x
LAATSTE ARTIKEL Wat is de CO₂-prestatieladder? Lees artikel

Wat is CSRD en welke invloed heeft dit op uw bedrijf?

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is een belangrijke ontwikkeling op het gebied van regelgeving, gericht op het vergroten van de transparantie en verantwoording in de duurzaamheid van bedrijven binnen de Europese Unie. Deze richtlijn verruimt de reikwijdte van bedrijven die moeten rapporteren over hun duurzaamheid en introduceert gedetailleerde en gestandaardiseerde rapportagevereisten.

What is CSRD and how does it affect your business _Close-up of a tree seedling leaf, a man planting trees in the background_visual 1Close-up van een blad van een zaailing met een man die bomen plant op de achtergrond. AI gegenereerde afbeelding.

In deze blog gaan we dieper in op wat CSRD inhoudt, de belangrijkste kenmerken ervan, de nalevingsvereisten, de impact ervan op het midden- en kleinbedrijf (MKB) en de strategische implicaties ervan voor bedrijven. Daarnaast zullen we onderzoeken hoe samenwerking met DGB Group bedrijven kan helpen bij het navigeren door de complexiteit van CSRD-naleving met betrekking tot hun CO₂-voetafdruk.

CSRD begrijpen

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is een EU-verordening die is ontworpen om de transparantie en verantwoording van duurzaam ondernemen te vergroten. Het verplicht bedrijven om uitgebreide informatie openbaar te maken over de manier waarop zij sociale en ecologische uitdagingen beheren en aanpakken. Door de vorige Non-Financial Reporting Directive (NFRD) te vervangen en uit te breiden, wil CSRD een consistenter en gedetailleerder kader creëren voor duurzaamheidsverslaggeving in heel Europa.

De CSRD bouwt voort op de basis die is gelegd door de NFRD, maar introduceert een aantal belangrijke verbeteringen. In tegenstelling tot de NFRD, die voornamelijk van toepassing was op grote organisaties van openbaar belang, omvat de CSRD een breder scala aan bedrijven, waaronder grote particuliere bedrijven en beursgenoteerde MKB’s. Deze uitbreiding heeft tot doel de transparantie te vergroten en ervoor te zorgen dat een groter aantal bedrijven bijdraagt aan duurzame ontwikkeling.

De belangrijkste doelstellingen van de CSRD zijn het standaardiseren van de duurzaamheidsrapportage, waardoor het gemakkelijker wordt om de milieu- en sociale impact van bedrijven te vergelijken en te beoordelen, en het vergroten van de verantwoordingsplicht. Nu bedrijven zich steeds meer richten op ESG-maatstaven (Environmental, Social, and Governance), is het begrijpen van de implicaties van CSRD van cruciaal belang. Door gedetailleerde openbaarmaking verplicht te stellen, moedigt de richtlijn bedrijven aan om duurzaamheid toe te passen en hun ESG-verantwoordelijkheden alomvattend aan te pakken.

Meet vandaag uw klimaatimpact

Belangrijkste verschillen met NFRD

Een van de belangrijke veranderingen die zijn geïntroduceerd, is het bredere scala aan bedrijven waarop de CSRD van invloed is. Terwijl de NFRD zich richtte op ongeveer 11.700 grote organisaties van openbaar belang, breidt de CSRD zijn bereik uit tot ongeveer 50.000 bedrijven in de hele EU. Dit omvat grote EU-bedrijven, beursgenoteerde MKB’s en bepaalde niet-EU-entiteiten met substantiële activiteiten binnen de EU.

De CSRD introduceert uitgebreidere rapportagevereisten dan de NFRD, waardoor het voor belanghebbenden gemakkelijker wordt om de bedrijfsprestaties te beoordelen. Het benadrukt de dubbele materialiteit, waarbij zowel de duurzaamheidsrisico's waarmee een bedrijf wordt geconfronteerd als de impact ervan op de maatschappij en het milieu worden beoordeeld. Het vereist toekomstgerichte kwalitatieve en kwantitatieve informatie, inclusief doelstellingen en voortgang. Bovendien moeten bedrijven rapporteren over immateriële activa zoals sociaal, menselijk en intellectueel kapitaal. De rapportage moet ook aansluiten bij de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) en de EU-taxonomie, waardoor een grotere transparantie en consistentie in de duurzaamheidsrapportage wordt gewaarborgd.

