x
LAATSTE ARTIKEL Commercieel directeur Rob Jansen schuift aan bij Business Class Lees artikel

Niet alleen CO₂: de voordelen van natuurprojecten voor bedrijven

In een tijdperk dat wordt gekenmerkt door klimaateffecten en zorgen over het milieu, worden bedrijven geconfronteerd met een toenemende druk om zinvolle actie te ondernemen. Duurzaamheid is niet langer een modewoord; het is een noodzaak. In 2020 werd wereldwijd 51 miljard ton CO₂ uitgestoten - dit zet de toon voor onze discussie. Te midden van deze uitdagingen is er echter een opmerkelijke kans ontstaan: de opkomst van natuurprojecten.

The benefits of nature-based solutions for businesses_Drone view of a tree nursery in Kenya_visual 1_NLDrone-weergave van een boomkwekerij - Hongera Reforestation Project, DGB. 

In deze blog verkennen we de natuurprojecten en de voordelen die deze voor bedrijven opleveren. Natuurprojecten gaan niet alleen over het compenseren van de CO₂-uitstoot; het is een stap in duurzaamheid die een groot aantal voordelen kan opleveren waardoor bedrijven deze in hun duurzaamheidsstrategie zouden moeten integreren.

Natuurprojecten verzachten niet alleen de gevolgen voor het klimaat, maar versterken ook de bedrijfsresultaten, waardoor ze een krachtig pleidooi vormen voor hun integratie in het hedendaagse zakelijke landschap.

Wat zijn natuurprojecten?

Natuurprojecten zijn initiatieven gericht op het herstellen, behouden of verbeteren van natuurlijke ecosystemen om de negatieve klimaateffecten van menselijke activiteiten te compenseren en de CO₂-uitstoot vast te leggen. Deze projecten benutten de kracht van de natuur om ecologische uitdagingen aan te pakken.

The benefits of nature-based solutions for businesses_Locals receiving new cookstoves as a part of  Hongera Energy Efficient Cookstoves Project_visual 2Lokale bewoners ontvangen nieuwe kooktoestellen als onderdeel van het Hongera Energy Efficient Cookstoves Project, DGB.

Hoewel veel natuurprojecten een cruciale rol spelen bij het compenseren van de CO₂-uitstoot, maken ze nog een veel grotere positieve impact. Hoogwaardige natuurprojecten, zoals die van DGB Group, slaan niet alleen CO₂ op uit de atmosfeer, maar herstellen ook ecosystemen, behouden biodiversiteit en creëren leefgebieden. Bovendien kunnen natuurprojecten veel voordelen bieden voor de lokale bevolking, zoals het herstel van landbouwgrond, werkgelegenheid, opleiding en educatie, en de levering van energiezuinige kookovens en fruitdragende bomen.

Ontdek de natuur- en biodiversiteitsprojecten van DGB

Biodiversiteit is cruciaal voor bloeiende ecosystemen en is essentieel voor het welzijn van al het leven op aarde. Natuurprojecten richten zich op het herstellen van de biodiversiteit en habitats door herbebossing en het creëren van duurzame omgevingen. Deze projecten zijn daarom van cruciaal belang om de gevolgen voor het klimaat te beperken, maar spelen ook een cruciale rol bij het tegengaan van het verlies aan biodiversiteit.

Natuurprojecten binnen de zakenwereld

De bedrijfswereld verschuift langzaam richting duurzaamheid. Een toenemend aantal grote bedrijven, investeerders en consumenten geven prioriteit aan duurzaamheid in hun besluitvormingsprocessen. Uit een recent onderzoek is gebleken dat 78% van de consumenten eerder geneigd is bedrijven te steunen met een duidelijke duurzaamheidsstrategie. Recente gegevens laten ook een verschuiving zien in het aantal bedrijven dat zich inzet voor groene initiatieven: van 23% in 2019 naar een verbazingwekkende 42% in 2022 onder de Fortune Global 500.

Bedrijven investeren om verschillende redenen in natuurprojecten. Ten eerste bieden natuurprojecten, nu de wereldgemeenschap zich steeds meer richt op het aanpakken van de gevolgen voor het klimaat, een tastbaar en effectief middel voor bedrijven om hun CO₂-voetafdruk te verkleinen en actief bij te dragen aan het opslaan van CO₂. Dit sluit aan bij de groeiende verwachtingen van consumenten, investeerders en regelgevende instanties en geeft bedrijven een duurzamer imago. Ten tweede gaan natuurprojecten verder dan CO₂-compensatie en leveren ze een groot aantal ecologische en sociale voordelen op, waaronder verbeterde luchtkwaliteit, behoud van biodiversiteit, het creëren van werkgelegenheiden betrokkenheid van de lokale bevolking.

