x
LAATSTE ARTIKEL Wat is de CO₂-prestatieladder? Lees artikel

CO₂-voetafdrukken van bedrijven: transport, evenementen en beroemdheden

In het huidige landschap is de klimaatimpact van de industrie een urgente zorg geworden, vooral als het gaat om de CO₂-uitstoot. Bedrijven uit verschillende sectoren, waaronder transport, evenementen en zelfs beroemdheden, dragen aanzienlijk bij aan de CO₂-voetafdruk, waardoor de urgentie voor duurzaamheid wordt vergroot.

Industry carbon footprints_ Landscape view of a big city_visual 1_NLUitzicht op een grote stad. AI gegenereerde afbeelding. 

Een CO₂-voetafdruk vertegenwoordigt de totale CO₂-uitstoot waarvoor een organisatie, product of individu verantwoordelijk is. Het omvat de emissies veroorzaakt door verschillende bronnen en activiteiten, zoals energieopwekking, transport en afval.

Lees meer: Hoe werken CO₂-voetafdrukken?

De industrialisatie heeft weliswaar de economische groei gestimuleerd, maar heeft tegelijkertijd de CO₂-uitstoot versneld, wat tot diepgaande gevolgen voor de planeet heeft geleid. Het belang van het aanpakken van de CO₂-voetafdrukken strekt zich uit over verschillende sectoren, die elk een onderscheidende rol spelen binnen CO₂-emissies. Van de cruciale rol van de transportsector in de mondiale uitstoot tot de CO₂-voetafdruk die gepaard gaat met het organiseren van evenementen en zelfs de ecologische impact van activiteiten van beroemdheden: het begrijpen en beperken van deze voetafdrukken is een cruciale noodzaak geworden.

Terwijl we ons verdiepen in de complexiteit van de manier waarop deze industrieën actief duurzame praktijken omarmen, zal de nadruk vooral liggen op de rol van CO₂-certificaten (ook bekend als carbon credits). CO₂-certificaten blijken transformerend te zijn en industrieën in staat te stellen hun CO₂-uitstoot te compenseren en de weg vrij te maken voor een duurzamere toekomst.

Industry carbon footprints_Close-up on a local man holding a tree seedling_visual 2Close-up van een lokale man die een boomzaailing vasthoudt, Hongera Reforestation Project, DGB. 

CO₂-voetafdrukken van de transportsector

De transportsector is na energieopwekking en verwarming de grootste bron van wereldwijde CO₂-uitstoot en speelt een cruciale rol in de ecologische duurzaamheid. In 2022 is de wereldwijde CO₂-uitstoot afkomstig van de transportsector met ruim 250 miljoen ton gestegen tot bijna 8 gigaton – een stijging van 3% ten opzichte van 2021. Met name de luchtvaartindustrie speelde een belangrijke rol in deze opleving, gedreven door de heropleving van het vliegverkeer, dat na de pandemie weer opleefde tot ongeveer 70%.

Alleen al in de Verenigde Staten is de transportsector verantwoordelijk voor het grootste deel van de CO₂-uitstoot – in totaal 1,7 miljoen megaton in 2021 – en overtreft daarmee de elektriciteitssector en is goed voor twee vijfde van de binnenlandse uitstoot door de verbranding van fossiele brandstoffen. Dit benadrukt de urgentie om de milieu-impact van transport aan te pakken, aangezien dit een sleutelgebied is om de mondiale ontwikkeling met een lage CO₂-uitstoot te bevorderen.

Lees meer: Uncovering the impact of Scope 3 emissions

Het bereiken van afstemming op het Net Zero Emissions (NZE)-scenario impliceert een substantiële vermindering van de transportemissies met ongeveer 25%, met als doel deze terug te brengen tot ongeveer 6 gigaton in 2030, zelfs vooruitlopend op de verwachte groei van de vraag naar transportdiensten.

