x
LAATSTE ARTIKEL Commercieel directeur Rob Jansen schuift aan bij Business Class Lees artikel

Hoe worden CO2-reductiecertificaten uitgegeven?

CO₂-reductiecertificaten zijn een essentieel instrument in de mondiale inspanningen om de CO₂-uitstoot te verminderen. Ze vertegenwoordigen een meeteenheid die de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen kwantificeert. Eén CO₂-reductiecertificaat staat gelijk aan 1 ton CO₂-equivalent (CO2e)-uitstoot. Deze CO₂-reductiecertificaten kunnen worden gekocht, verkocht en verhandeld op de CO₂-markt, waardoor individuen, bedrijven en overheden worden gestimuleerd om verantwoordelijkheid te nemen voor hun CO₂-voetafdruk.

Deze blog onderzoekt de levenscyclus van het CO₂-reductiecertificaat en het proces van de uitgifte van CO₂-reductiecertificaten. Hoewel velen misschien bekend zijn met het concept van CO₂-reductiecertificaten en het gebruik ervan om de CO₂-voetafdruk te verkleinen en klimaatneutraal te worden, zullen we dieper ingaan op de details van hoe deze certificaten worden gecreëerd, verstrekt en ingetrokken.

How are carbon credits issued_a worker holding a tree seedling_visual 1_NLClose-up van boomzaailingen - Hongera Reforestation Project, DGB

Inzicht in de rol van CO₂-reductiecertificaten en natuurprojecten

CO₂-reductiecertificaten worden gebruikt om de CO₂-voetafdruk te verkleinen. Een CO₂-voetafdruk verwijst naar de totale hoeveelheid broeikasgassen, voornamelijk CO₂, die direct of indirect wordt uitgestoten door een individu, organisatie of product. Om klimaatneutraliteit te bereiken en klimaatneutraal te worden, moet uitstoot die gelijk is aan de hoeveelheid geproduceerde uitstoot worden gecompenseerd of verminderd.

Lees meer: How do carbon footprints work?

De belangrijkste bronnen van CO₂-uitstoot zijn onder meer de verbranding van fossiele brandstoffen voor energieproductie, industriële processen, transport, ontbossing en landbouw. Als u deze bronnen begrijpt, kunt u belangrijke gebieden identificeren waar natuurprojecten een aanzienlijke impact kunnen hebben.

Natuurprojecten zijn initiatieven die tot doel hebben de uitstoot van broeikasgassen uit de atmosfeer te verminderen, te vermijden of te verwijderen. Deze projecten komen in verschillende vormen voor, zoals herbebossingsinspanningen, installaties voor hernieuwbare energie, het opvangen van methaan uit stortplaatsen en meer. Hun rol is het genereren van CO₂-reductiecertificaten die overeenkomen met de uitstootverminderingen die zij realiseren. De CO₂-reductiecertificaten worden vervolgens gebruikt om de uitstoot te compenseren en de CO₂-voetafdruk te verkleinen.

Sommige natuurprojecten gaan verder dan alleen het verminderen van de uitstoot; ze leveren ook aanzienlijke sociale en ecologische voordelen op voor lokale gemeenschappen. Een herbebossingsproject dat CO₂ vastlegt, kan bijvoorbeeld ook de biodiversiteit bevorderen, het lokale levensonderhoud ondersteunen en stroomgebieden beschermen.

How are carbon credits issued_people working on a tree nursery as a part of Hongera Reforestation Project_visual 2Mensen die werken op een boomkwekerij - Hongera Reforestation Project, DGB

Natuurprojecten beperken zich niet tot specifieke regio’s of landen. Ze hebben een mondiaal bereik en pakken uitstoot en duurzaamheidsuitdagingen op alle continenten aan. Een windenergieproject in India zou bijvoorbeeld de uitstoot van een productiefaciliteit in de Verenigde Staten kunnen compenseren. Deze onderlinge verbondenheid onderstreept het collaboratieve karakter van de CO₂-markt en hoe het milieu-initiatieven op mondiale schaal mogelijk maakt.