Deze veelzijdige voordelen versterken het groene imagovan een bedrijf en verbeteren de reputatie en relaties met belanghebbenden. Bovendien stelt het investeren in natuurprojecten, met het toenemende toezicht van de toezichthouders en het toenemende belang van transparante rapportage, bedrijven in staat om hun toewijding aan de principes van milieu, maatschappij en bestuur (Environment, Social, Governance: ESG) te tonen. Daarom moeten bedrijven niet alleen om ecologische en sociale redenen in natuurprojecten investeren, maar ook als een strategische stap naar een klimaatneutrale toekomst.

Lees meer: How nature-based projects contribute to net-zero goals

De voordelen van natuurprojecten voor bedrijven zijn legio. Laten we deze voordelen in meer detail onderzoeken.

 

Milieu- en sociale voordelen

Het opslaan van CO₂

Een van de meest aantrekkelijke voordelen van natuurprojecten voor bedrijven is de vastlegging van CO₂. Natuurprojecten fungeren als CO₂-opslag in de natuur, waarbij enorme hoeveelheden CO₂ uit de atmosfeer worden geabsorbeerd en opgeslagen. Alleen al in 2020 hebben natuurprojecten wereldwijd naar schatting 2,4 miljard ton CO₂ vastgelegd. Dit helpt niet alleen de klimaatverandering tegen te gaan, maar stelt bedrijven ook in staat aanzienlijke stappen te zetten in de richting van klimaatneutraliteit.

The benefits of nature-based solutions for businesses_Close up of seedlings in a tree nursery in Kenya_visual 3Close-up van zaailingen in een boomkwekerij - Hongera Reforestation Project, DGB.

Verbetering van de luchtkwaliteit

Naast het opslaan van CO₂ dragen natuurprojecten bij aan een betere luchtkwaliteit. Het herstel en behoud van natuurlijke ecosystemen resulteert in schonere lucht, waardoor de gezondheidsgerelateerde kosten voor zowel werknemers als gemeenschappen rondom bedrijven worden verlaagd. Schonere lucht verbetert het welzijn van individuen en verlaagt de zorgkosten voor bedrijven, wat bijdraagt aan een gezonder bedrijfsresultaat.

Lees meer: Breathe easy: How trees are nature's air-cleaning machines

Behoud van habitats en de biodiversiteit

Bloeiende ecosystemen zijn knooppunten van biodiversiteit en herbergen een breed scala aan flora en fauna. Natuurprojecten spelen een cruciale rol bij het behoud van habitats en het beschermen van bedreigde diersoorten. Door deze projecten te ondersteunen, nemen bedrijven actief deel aan het behoud van de rijke biodiversiteit van de planeet. Dit komt de ecosystemen ten goede en sluit aan bij de groeiende vraag van consumenten en investeerders naar ethische en ecologisch verantwoorde activiteiten.

The benefits of nature-based solutions for businesses_Portrait of Bulindi chimpanzee_visual 4Portret van Bulindichimpansee Murry - Bulindi Chimpansee Habitat Restoration Project, DGB

Banen 

Natuurprojecten brengen vaak tastbare sociale voordelen met zich mee, waaronder het scheppen van banen. Door te investeren in projecten die ecosystemen herstellen en in stand houden, stimuleren bedrijven lokale economieën, vooral in landelijke en achtergestelde gebieden. Deze projecten bieden werkgelegenheid, versterken gemeenschappen en dragen bij aan een bredere economische ontwikkeling.

The benefits of nature-based solutions for businesses_Artisans working in a cookstoves factory in Kenya_visual 5Artisans working in a cookstoves factory - Hongera Energy Efficient Cookstoves Project, DGB.

Onderwijs en training

Gemeenschappen die betrokken zijn bij natuurprojecten verwerven waardevolle kennis over duurzame praktijken. Deze kennisoverdracht gaat verder dan directe werkgelegenheid en voorziet de lokale bevolking van vaardigheden op het gebied van ecosysteembeheer, duurzame landbouw en natuurbehoud. Dit educatieve aspect versterkt gemeenschappen, waardoor ze veerkrachtiger worden tegen veranderingen in het klimaat.