Het is belangrijk op te merken dat de transportsector niet beperkt blijft tot alleen grote transportbedrijven. Elk bedrijf binnen deze sector, van reis- en toerismebureaus tot hotels, heeft een CO₂-voetafdruk gerelateerd aan transport. Ook kunnen deze bedrijven hun CO₂-voetafdruk aanpakken en klanten mogelijkheden bieden om hun CO₂-voetafdruk te compenseren. In de reis- en toerismesector hebben sommige bedrijven, vooral bedrijven die zich op de natuur richten, CO₂-compensatieprogramma's voor klanten opgenomen, waarbij CO₂-compensatie in de ticketprijzen is verwerkt.

Begin met het meten van uw CO₂-voetafdruk

 

Casestudies: de CO₂-reductieinspanningen van de transportsector

Als reactie op de escalerende milieu-uitdagingen streeft de transportsector actief naar CO₂-reductie- en compensatiestrategieën. Hoewel er veel maatregelen zijn die de transportsector kan nemen om de impact op het milieu te verminderen, zijn CO₂-certificaten met name naar voren gekomen als een transformerend hulpmiddel.

DHL

DHL is een internationaal logistiek bedrijf gespecialiseerd in internationale post-, pakket- en vrachtbezorging. Het bedrijf streeft ernaar om tegen 2050 klimaatneutraliteit te bereiken en streeft ernaar de CO₂-uitstoot tegen 2030 terug te brengen tot 29 miljoen ton, vergeleken met de 33 miljoen ton die in 2020 wordt uitgestoten. DHL is van plan om gedurende tien jaar € 7 miljard te investeren in initiatieven voor emissiereductie. Als pionier stelde DHL zich ten doel om in 2017 het eerste logistieke bedrijf ter wereld te zijn dat in 2050 klimaatneutraliteit heeft bereikt. Het stemt zijn strategieën af op de gegevens en doelstellingen van internationale instellingen, waarbij de nadruk wordt gelegd op het Akkoord van Parijs en de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN.

Industry carbon footprints_DHL delivery truck, wind turbines in the background_visual 3DHL-bestelwagen, windturbines op de achtergrond. Bron: www.dhl.com 

Een belangrijk aspect van het CO₂-beheer van DHL betreft compensatieprojecten, die zij als een centrale pijler beschouwt. Ze nemen deel aan vrijwillige compensatieprojecten in opkomende landen, waarbij hernieuwbare energie, afvalbeheer en huishoudelijke apparaten worden aangepakt. DHL richt zich met name op vrijwillige emissiereductie (VER)-credits/-eenheden, waarbij de Gold Standard wordt nageleefd. Het Lesotho-compensatieproject, een initiatief dat in 2018 de Energy Globe Award won, leverde bijvoorbeeld 28.654 certificaten op in tonnen CO₂-equivalent. DHL koopt ook certificaten van projecten zoals de 122.140 certificaten van een stortgasproject in Chili.

World Expeditions

World Expeditions zorgt ervoor dat al haar reizen 100% CO₂-gecompenseerd zijn en ondersteunt daarmee duurzame energie- en herbebossingsprojecten wereldwijd. Reizigers hebben de mogelijkheid om verder te gaan door de CO₂-uitstoot van hun vliegreizen te compenseren. De kosten van CO₂-compensatie worden door World Expeditions opgevangen en niet doorberekend aan reizigers.

Industry carbon footprints_Aerial view of Kenyas nature_visual 4Luchtfoto van de natuur van Kenia. AI gegenereerde afbeeldinge.

