x
LAATSTE ARTIKEL Wat is CSRD en welke invloed heeft dit op uw bedrijf? Lees artikel

DGB publiceert halfjaarbericht en hoofdpunten eerste halfjaar 2017

DGB Group NV (“DGB”, “DutchGreen” of “the Group”) (Euronext: DGB), een toonaangevend bedrijf voor herbebossing en CO2-compensatie in Nederland, is verheugd de voltooiing aan te kondigen van haar eerste grote afnameovereenkomst voor geverifieerde emissiereducties (“VERs”) die in het eerste kwartaal van 2022 omzet voor de Groep genereert van ongeveer €1,1 miljoen.

Full Report: https://hubs.ly/Q015NB6V0

1. Aan onze aandeelhouders 

HOOFDPUNTEN EERSTE HALF JAAR 2017 

 • Mark Logtenberg heeft de DGB Groep tot 2017 geleid. Vanaf 2 januari 2017 zijn een aantal van  de vennootschappen uit de DGB Groep overgenomen door VNC. 
 • Vanaf 2 januari 2017 was de leiding van VNC, inclusief de overgenomen vennootschappen, in ` handen van het Bestuur van VNC die in de loop van het half jaar daarvoor de heer U. Hiddema  hebben aangesteld voor de dochtervennootschappen. 
 • De resultaten over eerste half jaar van 2017 van met name de Energietak zijn teleurstellend. 
 • Door de wisselingen in de organisatie is het voormalig Management Team van de DGB Groep  niet meer betrokken geweest bij de Energietak. 
 • Door deze factoren heeft met name de in- en verkoop van energie te weinig aandacht gekregen. 
 • Per 23 augustus 2017 is voormalig directeur en eigenaar Mark Logtenberg weer betrokken bij  de organisaties. 
 • De verwachting van de nieuwe bestuurders is dat in de loop van 2017 de marges weer op peil  zal komen na deze mindere periode. 

FINANCIËLE HIGHLIGHTS 

 • Netto Omzet: € 13,4 miljoen 
 • Brutowinst: € 1,0 miljoen 
 • Bedrijfslasten: € 1,8 miljoen 
 • Nettoverlies: € 0,7 miljoen 

TOELICHTING RAAD VAN COMMISSARISSEN 

De resultaten over het eerste halfjaar tonen aan dat onze aanpak vo o r overname 2 januari 2017 de juiste  was. Met onze goede track record blijkt dat, vanuit een Bottom-up benadering voor personeel en  klanten, de strategie met meerdere diensten voor op het boerenerf en periferie de juiste is. De totaal  oplossing van producten en diensten zal nog krachtiger worden uitgebouwd vanuit sterk software  gedreven organisaties. Ons motto is: “Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder”. 

Mark Logtenberg 

Voorzitter Raad van Commissarissen

2. Verslag van de Raad van Bestuur 

VERENIGDE NEDERLANDSE COMPAGNIE NV 

Verenigde Nederlandse Compagnie NV is genoteerd op Euronext Amsterdam, handelend onder de naam  VNC. De vennootschap, statutair gevestigd in Assen, richt zich op deelnemingen in, het financieren van  en het verlenen van diensten en het verstrekken van adviezen aan andere ondernemingen. VNC zal  daarbij faciliterend werken wanneer het gaat om het effectueren en waarborgen van de groeiambities.  Het streven van VNC is om doelgericht bedrijven te acquireren, op te schalen en uit te bouwen. Daarbij  staat de autonomie van deze deelnemingen centraal.  

ACQUISITIES VNC 

2 januari 2017 heeft VNC Energy BV (met de dochter vennootschap DGB Energie BV) en De Groene  Belangenbehartiger BV (met de dochter vennootschappen Argus Incasso BV, Producert BV en DGBase  BV) overgenomen. Per 9 maart 2017 werd ook Renewables BV (met de dochter vennootschappen Agri  Solar BV en Energie Servicebedrijf Nederland BV) overgenomen. 23 augustus 2017 hebben de  aandeelhouders op een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) met een  meerderheid gestemd voor de overname van Corilus Veterinary BV, CV Belgie BVBA en 51% van de  aandelen van DeGroSolutions BV. De overgenomen vennootschappen zijn gevestigd in Hardenberg,  Houten en Sint Niklaas (Belgie ) en hebben in totaal ongeveer 80 medewerkers. Daarnaast is op 16 maart  2017 het kantoorpand het Energiecentrum Hardenberg overgenomen waar de deelnemingen van VNC  NV gehuisvest zijn. De totale koopprijs voor de vennootschappen die in het eerste halfjaar van 2017 zijn  overgenomen bedraagt € 8.671.000 welk bedrag is voldaan door plaatsing bij de verkoper van 2 miljoen  gewone aandelen VNC tegen een koers van € 2,50 en van € 3.300.000,- aan converteerbare obligaties  tegen een rentevergoeding van 5% per jaar met een conversiekoers van € 3,50 per aandeel VNC,  alsmede een betaling van € 371.000,- in contanten. De totale koopprijs voor de vennootschappen  waarvan de koop naar waarschijnlijkheid in het derde kwartaal van 2017 wordt afgerond bedraagt €  5.000.000,-. De koopprijs voor het kantoorpand bedraagt € 1.200.000,-, welk bedrag in contanten zal  worden voldaan uit de opbrengst van plaatsing van converteerbare obligaties tegen een rentevergoeding  van 5% per jaar met een conversiekoers van € 3,50 per aandeel VNC. 

