor een landstreek en zijn gemeenschappen.

Het compenseren van schade aan natuur of biodiversiteit is een manier om de schadelijke impact die een activiteit of ingreep daarop heeft, te mitigeren. Het compenseren van biodiversiteit gebeurt op verplichte basis, maar ook op vrijwillige basis voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en public relations.

 

Wat betekent het 'een compensatie intrekken'?

Door namens haar klanten een CO2-compensatie of biodiversiteitscompensatie "in te trekken", haalt DGB de compensatie uit de markt, waardoor ze onbruikbaar worden voor de zwaar vervuilende bedrijven. Om een ​​CO2-compensatie "in te trekken", registreert DGB de compensatie officieel als "gebruikt". Totdat een CO2-compensatie wordt ingetrokken, is deze beschikbaar voor handel en kan deze niet worden gebruikt om de emissies van de huidige houder te compenseren.

 

Hoe verifieert DutchGreen haar compensatie(projecten)?

DutchGreen verifieert haar CO2-compensatie volgens methodes van VCS. Het VCS-programma is 's werelds meest gebruikte vrijwillige  CO2-compensatieprogramma. Bijna 1.700 gecertificeerde VCS-projecten hebben samen meer dan 630 miljoen ton CO2- en andere broeikasgasemissies uit de atmosfeer verminderd of verwijderd. 

Projecten die in het kader van het VCS-programma zijn ontwikkeld, moeten een streng beoordelingsproces volgen om gecertificeerd te worden. VCS-projecten bestrijken een breed scala aan sectoren, waaronder hernieuwbare energie (zoals wind- en waterkrachtprojecten), bosbouw (inclusief het voorkomen van ontbossing) en andere. 

De VCS-norm legt de regels en vereisten vast waaraan alle projecten moeten voldoen om gecertificeerd te worden. Alle VCS-projecten zijn onderworpen aan bureau- en veldaudits door zowel gekwalificeerde onafhankelijke derden als Verra-personeel om ervoor te zorgen dat aan de normen wordt voldaan en dat de methodologieën correct worden toegepast.

Projecten worden beoordeeld aan de hand van een technisch verantwoorde kwantificeringsmethode voor broeikasgasemissiereductie die specifiek is voor dat projecttype.

 

Hoe zorgt DutchGreen ervoor dat een project daadwerkelijk impact heeft?

DGB controleert al haar projecten op additionaliteit, duurzaamheid en niet-lekkage. 

 • Additionaliteit: additionaliteit vereist dat het bosproject meer CO2 vastlegt dan in een 'business as usual'-scenario. Het project moet aantonen dat de koolstofvastlegging niet zou zijn gebeurd zonder de ontwikkeling van het specifieke compensatieproject.
 • Duurzaamheid: Duurzaamheid vereist dat verbeteringen voor de verwijdering van broeikasgassen gedurende maximaal 100 jaar moeten worden gehandhaafd. Om de duurzaamheid aan te tonen, moet elk project gedurende de looptijd van het project (~25 jaar) om de zes jaar een externe verificatie van inventarisrapporten en een locatiebezoek ondergaan.
 • Niet-lekkage: Lekkage van  CO2-compensatieprojecten vindt plaats wanneer de reductie van broeikasgassen in het ene gebied resulteert in een onbedoelde toename van de uitstoot van broeikasgassen op een andere locatie. Projectmanagers moeten aantonen dat hun project geen buitensporige lekkage veroorzaakt, waardoor in wezen de toename van de verwijdering van broeikasgassen uit hun project wordt weggevaagd. 

 

Is DGB eigenaar van alle grond van zijn projecten?

DGB wil op drie manieren rechten verwerven om de grond te gebruiken voor projecten:

 • Grond kopen 
 • Gron huren / leasen
 • Samenwerken met grondeigenaren 

Om een ​​natuurproject tot een succes te maken is er altijd een investering van DGB in het land. De kwaliteit van de grond verbetert door de investering van DGB. 

Dit betekent niet dat DGB altijd eigenaar is van de grond. De aankoop van grond wordt alleen overwogen als er geen andere mogelijkheid is om de natuur te behouden of ontbossing te voorkomen, aangezien het een grote(re) investering vooraf vereist om een ​​project te starten. 