Het bedrijf berekent de uitstoot van reizen en koopt CO₂-certificaten van projecten die gemeenschappen helpen bij de overstap naar hernieuwbare energie en tegelijkertijd bijdragen aan bosbescherming en -herstel. Reizigers komen indirect ten goede aan het milieu, de gemeenschappen en de economie, zonder extra kosten. Projecten omvatten onder meer de ondersteuning van een windpark in Vietnam, een natuurbehoudsproject in Australië, een initiatief voor de bescherming van habitats in Zimbabwe en een waterkrachtcentrale in China. In lijn met de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN richten deze projecten zich op armoede, schoon water, sanitaire voorzieningen, economische groei en meer. De CO₂-certificaten die in deze projecten worden geïnvesteerd, ondersteunen initiatieven die de lokale gemeenschappen en de biodiversiteit ten goede komen.

Spirit of Japan Travel

Spirit of Japan Travel compenseert de CO₂-voetafdruk van uw reis, inclusief de uitstoot die verband houdt met energie voor het kantoor, het vervoer voor reizigers en gidsen en accommodaties. Het berekent de CO₂-voetafdrukken van toeristen en compenseert deze namens hen door te investeren in het planten van bomen en het behoud van zeeschildpadden in Japan.

Industry carbon footprints_View on Chidorigafuchi Park, Mount Fuji in the background_visual 5Uitzicht op Chidorigafuchi Park, de berg Fuji op de achtergrond. AI gegenereerde afbeelding. 

Deze casestudies laten voorbeelden zien waarin bedrijven in de transportsector met succes de CO₂-uitstoot van henzelf of die van hun klanten hebben gecompenseerd door het gebruik van CO₂-certificaten. Deze inspanningen tonen een toewijding aan duurzaamheid aan en dragen bij aan een wereldwijde beweging naar milieuvriendelijker en klimaatneutraal transport, waarbij het belang van CO₂-compensatie wordt benadrukt.

CO₂-voetafdrukken binnen de evenementenbranche

Het begrijpen van de milieueffecten van evenementen is cruciaal voor duurzame praktijken en het terugdringen van de mondiale uitstoot. De evenementenindustrie draagt gezamenlijk tot 10% bij aan de wereldwijde CO₂-uitstoot – dat is gelijk aan alle CO₂-uitstoot van de Verenigde Staten! Deze substantiële impact op het milieu is het gevolg van verschillende factoren, waaronder de gebruikte materialen, het energieverbruik en het transport dat nodig is om de deelnemers de evenementenlocatie te laten bereiken. Dit cijfer zal ook stijgen omdat de evenementenindustrie, die een biljoen dollar waard is, dit decennium naar verwachting met 11,2% zal groeien. De resulterende CO₂-voetafdruk is aanzienlijk, wat de rol van de industrie in de mondiale uitstoot onderstreept.

Lees meer: The power of sustainability: Why investing in sustainability drives faster company growth

Gebeurtenissen, die productie, transport en afval omvatten, hebben een aanzienlijke impact op het milieu. Deze impact strekt zich ook niet alleen uit tot grote sportevenementen of muziekfestivals. Uit onderzoek blijkt dat de door reizen veroorzaakte CO₂-voetafdruk van internationale conferenties groter is dan 2.000 ton CO₂ – wat overeenkomt met de jaarlijkse uitstoot van ongeveer 270 Britse burgers. De Universiteit van Freiburg ontdekte dat elke deelnemer aan de conferentie 0,5 tot 1,5 ton CO₂-equivalenten bijdraagt tijdens een driedaagse conferentie, wat de substantiële impact van evenementgerelateerd reizen onderstreept.

De milieu-uitdagingen op muziekfestivals blijven bestaan, zoals blijkt uit het feit dat Glastonbury in één weekend 2.000 ton afval genereert. Uit een analyse van Coachella blijkt dat 80% van de CO₂-uitstoot van het festival afkomstig is van de reizen van bezoekers. Dit grimmige cijfer onderstreept de noodzaak van substantiële oplossingen om de ecologische voetafdruk van evenementen te verkleinen.

