x
LAATSTE ARTIKEL Commercieel directeur Rob Jansen schuift aan bij Business Class Lees artikel

DGB-Group-N.V.-Persbericht-28-februari-2020

PERSBERICHT 

HARDENBERG | 28 FEBRUARI 2020 | 18:00 CET 

De publicatie van de jaarcijfers 2019 van DGB Group N.V. (“DGB Group”) wordt uitgesteld. Naar  verwachting volgt publicatie uiterlijk op 30 juni 2020. De algemene vergadering zal na publicatie van  de jaarcijfers uitgeschreven worden.  

DGB Group werkt voor 2019 met een nieuwe externe accountant. Dit brengt met zich mee dat thans  een eerstejaarscontrole wordt uitgevoerd. In deze eerstejaarscontrole is sprake van extra  werkzaamheden voor DGB Group en de externe accountant. Derhalve is meer tijd nodig voor het  opmaken van het jaarverslag en het afronden van de controleopdracht. 

Over DGB Group 

DGB Group is genoteerd aan Euronext, handelend onder de naam ‘DGB’. DGB Group is agritech  specialist. Wij ontwikkelen en leveren softwareoplossingen aan de algehele dierhouderij en  aanverwante sectoren. Onze softwareoplossingen en ons technologieplatform sluiten niet alleen aan  bij de behoeften van onze klanten, maar ook bij die van ketenpartners, overheden en  brancheverenigingen. Vanuit de gedachte “Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder” staan wij  voor het realiseren van duurzaam verschil. 

Perscontact & Investor relations 

DGB Group N.V.  

Tel: + 31 88 018 0416 

www.dgbgroup.nl 

Disclaimer  

Dit persbericht bevat geen (uitnodiging tot het doen van een) aanbod tot het (ver)kopen of anderszins verkrijgen van of  inschrijven op aandelen DGB Group N.V. en is geen advies of aanbeveling om enige handeling te verrichten of na te laten. 

Toekomstgerichte uitspraken 

Dit persbericht bevat verklaringen die opgevat kunnen worden als toekomstgerichte uitspraken, onder meer ten aanzien van  de financiële positie van de DGB Group, de door haar behaalde resultaten en de door haar gedreven onderneming(en).  Verklaringen over de toekomst zijn alle verklaringen die geen betrekking hebben op historische feiten. Deze verklaringen zijn  gebaseerd op informatie die momenteel voorhanden is en op prognoses en schattingen van het management van de DGB  Group. Hoewel de DGB Group van mening is dat deze verklaringen gebaseerd zijn op redelijke veronderstellingen, kan zij niet  garanderen dat de uiteindelijk te behalen resultaten niet wezenlijk afwijken van de verklaringen die opgevat kunnen worden  als toekomstgerichte uitspraken. Factoren die tot verschillen in de huidige verwachtingen kunnen leiden, of daaraan kunnen  bijdragen, omvatten, maar zijn niet beperkt tot: ontwikkelingen in wetgeving, technologie, belastingen, regelgeving,  schommelingen in beurskoersen, juridische procedures, onderzoeken door toezichthouders, concurrentieverhoudingen en  algemene economische omstandigheden. Deze en andere factoren, risico's en onzekerheden die invloed kunnen hebben op  enige toekomstgerichte uitspraak of de daadwerkelijke resultaten van DGB Group, worden besproken in het jaarverslag. De  toekomstgerichte uitspraken in dit document betreffen uitsluitend uitspraken vanaf de datum van dit document. Behoudens  enige wettelijke verplichting daartoe aanvaardt de DGB Group geen enkele verplichting tot of verantwoordelijkheid voor het  bijwerken van de toekomstgerichte uitspraken die in dit document zijn opgenomen, ongeacht of deze verband houden met  nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins.

Voordat u gaat..

Ons enige doel is om vertrouwen op te bouwen en kennis beschikbaar te maken voor iedereen, in plaats van slechts een select groepje. Door u aan te melden voor onze nieuwsbrief, ontvangt u alle tips en trends van ons deskundige team in uw inbox. Meld u direct aan en mis nooit meer een bericht van DGB Group's.

Read other articles

DGB Group N.V. ("DGB" of "de Groep") (Euronext: DGB: NL0009169515), een toonaangevend natuurprojecto..

DGB Group N.V. ("DGB" of "de Groep") (Euronext: DGB: NL0009169515), een toonaangevend natuurprojecto..

DGB Group N.V. ("DGB" of "de Groep") (Euronext: DGB: NL0009169515), een toonaangevend natuurprojecto..

DGB Group N.V. ("DGB" of "de Groep") (Euronext: DGB: NL0009169515), een toonaangevend natuurprojecto..

Laten we je leren kennen

Laten we het hebben over hoe we samen waarde kunnen creëren voor uw duurzaamheidstraject.