Door de afgeronde acquisities in het eerste halfjaar van 2017 staat er per 30 juni 2017 een Goodwill op  de balans van € 7.508.653.  

DE GROENE BELANGENBEHARTIGER BV (DGB) 

DGB is een dienstverlenend bedrijf voor de agrarische sector, uitgaand van de gedachte: van, voor en  door boeren. DGB bestaat uit software gedreven organisaties die hun diensten verlenen in dier en food  sectoren. Er is een toenemende behoefte in de markt aan betere software gedreven registratie en  verantwoording van transport, geneesmiddelen en biociden. Deze toenemende behoefte zorgt voor een  toename van vraag naar van het ontwikkelen, auditeren en certificeren van keurmerken, waardoor veilig  voedsel gegarandeerd kan worden en dieren op verantwoorde duurzame wijze gehouden worden. 

DGB ontwikkelt en beheert onder meer kwaliteitssystemen voor veehouders. DGB beheert onder meer  een keurmerk voor scharrelvlees en het ketenkwaliteitssysteem IKB Nederland Varkens. Een ander product is DGBASE, een databank voor de identificatie en registratie van dieren, en de registratie en  verantwoording van antibioticagebruik. Ook is DGB de exploitant van PRODUCERT, een geaccrediteerde  inspectie- en certificeringsinstelling in de veehouderij voor de toekenning van verschillende  keurmerken, zoals Scharrel Gecertificeerd Vlees, IKB Nederland, Beter Leven Keurmerk (van de  Dierenbescherming), Global Gap en Varken van Morgen (van het Centraal Bureau Levensmiddelen).  ARGUS ten slotte houdt zich bezig met incasso en juridische dienstverlening.  

DGB realiseerde in het eerste halfjaar van 2017 een omzet van € 0,67 miljoen waarbij een resultaat voor  belasting werd behaald van € 0,12 miljoen en een EBITDA van € 0,14 miljoen . DGB ligt met de  resultaten van het eerste halfjaar van 2017 op schema om de doelstellingen voor 2017 te behalen en een  positieve bijdrage te leveren aan het resultaat van VNC. 

Energy BV (DGB Energie) 

DGB Energie is een leverancier van 100% duurzame energie van boeren, voor boeren. Kenmerken van  de dienstverlening zijn een persoonlijke benadering, kennis van de markt en transparantie. Dankzij de  overname van VNC is DGB Energie onder de VNC vlag de enige Nederlandse energieleverancier waarin  particulieren een belang kunnen verwerven.  

De resultaten over het eerste half jaar van 2017 van de energietak zijn teleurstellend. Het missen van  ervaring in de energie branche van het nieuwe bestuur van DGB Energie onder leiding van U. Hiddema is  vooral tot uiting gekomen in hogere energie inkoopkosten (€ 12,17 miljoen) en dus een lagere  brutomarge (€ 0,40 miljoen) dan verwacht.  

Vanaf 23 augustus 2017 wordt de energietak weer geleid door hetzelfde management als voor de  overname door VNC, waardoor de verwachting is dat in de loop van 2017 de brutomarges weer zullen  stijgen.  

DGB Energie realiseerde in het eerste halfjaar van 2017 een omzet van € 12,57 miljoen, waarbij een  resultaat voor belasting werd behaald van € - 0,68 miljoen en een EBITDA van € - 0,63 miljoen. 

RENEWABLES BV (RENEWABLES) 

Renewables is vanuit de DGB Groep opgericht om in te spelen op de groeiende vraag naar duurzame  energie. Renewables bestaat uit de complementaire werkmaatschappijen AGRI SOLAR en ENERGIE  SERVICEBEDRIJF NEDERLAND (ESN). Agri Solar is actief op het gebied van kwalitatief hoogwaardige  duurzame energiesystemen. De doelstelling is om het energieverbruik (elektriciteit en gas) van  agrarische bedrijven tot nul te reduceren. ESN ontwerpt, installeert en beheert duurzame  energiesystemen en was e e n van de eerste bedrijven die officieel (SEI) erkend werd op het gebied van  zonnestroom- e n zonnewarmtesystemen.  

