x
LAATSTE ARTIKEL Wat is CSRD en welke invloed heeft dit op uw bedrijf? Lees artikel

Optimistische groei verwacht in CO₂-markt

De CO₂-markt biedt een genuanceerde benadering voor het bereiken van klimaatdoelstellingen door zijn opsplitsing in compliance- en vrijwillige sectoren. Dit dient niet alleen om te voldoen aan de regelgevende mandaten die zijn ontworpen om de CO₂-uitstoot terug te dringen, maar biedt ook een flexibel platform voor instellingen om verder bij te dragen dan de minimumvereisten.

Bullish growth projections in the carbon market_View from below on young tree seedlings growing in a forest_visual 1_NLZicht van onderaf op jonge boomzaailingen die in een bos groeien.

De nalevingsmarkt

De nalevings-CO₂-markt wordt ingesteld door nationaal of internationaal beleid, waarbij bepaalde industrieën en organisaties worden verplicht specifieke doelstellingen voor emissiereductie te bereiken. Het werkt onder regelingen zoals cap-and-trade of CO₂-belastingen, waarbij de totale toegestane uitstoot wordt beperkt. Dit is bedoeld om in de loop van de tijd af te nemen, waardoor de emissielimieten worden aangescherpt en entiteiten worden gedwongen hun emissies te verminderen of extra emissierechten van anderen te kopen. Dit mechanisme stimuleert emissiereducties en bevordert een marktgestuurde aanpak om kosteneffectieve resultaten te bereiken.

Bullish growth projections in the carbon market_Bullish Growth Projections illustration_visual 2_NLAfbeelding van optimistische groei.

De geverifieerde CO₂-markt

De geverifieerde CO₂-markt (VCM), ook wel de vrijwillige CO₂-markt genoemd, richt zich daarentegen op instellingen die hun CO₂-voetafdruk willen compenseren. Deelnemers aan de VCM investeren in CO₂-certificaten (ook wel carbon credits genoemd) door projecten te financieren die de uitstoot van CO₂e-uitstoot voorkomen of CO₂e-uitstoot uit de atmosfeer halen. Deze projecten kunnen variëren van energiezuinige kookovens en bosbehoud tot herstel van habitats en herbebossing. De VCM gaat ook over het bijdragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, zoals het vergroten van de biodiversiteit, het ondersteunen van de lokale bevolking en het bevorderen van de adoptie van hernieuwbare energie.

Lees meer: De onderling verbonden wereld van CO₂: verkenning van de belangrijkste CO₂-marktconcepten

Compenseren ongeacht beweegredenen

De dubbele structuur van de CO₂-markt biedt een alomvattende aanpak voor het aanpakken van milieucrises. De compliancemarkt zorgt ervoor dat industrieën met aanzienlijke emissies deze moeten verlagen, waardoor de basis wordt gelegd voor het behalen van nationale en internationale emissiereductiedoelstellingen.

De VCM vormt een aanvulling op de regelgevingskaders door extra prikkels voor emissiereducties te bieden. Terwijl de nalevingsmarkten emissieplafonds voor bepaalde sectoren opleggen, maken VCM's een bredere deelname mogelijk, ook in sectoren en regio's die niet onder de regelgeving vallen. Deze complementaire relatie vergroot de algehele effectiviteit van het milieubeleid en stimuleert investeringen in duurzame projecten over de hele wereld. VCM's testen ook CO₂-reductietechnologieën en -methodologieën die in de toekomst in compliance-markten kunnen worden geïntegreerd. Bovendien helpen VCM's, door het stellen van hoge normen voor projectverificatie en de kwaliteit van CO₂-certificaten, de lat voor klimaatintegriteit op alle markten hoger te leggen, waardoor de regelgevingskaders worden beïnvloed om strengere normen aan te nemen.

Lees meer: The importance of carbon offsetting in achieving net zero

Deze dubbele marktstructuur maakt een dynamische en veelzijdige reactie op ecologische noodsituaties mogelijk, waarbij tegemoet wordt gekomen aan de diverse capaciteiten en ambities van mondiale actoren. Het maakt het mogelijk de markt te benutten om innovatie en investeringen in CO₂-arme oplossingen te stimuleren, waardoor een transitie naar een duurzame economie wordt vergemakkelijkt. Door samen te werken spelen deze markten een cruciale rol bij het bereiken van de collectieve milieudoelstellingen.

