x
LAATSTE ARTIKEL Commercieel directeur Rob Jansen schuift aan bij Business Class Lees artikel

DGB Group publiceert jaarverslag 2020

DGB Group N.V. (“DGB”) publiceert heden haar jaarverslag 2020.

Hoewel de jaarrekening 2020 (nog) niet van een controleverklaring van een accountant is voorzien, acht het bestuur van DGB het van belang om aandeelhouders van de inhoud van jaarverslag en jaarrekening op de hoogte te stellen. 

Ten aanzien van deze publicatie dient het volgende opgemerkt te worden:

  • Op 4 september 2020 is op de buitengewone vergadering van aandeelhouders (BAVA) goedkeuring gegeven aan de in juli 2020 reeds aangekondigde activa-passivatransactie waarbij, onder andere, alle door DGB Group gehouden aandelen in haar dochtervennootschappen (De Groene Belangenbehartiger B.V., DGB Lease B.V., Energy B.V., Renewables B.V., VIVA Veterinary B.V. en DeGroSolutions B.V.) zijn verkocht. Deze transactie heeft nog op dezelfde dag plaatsgevonden.
  • In het halfjaarbericht 2020 is een overzicht gegeven van de financiële gegevens van de voortgezette bedrijfsactiviteiten en de beëindigde bedrijfsactiviteiten met betrekking tot de activa-passiva transactie. Deze splitsing geeft inzicht in de aard en omvang van de beëindigde activiteiten. In het halfjaarbericht waren de beëindigde bedrijfsactiviteiten nog geconsolideerd omdat op de rapportagedatum DGB Group (doorslaggevende) zeggenschap had. Per 4 september 2020 is de doorslaggevende zeggenschap niet langer van toepassing waardoor er geen geconsolideerde gegevens worden gepresenteerd.
  • De vennootschap heeft op 10 september 2020 haar betrokkenheid aangekondigd bij de taak en het doel van wereldwijde herbebossing, natuurbehoud, herstel van ecosystemen en geavanceerde energiecompensatiediensten. Omdat dit in 2020 niet tot overnames heeft geleid zijn alleen de holdingactiviteiten opgenomen in in het jaarverslag 2020.

Het volledige jaarverslag 2020 is te raadplegen via de website www.dgb.earth

CEO Duijvestijn zei het volgende: “Dit was een cruciaal jaar voor de groep, aangezien we de bouwstenen hebben neergezet die ons in staat zullen stellen te groeien en aandeelhouderswaarde te leveren. We kunnen nu beginnen met het verhogen van het tempo van wereldwijde herbebossing en de manier waarop mensen handel kunnen drijven en deelnemen aan de snelgroeiende markt voor CO2-compensatie. De totale waarde van de wereldwijde CO2-markt is vorig jaar met 20% is gestegen tot een recordbedrag van € 229 miljard als gevolg van de verwachte aanscherping van de emissieplafonds. Deze sector heeft hiermee het zesde jaar van opeenvolgende groei afgerond. We verwachten een actieve rol te spelen bij het openstellen van deze markt voor meer investeerders met een aanbod van actuele herbebossingsprojecten en een gemakkelijk te begrijpen handelsplatform.

 

Contact details:

Dutch Green Business Group N.V.
Selwyn Duijvestijn, Chief Executive
+31(0)20 8080825 (NL)
+44(0)20 8064 0936 (EN)
press@dgb.earth

 

Links:

Disclaimer:

Dit persbericht kwalificeert als een openbaarmaking in de zin van artikel 17 lid 1 van de Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende marktmisbruik (MAR) en bevat voorwetenschap in de zin van artikel 7 lid 1 MAR. Dit persbericht bevat geen (uitnodiging tot het doen van een) aanbod tot het (ver)kopen of anderszins verkrijgen van of inschrijven op aandelen DGB Group N.V. en is geen advies of aanbeveling om enige handeling te verrichten of na te laten.

Dit persbericht bevat verklaringen die opgevat kunnen worden als toekomstgerichte uitspraken, onder meer ten aanzien van de financiële positie van de DGB Group, de door haar behaalde resultaten en de door haar gedreven onderneming(en). Verklaringen over de toekomst zijn alle verklaringen die geen betrekking hebben op historische feiten. Deze verklaringen zijn gebaseerd op informatie die momenteel voorhanden is en op prognoses en schattingen van het management van de DGB Group. Hoewel de DGB Group van mening is dat deze verklaringen gebaseerd zijn op redelijke veronderstellingen, kan zij niet garanderen dat de uiteindelijk te behalen resultaten niet wezenlijk afwijken van de verklaringen die opgevat kunnen worden als toekomstgerichte uitspraken. Factoren die tot verschillen in de huidige verwachtingen kunnen leiden, of daaraan kunnen bijdragen, omvatten, maar zijn niet beperkt tot: ontwikkelingen in wetgeving, technologie, belastingen, regelgeving, schommelingen in beurskoersen, juridische procedures, onderzoeken door toezichthouders, concurrentieverhoudingen en algemene economische omstandigheden. Deze en andere factoren, risico's en onzekerheden die invloed kunnen hebben op enige toekomstgerichte uitspraak of de daadwerkelijke resultaten van DGB Group, worden besproken in het jaarverslag. De toekomstgerichte uitspraken in dit document betreffen uitsluitend uitspraken vanaf de datum van dit document. Behoudens enige wettelijke verplichting daartoe aanvaardt de DGB Group geen enkele verplichting tot of verantwoordelijkheid voor het bijwerken van de toekomstgerichte uitspraken die in dit document zijn opgenomen, ongeacht of deze verband houden met nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins.

Voordat u gaat..

Ons enige doel is om vertrouwen op te bouwen en kennis beschikbaar te maken voor iedereen, in plaats van slechts een select groepje. Door u aan te melden voor onze nieuwsbrief, ontvangt u alle tips en trends van ons deskundige team in uw inbox. Meld u direct aan en mis nooit meer een bericht van DGB Group's.

Read other articles

DGB Group N.V. ("DGB" of "de Groep") (Euronext: DGB: NL0009169515), een toonaangevend natuurprojecto..

DGB Group N.V. ("DGB" of "de Groep") (Euronext: DGB: NL0009169515), een toonaangevend natuurprojecto..

DGB Group N.V. ("DGB" of "de Groep") (Euronext: DGB: NL0009169515), een toonaangevend natuurprojecto..

DGB Group N.V. ("DGB" of "de Groep") (Euronext: DGB: NL0009169515), een toonaangevend natuurprojecto..

Laten we je leren kennen

Laten we het hebben over hoe we samen waarde kunnen creëren voor uw duurzaamheidstraject.