x
LAATSTE ARTIKEL Wat is CSRD en welke invloed heeft dit op uw bedrijf? Lees artikel

Groen ondernemen: in lijn met de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

Lees onze uitgebreide gids over de Corporate Sustainability Reporting Directive om te begrijpen hoe deze de duurzaamheid van bedrijven zal verbeteren.


 • Deel dit artikel:

Wat is CSRD?

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is een integraal onderdeel van de strategie van de Europese Unie om de transparantie in de ecologische, sociale en governance (ESG)-maatstaven binnen bedrijfsactiviteiten te vergroten. Door de vorige richtlijn inzake niet-financiële verslaggeving (NFRD) te herzien en uit te breiden, geeft CSRD een breder scala aan bedrijven de opdracht om informatie openbaar te maken over de manier waarop zij opereren en omgaan met sociale en ecologische uitdagingen. De richtlijn heeft niet alleen tot doel de rapportage te standaardiseren om vergelijkingen gemakkelijker te maken, maar stimuleert ook de verantwoording en stimuleert duurzame bedrijfsactiviteiten.

Hoewel CSRD zich in de eerste plaats richt op grotere bedrijven, hebben de rimpeleffecten ervan een aanzienlijke impact op het midden- en kleinbedrijf (MKB). Terwijl het zakelijke ecosysteem verschuift naar strengere duurzaamheidsnormen, zullen kleine en middelgrote bedrijven zich op een kruispunt bevinden: ze moeten zich aanpassen aan deze evoluerende verwachtingen, anders lopen ze het risico achterop te raken. Vroegtijdige betrokkenheid bij duurzaamheidsrapportage stelt het MKB in staat een concurrentievoordeel te verwerven en operationele inefficiënties en mogelijkheden voor verbetering te identificeren, wat kan leiden tot kostenbesparingen en verbeterde operationele prestaties.

Neem contact met ons op om te verduurzamen

Overzicht van duurzaamheidsrapportage van bedrijven

De duurzaamheidsrapportage van bedrijven is geëvolueerd van vrijwillige openbaarmaking naar een gestructureerde vereiste onder initiatieven als CSRD. Deze rapportage omvat verschillende duurzaamheidsmaatstaven, zoals energieverbruik, afvalbeheer, arbeidspraktijken en ethisch bestuur. Het doel is om belanghebbenden – waaronder investeerders, klanten en regelgevende instanties – een alomvattend beeld te geven van de duurzaamheidsinspanningen en -risico's van een bedrijf. Deze evolutie weerspiegelt een groeiend besef dat de ecologische en sociale impact van een bedrijf kritische factoren zijn bij het beoordelen van de algehele prestaties en toekomstige levensvatbaarheid. Naarmate deze rapporten gedetailleerder en gestandaardiseerder worden, worden ze ook belangrijker in de strategische planning en de communicatie met belanghebbenden.

Voor het MKB biedt het initiëren van duurzaamheidsactiviteiten strategische voordelen. Door te beginnen met beheersbare stappen, zoals het uitvoeren van een analyse van de CO₂-voetafdruk of het nemen van eenvoudige maatregelen voor afvalvermindering, kunnen kleine en middelgrote bedrijven geleidelijk aan hun vermogen opbouwen om in de toekomst aan uitgebreidere eisen te voldoen. Deze proactieve aanpak bereidt hen niet alleen voor op mogelijke veranderingen in de regelgeving, maar positioneert hen ook als vooruitstrevende en verantwoordelijke bedrijven in de ogen van klanten en zakenpartners.

Lees meer: The power of sustainability: Why investing in sustainability drives faster company growth

Duurzaamheid gaat verder dan compliance; ze dragen aanzienlijk bij aan het opbouwen van een gerenommeerd merk dat resoneert met moderne consumenten en investeerders die prioriteit geven aan klimaatverantwoordelijkheid. Omdat grotere bedrijven er bovendien voor moeten zorgen dat hun leveranciers zich aan vergelijkbare duurzaamheidsnormen houden, is de kans groter dat MKB-bedrijven die deze praktijken al hebben omarmd, de voorkeur krijgen bij de selectie van de toeleveringsketen. Dit creëert een concurrentievoordeel, waardoor het MKB meer zakelijke kansen kan veiligstellen en sterkere samenwerkingen met grote bedrijven kan aangaan.

Belang van duurzaamheid in bedrijfsrapportage

Duurzaamheid in bedrijfsrapportage weerspiegelt een wereldwijde beweging naar duurzamere operationele activiteiten. Nu regeringen en internationale instanties de klimaatregels aanscherpen en de voorkeur van de mondiale consument voor klimaatvriendelijke bedrijven en producten toeneemt, zijn bedrijven genoodzaakt hun activiteiten opnieuw te evalueren om aan deze nieuwe normen te voldoen. Deze proactieve benadering van duurzaamheid is niet alleen van cruciaal belang voor naleving, maar ook voor het garanderen van de levensvatbaarheid op lange termijn in een steeds klimaatbewustere markt. Door zich aan te passen aan deze praktijken beperken bedrijven niet alleen de risico’s, maar benutten ze ook kansen voor innovatie en groei in een groene economie.