Opbrengsten

Duurzaam bos- en landbeheer binnen natuurprojecten kan een duurzame bron van inkomsten vormen voor de lokale bevolking. Deze projecten leveren boeren vaak ook opbrengstdragende zaailingen op waardoor ze minder afhankelijk worden van biodiverse bossen. Door deze klimaatvriendelijke praktijken in natuurprojecten te integreren, bevorderen bedrijven de economische stabiliteit binnen gemeenschappen, waardoor de afhankelijkheid van milieuvernietigende activiteiten zoals ontbossing wordt verminderd.

Betrokkenheid van de gemeenschap 

Natuurprojecten bevorderen een gevoel van eigenaarschap en trots bij de lokale bevolking. Door de lokale bevolking te betrekken bij de planning en uitvoering van projecten creëren bedrijven een positieve impact op de sociale cohesie. Betrokken gemeenschappen zullen eerder bedrijven ondersteunen met sterke duurzaamheidsinitiatieven, wat zich vertaalt in meer lokale goodwill en potentiële klanten.

The benefits of nature-based solutions for businesses_Local community with new cookstoves as a part of Hongera Energy Efficient Cookstoves Project_visual 6Lokale gemeenschap met nieuwe kookovens als onderdeel van Hongera Energy Efficient Cookstoves Project, DGB

Overwegingen op het gebied van regelgeving en rapportage

Regelgeving 

Overheden wereldwijd scherpen de regelgeving aan met betrekking tot CO₂-compensatie en duurzaamheidsrapportage. Het naleven of afstemmen van deze regelgeving is een strategische zet om de risico’s te beperken en de veerkracht van het bedrijf te vergroten. Door deel te nemen aan natuurprojecten positioneren bedrijven zich om aan deze evoluerende wettelijke eisen te voldoen of deze zelfs te overtreffen, waardoor de onzekerheden in verband met de naleving worden verminderd.

Transparante rapportage 

Transparante rapportage over natuurprojecten is essentieel voor stakeholders. Beleggers, consumenten en partners houden steeds meer toezicht op de inzet van een bedrijf op het gebied van milieu-, sociale en bestuurlijke criteria (ESG) en maatschappelijk verantwoord beleggen (SRI). Transparante rapportage sluit niet alleen aan bij deze verwachtingen, maar dient ook als concurrentievoordeel, waardoor de reputatie van een bedrijf en de aantrekkelijkheid voor investeerders worden versterkt.

Lees meer: The power of sustainability: Why investing in sustainability drives faster company growth

Bijkomende voordelen van natuurprojecten voor bedrijven

Het verkleinen van de CO₂-voetafdruk

Het verkleinen van de CO₂-voetafdruk van uw bedrijf via natuurprojecten is niet alleen een ecologische winst, maar ook een strategisch voordeel. Terwijl bedrijven wereldwijd actief werken aan CO₂-reductiedoelstellingen, verbeteren ze hun veerkracht tegen mogelijke CO₂-gerelateerde regelgeving en tonen ze een sterke betrokkenheid bij ecologische duurzaamheid.

Meet uw ecologische voetafdruk 

Klimaatneutraal worden

Natuurprojecten bieden een duidelijk pad naar het bereiken van klimaatneutraliteit, een belangrijke mijlpaal die de duurzaamheid van een bedrijf vergroot. Klimaatneutraliteit is een bewijs van de inzet van een bedrijf voor het klimaat en een krachtig marketinginstrument dat weerklank vindt bij milieubewuste consumenten.

The benefits of nature-based solutions for businesses_Close up on na local holding a tree seedling in a tree nursery in Kenya_visual 7Close-up van een lokale bewoner die een boomzaailing vasthoudt in een boomkwekerij - Hongera Reforestation Project, DGB

Verbetering van de duurzaamheid

In een wereld waar consumenten en investeerders bedrijven waarderen die zich inzetten voor ecologische duurzaamheid, bieden natuurprojecten een tastbare manier om de duurzaamheid te versterken. Een sterke duurzaamheidsreputatie kan de merkloyaliteit en het vertrouwen vergroten en een concurrentievoordeel op de markt creëren.