What is CSRD_Illustration describing The evolution from the Non-Financial Reporting Directive to the Corporate Sustainability Reporting Directive_visual 1_NL (2)Illustratie die de verschillende richtlijnen toont. 

Een ander belangrijk verschil is de opname van alle drie emissiescopes. Op grond van de CSRD zijn bedrijven verplicht te rapporteren over Scope 1 (directe emissies), Scope 2 (indirecte emissies uit ingekochte energie) en Scope 3 (alle overige indirecte emissies). Deze alomvattende aanpak zorgt ervoor dat belanghebbenden een duidelijk inzicht hebben in de totale klimaatimpact van een bedrijf.

Lees meer: Uncovering the impact of Scope 3 emissions

Overzicht duurzaamheidsrapportage van bedrijven

Rapportage over duurzaamheid van bedrijven is van cruciaal belang geworden voor de bedrijfsprestaties. Het is overgegaan van vrijwillige openbaarmaking naar een gestructureerde vereiste onder initiatieven als CSRD. Deze evolutie weerspiegelt de groeiende erkenning van het belang van duurzaamheid in bedrijfsprestaties en risicobeheer. Door gedetailleerde informatie over ESG-maatstaven te verstrekken, kunnen bedrijven belanghebbenden een alomvattend beeld bieden van hun duurzaamheidsinspanningen en -risico's, waardoor betere besluitvorming en strategische planning worden vergemakkelijkt.

Inspanningen op het gebied van duurzaamheid reiken verder dan alleen naleving. Bedrijven die duurzaamheidsrapportage omarmen, kunnen een gerenommeerd merk opbouwen dat weerklank vindt bij moderne consumenten en investeerders die prioriteit geven aan ecologische verantwoordelijkheid. Naarmate grotere bedrijven op zoek gaan naar duurzame leveranciers, verwerven kleine en middelgrote bedrijven die dit toepassen bovendien een concurrentievoordeel, waardoor meer zakelijke kansen worden veiliggesteld en sterkere samenwerkingen worden bevorderd.

Lees meer: The power of sustainability: Why investing in sustainability drives faster company growth

Belangrijkste kenmerken van CSRD

De CSRD introduceert nieuwe regels die duurzaamheid integreren met financiële verslaggeving, waardoor een uniform beeld ontstaat van de economische prestaties van een bedrijf en de ecologische en sociale impact ervan. Uw duurzaamheidsverslag moet deel uitmaken van uw jaarrekening en moet worden toegevoegd aan uw bestuursverslag. Deze alomvattende aanpak heeft als doel de transparantie en verantwoordingsplicht te vergroten, waardoor het voor belanghebbenden gemakkelijker wordt om de inspanningen en risico's op het gebied van duurzaamheid van bedrijven te beoordelen.

Download onze brochure over CSRD

Het concept van dubbele materialiteit van de CSRD vereist dat bedrijven zowel de innerlijke impact van ESG-factoren op hun bedrijf als de uiterlijke impact van hun activiteiten op de natuur en de samenleving evalueren. Bedrijven moeten een dubbele materialiteitsbeoordeling uitvoeren om relevante openbaarmakingen en gegevenspunten te identificeren, waardoor transparantie voor belanghebbenden wordt gewaarborgd. Tegen 2026 moeten bedrijven ook beperkte zekerheid krijgen van een externe auditor voor hun duurzaamheidsinformatie, en tegen 2028 zullen ze redelijke zekerheid nodig hebben, die de juistheid van hun ESG-rapporten bevestigt.