Historische context en wetgevende achtergrond

Van de NFRD naar de CSRD

De overgang van de Non-Financial Reporting Directive (NFRD) naar de Richtlijn Corporate Sustainability Reporting (CSRD) vertegenwoordigt een significante evolutie in de EU-aanpak van duurzaamheidsrapportage. De NFRD, opgericht om de transparantie te vergroten en de openbaarmaking van niet-financiële informatie te bevorderen, legde de basis door grote bedrijven te verplichten te rapporteren over sociale en milieuaangelegenheden. De CSRD breidt dit fundament echter uit door de reikwijdte van de getroffen bedrijven te verbreden, de details en nauwkeurigheid van de rapporten te vergroten en de rapportagecriteria te standaardiseren om vergelijkbaarheid en consistentie in de hele EU te garanderen. Deze vooruitgang markeert een verschuiving van het stimuleren van transparantie naar het afdwingen van alomvattende standaarden voor duurzaamheidsrapportage.

visual 3_NL

Wat maakt CSRD anders dan eerdere richtlijnen?

De CSRD introduceert een aantal belangrijke verbeteringen die het onderscheiden van de NFRD. Ten eerste omvat het een breder scala aan bedrijven, waaronder beursgenoteerde MKB’s (vanaf 1 januari 2026), waardoor de transparantieverplichtingen over een breder spectrum van de economie worden vergroot. Ten tweede verplicht het de openbaarmaking van duurzaamheidsinformatie die gedetailleerder is, met name over de manier waarop bedrijven milieu- en sociale kwesties beïnvloeden en erdoor worden beïnvloed. Dit omvat de vereiste om over alle drie de reikwijdten van de emissies te rapporteren, wat niet expliciet onder de NFRD viel. Ten slotte streeft CSRD naar afstemming met mondiale rapportagestandaarden, wat de integratie van Europese bedrijven in een mondiaal kader van duurzaamheid vergemakkelijkt.

Wat de EU doet en waarom

De proactieve benadering van de Europese Unie bij het bevorderen van de CSRD weerspiegelt een strategische inzet voor het bevorderen van een duurzame economische omgeving die op mondiale schaal kan concurreren. Door alomvattende standaarden voor duurzaamheidsrapportage in te voeren, wil de EU ervoor zorgen dat bedrijven hun ecologische en sociale impact in overweging nemen en de daarmee samenhangende risico's effectiever beheren. Dit helpt niet alleen om Europese bedrijven op één lijn te brengen met de internationale verwachtingen, maar ook om hen in de richting van duurzamere praktijken te sturen, die steeds meer een bepalende factor worden voor het concurrentievermogen op de mondiale markten.

Omzetting door EU-lidstaten

Momenteel wordt in de hele EU gewerkt aan de omzetting van de CSRD in nationale wetgeving. Sinds maart 2024 hebben verschillende EU-lidstaten aanzienlijke vooruitgang geboekt: vijf hebben de wetgeving volledig aangenomen, tien hebben wetgeving voorgesteld en zeven bevinden zich in de consultatiefase. Deze uiteenlopende staat van paraatheid weerspiegelt de complexe aard van het integreren van dergelijke uitgebreide rapportagevereisten in verschillende nationale wettelijke kaders. De EU-brede CSRD Transposition Tracker van Ropes & Gray biedt voortdurende updates over deze ontwikkelingen, wat wijst op een sterke maar gevarieerde inzet voor de implementatie van deze richtlijnen in de lidstaten.

Lees meer: Germany streamlines corporate sustainability rules: CSRD implementation welcomed

Integreer bomen in uw bedrijf

Wij kunnen uw bedrijf helpen duurzamer te worden door bomen in uw bedrijf te integreren.

Belangrijkste kenmerken van de CSRD

De CSRD introduceert aanzienlijke veranderingen in de manier waarop bedrijven duurzaamheidsverslaggeving benaderen. Vanaf januari 2023 hebben deze nieuwe regelgeving een transformatie in de bedrijfsrapportage op gang gebracht, waarbij duurzaamheid als kerncomponent is verankerd. Voor grote bedrijven in de EU begint de deadline om zich aan deze regelgeving aan te passen in 2025, en voor het MKB wordt de aanpassing in 2027 verwacht. De CSRD schrijft voor dat duurzaamheidsrapportage wordt geïntegreerd met financiële rapportage, waardoor een uniform beeld wordt geboden dat de onderlinge verbanden tussen de bedrijfsactiviteiten benadrukt. economische prestaties en de ecologische en sociale impact ervan. Deze aanpak heeft tot doel de algehele transparantie en verantwoordingsplicht van bedrijven te vergroten, waardoor het voor belanghebbenden gemakkelijker wordt om de duurzaamheidsinspanningen en -risico's van een bedrijf uitgebreid te beoordelen.

Lees meer: Wat is CSRD en welke invloed heeft dit op uw bedrijf?

Onder de CSRD is de reikwijdte van de rapportage aanzienlijk verbreed en verdiept. Bedrijven zijn nu verplicht om te rapporteren over een reeks ESG-maatstaven, onderverdeeld in vier hoofdsecties in hun managementrapporten: Algemeen, Milieu, Sociaal en Bestuur. Dit gedetailleerde raamwerk wordt geschetst door de European Sustainability Reporting Standards (ESRS), die specifieke richtlijnen bieden voor het effectief structureren van rapporten. De ESRS eist dat bedrijven gegevens verstrekken over meer dan 1.200 indicatoren, die alles bestrijken, van directe en indirecte emissies tot bredere sociale en gemeenschapseffecten. Deze alomvattende aanpak zorgt ervoor dat bedrijven alle relevante informatie openbaar maken die van invloed kan zijn op hun duurzaamheidsprofiel of op beslissingen van belanghebbenden.

