x
LAATSTE ARTIKEL Wat is de CO₂-prestatieladder? Lees artikel

DGB kondigt afronding onderhandse plaatsing van EUR 6 miljoen aan

Dutch Green Business Group NV (Euronext: DGB, “DGB” of “de Groep”), een toonaangevend bedrijf voor herbebossing en CO2-compensatie, kondigt vandaag de afronding aan van een private investering in public equity (PIPE) in de Groep. DGB ontving een totale netto toezegging van maximaal EUR 6 miljoen.

De investering wordt gedaan door een consortium van Nederlandse geaccrediteerde investeerders met investeringsexpertise in opkomende en snelgroeiende sectoren (het “Consortium”). Deze investeringsfaciliteit zal worden gebruikt om de verdere groei van de Groep en de ontwikkeling van haar handelsplatform voor CO2-compensatie te financieren.

Het Consortium verbindt zich ertoe om onder bepaalde voorwaarden maximaal EUR 6,0 miljoen te investeren over een periode van maximaal 12 maanden. Overeenkomstig de voorwaarden van de investeringsovereenkomst kan DGB de investering naar keuze van de Raad van Bestuur opnemen in tranches van EUR 500.000, afhankelijk van operationele en zakelijke vereisten.

De hoofdsom van elke plaatsing van gewone aandelen van DGB (de "Gewone Aandelen") wordt bepaald op basis van het gemiddelde van de laagste 5 handelsdagen gewogen gemiddelde koersen van Gewone Aandelen op de Euronext Amsterdam Exchange gedurende de 20 handelsdagen onmiddellijk voorafgaand aan de overdrachtsdatum van iedere tranche.

"Deze investering voorziet DGB in toegang tot flexibele bekostiging tegen redelijke voorwaarden. Onder de huidige marktomstandigheden zal dit de Groep in staat stellen verder te investeren in de ontwikkeling van het handelsplatform voor CO2-compensatie en tegelijkertijd om vaker te participeren in grootschalige CO2-reductieprojecten om onze omzet en marktaandeel te vergroten.", zegt Selwyn Duijvestijn, CEO van DGB.


Contactgegevens:

Dutch Green Business Group N.V.
Selwyn Duijvestijn, Chief Executive
+31(0) 20 8080825 (NL)
+44(0) 20 8064 0936 (EN)
press@dgb.earth

 

Over Dutch Green Business:

Dutch Green Business Group NV is een naamloze vennootschap die wordt verhandeld op de belangrijkste Nederlandse effectenbeurs Euronext Amsterdam onder het tickersymbool AEX: DGB en ISIN-code NL0009169515. De strategie van DGB is om deel te nemen aan grote koolstofcompensatieprojecten over de hele wereld die commerciële en milieuvoordelen opleveren. De visie van DGB is om een ​​toonaangevende investeerder met een grote impact te zijn in duurzaam beheerde bossen door aandeelhouders een concurrerend reëel investeringsrendement te bieden in combinatie met een hoge sociale impact. www.dgb.earth

 

Disclaimer:

Dit persbericht kwalificeert als een openbaarmaking in de zin van artikel 17 lid 1 van Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende marktmisbruik (MAR) en bevat voorwetenschap binnen de betekenis van artikel 7 lid 1 MAR. Dit persbericht bevat geen (uitnodiging tot het doen van een) bod om aandelen in DGB Group NV te kopen of te verkopen of anderszins te verwerven of erop in te schrijven en is geen advies of aanbeveling om al dan niet actie te ondernemen. Dit persbericht bevat verklaringen die kunnen worden opgevat als toekomstgerichte verklaringen, ook met betrekking tot de financiële positie van de DGB Groep, de behaalde resultaten en de business (s) die zij voert. Toekomstgerichte verklaringen zijn allemaal verklaringen die geen verband houden met historische feiten. Deze uitspraken zijn gebaseerd op informatie die momenteel beschikbaar is en op prognoses en schattingen gemaakt door het management van de DGB Groep. Hoewel de DGB Group van mening is dat deze verklaringen zijn gebaseerd op redelijke veronderstellingen, kan zij niet garanderen dat de uiteindelijke resultaten niet wezenlijk zullen verschillen van die verklaringen die kunnen worden opgevat als toekomstgerichte verklaringen. Factoren die kunnen leiden tot of bijdragen aan verschillen in huidige verwachtingen omvatten, maar zijn niet beperkt tot: ontwikkelingen in wetgeving, technologie, belastingen, regulering, schommelingen in de beurskoersen, gerechtelijke procedures, regelgevend onderzoek, concurrentieverhoudingen en algemene economische omstandigheden. Deze en andere factoren, risico's en onzekerheden die van invloed kunnen zijn op een toekomstgerichte verklaring of de feitelijke resultaten van DGB Group, worden besproken in het jaarverslag. De toekomstgerichte verklaringen in dit document gelden alleen op de datum van dit document. Behoudens enige wettelijke verplichting om dit te doen, aanvaardt de DGB-groep geen verplichting of verantwoordelijkheid om de toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken, ongeacht of deze betrekking hebben op nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins.

Voordat u gaat..

Ons enige doel is om vertrouwen op te bouwen en kennis beschikbaar te maken voor iedereen, in plaats van slechts een select groepje. Door u aan te melden voor onze nieuwsbrief, ontvangt u alle tips en trends van ons deskundige team in uw inbox. Meld u direct aan en mis nooit meer een bericht van DGB Group's.

Read other articles

DGB Group N.V. ("DGB" of "de Groep") (Euronext: DGB: NL0009169515), een toonaangevend natuurprojecto..

DGB Group N.V. ("DGB" of "de Groep") (Euronext: DGB: NL0009169515), een toonaangevend natuurprojecto..

DGB Group N.V. ("DGB" of "de Groep") (Euronext: DGB: NL0009169515), een toonaangevend natuurprojecto..

DGB Group N.V. ("DGB" of "de Groep") (Euronext: DGB: NL0009169515), een toonaangevend natuurprojecto..

Laten we je leren kennen

Laten we het hebben over hoe we samen waarde kunnen creëren voor uw duurzaamheidstraject.