Renewables heeft in het eerste halfjaar geen ruimte gehad om de activiteiten te ontplooien. Hierdoor is  de omzet over het eerste halfjaar van 2017 gedaald tot € 0,3 miljoen en was het resultaat voor belasting  € - 0,16 miljoen en de EBITDA van € - 0,16 miljoen In 2016 werd onder leiding van het management van  de DGB Groep met een omzet van € 2,2 miljoen een EBITDA gerealiseerd van € 0,2 miljoen. Het huidige  bestuur van VNC heeft er veel vertrouwen in dat de omzet en het resultaat van Renewables in het  tweede halfjaar van 2017 significant gaat stijgen.

DEGROSOLUTIONS BV 

DeGroSolutions is een ICT Kennisorganisatie met focus op software ontwikkeling, systeembeheer,  communicatie infrastructuren, monitoringsystemen, informatiebeveiliging en web ontwikkeling. De  doelstelling van DeGroSolutions is om complete software en hardware oplossingen te implementeren  om MKB te ontzorgen en groei te kunnen faciliteren. DeGroSolutions is al jarenlang de software en  hardware partner van de DGB Groep en door integratie van DeGroSolutions in VNC wordt de continuï teit  van VNC beter gewaarborgd. Door de jarenlang opgebouwde kennis kan de automatisering van  processen versneld worden. 

CORILUS VETERINARY BV EN CV BELGIË BVBA (CORILUS) 

Corilus is een software gedreven bedrijf met geavanceerde praktijkmanagement software om de  dagelijkse activiteiten van dierenartsenpraktijken te ondersteunen. Corilus heeft de doelstelling om  gebruiksvriendelijke software en sterke dienstverlening aan dierenartsenpraktijken in Nederland en  Belgie te leveren. De activiteiten van Corilus versterken de bestaande vennootschappen van VNC en  cree ren dus synergievoordelen.  

VNC GECONSOLIDEERD 

Op 24 mei 2017 maakte VNC bekend dat de integratie van de overgenomen vennootschappen door het  bestuur onder leiding van U. Hiddema lastiger was dan verwacht. Door deze bovenstaande  ontwikkelingen zijn de juridische kosten in het eerste halfjaar van 2017 opgelopen tot € 0,15 miljoen, de  management- en bestuurskosten opgelopen tot € 0,11 en de advies- en accountantskosten opgelopen  tot € 0,08 miljoen. 

BESTUURSWIJZIGING 

Op 5 juli 2017 maakte de Raad van Bestuur van VNC bekend dat met het bestuur van DeGroSolutions  Holding BV overeenstemming is bereikt over de overname van DeGroSolutions en Corilus. Na het  tekenen van de koopovereenkomst is de heer Schaaij teruggetreden uit de Raad van Bestuur van VNC en  is de heer van Veldhoven teruggetreden uit de Raad van Commissarissen alsmede de heer U. Hiddema  als bestuurder van de dochtervennootschappen. Op 8 juli 2017 is de heer Van Riele aangesteld als  interim bestuurder van VNC om de getekende overeenkomst tussen het vorige bestuur van VNC en het  bestuur van DeGroSolutions Holding BV uit te werken en een zorgvuldig Due Dilligence onderzoek uit te  voeren naar de over te nemen vennootschappen. Op 23 augustus 2017 is de heer Van Riele op de  Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders door een meerderheid van de  aandeelhouders verkozen tot voorzitter van de Raad van Bestuur van VNC voor een periode van vier  jaren per 23 augustus 2017. Daarnaast is op 23 augustus 2017 de heer Logtenberg op de Buitengewone  Algemene Vergadering van Aandeelhouders door een meerderheid van de aandeelhouders verkozen tot  voorzitter van de Raad van Commissarissen van VNC voor een periode van vier jaren per 23 augustus  2017. De heer De Vries is ten slotte op 23 augustus 2017 teruggetreden uit de Raad van  Commissarissen, waardoor na overdracht aan de heer Logtenberg de Raad van Commissarissen uit e e n  lid bestaat. 