Sectorspecifieke effecten en overwegingen

De CSRD erkent ook de uiteenlopende gevolgen en overwegingen in verschillende sectoren door sectorspecifieke openbaarmakingen te eisen, die tegen 2026 volledig moeten zijn geïmplementeerd. Deze op maat gemaakte aanpak maakt het mogelijk dat rapporten unieke milieu- en sociale uitdagingen en kansen behandelen die specifiek zijn voor elke sector. De productiesector kan zich bijvoorbeeld sterk richten op afvalbeheer en hulpbronnenefficiëntie, terwijl de financiële sector de nadruk zou kunnen leggen op transparant bestuur en de sociale impact van investeringsactiviteiten. De komende sectorspecifieke ESRS zal bedrijven begeleiden bij het opnemen van deze genuanceerde details, en ervoor zorgen dat alle relevante aspecten van hun activiteiten worden geëvalueerd en gerapporteerd.

Lees meer: Industry carbon footprints: transport, events, and celebrities

Deze alomvattende structuur bevordert niet alleen een meer verantwoordelijke bedrijfsomgeving, maar voorziet bedrijven ook van de duidelijkheid die nodig is om door de complexiteit van duurzaamheidsrapportage te navigeren. Door deze verslaggevingspraktijken te standaardiseren beoogt de CSRD een uniformiteit tot stand te brengen die vergelijkbaarheid tussen bedrijven en sectoren mogelijk maakt, waardoor de integriteit en bruikbaarheid van duurzaamheidsverslagen aanzienlijk wordt vergroot. Dit ondersteunt op zijn beurt belanghebbenden, waaronder investeerders, toezichthouders en het publiek, bij het nemen van beter geïnformeerde beslissingen op basis van robuuste en betrouwbare gegevens.

Wie moet hieraan voldoen?

Is de CSRD verplicht?

Ja, de CSRD is verplicht voor een breed scala aan bedrijven binnen de Europese Unie en bepaalde niet-EU-entiteiten met aanzienlijke activiteiten binnen de EU. De richtlijn bouwt voort op de eerdere vereisten van de NFRD en breidt deze uit, met als doel de rapportage over duurzaamheidskwesties in verschillende sectoren te standaardiseren en te verdiepen. Hoewel de CSRD niet van toepassing is op niet-beursgenoteerde MKB’s, heeft de Europese Commissie voorgesteld om afzonderlijke normen te ontwikkelen die niet-beursgenoteerde MKB’s vrijwillig kunnen gebruiken. Naleving is voor geselecteerde bedrijven niet optioneel, en het niet naleven van de CSRD zou tot juridische en financiële gevolgen kunnen leiden, wat de sterke inzet van de EU weerspiegelt om duurzaamheid op de hele markt af te dwingen.

Download onze brochure over CSRD

Criteria waaraan bedrijven moeten voldoen

De CSRD markeert een aanzienlijke uitbreiding van de reikwijdte van bedrijven die zich moeten bezighouden met gedetailleerde duurzaamheidsrapportage. In eerste instantie breidt de richtlijn deze vereisten uit tot buiten de bedrijven die voorheen onder de NFRD vielen. Ongeveer 50.000 bedrijven in de EU, tegen 11.700 onder de NFRD, zijn nu verplicht om te rapporteren onder de CSRD. Dit bevat:

 • grote EU-bedrijven, of ze nu beursgenoteerd zijn of niet, en zowel dochterondernemingen uit de EU als niet-EU omvatten, die aan twee van de volgende drie criteria voldoen:
  1. 250 medewerkers
  2. netto-omzet van € 40 miljoen
  3. totale activa van € 20 miljoen
 • beursgenoteerde MKB’s in de EU, met uitzondering van micro-ondernemingen die niet aan ten minste twee van de volgende drie criteria voldoen:
  1. 10 medewerkers
  2. netto-omzet van € 900.000
  3. totale activa € 450.000
 • bepaalde niet-EU-bedrijven die actief zijn op de EU-markt en binnen de EU een omzet van € 150 miljoen of meer genereren en ten minste een van de volgende zaken bezitten:
  1. een grote, in de EU gevestigde onderneming
  2. een dochteronderneming met in de EU genoteerde effecten
  3. een vestiging met € 40 miljoen netto-omzet

Niet-EU-bedrijven en extraterritoriale gevolgen

De CSRD richt zich ook op het mondiale karakter van het moderne bedrijfsleven door belangrijke bedrijven van buiten de EU op te nemen in de rapportagevereisten. Deze bedrijven moeten tegen 2029 beginnen met het rapporteren over hun activiteiten met betrekking tot de EU, met betrekking tot hun boekjaar 2028. Deze maatregel zorgt ervoor dat niet-EU-bedrijven met aanzienlijke activiteiten in de EU zich aan dezelfde transparantienormen houden als in de EU gevestigde bedrijven, waardoor een gelijk speelveld wordt gecreëerd en een mondiaal duurzaam ondernemingsklimaat wordt bevorderd. De opname van deze bedrijven onderstreept de bredere strategie van de EU om duurzame ontwikkeling wereldwijd te bevorderen en het mondiale bedrijfsgedrag te beïnvloeden.

Gevolgen voor het MKB

Hoewel de primaire focus van de CSRD op grotere ondernemingen ligt, zijn kleine en middelgrote ondernemingen niet vrijgesteld van de gevolgen ervan. Beursgenoteerde MKB’s moeten uiterlijk in 2027 aan de eisen voldoen, met een optioneel uitstel van twee jaar. Deze vertraagde tijdlijn voor het MKB is bedoeld om hen voldoende tijd te geven om hun rapportages voor te bereiden en af te stemmen op de nieuwe normen. Het is belangrijk dat het MKB zo snel mogelijk begint met de voorbereidingen, aangezien een vroege adoptie soepelere transities kan faciliteren en concurrentievoordelen kan opleveren in markten die steeds meer op duurzaamheid zijn gericht.