De Super Bowl, een prominent evenement in de Amerikaanse sport, heeft een opmerkelijke impact op het milieu die verder reikt dan het spel zelf. Verrassend genoeg is deze voetafdruk niet hoofdzakelijk gekoppeld aan reizen of het energieverbruik van het evenement, maar wordt deze substantieel beïnvloed door Super Bowl-reclame. De mondiale voetbalindustrie, die jaarlijks ruim 30 miljoen ton CO₂ uitstoot, is ongeveer gelijk aan de jaarlijkse uitstoot van Denemarken. Het immense kijkerspubliek van grote evenementen als de Super Bowl, vorig jaar ruim 99 miljoen, onderstreept de noodzaak voor organisaties om de klimaatimpact van grootschalige sportevenementen en andere belangrijke evenementen te beoordelen.

Schattingen geven aan dat grote sportcompetities jaarlijks ongeveer 35.000 ton CO₂ genereren, alleen al de uitstoot van fans. Naast individuele emissies draagt ook de energie die wordt gebruikt voor het aandrijven van stadions, het hulpbronnenintensieve veldonderhoud en de verkoop van verbruiksartikelen bij games aanzienlijk bij aan de impact op het klimaat. De grootste bijdrage aan de CO₂-voetafdruk van de Super Bowl is echter digitale reclame.

Lees meer: The carbon footprint of the Super Bowl

In 2021 stootten Super Bowl-advertenties evenveel CO₂ uit als 100.000 Amerikanen, in totaal ongeveer 2 miljoen ton CO₂. Uit gegevens van iSpot.tv blijkt dat 56 adverteerders met 67 spots 6,3 miljard tv-advertentievertoningen, 26 miljoen online views en 64 miljard sociale vertoningen creëerden. Uit gegevens blijkt dat 1 miljoen advertentievertoningen gelijk staan aan 1 ton CO₂. Dit komt ook neer op één retourvlucht van Boston naar Londen per passagier, waarbij 121.000 smartphones worden opgeladen of 2,4 miljoen plastic rietjes worden gebruikt. 

Om de klimaatdoelstelling van het Akkoord van Parijs te halen, is een mondiale uitstoot per hoofd van de bevolking van 2,5 ton per jaar in 2030 noodzakelijk, wat de dringende noodzaak van decarboniseren en compensatieoplossingen in de evenementenindustrie benadrukt.

Casestudies: evenementen die duurzame activiteiten en CO₂-compensatie implementeren

Ondanks de uitdagingen zijn er succesverhalen binnen de evenementenbranche die de positieve resultaten van duurzame praktijken laten zien. Bij sommige evenementen zijn met succes CO₂-certificaatprogramma's geïmplementeerd, waarmee op de natuur gebaseerde projecten en gemeenschapsinitiatieven worden ondersteund. Deze succesverhalen inspireren anderen in de sector om soortgelijke duurzame praktijken toe te passen en bij te dragen aan een meer klimaatverantwoorde toekomst.

Radisson Hotels

De Radisson Hotel Group compenseert automatisch de CO₂-voetafdruk van elke bijeenkomst en evenement dat wordt georganiseerd in hun wereldwijde hotels, waardoor ze 100% klimaatneutraal worden, zonder enige kosten voor de organisatoren. Dit initiatief sluit aan bij de beste milieupraktijken en richt zich op projecten die de uitstoot verminderen en positieve sociale effecten creëren. Sinds de lancering heeft Radisson Meetings met succes 38.300 ton CO₂ gecompenseerd, wat overeenkomt met het van de weg halen van 6.500 auto’s.