De CSRD erkent dat verschillende industrieën met unieke uitdagingen en kansen op het gebied van duurzaamheid worden geconfronteerd. Als zodanig vereist het sectorspecifieke openbaarmakingen, die zullen worden geleid door de komende European Sustainability Reporting Standards (ESRS). Deze op maat gemaakte vereisten zorgen ervoor dat duurzaamheidsrapporten tegemoetkomen aan de specifieke behoeften en impact van elke sector.

Lees meer: CO₂-voetafdrukken van bedrijven: transport, evenementen en beroemdheden

Nalevingsvereisten

De duurzaamheidsrapportage zal op groepsniveau worden gedaan door moedermaatschappijen. Volgens de CSRD moeten bedrijven een breed scala aan informatie openbaar maken om een duidelijk en alomvattend beeld te geven van hun duurzaamheidseffecten en activiteiten op het gebied hiervan. Dit omvat:

 1. Algemene bedrijfsinformatie zoals strategie, implementatie en prestaties op het gebied van duurzaamheid.

 2. Milieufactoren zoals uw impact op het klimaat, vervuiling, water- en mariene hulpbronnen, biodiversiteit en hulpbronnenbeheer.

 3. Sociale factoren, inclusief uw personeelsbestand en werknemers in de waardeketen, impact op de gemeenschap en consumentenrechten.

 4. Bestuurszaken zoals zakelijk gedrag, bestuursverantwoordelijkheden en beleid voor belanghebbenden. 

Onafhankelijke verificatie door derden is van cruciaal belang om de geloofwaardigheid en naleving van duurzaamheidsrapporten te garanderen. Auditors zullen de rapporten beoordelen om te bevestigen dat ze voldoen aan de CSRD-normen en de mate van duurzaamheid van het bedrijf nauwkeurig weerspiegelen.

Lees meer: The importance of carbon offsetting in achieving net zero

Tijdlijn voor naleving

De nalevingsdata voor de CSRD zijn gespreid, te beginnen in 2025 voor bedrijven die voorheen onder de NFRD vielen, terwijl het MKB en buitenlandse bedrijven in de daaropvolgende jaren zouden volgen. De implementatietijdlijn voor CSRD is zo gestructureerd dat bedrijven de tijd krijgen om zich aan te passen.

What is CSRD_Illustration of EU action_visual 2_NLIllustratie die de tijdlijn voor de CSRD toont. 

Wie moet hieraan voldoen?

De CSRD is verplicht voor een breed scala aan bedrijven binnen de EU, waaronder grote bedrijven, beursgenoteerde MKB’s en bepaalde instellingen van buiten de EU met aanzienlijke activiteiten in de EU:

 • grote EU-bedrijven, of ze nu beursgenoteerd zijn of niet, en zowel dochterondernemingen uit de EU als niet-EU omvatten, die aan twee van de volgende drie criteria voldoen:

  1. 250 medewerkers

  2. netto-omzet van € 40 miljoen

  3. totale activa van € 20 miljoen

 • beursgenoteerde MKB's in de EU, met uitzondering van micro-ondernemingen die niet aan ten minste twee van de volgende drie criteria voldoen:

  1. 10 medewerkers

  2. netto-omzet van € 900.000

  3. totale activa € 450.000

 • bepaalde niet-EU-bedrijven die actief zijn op de EU-markt en binnen de EU een omzet van € 150 miljoen of meer genereren en ten minste een van de volgende zaken bezitten:

  1. een grote, in de EU gevestigde onderneming

  2. een dochteronderneming met in de EU genoteerde effecten

  3. een vestiging met € 40 miljoen netto-omzet


Terwijl beursgenoteerde MKB’s een gespreide nalevingstijdlijn hebben, beginnend in 2027 met een optioneel uitstel van twee jaar, moeten niet-EU-bedrijven met aanzienlijke EU-activiteiten ook aan de regels voldoen. Deze extraterritoriale impact zorgt ervoor dat alle bedrijven die in de EU actief zijn, zich aan dezelfde duurzaamheidsnormen houden, waardoor een gelijk speelveld wordt bevorderd en mondiale duurzaamheid wordt gestimuleerd.