Groeiende belangstelling voor geverifieerde CO₂-markten

De vraag naar de VCM is als gevolg van meerdere factoren aanzienlijk gestegen. Bedrijven zetten zich, onder druk van consumenten, investeerders en belanghebbenden, steeds meer in voor klimaatdoelstellingen. Dit vereist CO₂-reductie om emissies te compenseren die ze niet kunnen elimineren door directe reducties. Er wordt ook nadruk gelegd op duurzaamheid, waarbij zowel individuen als instellingen actiegerichte routes zoeken om bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen. Bovendien onderstreept de CO₂-compensatie door internationale overeenkomsten en nalevingsmarkten, zoals CORSIA voor de luchtvaart, de groeiende rol van de VCM in bredere klimaatactie. De vraag wordt verder versterkt door het ondersteunen van projecten met bijkomende voordelen, zoals het behoud van biodiversiteit, waterzuivering en gemeenschapsontwikkeling, wat een evolutie benadrukt in de marktmotivaties in de richting van holistische ecologische en sociale effecten.

De VCM heeft een exponentiële groei doorgemaakt, ondersteund door een sterke toename van de betrokkenheid van bedrijven en individuen bij het bereiken van de klimaatdoelstellingen. Deze groei is niet alleen een weerspiegeling van een groter milieubewustzijn, maar ook een erkenning van de cruciale rol van de VCM bij het faciliteren van een bredere, meer inclusieve aanpak van CO₂-reductie. De flexibiliteit van de VCM en haar vermogen om de regelgevingsinspanningen aan te vullen, maken haar van cruciaal belang in het mondiale streven naar duurzaamheid.

Bullish growth projections in the carbon market_Organisations who have offset emissions in January 2024_visual 3_NL-1Organisaties die de uitstoot in januari 2024 hebben gecompenseerd, illustratie.

De VCM zal naar verwachting in 2030 groeien tot een marktwaarde tussen $10 miljard en $40 miljard. Deze voorspelde groei is indicatief voor de reactie van de markt op een escalerende vraag naar CO₂-certificaten, aangewakkerd door een toename van de klimaattoezeggingen van bedrijven en de erkenning van CO₂-reductiecertificaten door nalevingsmarkten zoals CORSIA (het Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation).

Lees meer: Verborgen CO₂-voetafdrukken: bronnen van uitstoot die bedrijven over het hoofd zien

De groei van de markt wordt ook ondersteund door de uitdagingen waarmee bedrijven worden geconfronteerd bij het terugdringen van de CO₂-uitstoot binnen hun ketens. De toenemende overeenstemming over het gebruik van compensaties voor tussentijdse klimaatdoelstellingen onderstreept de rol van de VCM als pragmatische oplossing voor deze uitdagingen. In 2023 was er sprake van aanzienlijk optimisme onder de marktdeelnemers: 71% geloofde dat de VCM in staat zal zijn om tegemoet te komen aan de groeiende vraag die voortkomt uit de klimaatbeloften van bedrijven om de uitstoot tegen 2030 te verminderen. Dit vertegenwoordigt een bescheiden stijging ten opzichte van het voorgaande jaar, wat wijst op een groeiende consensus over het vermogen van de VCM om brede klimaatdoelstellingen te ondersteunen.

Investeringen in natuurprojecten hebben de afgelopen jaren een opmerkelijk momentum laten zien, met een totaal van 36 miljard dollar toegewezen aan meer dan 7.000 projecten van 2012 tot 2022. Deze investeringsgolf, die vooral merkbaar is met een investering van 17 miljard dollar tussen 2021 en 2023, weerspiegelt de escalerende inzet van het bedrijfsleven naar CO₂-compensatie als middel om hun doelstellingen te bereiken. Opvallend is dat alleen al in 2022 een instroom van $7,5 miljard plaatsvond, wat het versnelde tempo onderstreept waarmee de markt zich uitbreidt.