Radisson Meetings ondersteunt actief zes projecten in Europa, het Midden-Oosten, Afrika, Azië-Pacific en Amerika, allemaal gecertificeerd volgens de Gold Standard of Verified Carbon Standard. Deze projecten komen niet alleen lokale gemeenschappen en het milieu ten goede, maar dragen ook bij aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

Industry carbon footprints_View on the Radisson Hotel in Amsterdam_visual 6Uitzicht op het Radisson Hotel in Amsterdam. Bron: www.radissonhotels.com 

De Radisson Hotel Group zet zich in voor verantwoordelijkheid voor het milieu en streeft ernaar om de CO₂- en watervoetafdruk tegen 2025 met 30% te verminderen. Deze verbintenis omvat het naleven van op wetenschap gebaseerde doelstellingen voor emissiereductie, het elimineren van plastic voor eenmalig gebruik en het opkomen voor de beste praktijken op het gebied van waterbeheer en verantwoordelijkheidsbeheer. consumptiegedrag. Met name in 2020 ontvingen 447 hotels, die 79% van de accommodaties in Europa, het Midden-Oosten en Afrika uitmaken, een ecolabel als erkenning voor hun duurzame activiteiten.

Formule 1

De Formule 1 streeft naar klimaatneutraliteit in 2030, waarbij de CO₂-voetafdruk van 256.551 ton wordt aangepakt. In 2019 droegen de emissies, voornamelijk afkomstig van logistieke (45%) en reisgerelateerde activiteiten (27,7%), aanzienlijk bij aan de impact ervan. De F1 streeft ernaar klimaatneutraliteit te bereiken door een combinatie van strategieën, waaronder het compenseren van hun uitstoot door het planten van CO₂-reductieprojecten.

Industry carbon footprints_F1 race track_visual 7F1-circuit. Bron: www.formula1.com 

De doelstellingen zijn onder meer het implementeren van geloofwaardige biologische en technische CO₂-vastleggingsprojecten en het bereiken van een positieve rassenimpact tegen 2025. Ook wordt de betrokkenheid van de lokale bevolking benadrukt, waardoor mogelijkheden worden geboden voor lokale betrokkenheid en goede doelen.

FIFA

FIFA is wereldwijd de grootste sportcompetitie met een aanzienlijke CO₂-voetafdruk. De FIFA World Cup Qatar 2022™ werd bijgewoond door meer dan een miljoen toeschouwers en miljarden mensen wereldwijd. De FIFA, die haar focus op duurzaamheid wil versterken, heeft zich in 2016 aangesloten bij het UN Sports for Climate Action Framework, in lijn met de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs.

De afgelopen tien jaar heeft de FIFA haar klimaatprojecten geïntensiveerd, waarbij milieuschade, afvalbeheer, recycling, duurzaam bouwen en inkoop worden aangepakt. Specifiek voor het WK Qatar 2022 zet de FIFA zich in voor het meten, verminderen en compenseren van de CO₂-uitstoot. Deze toewijding strekt zich uit tot eerdere toernooien zoals Brazilië 2014 en Rusland 2018 en zal worden voortgezet voor de komende FIFA Women’s World Cup Australia & New Zealand 2023™.

Industry carbon footprints_FIFA President, Gianni Infantino, holding Green Card for the Planet_visual 8.pngFIFA-voorzitter Gianni Infantino, met een Green Card for the Planet in zijn handen. Bron: www.fifa.com

Deze voorbeelden laten zien hoe de evenementenbranche zich steeds meer richt op duurzaamheid, waarbij CO₂-compensatie als belangrijk instrument wordt ingezet. Deze inspanningen en hun steun aan natuurprojecten tonen het belang aan van CO₂-compensatie bij het bereiken van de mondiale klimaatdoelen.

CO₂-voetafdrukken van beroemdheden

Beroemdheden leiden vaak een extravagante levensstijl, wat bijdraagt aan een aanzienlijke CO₂-voetafdruk. In 2023 genereerden 200 beroemdheden en magnaten maar liefst 415.518 ton CO₂ tijdens 44.739 privéjettrips, wat overeenkomt met de uitstoot van ongeveer 40.000 Britten in een gemiddeld jaar, volgens een onderzoek van The Guardian.