De alomvattende aanpak van de CSRD, inclusief het extraterritoriale bereik en de gespreide nalevingstermijnen, weerspiegelt de inzet van de EU om de duurzaamheid op alle schaalniveaus van bedrijfsactiviteiten te vergroten.

visual 4_NL

Wanneer moeten bedrijven hieraan voldoen?

De nalevingsdata zijn gespreid, beginnend in 2025 voor bedrijven die voorheen onder de NFRD vielen, met MKB-bedrijven en buitenlandse bedrijven in de daaropvolgende jaren. De implementatietijdlijn voor CSRD is zo gestructureerd dat bedrijven de tijd krijgen om zich aan te passen:

 • 2025: Bedrijven die voorheen onder de NFRD vielen, moeten voldoen aan de CSRD voor de rapportage over het boekjaar 2024.
 • 2026: Andere grote bedrijven die voorheen niet onder deze regeling vielen, zullen voor hun boekjaar 2025 gaan rapporteren onder CSRD.
 • 2027: Beursgenoteerde kmo's beginnen met rapporteren voor het boekjaar 2026, met een optioneel uitstel van twee jaar.
 • 2029: Niet-EU-bedrijven met aanzienlijke EU-activiteiten beginnen met rapporteren voor het fiscale jaar 2028.

 

Nalevingsvereisten

Wat moet uw bedrijf openbaar maken voor de CSRD-vereisten?

Op grond van de CSRD zijn bedrijven verplicht een breed scala aan informatie openbaar te maken die een duidelijk, alomvattend beeld geeft van hun duurzaamheidseffecten en -activiteiten:

1. Algemene bedrijfsinformatie: Rapporteer over zaken als strategie (inclusief bedrijfsmodel en strategie en duurzaamheidsgerelateerde risico's), implementatie (due diligence-procedures in de supply chain, duurzaamheidsbeleid en voortgang) en prestaties (KPI's en strategische doelstellingen).
2. Klimaatzaken: Gedetailleerde rapporten over de impact van de waardeketen, inclusief klimaatgerelateerde risico's (zoals energieverbruik en emissies over alle reikwijdten), vervuiling (zoals afvalbeheer), water en mariene hulpbronnen (zoals watergebruik), biodiversiteit en ecosystemen (zoals de impact op het milieu en inspanningen voor natuurbehoud), en het beheer van hulpbronnen en de circulaire economie (zoals recycling).
3. Sociale zaken: Informatie over de beroepsbevolking (zoals mensenrechtenkwesties), werknemers in de waardeketen (zoals werknemersrechten), impact op de gemeenschap (zoals ethische bedrijfspraktijken) en consumenten en gebruikers (zoals productveiligheid en consumentenrechten).
4. Zakelijke aangelegenheden: Details over zakelijk gedrag, zoals bestuursstructuren, bestuursverantwoordelijkheden en betrokkenheid van belanghebbenden.


De CSRD vereist ook afstemming met andere raamwerken, zoals de Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), de Global Reporting Index (GRI) en de EU Taxonomy Regulation, die bedrijven verplicht hun duurzaamheidsprestaties openbaar te maken, met name relevant voor de klimaatsectie.

Onafhankelijke auditors zullen deze rapporten moeten certificeren om naleving van de CSRD-normen te garanderen. Door aan deze vereisten te voldoen, voldoen bedrijven aan de CSRD en versterken ze hun inzet voor duurzame ontwikkeling, waardoor hun geloofwaardigheid en levensvatbaarheid op de lange termijn in een concurrerende mondiale markt worden vergroot.

Gedetailleerde compliancechecklist voor bedrijven

Het volgen van een gedetailleerde compliancechecklist kan ervoor zorgen dat aan alle aspecten van de richtlijn wordt voldaan:

 • Bepaal de toepasbaarheid: Controleer of uw bedrijf onder de CSRD valt op basis van omvang, omzet of beursnotering.
 • Begrijp de reikwijdte van de rapportage: Identificeer welke delen van uw bedrijfsactiviteiten, inclusief dochterondernemingen en gecontroleerde entiteiten, binnen de rapportagevereisten vallen.
 • Verzamel gegevens over ESG-domeinen: Verzamel uitgebreide gegevens over milieu-, sociale en bestuursfactoren. Dit moet details omvatten over emissies, afvalbeheer, sociale gevolgen en bestuursstructuren.
 • Implementeer rapportagekaders: Gebruik het ESRS om uw rapporten te structureren en ervoor te zorgen dat alle vereiste informatie uitgebreid wordt gedekt.
 • Sectorspecifieke toelichtingen voorbereiden: Bereid u, indien van toepassing, voor op het rapporteren over sectorspecifieke duurzaamheidskwesties, zoals uiteengezet in de komende sectorspecifieke ESRS.
 • Documenteer nalevingsprocessen: Houd gegevens bij over hoe gegevens worden verzameld, gerapporteerd en geverifieerd.
 • Train personeel: Zorg ervoor dat het personeel dat verantwoordelijk is voor het verzamelen en rapporteren van gegevens volledig is opgeleid in de CSRD-vereisten en implicaties.
 • Plan regelmatige beoordelingen: Zorg voor regelmatige beoordelingen van uw duurzaamheidsrapportage om voortdurende naleving te garanderen en om eventuele wijzigingen in de CSRD-regelgeving of gerelateerde wettelijke kaders vast te leggen.

Handhaving

Handhavingsmechanismen en sancties

De handhaving van de CSRD is van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat bedrijven voldoen aan de uitgebreide rapportagevereisten. Om deze normen af te dwingen, vertrouwt de EU op een raamwerk dat zowel sancties voor niet-naleving omvat als mechanismen om de naleving ervan effectief te controleren.