Het verhogen van de omzet

Duurzame praktijken in verband met natuurprojecten kunnen nieuwe inkomstenstromen voor bedrijven creëren. Hierbij kunt u denken aan milieuvriendelijke productlijnen, partnerschappen met milieubewuste leveranciers of samenwerkingen met gelijkgestemde organisaties. Door hun bedrijfsmodellen af te stemmen op duurzaamheid kunnen bedrijven een groeiende markt van milieubewuste consumenten aanboren. Duurzame praktijken kunnen ook tot aanzienlijke kostenbesparingen leiden door inefficiënties in de bedrijfsvoering te elimineren.

Merkbekendheid opbouwen

Het ondersteunen van natuurprojecten getuigt van een duidelijke betrokkenheid bij het milieu en het welzijn van de gemeenschap. Deze toewijding vergroot het merkbewustzijn en de reputatie, omdat consumenten eerder geneigd zijn bedrijven te steunen die actief bijdragen aan positieve ecologische en sociale veranderingen.

Betrokkenheid van medewerkers

Investeren in duurzaamheidsinitiatieven speelt een cruciale rol bij het bevorderen van een positieve werkcultuur en het aantrekken van toptalent. Wanneer werknemers deel uitmaken van een organisatie die aansluit bij hun persoonlijke waarden en blijk geeft van toewijding aan sociale en ecologische verantwoordelijkheid, leidt dit tot een grotere betrokkenheid en motivatie. Onderzoek toont aan dat bedrijven met een sterke toewijding aan duurzaamheid een stijging van 55% in het moreel ervaren, een opmerkelijke stijging van 38% in de loyaliteit van werknemers en een opmerkelijke stijging van 16% in de algehele productiviteit.

Lees meer: How to stay ahead of the curve on sustainability

Uitdagingen en best practices van natuurprojecten voor bedrijven

Ondanks de vele voordelen kunnen bedrijven tegen uitdagingen aanlopen bij het selecteren of uitvoeren van natuurprojecten. Gemeenschappelijke hindernissen zijn onder meer het selecteren van geschikte projecten, het aangaan van een langetermijnengagement en het garanderen van het langetermijnsucces van initiatieven. Om deze uitdagingen te overwinnen, volgen hier enkele best practices:

  • Grondige projectselectie: Om de uitdaging van projectselectie te overwinnen, moeten bedrijven grondige beoordelingen uitvoeren. Dit omvat het evalueren van hoe een project aansluit bij de duurzaamheidsdoelstellingen, de potentiële voordelen op de lange termijn en de compatibiliteit ervan met het lokale ecosysteem. Bedrijven moeten er ook voor zorgen dat het project wordt geregistreerd bij een toonaangevende certificeringsinstantie om de kwaliteit van het project te garanderen.
  • Langetermijnengagement: Het erkennen van de noodzaak van langetermijnengagement is essentieel. Duurzame impact heeft tijd nodig om gerealiseerd te worden. Deze projecten leveren vaak voordelen op over een langere periode in plaats van onmiddellijke opbrengsten. Bedrijven moeten strategieën creëren die hun voortdurende betrokkenheid bij op de natuur gebaseerde initiatieven garanderen, zelfs na de initiële implementatie.
  • Meting en rapportage: Het implementeren van robuuste monitoring- en rapportagemechanismen is van cruciaal belang. Hiermee kunnen bedrijven de impact van natuurprojecten in de loop van de tijd nauwkeurig volgen. Deze gegevens helpen het succes van het project te beoordelen en tonen de toewijding van de organisatie aan duurzaamheid aan, wat investeerders en belanghebbenden kan aantrekken. Bedrijven moeten er verder voor zorgen dat het project onderworpen is aan strenge rapportagevereisten in overeenstemming met toonaangevende methodologieën, zoals die van Verra of de Gold Standard.

Lees meer: Net zero: benefits, challenges, strategies, and the power of nature-based solutions

Door deze uitdagingen met deze best practices aan te pakken, kunnen bedrijven natuurprojecten effectief benutten om hun inspanningen op het gebied van milieu- en sociale verantwoordelijkheid te vergroten en tegelijkertijd de vruchten op de lange termijn te plukken.

Casestudies van bedrijven die gebruik maken van natuurprojecten

Meta

Meta, voorheen bekend als Facebook, zet zich in voor duurzaamheid, met als doel om tegen 2030 klimaatneutraal te worden. Ze hebben al aanzienlijke vooruitgang geboekt en bereiken in 2020 86% hernieuwbare energiebronnen. Daarnaast pakt Meta actief de problemen op het gebied van waterschaarste aan door zich te richten op 100 % wateraanvulling in gebieden met waterschaarste tegen 2030. Het maakt gebruik van zijn platforms om klimaatgerelateerde inhoud te promoten en gebruikers in staat te stellen klimaatactie te ondernemen.