De handel in CO₂-reductiecertificaten vindt plaats op zowel compliance- als vrijwillige markten. Compliance-markten zijn verplicht gesteld door regelgevende instanties, en entiteiten zijn onderworpen aan uitstootplafonds of -limieten. Dergelijke entiteiten kunnen certificaten kopen om aan hun verplichtingen te voldoen wanneer ze hun limiet overschrijden. Vrijwillige markten daarentegen bieden individuen en organisaties de mogelijkheid om vrijwillig certificaten te kopen om hun uitstoot te compenseren en hun toewijding aan duurzaamheid te demonstreren.

In de vrijwillige CO₂-markt worden CO₂-reductiecertificaten vaak gecategoriseerd op basis van het type project waaruit ze afkomstig zijn. Deze classificatie omvat bosbehoud, hernieuwbare energie, afvalbeheer en andere. Elk type vertegenwoordigt een unieke aanpak om de stijgende uitstoot tegen te gaan.

Lees meer: The rising demand for nature-based credits

Manieren om CO₂ te compenseren worden gebruikt om de uitstoot te compenseren en zijn essentieel omdat niet alle uitstoot op korte termijn kan worden geëlimineerd. Door CO₂-compensatieprojecten te ondersteunen kunnen individuen en organisaties onmiddellijk actie ondernemen in de richting van klimaatneutraliteit, terwijl ze werken aan het verminderen van hun uitstoot aan de bron.

Het leven van het CO₂-reductiecertificaat

Nu we de bredere context van CO₂-reductiecertificaten hebben onderzocht, gaan we dieper in op de levenscyclusfasen van CO₂-reductiecertificaten op de vrijwillige markt en het proces van het uitgeven van CO₂-reductiecertificaten – hoe ze worden aangemaakt, verstrekt en ingetrokken.

Stap 1: Projectontwikkeling

Een natuurproject ontwerpen volgens een methodiek

De levenscyclus van een CO₂-reductiecertificaat begint bij projectontwikkelaars. Ontwikkelaars ontwerpen en implementeren projecten gericht op het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. Dit kunnen projecten zijn die gericht zijn op herbebossing, installaties voor hernieuwbare energie, het opvangen van methaan of duurzame landbouwpraktijken. Elk project moet zich houden aan specifieke methodologieën of protocollen die specifiek zijn voor een bepaald soort natuurproject en die het potentieel voor uitstootvermindering kwantificeren.

Projectontwikkelaars schetsen vervolgens de projectactiviteiten met behulp van een specifieke methodologie in het Project Design Document (PDD). Internationaal erkende methodologieën/CO₂-certificeringsnormen omvatten de Verified Carbon Standard (VCS), de Gold Standard, de American Carbon Registry (ACR) en de Climate Action Reserve (CAR). De herbebossing- en bebossingsprojecten van DGB Group worden allemaal geverifieerd aan de hand van toonaangevende normen, zoals de VCS en de Gold Standard, om ervoor te zorgen dat ze hoogwaardige CO₂-reductiecertificaten en duurzame, positieve resultaten opleveren

Na het projectontwerp wordt de PDD goedgekeurd door de certificerende instelling en kan de projectontwikkelaar beginnen met het ontwikkelen van het project conform de PDD. Tijdens deze fase bewaakt de projectontwikkelaar de voortgang en uitvoering van het project. Voor herbebossingsprojecten houdt dit bijvoorbeeld in dat duizenden tot miljoenen bomen worden geplant en dat ze behouden en gezond blijven om de beoogde uitstoot van het project te kunnen opvangen.

How are carbon credits issued_view on a tree nursery as a part of the Hongera Reforestation Project_visual 3Boomkwekerij - Hongera Reforestation Project, DGB. 

Vaststelling van de basisuitstoot

Voordat een project in de volgende stap kan worden geverifieerd, moet er een uitgangswaarde voor uitstootvermindering worden vastgesteld. Basisuitstoot is het scenario bij gebrek aan een erkende interventie waartegen elke verandering als gevolg van het natuurproject wordt afgemeten. Het vertegenwoordigt de verwachte uitstoot zonder het project en vormt een maatstaf waaraan de effectiviteit van het project zal worden afgemeten.