Hoewel vliegreizen wordt erkend als een klimaatonvriendelijke manier van transport vanwege de minder efficiënte uitstoot per mijl, wordt de impact op drukke passagiersvluchten enigszins verzacht. Het echte klimaatprobleem ligt echter bij het reizen met privéjets, waar vooral beroemdheden de voorkeur aan geven.

Begin met het meten van uw CO₂-voetafdruk

Privéjets vertonen de slechtste uitstoot per passagier, waarbij beroemdheden in 2022 gemiddeld 3.376 ton CO₂ uitstoten tijdens hun privéjetgebruik, een opvallende 482,37 keer meer dan de jaarlijkse uitstoot van de gemiddelde persoon. Bekende daders zijn onder meer Taylor Swift, Jay-Z, Kim Kardashian, Floyd Mayweather, Mark Wahlberg, Oprah Winfrey en Travis Scott. De gegevens onderstrepen ook dat slechts 15% van de bevolking jaarlijks 70% van de vluchten maakt, wat de disproportionele CO₂-voetafdruk aantoont die gepaard gaat met het gebruik van privéjets door beroemdheden.

Industry carbon footprints_Illustration showing annual emissions of CO2 equivalent from celebrities private flights_visual 9 Illustratie van de jaarlijkse uitstoot van CO₂-equivalent van privévluchten van beroemdheden (in ton). 

Casestudies: initiatieven van beroemdheden op het gebied van CO₂-reductie en klimaatherstel

Ondanks hun weelderige levensstijl werken sommige beroemdheden actief aan het verminderen van hun CO₂-impact.

Taylor Swift

Taylor Swift, het bekende popicoon, heeft stappen ondernomen om de uitstoot van haar privéjet te compenseren en zo haar aanzienlijke CO₂-voetafdruk aan te pakken. In 2022 vermindert Swift, geïdentificeerd als de meest CO₂-vervuilende beroemdheid, proactief haar impact op het klimaat. Haar vluchtemissies bedroegen dit jaar in totaal 8.293 ton, wat de jaarlijkse uitstoot van de gemiddelde persoon ruim 1.100 keer overtrof.

Als reactie op het toenemende klimaatbewustzijn benadrukt Swift haar toewijding aan duurzaamheid. Haar team beweert met name dat ze haar vliegtuig aan anderen leent, en ze heeft haar uiterste best gedaan door het dubbele van de vereiste CO₂-certificaten te kopen ter compensatie van haar reizen, waarmee ze haar toewijding aan klimaatvriendelijke activiteiten laat zien.

Lees meer: Taylor Swift compenseert haar CO₂-uitstoot

Dave Matthews Band

De Grammy-winnende UN Environment Goodwill Ambassadors Dave Matthews Band loopt via hun Bama Green Project voorop op het gebied van duurzaam toeren. Ze compenseren met name de uitstoot van vliegreizen en hotels door CO₂-reductieprojecten zoals het planten van bomen te ondersteunen. De Dave Matthews Band zet zich in voor milieubeheer en heeft beloofd nog eens een miljoen bomen te planten. Fans kunnen een bijdrage leveren door optioneel $ 2 aan hun ticketprijs toe te voegen.

Industry carbon footprints_Dave Matthews Band poster promoting tree planting_visual 10Dave Matthews Band-poster waarin reclame wordt gemaakt voor het planten van bomen. Bron: www.davematthewsband.com 

In een streven naar efficiëntie werkte de band samen met UPS om groenere transportmethoden voor hun apparatuur te ontwikkelen. Naast hun individuele inspanningen richtte de band Green Music Group op, een belangrijke coalitie bestaande uit muzikanten, fans en marktleiders zoals Linkin Park, Sheryl Crow en Willie Nelson. Door hun veelzijdige aanpak streeft de band ernaar het goede voorbeeld te geven en positieve klimaatactiviteiten in de muziekgemeenschap te inspireren.