Lees meer: Meta’s journey to sustainability: pioneering net-zero emissions

Een belangrijke mijlpaal in het duurzaamheidstraject van Meta is de recente samenwerking met Aspiration, waar zij 6,75 miljoen CO₂-reductiecertificaten hebben aangeschaft. Deze investering in CO₂-reductiecertificaten toont de toewijding van Meta aan natuurprojecten en het terugdringen van de CO₂-uitstoot. Door op de natuur gebaseerde projecten te ondersteunen die de uitstoot van broeikasgassen verminderen, draagt Meta bij aan de transitie naar een CO₂-arme economie, wat een positieve impact op het milieu heeft.

BHP

BHP, een toonaangevend bedrijf op het gebied van natuurlijke hulpbronnen, zet zich in voor het behoud van biodiversiteit en duurzame ontwikkeling. Ze investeren actief in biodiversiteitscertificaten, zoals het Cerrado-herstelproject in Brazilië, om de milieueffecten van hun activiteiten te verzachten. Dit initiatief heeft met succes vitale habitats hersteld, de waterkwaliteit verbeterd en lokale gemeenschappen sterker gemaakt.

Lees meer: BHP: investing in biodiversity conservation through offsetting

Als aanvulling op de biodiversiteitscertificaten heeft BHP een alomvattend biodiversiteitsbeheerplan, gericht op het verminderen van de uitstoot, het verbeteren van het waterbeheer en het behoud van cruciale biodiversiteitsgebieden. De transparante rapportage en erkenning door organisaties als de Dow Jones Sustainability™ World Index onderstrepen haar toewijding aan duurzaamheid en behoud van biodiversiteit, waardoor BHP een pionier is op het gebied van duurzame praktijken.

De positieve impact van de natuurprojecten van DGB Group

Natuurprojecten zijn niet alleen een middel om de CO₂-uitstoot aan te pakken; ze vertegenwoordigen een holistische benadering van duurzaamheid. De positieve impact van de natuurprojecten van DGB is een bewijs van de transformerende kracht van op de natuur gebaseerde projecten. Onze projecten omvatten herbebossing, bebossing en energie-efficiënte kookovens. We werken nauw samen met de lokale bevolking, overheden en andere belanghebbenden om ervoor te zorgen dat onze projecten sociaal en ecologisch verantwoord zijn en tastbare voordelen opleveren voor de mensen en ecosystemen. Al onze projecten worden ook geverifieerd door toonaangevende certificeringsnormen om de kwaliteit en impact ervan te garanderen.

Neem contact met ons op om aan uw duurzaamheidsreis te beginnen

Terwijl bedrijven omgaan met de uitdagingen van een veranderende wereld, is het omarmen van deze projecten niet alleen maar een mogelijkheid; het is een strategische noodzaak. Door te investeren in natuurprojecten nemen bedrijven verantwoordelijkheid voor hun ecologische voetafdruk, bevorderen ze het sociale welzijn en positioneren ze zichzelf als leiders op het gebied van duurzaamheid van bedrijven.

Investeer in de natuurprojecten van DGB

Voordat u gaat..

Ons enige doel is om vertrouwen op te bouwen en kennis beschikbaar te maken voor iedereen, in plaats van slechts een select groepje. Door u aan te melden voor onze nieuwsbrief, ontvangt u alle tips en trends van ons deskundige team in uw inbox. Meld u direct aan en mis nooit meer een bericht van DGB Group's.

Lees andere artikelen

Op zondag 25 februari 2024 verscheen commercieel directeur van DGB Group Rob Jansen op de Nederlands..

Begrijpen hoe uw CO₂-voetafdruk werkt, is de eerste stap in het creëren van een strategie om uw CO₂-..

Duurzaamheid is niet alleen een voorkeur. Het is een noodzaak. Bedrijven over de hele wereld doen hu..

In het huidige landschap is de klimaatimpact van de industrie een urgente zorg geworden, vooral als ..

Laten we je leren kennen

Laten we het hebben over hoe we samen waarde kunnen creëren voor uw duurzaamheidstraject.