De focus op natuurprojecten is bijzonder opmerkelijk: ruim 80% of 15 miljard dollar van de ingezamelde financiering gaat naar projecten op het gebied van natuurherstel en verbeterd bosbeheer. Deze initiatieven bestrijken een uitgestrektheid die bijna zo groot is als Italië, en benadrukken het aanzienlijke potentieel ervan bij het ondersteunen van natuurherstel.

Lees meer: The rising demand for nature-based credits

De VCM bevindt zich op een kritiek moment en is klaar voor aanzienlijke groei. De investeringstrends, gekoppeld aan het optimistische marktsentiment, onderstrepen de cruciale rol van de VCM in het mondiale klimaatactiekader. Naarmate de markt volwassener wordt, zal de focus op kwaliteit, transparantie en integriteit van het grootste belang zijn om ervoor te zorgen dat de VCM niet alleen voldoet aan de toenemende vraag naar CO₂-compensaties, maar ook haar belofte waarmaakt om bij te dragen aan zinvolle en duurzame emissiereducties. Dit evenwicht tussen groei en kwaliteit zal de toekomst van de VCM bepalen en haar positie als onmisbaar instrument in de zoektocht naar een duurzame toekomst versterken.

CO₂-prijzen zullen blijven stijgen

Om het verhaal over het groeiende belang van de VCM te versterken, kijken we naar CO₂-belastingen, waarbij we ons verdiepen in de specifieke kenmerken van het marktsentiment, toekomstige projecties en de onderliggende factoren die bijdragen aan de positieve prognose. Op basis van de inzichten uit het PwC UK-onderzoek onder leden van de International Emissions Trading Association (IETA) kunnen we de dynamiek verkennen die de toekomst van CO₂-belastingen vormgeeft.

Lees meer: CO₂-belasting ontrafelen: hoe werkt het?

Het positieve sentiment rond de mondiale CO₂-prijzen wordt sterk bewezen door de bevindingen uit het laatste onderzoek van PwC UK, waarbij ruim 180 IETA-leden betrokken waren. Dit optimisme is geen vluchtige trend, maar een geloof in het langetermijntraject van de markt richting hogere prijzen. Verschillende belangrijke inzichten uit het onderzoek helpen de redenen achter deze vooruitzichten te verhelderen.

De markt spreekt unaniem de verwachting uit van een aanhoudende stijging van de CO₂-prijzen over de hele linie. Deze verwachting van groei is aanzienlijk, ook al is het verwachte groeitempo enigszins getemperd vergeleken met voorgaande jaren. Het aanhoudend sentiment uit onderzoeken in 2022 en 2021 wijst op een consistente verwachting van opwaartse prijstrends op de mondiale CO₂-markten. Dit vertrouwen is gedeeltelijk verankerd in de verwachte impact van beleidsacties en regelgevingskaders die gericht zijn op het intensiveren van de inspanningen om de emissies terug te dringen.

Een cruciale drijvende kracht achter deze projectie is het anticiperen op ambitieuze voorstellen voor emissiereductie door de Europese Commissie voor de klimaatdoelstellingen van de EU voor 2040. Bijna de helft van de respondenten (46%) verwacht dat de Europese Commissie een emissiereductiedoelstelling van 75% of meer zal voorstellen. Dergelijke ambitieuze doelstellingen zullen waarschijnlijk het aanbod van emissierechten aanscherpen en de kosten van de uitstoot van CO₂ verhogen, waardoor de CO₂-prijzen stijgen.

Lees meer: Carbon pricing: global solutions for a global challenge

Het onderzoek werpt ook licht op specifieke regionale verwachtingen die bijdragen aan het algemene sentiment over de CO₂-prijzen. Er worden bijvoorbeeld significante ontwikkelingen verwacht in de VS, waarbij de meerderheid van de respondenten (68%) een verlenging van het California Cap-and-Trade Program na 2030 verwacht. Deze uitbreiding duidt op aanhoudende en mogelijk versterkte regelgevende inspanningen om de uitstoot in een van de grootste economieën ter wereld, wat waarschijnlijk een positieve invloed heeft op de CO₂-prijzen.