DGB heeft 250.000 hectare land gescout in Paraguay die direct gevaar loopt voor ontbossing. DGB onderzoekt de mogelijkheden om de overname te financieren. Op dit moment bezit DGB geen grond. DGB werkt voor elk project in haar projectenpijplijn samen met bestaande landeigenaren.

 

Wat zijn Emission Trading Systems?

Emissiehandelsregelingen, ook wel emissierechten genoemd, zijn gereglementeerde markten waar bedrijven CO2-certificaten verhandelen waarmee de eigenaar van dat certificaat kan vervuilen (een externaliteit van hun bedrijfsactiviteit). 

Het EU-emissiehandelssysteem (ETS) is het meest geavanceerde ter wereld. De EU stelt een beperkt (en jaarlijks afnemend) aantal "vervuilingsrechten" vast dat aan bedrijven moet worden verleend (waarvan sommige gratis worden gegeven, terwijl andere worden verkocht), waardoor de totale uitstoot effectief wordt beperkt (en geleidelijk wordt afgedwongen) binnen het Europese blok.

In 2021 lanceerde China zijn landelijke emissie-cap-and-trade-systeem, na te zijn uitgesteld sinds 2015, en het werd al snel 's werelds grootste. Dat gezegd hebbende, het staat nog in de kinderschoenen, vooral als het gaat om de secundaire handel. Californië heeft een soortgelijk cap-and-trade-systeem en het is een van de meest ontwikkelde programma's naast Europa.

 

Wat is CORSIA?

Het Carbon Compensation and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA) is ontwikkeld door de International Civil Aviation Organization (ICAO) en werd in oktober 2016 aangenomen. Het doel is om vanaf 2020 een CO2-neutraal groei van luchtvaart te hebben. 

De regeling is vrijwillig en wordt verondersteld om in ieder geval tot 2035 te werken. De totale vraag voor die 15 jaar wordt geschat op 2.700 miljoen ton CO2-equivalent in compensaties. 

 

Wat is een cap-and-trade-systeem?

De meeste  CO2-compensatiemarkten maken deel uit van cap-and-trade-systemen, die een limiet inhouden voor de hoeveelheid CO2 die bedrijven kunnen uitstoten en een marktsysteem waarmee bedrijven hun kredieten kunnen kopen, verkopen en verhandelen. 

Bedrijven die bij deze systemen betrokken zijn, ontvangen CO2-credits, zodat ze kunnen deelnemen aan economieën die de koolstofemissies controleren en reguleren. Gewoonlijk stelt de overheid de emissieplafonds voor elke industrie vast en bepaalt de sancties voor het overschrijden van de maximale emissieniveaus. 

Bedrijven ontvangen CO2-credits, waarmee ze CO2 kunnen uitstoten, als hun toelage voor de limiet, of ze kunnen soms CO2-credits kopen op een veiling. De limiet is het aantal CO2-emissies dat de industrie niet mag overschrijden, en de vergoeding is het aandeel van elk bedrijf in de toegestane emissies.

 

Wat is vrijwillige CO2-compensatie?

De vrijwillige markten zijn de algemene naam voor alle vrijwillige geverifieerde compensaties voor CO2-emissiereductie. De belangrijkste doelstelling voor het verwerven van Verified Emission Reduction (VER) credits is het neutraliseren van de CO2-voetafdruk, voornamelijk gemotiveerd door Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en public relations.

De vrijwillige  CO2-compensatiemarkt stelt particuliere investeerders, overheden, niet-gouvernementele organisaties en bedrijven in staat vrijwillig  CO2-compensatie aan te schaffen om hun uitstoot te compenseren. Bedrijven die niet in staat zijn hun uitstoot te verminderen, kunnen CO2-compensaties kopen bij geverifieerde leveranciers om hun uitstoot te compenseren.

 

Hoe groot zijn de ETS in vergelijking met de markt voor vrijwillige CO2-compensatie?