Meet uw ecologische voetafdruk 

Stap 2: Projectvalidatie en -verificatie

Na de projectontwikkeling gaat het project het validatie-/verificatieproces in. Dit waarborgt de legitimiteit van de CO₂-reductiecertificaten die door het project worden gegenereerd en waarbij twee belangrijke partijen betrokken zijn: de externe auditor en het externe ratingbureau.

Externe accountant

Een onafhankelijke externe accountant, in vaktermen bekend als de validatie-/verificatie-instelling (Validation Verification Body - VVB), beoordeelt de claims voor uitstootvermindering van het project door de projectuitstoot te vergelijken met de basisuitstoot. Deze stap omvat het valideren van de basisscenario's van het project, de monitoringprocessen en de methoden voor het berekenen van de uitstootverminderingen. Het bestaat uit een bureauonderzoek en een veldbezoek om te bevestigen dat het project voldoet aan de eisen van het CO₂-certificeringsprogramma, zoals Verra’s VCS. De CO₂-certificatiestandaard moet de VVB accepteren om de projectregistratie te verwerken.

Nadat het project succesvol is gevalideerd, geeft de VVB een rapport en verklaring af waarin wordt bevestigd dat wordt voldaan aan de CO₂-certificeringsnormen die door de certificerende instelling worden gebruikt om het hele project te beoordelen.

How are carbon credits issued_DGB team participating in validation of DGB’s Kenya reforestation project_visual 4DDGB-team neemt deel aan de validatie van DGB’s herbebossingsproject in Kenia onder Verified Carbon Standard (VCS), uitgevoerd door AENOR, vertegenwoordigd door Daniel Masika, regio Mount Kenya

Beoordelingsbureaus

CO₂-beoordelingsbureaus beoordelen de impact van compensaties met behulp van verschillende raamwerken. Dit is te vergelijken met de manier waarop de obligatiemarkt obligaties beoordeelt. Zij schatten de kans in dat de afgegeven CO₂-reductiecertificaten de beoogde reducties behalen en garanderen daarmee de kwaliteit van de CO₂-reductiecertificaten. Over het algemeen moet een project aan de volgende subsidiabiliteitscriteria voldoen: CO₂-score, additionaliteit en duurzaamheid.

Additionaliteit en duurzaamheid

Een cruciaal criterium voor de uitgifte van CO₂-reductiecertificaten is het concept van additionaliteit. Dit verwijst naar het idee dat de uitstootverminderingen van het project een aanvulling moeten zijn op wat er zou zijn gebeurd zonder de implementatie van het project. Additionaliteit zorgt ervoor dat CO₂-reductiecertificaten daadwerkelijk uitstootverminderingen vertegenwoordigen die anders niet zouden zijn gebeurd.

Het garanderen van de duurzaamheid van uitstootverminderingen is een ander cruciaal aspect van de verificatie van CO₂-reductiecertificaten. Duurzaamheid verwijst naar de zekerheid op lange termijn dat de door het project bereikte uitstootverminderingen in de loop van de tijd zullen blijven bestaan, bijvoorbeeld door het aanpakken van de potentiële risico’s van omkering, zoals ontbossing of het stopzetten van projecten op het gebied van hernieuwbare energie.

Het verificatieproces

Verificatie garandeert de integriteit van de projectgegevens en de naleving van de CO₂-normen. Verificateurs bevestigen de geschiktheid van projecten, bewaken de nauwkeurigheid van de gegevens en valideren berekeningen voor uitstootvermindering. Dit proces kan ook bezoek omvatten. Na succesvolle validatie en verificatie is het project nu klaar voor registratie.