Sancties kunnen aanzienlijk variëren tussen de verschillende EU-lidstaten en weerspiegelen de nationale wettelijke kaders en het handhavingsbeleid, maar omvatten over het algemeen aanzienlijke boetes en, in sommige gevallen, verplichte corrigerende maatregelen. Deze boetes zijn niet alleen bedoeld als afschrikmiddel, maar benadrukken ook het belang van nauwkeurige en transparante duurzaamheidsverslaggeving.

Voor bedrijven die niet aan de CSRD-vereisten voldoen, kunnen de nationale autoriteiten sancties opleggen die ook het publieke imago van het bedrijf en het beleggersvertrouwen kunnen aantasten, wat mogelijk tot grotere financiële verliezen kan leiden dan de boetes zelf. Bovendien kan herhaalde niet-naleving aanleiding geven tot een strenger toezicht op de praktijken van een bedrijf, wat kan leiden tot meer toezicht door de toezichthouders.

De rol van de nationale autoriteiten

Nationale autoriteiten spelen een centrale rol bij de handhaving van CSRD. Elke lidstaat is verantwoordelijk voor het omzetten van de CSRD in nationaal recht, inclusief het vaststellen van de specifieke straffen voor niet-naleving en het opzetten van mechanismen voor handhaving. Deze autoriteiten zijn belast met:

 • Toezicht houden op de naleving: Nationale regelgevende instanties zijn verantwoordelijk voor het toezicht op de implementatie van CSRD binnen hun rechtsgebied. Dit omvat regelmatige audits en beoordelingen van bedrijfsrapporten om ervoor te zorgen dat ze aan de vastgestelde normen voldoen.
 • Begeleiding bieden: Om de naleving te vergemakkelijken, bieden nationale autoriteiten vaak richtlijnen en hulpmiddelen om bedrijven te helpen hun rapportageverplichtingen te begrijpen en na te komen. Deze steun is van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat alle bedrijven, vooral MKB’s met minder middelen, aan de eisen kunnen voldoen.
 • Het implementeren van sancties: Wanneer discrepanties of gevallen van niet-naleving worden vastgesteld, zijn deze autoriteiten verantwoordelijk voor het opleggen van sancties. Dit proces moet transparant en consistent zijn om de geloofwaardigheid en effectiviteit van de richtlijn te behouden.
 • Faciliteren van training en opleiding: Om een betere naleving te bevorderen, kunnen nationale autoriteiten ook trainingsprogramma's en workshops voor bedrijven organiseren. Dit draagt ertoe bij dat bedrijven goed op de hoogte zijn van de vereisten van de richtlijn en van de beste praktijken op het gebied van duurzaamheidsverslaglegging.
 • Aanpassing aan feedback en veranderingen: Omdat CSRD relatief nieuw is en in de loop van de tijd aanpassingen en verfijningen kan ondergaan, moeten de nationale autoriteiten blijven reageren op feedback van bedrijven en andere belanghebbenden. Deze adaptieve aanpak helpt de handhavingspraktijken te verfijnen, zodat ze effectiever en minder belastend zijn.

Recente ontwikkelingen en aanpassingen binnen CSRD

Onlangs hebben de Europese Raad en het Europees Parlement overeenstemming bereikt over een voorlopig akkoord dat de implementatie van standaarden voor duurzaamheidsrapportage voor bepaalde sectoren en niet-EU-bedrijven met twee jaar uitstelt. Dit besluit, gewijzigd in februari 2024, verschuift de invoering van sectorale ESRS en standaarden voor belangrijke niet-EU-bedrijven naar juni 2026. Deze aanpassing is bedoeld om bedrijven meer tijd te geven om zich voor te bereiden op deze nieuwe rapportagevereisten en richt zich op de eerste reeks ESRS om te zorgen voor een soepele overgang.

Vincent Van Peteghem, Belgisch vicepremier en minister van Financiën, benadrukte dat deze maatregel de administratieve lasten voor bedrijven zou verminderen en zo de Europese concurrentiekracht zou ondersteunen door bedrijven meer tijd te geven om deze normen effectief te implementeren. Dit uitstel weerspiegelt de flexibele maar vastberaden aanpak van de EU om de duurzaamheidspraktijken van bedrijven te verbeteren, waarbij de behoefte aan vooruitgang in evenwicht wordt gebracht met de praktische aspecten van de implementatie voor bedrijven over het hele spectrum, inclusief het MKB.

Laat ons u informeren

Wij houden u op de hoogte van al het laatste nieuws.

Strategische implicaties

Welke invloed zullen de CSRD-vereisten hebben op uw duurzaamheidsrapportage?

De introductie van de CSRD vereist dat bedrijven hun duurzaamheidsrapportage opnieuw beoordelen en vaak vernieuwen. Dit regelgevingskader vereist een meer grondige en geïntegreerde aanpak van de rapportage die niet alleen bredere duurzaamheidsmaatstaven bestrijkt, maar deze maatstaven ook rechtstreeks koppelt aan de financiële prestaties. Voor bedrijven, en met name voor het MKB, betekent dit een strategische verschuiving naar meer transparantie en verantwoordingsplicht. Bedrijven zullen moeten investeren in robuuste systemen voor gegevensverzameling en -beheer, de communicatie met belanghebbenden moeten verbeteren en mogelijk hun bedrijfsmodellen moeten aanpassen aan de duurzaamheidsdoelstellingen. De strategische noodzaak is duidelijk: vroegtijdige en proactieve betrokkenheid bij de MVO-vereisten zorgt niet alleen voor naleving, maar positioneert bedrijven ook als leiders op het gebied van duurzaamheid, waardoor hun marktreputatie en het vertrouwen van belanghebbenden worden vergroot.