Bovendien wijst het onderzoek op een groeiend optimisme over de ontwikkeling van CO₂-beprijzingsmechanismen in Latijns-Amerika, vooral in Brazilië, Chili en Colombia. De verwachting dat deze landen tegen 2026 operationele emissiehandelssystemen (ETS) zullen lanceren, suggereert een groeiende geografische reikwijdte voor CO₂-beprijzing, wat de vraag naar CO₂-compensaties verder zou kunnen stimuleren en de prijzen zou kunnen verhogen.

Het onderzoek wijst wel op een voorzichtige aanpassing van de prijsverwachtingen voor de periodes 2023-2025 en 2026-2030, met een opmerkelijke daling voor vrijwel alle markten, met uitzondering van de EU ETS-prijs voor de periode 2026-2030: €100/tCO₂. Dit genuanceerde perspectief weerspiegelt een meer gematigde verwachting, waarbij de complexiteit van de marktdynamiek wordt erkend en tegelijkertijd het vertrouwen in de langetermijntrend van stijgende prijzen behouden blijft. De EU ETS-prijs die in februari 2023 al €100,34/tCO2 bereikte en de Britse ETS-prijs die in augustus 2022 £97,75/tCO2 (€115) bereikte, illustreert hoe de huidige prijzen in lijn liggen met deze langetermijnprojecties of deze zelfs overtreffen.

Bullish growth projections in the carbon market_Global distribution of issuing carbon projects_visual 4_NLMondiale verdeling van de uitgifte van natuurprojecten, illustratie.

De groeiprojecties van de CO₂-prijs worden verder ondersteund door het EY Net Zero Centre, dat een geverifieerde prijsstijging voor emissiereductie voorspelt van 9,5% tot 15,0% per jaar tegen 2035 en een prijsstijging van 4,0% tot 6,0% tussen 2035 en 2050.

Vanuit een CO₂-marktperspectief suggereren EY, McKinsey en BCG, naast Morgan Stanley, die allemaal een meervoudige expansie verwachten, een marktwaarde die varieert van $30 miljard tot $50 miljard in 2030. De meer optimistische vooruitzichten van Goldman Sachs en Wood Mackenzie voorspellen een marktomvang van $100 miljard in 2030, wat wijst op potentieel voor exponentiële groei als de juiste omstandigheden en toezeggingen blijven bestaan. Een conservatieve prognose komt van PwC, die de groei in datzelfde jaar tot $30 miljard schat – nog steeds een tienvoudige groei vergeleken met de huidige markt van $3 miljard. De consensus onder alle prijs- en marktvoorspellingen is de snelle en substantiële groei van de markt, wat deze markt markeert als een veelbelovende beleggingsmogelijkheid voor de lange termijn.

afbeelding_2024-02-09_130353458Verwachte groei van de vraag naar VCM, illustratie.

Natuurprojecten als waardevolle optie ter compensatie

Natuurprojecten worden steeds meer erkend als een essentieel onderdeel van de portefeuille van milieugerichte strategieën, vooral binnen de context van de VCM. Natuurprojecten omvatten het duurzame beheer en gebruik van natuurlijke ecosystemen om een reeks maatschappelijke uitdagingen aan te pakken, waaronder ontbossing, waterveiligheid, watervervuiling, voedselzekerheid, menselijke gezondheid en rampenrisicobeheer. Ze richten zich primair op het vergroten van het vermogen van natuurlijke ecosystemen om CO₂ uit de atmosfeer te absorberen of op te slaan, en zo als natuurlijke CO₂-opslag te dienen.

afbeelding_2024-02-09_130203194Soorten CO₂-certificaten, illustratie.

Bij de VCM zijn projecten een populaire optie om de moeilijk te verminderen CO₂-uitstoot te compenseren, omdat veel van dergelijke projecten, zoals die van DGB Group, naast CO₂-mitigatie ook diverse voordelen bieden. Door te investeren in projecten die natuurlijke ecosystemen herstellen of behouden, kunnen bedrijven en particulieren hun uitstoot compenseren via de CO₂-reductiecertificaten die door deze projecten worden gegenereerd. De aantrekkelijkheid van natuurprojecten in de VCM ligt dus niet alleen in hun effectiviteit bij het vastleggen van CO₂, maar ook in hun vermogen om een breed scala aan ecologische en sociale nevenvoordelen op te leveren.