Lees meer: 100 Reasons carbon credits are the best thing that ever happened to improve conditions on our planet

Impact op MKB's

Hoewel de CSRD zich in de eerste plaats richt op grotere bedrijven, kan de impact ervan op MKB’s niet over het hoofd worden gezien. Naarmate grotere bedrijven verduurzamen, zullen ze waarschijnlijk hetzelfde verwachten van hun leveranciers en partners, van wie velen kleine en middelgrote bedrijven zijn. Dit creëert een rimpeleffect, waardoor kleinere bedrijven worden gedwongen vergelijkbare normen te hanteren om concurrerend te blijven, zakelijke relaties te onderhouden en een duurzame partner te worden.

What is CSRD and how does it affect your business _ A woman planting a tree seedling_visual 4Een vrouw die een zaailing plant. AI gegenereerde afbeelding. 

Vroegtijdige betrokkenheid bij duurzaamheidsrapportage is van cruciaal belang voor het MKB. Door nu te beginnen met het afstemmen op de CSRD-vereisten kunnen kleine en middelgrote bedrijven geleidelijk hun capaciteit opbouwen om aan deze normen te voldoen. Dankzij deze proactieve aanpak kunt u:

 • operationele inefficiënties identificeren en verhelpen, wat leidt tot kosten- en tijdbesparingen en verbeterde prestaties. Door gebieden te identificeren waar middelen efficiënter kunnen worden gebruikt en door in een vroeg stadium gegevens te verzamelen, kan uw kmo de verspilling verminderen, tijd besparen en de bedrijfskosten verlagen. Het implementeren van energiebesparende maatregelen of het optimaliseren van operaties binnen de productieketen kan bijvoorbeeld op termijn tot aanzienlijke financiële voordelen leiden.

 • zich aansluiten bij de duurzaamheidsnormen van grotere bedrijven, wat steeds belangrijker wordt voor uw MKB. Omdat grote bedrijven verantwoordelijk worden gehouden voor de duurzaamheid van hun leveranciers, zullen kleine en middelgrote bedrijven die al voldoen aan de CSRD-eisen aantrekkelijkere partners zijn. Deze afstemming vergemakkelijkt zakelijke kansen en versterkt partnerschappen met grotere bedrijven, wat kan leiden tot stabiliteit en groei op de lange termijn.

 • uw MKB presenteren als een verantwoordelijk en vooruitstrevend bedrijf, waardoor uw reputatie in de markt wordt versterkt. Het adopteren van proactieve activiteiten op het gebied duurzaamheid biedt een concurrentievoordeel. Door blijk te geven van toewijding aan duurzaamheid kunt u zich onderscheiden van de concurrentie en milieubewuste klanten en investeerders aantrekken. Dit concurrentievoordeel is vooral belangrijk omdat steeds meer consumenten en bedrijven duurzaamheid prioriteit geven in hun besluitvormingsprocessen.

Lees meer: CO₂-voetafdrukken voor beginners

Strategische implicaties voor bedrijven

De CSRD vereist dat bedrijven hun duurzaamheidsrapportage opnieuw beoordelen en vaak vernieuwen. Om aan de vereisten van de richtlijn te voldoen, hebben bedrijven robuuste systemen voor gegevensverzameling en -beheer nodig die verschillende ESG-maatstaven nauwkeurig kunnen volgen en rapporteren. Het gaat hierbij om het integreren van duurzaamheid in de kern van de bedrijfsvoering, zodat alle aspecten van uw bedrijf bijdragen aan uw duurzaamheidsdoelstellingen. Door dit te doen kan uw bedrijf de transparantie vergroten, vertrouwen opbouwen bij belanghebbenden en zichzelf positioneren als leider op het gebied van duurzaamheid.

Download onze brochure over CSRD

Volgens de CSRD moeten bedrijven rapporteren over alle drie de reikwijdten van de uitstoot van broeikasgassen (BKG). Scope 1 omvat directe emissies uit eigen of gecontroleerde bronnen, Scope 2 omvat indirecte emissies uit de opwekking van aangekochte energie, en Scope 3 omvat alle andere indirecte emissies uit de productieketen.