Overzicht van de rapportage over broeikasgasemissies

Op grond van de CSRD zijn bedrijven verplicht alle broeikasgasemissies te rapporteren, inclusief Scope 1 (directe emissies uit eigen of gecontroleerde bronnen), Scope 2 (indirecte emissies van de opwekking van gekochte elektriciteit, stoom, verwarming en koeling die worden verbruikt door de rapporterend bedrijf) en Scope 3 (alle overige indirecte emissies). Deze alomvattende aanpak zorgt ervoor dat belanghebbenden een duidelijk beeld krijgen van de algehele milieu-impact van het bedrijf, waardoor de geloofwaardigheid en vergelijkbaarheid van duurzaamheidsrapporten wordt vergroot.

Lees meer: Hoe werken CO₂-voetafdrukken?

CSRD en Scope 3

De nadruk die de CSRD legt op uitgebreide emissierapportage, inclusief Scope 3-emissies, vormt voor veel bedrijven een belangrijke strategische uitdaging. Scope 3-emissies, die indirecte emissies omvatten van activiteiten zoals gekochte goederen, diensten en downstream-productgebruik, vormen vaak het grootste deel van de CO₂-voetafdruk van een bedrijf. Het rapporteren van deze emissies vereist een diepgaand inzicht in de gehele waardeketen en samenwerking van leveranciers en partners om de noodzakelijke gegevens te verkrijgen. Voor bedrijven betekent dit een diepere betrokkenheid bij hun toeleveringsketen op het gebied van duurzaamheid, wat verbeteringen in de milieuprestaties over de hele linie kan stimuleren en kansen kan creëren voor innovatie in producten en diensten.

Lees meer: Uncovering the impact of Scope 3 emissions

Het Scope 3-rapportagedilemma

Scope 3-emissierapportage, waarbij de emissies van upstream-leveranciers aan downstream-gebruikers worden gevolgd en geverifieerd, is inherent complex vanwege de omvang en dubbelzinnigheid van indirecte emissiebronnen. Het verkrijgen van nauwkeurige en consistente gegevens vereist gestandaardiseerde rapportage in verschillende instituties en rechtsgebieden. Om deze complexiteiten effectief te kunnen beheersen, moeten bedrijven strategieën ontwikkelen om vergelijkbare rapportage- en duurzaamheidsactiviteiten bij hun leveranciers te bevorderen, wat cruciaal is voor een uitgebreide emissierapportage.

Deze aanpak omvat onder meer nauw samenwerken met leveranciers om ervoor te zorgen dat zij nauwkeurige gegevens kunnen verstrekken, investeren in ontwikkelingsprogramma's voor leveranciers, duurzaamheid integreren in de inkoop en producten ontwerpen die duurzamer zijn in gebruik en recycling. Bij het omgaan met deze complexiteiten is het voor bedrijven nuttig om samen te werken met vertrouwde bedrijven zoals DGB Group, die kunnen helpen bij het meten en beheren van Scope 3-emissies.

Beoordeel uw CO₂-uitstoot met DGB

Sectors met hoge Scope - emissies

Bepaalde sectoren, zoals productie, detailhandel en consumptiegoederen, hebben doorgaans te maken met hogere Scope 3-emissies vanwege hun afhankelijkheid van uitgebreide mondiale toeleveringsketens en de aard van het eindgebruik van hun producten. Voor deze sectoren zijn de strategische implicaties van CSRD bijzonder groot. Ze moeten zich niet alleen richten op interne duurzaamheid, maar ook verbeteringen in de milieuprestaties in de hele waardeketen stimuleren. Dit kan een concurrentievoordeel bieden doordat bedrijven in deze sectoren kunnen voldoen aan de toenemende vraag van consumenten en investeerders naar klimaatverantwoorde producten.

Lees meer: How to reduce your business’ travel emissions through nature

Over het algemeen zijn de strategische implicaties van CSRD diepgaand, waardoor bedrijven duurzaamheid moeten integreren in de kern van hun bedrijfsactiviteiten en -strategieën. Deze integratie garandeert niet alleen naleving van de huidige regelgeving, maar bereidt bedrijven ook voor op toekomstige uitdagingen en kansen binnen de snel evoluerende mondiale duurzaamheid.

Our projects

We develop large-scale, impactful projects.

De toekomst van duurzaamheid van bedrijven in de EU

Voorspellingen en aankomende trends

Het traject van duurzaam ondernemen in de Europese Unie zal steeds steiler worden, waarbij regelgeving zoals de CSRD een cruciale rol gaat spelen. Naarmate we verder komen, is de verwachting dat duurzaamheid verder zal worden ingebed in de structuur van de bedrijfsvoering, niet alleen voor compliance, maar als een strategische kernpijler. Naarmate het consumentenbewustzijn en de vraag naar duurzame producten toenemen, zullen bedrijven bovendien onder druk komen te staan om niet alleen hun interne praktijken te verbeteren, maar ook om ervoor te zorgen dat hun hele waardeketen aan duurzaamheidsnormen voldoet.

Voor het MKB zal de trend waarschijnlijk gepaard gaan met geschaalde verwachtingen, waarbij van hen wordt verlangd dat zij vergelijkbare rapportage- en duurzaamheidsactiviteiten gaan hanteren als grotere bedrijven, maar dan afgestemd op hun operationele omvang en capaciteiten. We kunnen ook een toename verwachten van digitale hulpmiddelen die zijn ontworpen om het MKB te helpen efficiënter aan deze eisen te voldoen, waardoor duurzaamheid over de hele linie toegankelijker wordt.