De ETS dekt een grotere hoeveelheid  CO2-compensatie met minder betrokken partijen in vergelijking met de markt voor vrijwillige  CO2-compensatie. Vorig jaar bereikte de waarde van de wereldwijde  CO2-compensatiemarkt een record van 229 miljard euro, een vervijfvoudiging ten opzichte van 2017 en het vierde opeenvolgende jaar van recordgroei. In 2020 heeft het EU-ETS meer dan 1.300 emissierechten uitgegeven van elk 1 miljoen ton CO2 (voor een totaal van 1,3 miljard ton). 

Het nieuw gecreëerde Chinese ETS waswaard 4 miljard ton. In hetzelfde jaar heeft de vrijwillige koolstofmarkt meer dan 220 miljoen hoogwaardige koolstofkredieten van 1 ton CO2 elk uitgegeven. In 2020 wisselde ongeveer 1 miljard euro aan CO2-compensaties per dag van eigenaar.

ETS dekken grotere vervuilers en dekken dus een representatiever emissievolume (dwz 1,3-1,5 miljard ton in de ETS-ruimte versus 0,22 miljard ton op de vrijwillige markt), en bij de vrijwillige markten zijn meer partijen betrokken (u en ik als consument, een kleine ondernemer, een grote detailhandel, enz.) en dus een groter aantal emissiecertificaten. 

 

Wat zeggen analisten over de toekomstige omvang van de markt voor vrijwillige  CO2-compensatie?

Naarmate de inspanningen om de wereldeconomie CO2-neutraal te maken toenemen, zou de vraag naar vrijwillige  CO2-compensatie kunnen blijven stijgen. Op basis van de vermelde vraag naar CO2-credits, vraagprognoses van experts die door de TSVCM zijn onderzocht en het volume aan negatieve emissies dat nodig is om de emissies te verminderen in overeenstemming met het doel van 1,5 graad opwarming, schat McKinsey dat de jaarlijkse wereldwijde vraag naar  CO2-compensatie kan oplopen tot wel 1,5 tot 2,0 gigaton CO2 (GtCO2) in 2030 en tot 7 tot 13 GtCO2 in 2050.

Afhankelijk van verschillende prijsscenario's en hun onderliggende drijfveren, zou de marktomvang in 2030 tussen de $5 miljard en $30 miljard aan de lage kant en meer dan $50 miljard aan de hoge kant kunnen zijn. terwijl de primaire markt van de markt voor vrijwillige  CO2-compensatie tegen 2030 naar verwachting tot €100 miljard waard zal zijn.

De Taskforce on Scaling Voluntary Carbon Markets (TSVCM), gesponsord door het Institute of International Finance (IIF), schat dat de vraag naar  CO2-compensatie tegen 2030 met een factor 15 of meer en tegen 2050 met een factor 100 kan toenemen. 

 

Wat is de prijs voor een CO2-compensatie op de vrijwillige CO2-markt?

De prijs van 1 ton CO2 verschilt per  type CO2-compensatie en verandert afhankelijk van de achterliggende projecten. De belangrijkste factoren om de prijs van een CO2-compensatie vast te stellen zijn:

 • Type (bebossing/herbebossing, vermeden gesprek of verbeterd bosbeheer)
 • Vintage (jaar van compensatie)
 • Additionaliteit (additionaliteit vereist dat het bosproject meer CO2 vastlegt dan in een 'business as usual' Het project moet aantonen dat de CO2-vastlegging niet zou zijn gebeurd zonder de ontwikkeling van het specifieke compensatieproject.)
 • Locatie
 • Communautaire aspecten 
 • Biodiversiteitsaspecten

Het grootste verschil is tussen compensaties van het vermijdingstype en compensaties van het verwijderingstype. Beide compensaties zijn uiterst belangrijk voor natuurbehoud - compensaties voor vermijding zorgen voor het bestaan ​​van meer emissie-efficiënte bedrijven, terwijl verwijderingscompensaties de opslagcapaciteit van de aarde vergroten tot buiten onze natuurlijke wilde bossen en tuinen.

 

Welke bedrijven compenseren hun CO2-emissies via vrijwillige  CO2-compensatie?

