x
LAATSTE ARTIKEL Lelijke diersoorten moeten ook worden beschermd Lees artikel

DGB Group publiceert halfjaarverslag 2020

DGB Group N.V. (“DGB”) publiceert haar halfjaarcijfers over 2020. DGB heeft over het eerste halfjaar van 2020 een positieve EBITDA behaald van €1.470.000.

De fase van de inhaalslag in financiële publicaties is hiermee afgerond, zo laat het bestuur van DGB weten. Ten aanzien van deze publicatie dient opgemerkt te worden dat gezien de ontwikkelingen in de tweede helft van 2020, vele onderdelen van onderhavig halfjaarverslag thans niet meer representatief voor de onderneming, niet meer actueel en/of niet meer relevant.

Operationele resultaten

DGB Group heeft het eerste halfjaar van 2020 succesvol afgerond en de positieve operationele resultaten van 2019 gecontinueerd. In het segment Energie is het aantal klanten in het eerste half jaar wederom gestegen. In het segment Dierhouder Software is de lijn van innovatie en softwareontwikkeling verder voortgezet en is er veel geïnvesteerd in softwareontwikkeling en getalenteerde software ontwikkelaars die zich toespitsen op gespecialiseerde software voor dierhouders.

In het eerste halfjaar van 2020 heeft de vennootschap een bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA) behaald van €1,5 miljoen positief en een nettowinst van €0,1 miljoen positief. Het volledige halfjaarverslag 2020 is te raadplegen via de website www.dgb.earth.

Duurzame activiteiten

Zoals aangekondigd op 10 september 2020 is na zorgvuldige afweging van de strategische, economische en financiële aspecten voor alle betrokken stakeholders, het bestuur van mening dat waardecreatie op de lange termijn voor aandeelhouders beter gewaarborgd is wanneer DGB een beursgenoteerde vennootschap blijft met activiteiten in de duurzame sector.

DGB onderzoekt momenteel mogelijkheden teneinde hiermee waarde binnen de beursnotering te creëren. Daarbij stelt het bestuur zich kritisch op bij de afweging of de duurzame activiteiten in combinatie met een beursnotering een meerwaarde opleveren. Indien en zodra de resultaten van het onderzoek concreter worden zullen nadere mededelingen volgen. Daaropvolgend zal DGB een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) uitschrijven. Tijdens deze bijeenkomst krijgen de aandeelhouders van DGB de gelegenheid om hierover te stemmen.

 

Links:

 

Correctie: In onderhavig persbericht van gisteravond 11 december 2020 om 20:00 uur is op één plek in het persbericht per abuis opgenomen dat er sprake is van een nettowinst van €0,3 miljoen positief, maar de nettowinst bedroeg €0,1 miljoen positief zoals gecommuniceerd in het halfjaarverslag. Bovenstaand is de correctie in het persbericht doorgevoerd.

 

Contact details:

DGB GROUP NV
press@dgb.earth
020 8080825

 

Disclaimer:

Dit persbericht kwalificeert als een openbaarmaking in de zin van artikel 17 lid 1 van de Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende marktmisbruik (MAR) en bevat voorwetenschap in de zin van artikel 7 lid 1 MAR. Dit persbericht bevat geen (uitnodiging tot het doen van een) aanbod tot het (ver)kopen of anderszins verkrijgen van of inschrijven op aandelen DGB Group N.V. en is geen advies of aanbeveling om enige handeling te verrichten of na te laten.

Dit persbericht bevat verklaringen die opgevat kunnen worden als toekomstgerichte uitspraken, onder meer ten aanzien van de financiële positie van de DGB Group, de door haar behaalde resultaten en de door haar gedreven onderneming(en). Verklaringen over de toekomst zijn alle verklaringen die geen betrekking hebben op historische feiten. Deze verklaringen zijn gebaseerd op informatie die momenteel voorhanden is en op prognoses en schattingen van het management van de DGB Group. Hoewel de DGB Group van mening is dat deze verklaringen gebaseerd zijn op redelijke veronderstellingen, kan zij niet garanderen dat de uiteindelijk te behalen resultaten niet wezenlijk afwijken van de verklaringen die opgevat kunnen worden als toekomstgerichte uitspraken. Factoren die tot verschillen in de huidige verwachtingen kunnen leiden, of daaraan kunnen bijdragen, omvatten, maar zijn niet beperkt tot: ontwikkelingen in wetgeving, technologie, belastingen, regelgeving, schommelingen in beurskoersen, juridische procedures, onderzoeken door toezichthouders, concurrentieverhoudingen en algemene economische omstandigheden. Deze en andere factoren, risico's en onzekerheden die invloed kunnen hebben op enige toekomstgerichte uitspraak of de daadwerkelijke resultaten van DGB Group, worden besproken in het jaarverslag. De toekomstgerichte uitspraken in dit document betreffen uitsluitend uitspraken vanaf de datum van dit document. Behoudens enige wettelijke verplichting daartoe aanvaardt de DGB Group geen enkele verplichting tot of verantwoordelijkheid voor het bijwerken van de toekomstgerichte uitspraken die in dit document zijn opgenomen, ongeacht of deze verband houden met nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins.

Voordat u gaat..

Ons enige doel is om vertrouwen op te bouwen en kennis beschikbaar te maken voor iedereen, in plaats van slechts een select groepje. Door u aan te melden voor onze nieuwsbrief, ontvangt u alle tips en trends van ons deskundige team in uw inbox. Meld u direct aan en mis nooit meer een bericht van DGB Group's.

Read other articles

DGB Group N.V. ("DGB" of "de Groep") (Euronext: DGB: NL0009169515), een toonaangevend natuurprojecto..

DGB Group N.V. ("DGB" of "de Groep") (Euronext: DGB: NL0009169515), een toonaangevend natuurprojecto..

DGB Group N.V. ("DGB" of "de Groep") (Euronext: DGB: NL0009169515), een toonaangevend natuurprojecto..

DGB Group N.V. ("DGB" of "de Groep") (Euronext: DGB: NL0009169515), een toonaangevend natuurprojecto..

Laten we je leren kennen

Laten we het hebben over hoe we samen waarde kunnen creëren voor uw duurzaamheidstraject.