Lees meer: How to use DGB Group's carbon footprint calculator on your journey to net zero

Productieketen wordt de norm

Een van de belangrijkste verschuivingen op het gebied van duurzaamheid van bedrijven is de beweging naar alomvattende waardeketenoverwegingen. Deze trend wordt steeds meer de norm, zoals blijkt uit de nadruk die de CSRD legt op Scope 3-emissies, die bedrijven verplichten indirecte emissies te rapporteren die in hun waardeketen voorkomen. Deze verschuiving maakt een diepere samenwerking tussen sectoren en industrieën noodzakelijk, waardoor bedrijven worden aangemoedigd om niet alleen met directe leveranciers in zee te gaan, maar ook via hun uitgebreide toeleveringsnetwerken om naleving te garanderen en duurzaamheidsinitiatieven te bevorderen.

Voor bedrijven betekent dit het ontwikkelen van langetermijnrelaties met leveranciers op basis van gedeelde duurzaamheidsdoelen, het investeren in de ontwikkeling van leveranciers en het gebruiken van koopkracht om bredere industriële praktijken te beïnvloeden. Deze overwegingen gaan niet alleen over het beperken van risico's, maar ook over het benutten van mogelijkheden om te innoveren op het gebied van productontwikkeling, hulpbronnenefficiëntie en afvalvermindering.

Het toenemende belang van duurzaamheid op de mondiale markten

Duurzaamheid wordt een beslissende factor in de mondiale marktdynamiek. Consumenten, investeerders en overheden geven steeds meer prioriteit aan ESG-factoren in hun besluitvormingsprocessen. Deze verschuiving blijkt uit de groeiende trend van groene financiering, waarbij financiële diensten, waaronder beleggingen, leningen en verzekeringsproducten, worden gekoppeld aan duurzame resultaten. Bedrijven die toonaangevend zijn op het gebied van duurzaamheid zullen waarschijnlijk hoogwaardige investeringen en partnerschappen aantrekken en een concurrentievoordeel op de wereldmarkt veiligstellen.

Bovendien zullen, naarmate de internationale normen en verwachtingen nauwer aansluiten bij de strenge regelgeving van de EU, bedrijven die mondiaal opereren deze praktijken moeten overnemen om toegang tot deze markten te behouden. Deze mondiale harmonisatie van duurzaamheidsnormen zal waarschijnlijk verdere innovatie in duurzame oplossingen en strategieën stimuleren, aangezien bedrijven ernaar streven deze uitdagingen het hoofd te bieden en tegelijkertijd de kansen te grijpen die een groenere economie biedt.

Download onze brochure over CSRD

Concluderend wijst de toekomst van de duurzaamheid van bedrijven in de EU in de richting van een meer geïntegreerde, strategische aanpak waarbij duurzaamheid niet alleen een wettelijke vereiste is, maar een fundamenteel onderdeel van de bedrijfsidentiteit en -strategie. Terwijl deze trends zich blijven ontwikkelen, kunnen bedrijven die anticiperen op en zich aanpassen aan deze veranderingen niet alleen verwachten dat ze aan de regels zullen blijven voldoen, maar ook zullen groeien.

Verduurzamen met DGB Group

De CSRD markeert een belangrijke evolutie in de aanpak van de EU om de transparantie en verantwoordingsplicht binnen bedrijven te vergroten. Het breidt de reikwijdte van de rapportage uit tot buiten de vorige NFRD, en omvat meer gedetailleerde en strengere normen, vooral op het gebied van de uitstoot van broeikasgassen in alle drie de reikwijdten. De CSRD heeft niet alleen gevolgen voor grote bedrijven, maar heeft ook gevolgen voor het MKB en niet-EU-entiteiten met substantiële activiteiten binnen de EU. De uitgebreide vereisten zijn bedoeld om de manier waarop bedrijven ESG ondernemen opnieuw vorm te geven en deze te verankeren in de kern van strategische bedrijfsactiviteiten en rapportage.

Lees meer: Sustainability simplified: Carbon footprinting for beginners

Het belang van proactieve naleving

Het proactief naleven van de CSRD is essentieel. Door duurzaamheid nu diep in de bedrijfsvoering te integreren, kunnen bedrijven ervoor zorgen dat ze goed voorbereid zijn om niet alleen aan de huidige eisen te voldoen, maar ook aan toekomstige regelgeving. Klein beginnen met haalbare stappen in duurzame praktijken kan de transitie beheersbaarder en kosteneffectiever maken.

Voor het mkb betekent het vroegtijdig inspelen op de vereisten van MVO dat zij geleidelijk hun capaciteit kunnen opbouwen om in de toekomst met complexere duurzaamheidsrapportage en -praktijken om te gaan. Bovendien kan nu handelen de haast en potentiële kostenpieken voorkomen, omdat de vraag naar oplossingen zoals CO₂-certificaten (ook bekend als carbon units) toeneemt als gevolg van strengere regelgeving en een groeiend mondiaal bewustzijn.

Vooruitkijkend zal de duurzaamheid van bedrijven snel blijven evolueren, gedreven door zowel veranderingen in de regelgeving als een veranderend marktlandschap waarin duurzaamheid een centrale overweging wordt voor investeerders, consumenten en zakenpartners. Bedrijven zullen een mentaliteit van voortdurende aanpassing moeten aannemen om voorop te blijven lopen. Dit houdt in dat ze hun duurzaamheidsstrategieën regelmatig bijwerken, op de hoogte blijven van mondiale duurzaamheidstrends en flexibel genoeg zijn om zich aan te passen aan nieuwe eisen en verwachtingen.