DutchGreen roept bedrijven en organisaties wereldwijd op om gezamenlijk actie te ondernemen op het gebied van natuur, biodiversiteit en ecosysteemherstel. De Groep dringt er bij iedereen op aan om samen te werken aan een veilige en gezonde planeet voor de volgende generaties. 

DGB stelt zich een verbonden wereld voor waar samenwerking tussen toonaangevende bedrijven en organisaties kan helpen bij het behoud van onze kostbare planeet en dieren in het wild. 

Hieronder hebben we geweldige casestudies geschetst van bedrijven die hun CO2-uitstoot compenseren via de vrijwillige CO2-markten:

 

Wat zal waarschijnlijk de vraag naar vrijwillige CO2-compensatie stimuleren?

De vraag naar  CO2-compensatie van lagere kwaliteit zal afnemen naarmate er meer controle op deze ruimte komt en mensen beter geïnformeerd worden. Dit is een belangrijke positieve ontwikkeling en zal betekenen dat de prijsstelling voor vrijwillige  CO2-compensatie waarschijnlijk zal stijgen, aangezien de vraag zich zal richten op hoogwaardige compensaties. Dat zal vooral het geval zijn voor doorgelichte projecten van hoge kwaliteit in ontwikkelde landen.

 

Wat is de Taskforce on Scaling Voluntary Carbon Markets?

De Taskforce on Scaling Voluntary Carbon Markets is een door de particuliere sector geleid initiatief dat werkt aan het opschalen van een effectieve en efficiënte vrijwillige  CO2-compensatiemarkt om de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs te helpen bereiken.

De Taskforce is geïnitieerd door Mark Carney, speciaal VN-gezant voor klimaatactie en financiën; wordt voorgezeten door Bill Winters, Group Chief Executive, Standard Chartered; en wordt gesponsord door het Institute of International Finance (IIF) onder leiding van IIF President en CEO, Tim Adams. Annette Nazareth, senior counsel bij Davis Polk en voormalig commissaris van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission, is de operationele leider van de Taskforce. McKinsey & Company levert kennis- en adviesondersteuning.

De meer dan 250 aangesloten instellingen van de TSVCM vertegenwoordigen kopers en verkopers van  CO2-compensatie, standaardsetters, de financiële sector, aanbieders van marktinfrastructuur, het maatschappelijk middenveld, internationale organisaties en academici. Een adviesraad van 20 milieu-ngo's, investeerdersallianties, academici en internationale organisaties geeft advies over TSVCM-aanbevelingen.

De unieke waardepropositie van de Task Force was om alle delen van de waardeketen intensief samen te laten werken en om aanbevolen acties te bieden voor de meest dringende pijnpunten waarmee vrijwillige  CO2-compensatie worden geconfronteerd.

 

Hoe kunnen verificatie en transparantie van compensaties de marktvraag stimuleren?

CO2-compensatie op vrijwillige basis zou een game changer kunnen zijn, door financiering te verstrekken aan projecten die CO2 uit de atmosfeer vermijden en verwijderen. Toch is er ruimte om de transparantie van verschillende compensatiecrediteringsmechanismen te verbeteren en is er behoefte aan standaardisatie van creditering en boekhouding. Dit zou het vertrouwen van de klant in de aangeboden compensaties vergroten, resulteren in hogere marktvolumes en een echte, functionerende markt. Grote klanten, maar ook nationale en supranationale overheden zouden meer standaardisatie en regulering van deze markt moeten eisen om dit op korte termijn te realiseren.

 

Hoe zet DGB innovatie technologie in?

DGB zet zich in voor een hightech benadering van natuurherstel, waarbij gebruik wordt gemaakt van de nieuwste slimme technologieën om de beste resultaten voor het bedrijf, zijn klanten en uiteindelijk de planeet te garanderen. 

Elke fase van haar natuurherstelprojecten zal profiteren van deze aanpak; van gedetailleerde analyse aan het begin tot het gebruik van gespecialiseerde machines om het planten van biodiverse soorten mechanisch te versnellen, tot het monitoren van plantengroei met drones en satellietbeelden.