Lees meer: Herbebossing: 10 fantastische voordelen van het planten van bomen

Drake

Drake draagt actief bij aan de duurzaamheid, waarbij hij zich richt op het verminderen en compenseren van zijn CO₂-voetafdruk. In zijn inspanningen neemt Drake initiatieven om zijn CO₂-impact van reizen en evenementen te berekenen en te beperken. Dit omvat het bedenken van plannen om zijn ecologische voetafdruk te verkleinen, met bijzondere nadruk op herbebossingsprojecten. Drake's inzet sluit aan bij een bredere visie op klimaatbeheer, met als doel een wijdverspreid bewustzijn van duurzaamheid te motiveren en te creëren.

Deze casestudies van kunstenaars laten zien hoe individuen ook hun CO₂-voetafdruk kunnen verkleinen en een positieve impact kunnen maken door middel van CO₂-compensatie. Hun inspanningen en steun aan natuurprojecten tonen het belang van CO₂-compensatie en milieubehoud aan.

Lees meer: The importance of carbon offsetting in achieving net zero

CO₂-certificaten als oplossing

CO₂-certificaten (carbon credits) zijn een cruciaal onderdeel van klimaatduurzaamheid, ontworpen om de schade aan het milieu te beperken en de natuur te herstellen. Deze eenheden vertegenwoordigen een gekwantificeerde vermindering, verwijdering of vermijding van CO₂ in de atmosfeer. Ze worden gebruikt door individuen, organisaties en industrieën om hun CO₂-voetafdruk te compenseren.

Natuurprojecten spelen een centrale rol in CO₂-strategieën. Ze maken gebruik van het inherente vermogen van de natuur, zoals bossen, oceanen en bodem, om CO₂ op natuurlijke wijze te absorberen en op te slaan. Deze oplossingen dragen bij aan het beperken van klimaatcrises door de kracht van ecosystemen te benutten. De belangrijkste voordelen van natuur-CO₂-certificaten zijn onder meer:

  • Milieuherstel: Natuurprojecten helpen, door inspanningen als herbebossing, het milieu te herstellen door vitale habitats te creëren, de biodiversiteit te stimuleren en ecosystemen in stand te houden.
  • Voordelen voor de gemeenschap: Grondbezitters, boeren en gemeenschappen profiteren van deelname aan natuurprojecten, waarbij de betrokkenheid van de gemeenschap, het scheppen van banen en duurzame praktijken worden bevorderd.
  • Natuurlijke klimaatoplossingen (NCS): NCS kan tegen 2030 voor meer dan een derde van de noodzakelijke klimaatmitigatie zorgen, wat hun aanzienlijke impact op het terugdringen van de CO₂-uitstoot aantoont.
  • Kosteneffectiviteit: Nature-CO₂-certificaten bieden een kosteneffectieve aanpak voor het bestrijden van klimaatschade en bieden een efficiënt middel om de gevolgen voor het klimaat te verminderen.

Industry carbon footprints_Close-up on tree seedlings, Hongera Reforestation Project_visual 11Close-up van boomzaailingen, Hongera Reforestation Project, DGB.

De grootschalige natuurprojecten van DGB Groep bieden naast de CO₂ die ze uit de atmosfeer verwijderen, tal van voordelen. Onze projecten omvatten herbebossing, bebossing, gemeenschapsgerichte agroforestry en energie-efficiënte kookovens, allemaal ter bestrijding van ontbossing, herstel van de biodiversiteit en empowerment van de lokale bevolking door het creëren van banen, training en extra inkomsten.

Lees meer: Hoe natuurprojecten bijdragen aan de klimaatdoelen

CO₂-certificaten breiden hun voordelen verder uit dan individuele inspanningen en hebben een aanzienlijke impact op verschillende sectoren, waaronder transport, evenementen en beroemdheden.