Lees meer: Hoe u voorop kunt blijven lopen op het gebied van duurzaamheid

Bovendien kunnen kleine en middelgrote bedrijven die zich proactief aansluiten bij deze duurzaamheidsactiviteiten een concurrentievoordeel veiligstellen, omdat grote bedrijven steeds meer verantwoordelijk worden gehouden voor niet alleen hun directe activiteiten, maar ook voor hun productieketens. Ze worden aantrekkelijker als partners voor grotere bedrijven, die ervoor moeten zorgen dat hun leveranciers zich aan vergelijkbare strenge normen houden.

Op grond van de CSRD benadrukt de eis voor bedrijven om te rapporteren over alle drie de reikwijdten van de emissies – directe emissies (Scope 1), indirecte emissies uit aangekochte energie (Scope 2) en alle andere indirecte emissies (Scope 3) – de noodzaak van een alomvattend analyse van de ecologische voetafdruk.

DGB is gespecialiseerd in het leveren van dergelijke analyses en voorziet bedrijven van de essentiële gegevens om hun volledige impact op het klimaat te begrijpen. Onze expertise stelt ons in staat nauwkeurige beoordelingen van de CO₂-voetafdruk aan te bieden in overeenstemming met het GHG Protocol, dat bedrijven helpt niet alleen te voldoen aan de CSRD-rapportagevereisten, maar zich ook te engageren voor aanzienlijke verbeteringen op het gebied van het klimaat.

Meet uw CO₂-voetafdruk

Bovendien kunnen we met de geverifieerde CO₂-certificaten van DGB bedrijven helpen hun CO₂-voetafdruk aan te pakken en hun moeilijk te verminderen uitstoot op alle drie de gebieden te compenseren. Wij zijn gespecialiseerd in het beheren van hoogwaardige natuurprojecten die hoge integriteit CO₂-certificaten opleveren. Deze certificaten, die elk 1 ton verwijderde of vermeden CO2-uitstoot vertegenwoordigen, worden door bedrijven gebruikt om hun uitstoot te compenseren om de klimaatdoelstellingen te bereiken. Als bijkomend voordeel bieden onze CO₂-certificaten veel extra voordelen voor het milieu en de lokale gemeenschappen, waardoor ze bijzonder aantrekkelijk zijn voor bedrijven die een grotere positieve impact willen maken. Onze projecten richten zich op het herstel van ecosystemen, het behoud en de verrijking van de biodiversiteit, waarbij we ervoor zorgen dat onze CO₂-certificaten bijdragen aan tastbare, positieve klimaateffecten.

Lees meer over de CO₂-certificaten van DGB

Omdat bedrijven op grond van de CSRD gedwongen worden om hun CO₂-voetafdruk niet alleen te verkleinen maar ook te compenseren, zal de vraag naar carbon units, vooral ter compensatie van Scope 3-emissies, toenemen. DGB is perfect gepositioneerd om aan deze groeiende behoefte te voldoen. Nu het Science Based Targets-initiatief (SBTi) nu Scope 3 in certificaten heeft opgenomen, bieden onze natuurprojecten bedrijven een betrouwbare methode om hun uitstoot te compenseren. Het compenseren van uw uitstoot met DGB helpt niet alleen bij het voldoen aan opkomende mondiale normen, maar verbetert ook het duurzaamheidsprofiel van uw bedrijf in de ogen van investeerders, partners en consumenten.

Lees meer: The importance of carbon offsetting in achieving net zero

Ons wereldwijde team zorgt ervoor dat bedrijven profiteren van ons diepgaande inzicht in diverse ecologische contexten en regelgevingsomgevingen, waardoor DGB uw ideale partner op het gebied van duurzaamheid is.

What is CSRD_Close-up of a variety of tree seedlings_visual 4
Close-up op zaailingen. Hongera Reforestation Project, DGB.

Concluderend: het omarmen van CSRD gaat niet alleen over compliance; het gaat over het positioneren van uw bedrijf voor toekomstig succes in een steeds klimaatbewustere wereld. Het biedt een kans om toonaangevend te zijn op het gebied van duurzaamheid, de reputatie van uw merk te verbeteren en dieper betrokken te zijn bij de mondiale verschuiving naar duurzame ontwikkeling. De strategische voordelen reiken verder dan compliance en bieden bedrijven mogelijkheden voor innovatie, verbeterde relaties met belanghebbenden en een sterkere marktpositie in een groene economie. Deze proactieve aanpak voldoet niet alleen aan de verwachtingen van de regelgeving, maar sluit ook aan bij de bredere maatschappelijke verschuiving naar duurzaamheid waar iedereen profijt van heeft – vandaag en in de toekomst.

Door samen te werken met DGB kunnen bedrijven vol vertrouwen omgaan met de complexiteit van het meten en compenseren van de CO₂-voetafdruk binnen de CSRD, waarbij ze onze expertise kunnen inzetten om weloverwogen beslissingen te nemen die zowel hun bedrijf als de planeet ten goede komen. Sluit u bij ons aan bij onze missie om substantiële positieve klimaatverandering te bewerkstelligen en de duurzaamheid over de hele wereld te verbeteren.

Neem contact op met onze experts

Lees onze recente artikelen

Lees de laatste trends en tips uit de wereld van ecosystemen en klimaatneutraliteit.

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is een belangrijke ontwikkeling op het gebied..

Biodiversiteit houdt ecosystemen bij elkaar. Het omvat talloze soorten, die elk op unieke wijze bijd..

Herinnert u zich de onthulling van de iPhone in 2007 nog? Het was niet alleen een nieuw product; het..

Neem contact op

Als 's werelds eerste beursgenoteerde bedrijf dat zich richt op het herstel van ecosystemen, maakt DGB gebruik van de marktkrachten en de toegang tot kapitaal die nodig is om de herbebossing van de aarde snel te versnellen. Neem contact met ons op voor meer informatie over ons werk.

Laat ons u leren kennen