 

Bronnen:

 1. Shell. Nature-Based Solutions: https://www.shell.com/energy-and-innovation/new-energies/nature-based-solutions.html
 2. Verra. Validation & Verification: https://verra.org/project/vcs-program/validation-verification/
 3.  Verra. Methodologies: https://verra.org/methodologies/
 4.  Europa.eu. DASHBOARD (TABLEAU) EU Emissions Trading System (ETS) data viewer: https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/dashboards/emissions-trading-viewer-1
 5.  McKinsey. A blueprint for scaling voluntary carbon markets to meet the climate challenge: https://www.mckinsey.com/business-functions/sustainability/our-insights/a-blueprint-for-scaling-voluntary-carbon-markets-to-meet-the-climate-challenge
 6.  MSN. IIF sees huge potential for voluntary carbon credits, predicts $100 billion a year market by 2050: https://www.msn.com/en-us/money/markets/iif-sees-huge-potential-for-voluntary-carbon-credits-predicts-100-billion-a-year-market-by-2050/ar-AALV8PC
 7. Rabobank. Can voluntary carbon markets change the game for climate change?: https://economics.rabobank.com/publications/2021/march/can-voluntary-carbon-markets-change-the-game-for-climate-change/Disclaimer:

Dit is een vertaling van het Engelstalige persbericht. Het Engelse persbericht is te alle tijde leidend. Dit persbericht bevat geen (een uitnodiging tot het doen van een) aanbod tot het kopen of verkopen of anderszins verwerven van of inschrijven op aandelen in DGB Group N.V. en is geen advies of aanbeveling om al dan niet actie te ondernemen. Dit persbericht bevat uitspraken die kunnen worden opgevat als toekomstgerichte uitspraken, onder meer met betrekking tot de financiële positie van de DGB Groep, de behaalde resultaten en de onderneming(en) die zij leidt. Toekomstgerichte verklaringen zijn alle verklaringen die geen betrekking hebben op historische feiten. Deze verklaringen zijn gebaseerd op informatie die momenteel beschikbaar is en op prognoses en schattingen gemaakt door het management van de DGB Groep. Hoewel de DGB Groep van mening is dat deze verklaringen zijn gebaseerd op redelijke veronderstellingen, kan zij niet garanderen dat de uiteindelijke resultaten niet wezenlijk zullen verschillen van die verklaringen die kunnen worden opgevat als toekomstgerichte verklaringen. Factoren die kunnen leiden tot, of bijdragen aan, verschillen in de huidige verwachtingen zijn onder meer, maar zijn niet beperkt tot: ontwikkelingen in wetgeving, technologie, belastingen, regelgeving, schommelingen van de beurskoersen, juridische procedures, onderzoeken door toezichthouders, concurrentieverhoudingen en algemene economische omstandigheden. Deze en andere factoren, risico's en onzekerheden die van invloed kunnen zijn op toekomstgerichte uitspraken of de feitelijke resultaten van DGB Groep worden besproken in het jaarverslag. De toekomstgerichte verklaringen in dit document gelden alleen op de datum van dit document. Behoudens enige wettelijke verplichting om dit te doen, aanvaardt de DGB Groep geen verplichting of verantwoordelijkheid om de toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken, ongeacht of deze verband houden met nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins.

Voordat u gaat..

Ons enige doel is om vertrouwen op te bouwen en kennis beschikbaar te maken voor iedereen, in plaats van slechts een select groepje. Door u aan te melden voor onze nieuwsbrief, ontvangt u alle tips en trends van ons deskundige team in uw inbox. Meld u direct aan en mis nooit meer een bericht van DGB Group's.

Read other articles

DGB Group N.V. ("DGB" of "de Groep") (Euronext: DGB: NL0009169515), een toonaangevend natuurprojecto..

DGB Group N.V. ("DGB" of "de Groep") (Euronext: DGB: NL0009169515), een toonaangevend natuurprojecto..

DGB Group N.V. ("DGB" of "de Groep") (Euronext: DGB: NL0009169515), een toonaangevend natuurprojecto..

DGB Group N.V. ("DGB" of "de Groep") (Euronext: DGB: NL0009169515), een toonaangevend natuurprojecto..

Laten we je leren kennen

Laten we het hebben over hoe we samen waarde kunnen creëren voor uw duurzaamheidstraject.