How are carbon credits issued_Thomas Donia participating in validation of DGB’s Kenya reforestation project_visual 5T Thomas Donia neemt deel aan de validatie van het Keniaanse herbebossingsproject van DGB onder Verified Carbon Standard (VCS), uitgevoerd door AENOR, vertegenwoordigd door Daniel Masika, regio Mount Kenya

Stap 3: Projectregistratie en uitgifte CO₂-reductiecertificaat

Zodra het project het validatie- en verificatieproces met succes heeft doorstaan, wordt het geregistreerd bij een goedgekeurd register, zoals Verra. De uitgegeven CO₂-reductiecertificaten kunnen verschillende namen hebben, afhankelijk van waar ze geregistreerd zijn. Geverifieerde CO₂-reductiecertificaten onder Verra’s VCS worden Verified Carbon Units (VCU) genoemd; onder de Gold Standard worden ze Verified Emission Reduction (VER) genoemd. Elke VCU/VER vertegenwoordigt 1 ton CO2e-uitstoot en krijgt een uniek serienummer toegewezen dat gedurende de hele levenscyclus in de projectdatabase kan worden gevolgd.

De procedure voor het registreren en certificeren van een project is afhankelijk van het register. In het register wordt bijgehouden wie de eigenaar is van het CO₂-reductiecertificaat, aan wie het wordt verkocht en wanneer het buiten gebruik wordt gesteld. Zodra het project is geregistreerd, worden de CO₂-reductiecertificaten op basis van de geverifieerde uitstootverminderingen uitgegeven op de rekening van de projectontwikkelaar en zijn ze klaar om te worden verkocht. Deze cruciale stap markeert het hoogtepunt van hard werken, nauwgezette planning en toewijding aan het verminderen van de uitstoot. Er kunnen gedurende de certificeringsperiode CO₂-reductiecertificaten worden gegenereerd en uitgegeven, en het project blijft onderworpen aan voortdurende monitoring en rapportage.

How are carbon credits issued_Two pupils planting a seedling at school in Kenya_visual 6Twee leerlingen planten een zaailing, school in Kenia, Kutus-gebied - Hongera Reforestation Project, Kenia, DGB

Stap 4: Verkoop/aankoop CO₂-reductiecertificaten

CO₂-reductiecertificaten fungeren als betaalmiddel op de CO₂-markt. Eenmaal uitgegeven, beginnen ze aan een reis door de CO₂-markt en vinden ze hun weg naar individuen, investeerders, bedrijven en zelfs overheden die hun uitstoot willen compenseren. De vraag naar CO₂-reductiecertificaten komt voort uit naleving van de regelgeving of vrijwillige beslissingen om te voldoen aan klimaat- en duurzaamheidsverplichtingen.

Lees meer: The role of carbon credits in business: benefits, challenges, and future outlook

Bedrijven die hun ecologische voetafdruk willen verkleinen of investeerders kunnen deze nu rechtstreeks of via broker, handelaars en beurzen op de markt kopen. Het register registreert vervolgens deze eigendomsoverdracht.

De belangrijkste CO₂-beurzen zijn de Carbon Trade Exchange (CTX), Xpansive, Toucan Protocol, AirCarbon Exchange (ACX), Climate Impact X (CIX) en Viridios AI. Deze beurzen bieden een transparante en toegankelijke marktplaats voor kopers en verkopers, evenals dagelijkse en wekelijkse CO₂-prijzen. Ze garanderen de geloofwaardigheid van certificaten en maken gemakkelijke toegang tot CO₂-compensatiemogelijkheden mogelijk.

De prijs van CO₂-reductiecertificaten varieert op basis van factoren zoals het type project, de locatie, de bijkomende voordelen en het totale aanbod en de vraag op de markt. Op de compliancemarkt zijn CO₂-beprijzingsinstrumenten zoals CO₂-belastingen en emissiehandelssystemen (ETS) de belangrijkste aanjagers van CO₂-beprijzing. Door deze prijsmechanismen te begrijpen, kunnen kopers weloverwogen beslissingen nemen over hun beleggingen.

Kopers op de CO₂-markt spelen een cruciale rol bij het ondersteunen van projecten voor uitstootvermindering en het bevorderen van milieubeheer. Door CO₂-reductiecertificaten aan te schaffen dragen zij direct bij aan de financiering van projecten die een positieve impact hebben op de planeet. Deze financiële steun maakt de voortzetting van duurzame initiatieven mogelijk, waardoor CO₂-reductiecertificaten een krachtig instrument worden om veranderingen in het milieu te katalyseren.