Ontdek de impactvolle natuurprojecten van DGB

Om de integriteit en effectiviteit van CO₂-certificaten te garanderen, worden strenge normen en certificeringsprocessen toegepast. Deze processen verifiëren de hoeveelheid CO₂ die wordt vastgelegd of de vermeden uitstoot en zorgen ervoor dat de projecten bijdragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Een dergelijke verificatie is van cruciaal belang om het vertrouwen in de VCM te behouden en ervoor te zorgen dat natuurprojecten reële, meetbare voordelen op lange termijn opleveren voor de natuur en de mens.

De natuurprojecten van DGB Group helpen u uw klimaatdoelstellingen te behalen

Natuurprojecten zijn cruciaal bij het bereiken van klimaatdoelstellingen, omdat ze niet alleen CO₂ opvangen en opslaan, maar ook een cruciale rol spelen bij het behoud van ecosystemen en het versterken van de gemeenschap. Deze initiatieven maken de weg vrij voor duurzame en veerkrachtige reacties die aanzienlijk bijdragen aan de mondiale milieubescherming en tegelijkertijd een integraal onderdeel zijn van de groeiende reikwijdte en impact van de CO₂-markten.

Bullish growth projections in the carbon market_ Local man working in a tree nursery_visual 7Lokale man aan het werk in een boomkwekerij, Hongera Reforestation Project, DGB.

Naarmate de CO₂-markten blijven groeien en evolueren, wordt de rol van natuurprojecten steeds belangrijker. Deze groei wordt gedreven door een stijgende vraag naar CO₂-certificaten, die vaak worden gegenereerd door projecten als herbebossing. Deze projecten helpen niet alleen bij het bereiken van milieudoelstellingen, maar bieden ook een tastbare manier voor individuen, organisaties en overheden om bij te dragen aan de wereldwijde inspanningen om de CO₂-uitstoot te verminderen. Ze spelen een belangrijke rol bij het revitaliseren van ecosystemen, het beschermen van de biodiversiteit en het verbeteren van de gezondheid en het welzijn van zowel gemeenschappen als de planeet. Daarom is DGB ideaal gepositioneerd voor groei en impact. Met onze natuurprojecten bieden wij particulieren, organisaties en investeerders de mogelijkheid om te profiteren van de CO₂-markt en de stijgende vraag naar CO₂-reductiecertificaten. Wij kunnen u helpen uw CO₂-voetafdruk te meten, te verminderen en te compenseren met geverifieerde CO₂-certificaten.

Begin met het meten van uw CO₂-voetafdruk

Door de impact van natuurprojecten en hun bijdrage aan de CO₂-markten onder de aandacht te brengen, kunnen we een beweging in de richting van een groenere, duurzamere toekomst op gang brengen. Het is tijd om de belangrijke rol van deze initiatieven te erkennen, niet alleen bij het bereiken van klimaatdoelstellingen, maar ook bij het stimuleren van de groei van de CO₂-markten. Door met DGB te investeren in natuurprojecten verkleint u uw klimaatimpact en profiteert u van de groeiende CO₂-markt, terwijl u tegelijkertijd een positieve impact heeft op de natuur.

Bescherm de natuur met de CO₂-certificaten van DGB

Voordat u gaat..

Ons enige doel is om vertrouwen op te bouwen en kennis beschikbaar te maken voor iedereen, in plaats van slechts een select groepje. Door u aan te melden voor onze nieuwsbrief, ontvangt u alle tips en trends van ons deskundige team in uw inbox. Meld u direct aan en mis nooit meer een bericht van DGB Group's.

Lees onze andere artikelen

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is een belangrijke ontwikkeling op het gebied..

Biodiversiteit houdt ecosystemen bij elkaar. Het omvat talloze soorten, die elk op unieke wijze bijd..

Herinnert u zich de onthulling van de iPhone in 2007 nog? Het was niet alleen een nieuw product; het..

Welkom bij onze gids over de CO₂-voetafdruk, de fundamentele stap voor bedrijven die duurzaamheid na..

Laat ons u leren kennen

Laten we het hebben over hoe we samen waarde kunnen creëren voor uw duurzaamheidstraject.