  • Transportsector: CO₂-certificaten stellen de transportsector in staat de uitstoot van voertuigen en logistieke activiteiten te compenseren, wat bijdraagt aan een duurzamere industrie.
  • Evenementenbranche: CO₂-certificaten ondersteunen de evenementenbranche bij het organiseren van milieuvriendelijke bijeenkomsten door de CO₂-voetafdruk te compenseren die wordt gegenereerd tijdens evenementen zoals concerten en conferenties.
  • Beroemdheden:
    Beroemdheden gebruiken CO₂-certificaten om hun persoonlijke CO₂-voetafdruk te compenseren, hun klimaatverantwoordelijkheid te demonstreren en duurzaamheid onder de aandacht van het publiek te brengen.

CO₂-certificaten, vooral die welke hun oorsprong vinden in natuurprojecten, bieden daarom een veelzijdig en effectief instrument voor het bestrijden van de milieueffecten in verschillende sectoren, waardoor een duurzamere en klimaatbewustere toekomst wordt bevorderd.

Dus als u zich afvraagt hoe u uw CO₂-voetafdruk kunt verkleinen, begin dan met het meten van uw CO₂-voetafdruk en compenseer vervolgens uw vroegere of onherleidbare uitstoot met CO₂-certificaten van natuurprojecten. Dit is een grote stap in de richting van duurzaamheid en het maken van een positieve impact op het klimaat.

Begin met het meten van uw ecologische voetafdruk

DGB Group helpt u duurzamer te worden

De dwingende verschuiving naar milieuverantwoordelijkheid in sectoren als de transportsector, evenementen en zelfs de levensstijl van beroemdheden onderstreept de urgentie van het verkleinen van de CO₂-voetafdruk. En vandaag de dag maken veel organisaties en individuen al vrijwillig bekend hoe zij de CO₂-uitstoot en de daarmee samenhangende risico's beoordelen, meten en beheren, waarbij ze CO₂-certificaten, vooral die welke zijn geworteld in natuurprojecten, omarmen als een krachtige strategie.

Begin met het meten van uw CO₂-voetafdruk

DGB Groep is uw ideale partner in dit duurzaamheidstraject. Via onze geverifieerde CO₂-certificaten van topkwaliteit stellen we industrieën en individuen in staat hun uitstoot te compenseren, waardoor een duurzamer en klimaatvriendelijker ecosysteem wordt bevorderd. Door bedrijven en beroemdheden een tastbaar traject te bieden om hun impact op het klimaat aan te pakken, helpt DGB de natuur te herstellen en een groenere toekomst te creëren.

Nu industrieën en publieke figuren steeds meer het belang inzien van het beperken van hun impact op het milieu, wordt CO₂-compensatie via onze CO₂-certificaten van cruciaal belang voor het stimuleren van positieve klimaatresultaten. Door onze toewijding aan natuurherstel creëert DGB een harmonieus evenwicht tussen industriële groei en ecologisch behoud. Samen kunnen we bouwen aan een duurzamere wereld voor toekomstige generaties.

Ontdek hoe de CO₂-certificaten van DGB uw CO₂-voetafdruk kunnen verkleinen

Voordat u gaat..

Ons enige doel is om vertrouwen op te bouwen en kennis beschikbaar te maken voor iedereen, in plaats van slechts een select groepje. Door u aan te melden voor onze nieuwsbrief, ontvangt u alle tips en trends van ons deskundige team in uw inbox. Meld u direct aan en mis nooit meer een bericht van DGB Group's.

Lees onze andere artikelen

De CO₂-prestatieladder is een instrument om bedrijven en overheden te helpen hun CO₂-uitstoot te red..

Stadslandbouw is voedselteelt in en rond stedelijke omgevingen. Met de groeiende mondiale belangstel..

Wereldwijd zijn gebouwen verantwoordelijk voor 37% van de mondiale CO₂-uitstoot en 34% van de energi..

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is een belangrijke ontwikkeling op het gebied..

Laat ons u leren kennen

Laten we het hebben over hoe we samen waarde kunnen creëren voor uw duurzaamheidstraject.