Ontdek de natuur- en biodiversiteitsprojecten van DGB

Stap 5: Intrekking CO₂-reductiecertificaten

Hoewel CO₂-reductiecertificaten net als elk ander product kunnen worden gekocht en verkocht, is hun uiteindelijke doel het compenseren van de uitstoot. Nadat een bedrijf besluit een CO₂-reductiecertificaat te gebruiken om de CO₂-uitstoot te compenseren/verminderen, vervalt het CO₂-reductiecertificaat. Dit betekent dat de registratie het CO₂-reductiecertificaat intrekt, definitief uit de roulatie wordt genomen en niet meer kan worden verhandeld of gebruikt voor compensatiedoeleinden. Pensioen zorgt ervoor dat de uitstootvermindering die het certificaat vertegenwoordigt niet door meerdere partijen wordt geclaimd, waardoor dubbeltellingen worden voorkomen en de integriteit van de CO₂-markt behouden blijft.

Gedurende de gehele levenscyclus van het CO₂-reductiecertificaat zijn transparantie en verantwoording essentieel. De credits moeten grondig worden gevalideerd en geverifieerd om er zeker van te zijn dat ze daadwerkelijke uitstootverminderingen vertegenwoordigen. Deze integriteit zorgt ervoor dat de markt voor CO₂-reductiecertificaten effectief initiatieven voor uitstootvermindering ondersteunt en de klimaatverandering helpt bestrijden.

CO₂-reductiecertificaten: zorgen voor een groenere toekomst

CO₂-reductiecertificaten spelen een cruciale rol in de mondiale strijd tegen de toenemende uitstoot en het verlies aan biodiversiteit. Ze vertegenwoordigen een krachtig instrument bij de transitie naar een duurzame toekomst. Door inzicht te krijgen in de levenscyclus van CO₂-reductiecertificaten en het proces van de uitgifte van CO₂-reductiecertificaten op de vrijwillige markt, kunnen individuen en organisaties weloverwogen beslissingen nemen en projecten ondersteunen die leiden tot echte en verifieerbare uitstootverminderingen.

How are carbon credits issued_Drone view of young tree seedlings_visual 7Drone-weergave van jonge boomzaailingen - Hongera Reforestation Project, DGB

Terwijl we op weg zijn naar een CO₂-vrije economie, is het essentieel om een grotere deelname aan CO₂-compensatie-initiatieven aan te moedigen. Door hoogwaardige natuurprojecten, zoals die van DGB Group, te ondersteunen, kunnen individuen en organisaties bijdragen aan een groenere planeet en anderen inspireren om actie te ondernemen.

DGB helpt bedrijven, investeerders en particulieren hun CO₂-voetafdruk te verkleinen via onze hoogwaardige CO₂-reductiecertificaten die zijn geverifieerd volgens toonaangevende industriestandaarden. Wij begeleiden uw bedrijf bij elke stap op zijn duurzaamheidsreis en helpen u uw CO₂-reductiedoelstellingen te behalen.

Meet uw ecologische voetafdruk

Voordat u gaat..

Ons enige doel is om vertrouwen op te bouwen en kennis beschikbaar te maken voor iedereen, in plaats van slechts een select groepje. Door u aan te melden voor onze nieuwsbrief, ontvangt u alle tips en trends van ons deskundige team in uw inbox. Meld u direct aan en mis nooit meer een bericht van DGB Group's.

Lees onze andere artikelen

Op zondag 25 februari 2024 verscheen commercieel directeur van DGB Group Rob Jansen op de Nederlands..

Begrijpen hoe uw CO₂-voetafdruk werkt, is de eerste stap in het creëren van een strategie om uw CO₂-..

Duurzaamheid is niet alleen een voorkeur. Het is een noodzaak. Bedrijven over de hele wereld doen hu..

In het huidige landschap is de klimaatimpact van de industrie een urgente zorg geworden, vooral als ..

Laat ons u leren kennen

Laten we het hebben over hoe we samen waarde kunnen creëren voor uw duurzaamheidstraject.