Omdat de bestuursoverdracht na 30 juni 2017 heeft plaatsgevonden, heeft de huidige Raad van Bestuur  en Raad van Commissarissen van VNC geen invloed gehad op de halfjaarcijfers van de vennootschap. Het  vorige bestuur miste ervaring in de energie- en agrarische branche en publiceerde op 24 mei 2017 dat de integratie van de overgenomen bedrijven voor het vorige bestuur lastiger was dan verwacht.  Hierdoor zijn de resultaten over het eerste halfjaar van 2017 met name bij in de energietak  teleurstellend. Sinds 23 augustus 2017 staat VNC onder leiding van hetzelfde bestuur als waar de DGB  Groep door geleid werd voor overname door VNC.  

VOORUITZICHTEN 

De resultaten over het eerste half jaar van 2017 van VNC tonen aan dat de aanpak van het bestuur van  de DGB Groep voor overname 2 januari 2016 de juiste was. Het track record met een Bottom-Up  leiderschap naar personeel toe en klanten aan de organisatie verbinden door meerdere producten voor  op het boerenerf en periferie aan te bieden blijkt de juiste strategie. De totaal oplossing van producten  en diensten zal krachtig worden uitgebouwd de aankomende jaren volgens het motto “Alleen ga je  sneller, maar samen kom je verder” 

BESTUURSWIJZIGINGEN 

∙ 2 januari 2017 

Overname 

∙ 27 maart 2017 

Aftreden VNC als bestuurder 

Aantreden U. Hiddema als bestuurder 

∙ 5 juli 2017 

Aftreden G. Schaaij als bestuurder VNC 

Aftreden R. van Veldhoven als commissaris VNC 

Aftreden U. Hiddema als bestuurder dochtermaatschappijen 

∙ 23 augustus 2017 

Aftreden T.J. de Vries als commissaris VNC 

Aantreden R.A.J. van Riele als bestuurder VNC 

Aantreden M.G.J. Logtenberg als commissaris VNC

3. Financieel overzicht 

GECONSOLISEERDE BALANS PER 30 JUNI 2016 

 


 

GECONSOLISEERDE WINST-EN-VERLIESREKENING PER 30 JUNI 2016 

 

GECONSOLISEERD KASSTROOMOVERZICHT

4. Besuurdersverklaring 

Hardenberg, 30 augustus 2017 

Ingevolge wettelijke bepalingen verklaren bestuurders, voor zover bekend: 

 • De halfjaarrekening, zoals opgenomen op de pagina’s 6 tot en met 8 van dit verslag geeft een  getrouw beeld van de activa, de passiva, de financie le positie en het resultaat over het eerste half jaar  van de Verenigde Nederlandse Compagnie N.V. en de gezamenlijk in de consolidatie opgenomen  ondernemingen 
 • Het halfjaarverslag zoals opgenomen op de pagina’s 3 tot en met 5 van dit verslag geeft een  getrouw overzicht omtrent de toestand op de balansdatum, de gang van zaken gedurende het halve  boekjaar van de Verenigde Nederlandse Compagnie N.V. en van de met haar verbonden ondernemingen,  waarvan de gegevens in de halfjaarrekening zijn opgenomen. 

Tevens geeft het halfjaarverslag een getrouw overzicht van de verwachte gang van zaken, de  investeringen en de omstandigheden, waarvan de ontwikkeling van de omzet en het resultaat  afhankelijk is. Op dit halfjaarverslag heeft geen externe accountantscontrole plaatsgevonden. 

R.A.J. van Riele, Raad van Bestuur 

M.G.J. Logtenberg, Raad van Commissarissen 

Bedrijfsgegevens 

ENERGIECENTRUM HARDENBERG 

Lange Spruit 1 A 7773 NE Hardenberg 

Tel 0523-683339 

Email info@verenigdenederlandsecompagnie.nl 

www.verenigdenederlandsecompangie.nl

Voordat u gaat..

Ons enige doel is om vertrouwen op te bouwen en kennis beschikbaar te maken voor iedereen, in plaats van slechts een select groepje. Door u aan te melden voor onze nieuwsbrief, ontvangt u alle tips en trends van ons deskundige team in uw inbox. Meld u direct aan en mis nooit meer een bericht van DGB Group's.

Read other articles

DGB Group N.V. ("DGB" of "de Groep") (Euronext: DGB: NL0009169515), een toonaangevend natuurprojecto..

DGB Group N.V. ("DGB" of "de Groep") (Euronext: DGB: NL0009169515), een toonaangevend natuurprojecto..

DGB Group N.V. ("DGB" of "de Groep") (Euronext: DGB: NL0009169515), een toonaangevend natuurprojecto..

DGB Group N.V. ("DGB" of "de Groep") (Euronext: DGB: NL0009169515), een toonaangevend natuurprojecto..

Laten we je leren kennen

Laten we het hebben over hoe we samen waarde kunnen creëren voor uw duurzaamheidstraject.