Lees meer: Verborgen CO₂-voetafdrukken: bronnen van uitstoot die bedrijven over het hoofd zien

Het rapporteren en aanpakken van deze emissies vereist een alomvattend inzicht in de gehele waardeketen, waardoor dit voor veel bedrijven een strategische uitdaging wordt. Deze gedetailleerde rapportage en emissiecompensatie bieden echter ook kansen voor innovatie en prestatieverbetering.

De rol van DGB Group in duurzaamheidsverslaggeving

DGB Group is gespecialiseerd in het leveren van nauwkeurige analyses van de CO₂-voetafdruk, waardoor bedrijven inzicht krijgen in hun klimaatimpact voor alle drie de emissies. Dankzij deze expertise kunnen bedrijven verbeterpunten identificeren en effectieve strategieën implementeren om hun CO₂-voetafdruk te verkleinen.

Lees over het meten van uw CO₂-voetafdruk

DGB biedt ook geverifieerde CO₂-certificaten aan om bedrijven te helpen bij het compenseren van emissies uit het verleden of emissies die moeilijk te elimineren zijn. Deze hoogwaardige CO₂-certificaten, afgeleid van natuurprojecten, helpen niet alleen bedrijven hun klimaatdoelen te bereiken, maar dragen ook bij aan bredere natuur- en gemeenschapsvoordelen.

Lees meer over de CO₂-certificaten van DGB Group

Door samen te werken met DGB krijgen bedrijven de nodige ondersteuning bij het omgaan met de complexiteit van CSRD-naleving met betrekking tot hun CO₂-voetafdruk. Van het meten van de CO₂-voetafdruk tot het implementeren van duurzaamheidsstrategieën: de uitgebreide diensten van DGB zorgen ervoor dat bedrijven voldoen aan de wettelijke vereisten en hun duurzaamheidsprofielen verbeteren.

What is CSRD and how does it affect your business _Drone picture of seedlings nursery_visual 5Dronefoto van zaailingenkwekerij. Hongera Reforestation Project, DGB. 

Door met DGB samen te werken kunnen bedrijven opkomende duurzaamheidsnormen en veranderingen in de regelgeving een stap voor blijven. Deze proactieve aanpak zorgt niet alleen voor compliance, maar positioneert bedrijven ook als leiders op het gebied van duurzaamheid, waardoor investeerders, klanten en partners worden aangetrokken die waarde hechten aan ecologische verantwoordelijkheid.

Verduurzaam met DGB Group

De CSRD vertegenwoordigt een belangrijke stap voorwaarts in het verbeteren van de duurzaamheid van bedrijven binnen de EU. De uitgebreide vereisten zijn bedoeld om de manier waarop bedrijven ESG-rapportage benaderen opnieuw vorm te geven, waarbij duurzaamheid wordt verankerd in de kern van hun activiteiten. Het begrijpen en naleven van deze vereisten is van cruciaal belang voor bedrijven om concurrerend en veerkrachtig te blijven in een steeds natuurbewustere markt.

What is CSRD and how does it affect your business _Close-up of energy-efficient cookstoves, local community members in the background_visual 6Close-up van energiezuinige kookovens, met lokale bewoners op de achtergrond. Hongera Energy Efficient Cookstoves Project, DGB. 

Samenwerken met DGB kan de expertise en ondersteuning bieden die nodig is om effectief aan de regelgeving te voldoen. DGB biedt een scala aan diensten, van analyse van de CO₂-voetafdruk tot CO₂-reductie- en compensatiestrategieën, zodat uw bedrijf voldoet aan de wettelijke normen en zijn duurzaamheidsdoelstellingen behaalt.

Als u nu uw eerste stap richting duurzaamheid zet, kan dit uw bedrijf ten goede komen. Begin met het meten van uw klimaatimpact. Neem vandaag nog contact op met DGB om uw CO₂-voetafdruk te beoordelen en een strategie te ontwikkelen om uw uitstoot te verminderen en te compenseren. Ons team van professionals staat klaar om u te helpen bij het bereiken van uw duurzaamheidsdoelstellingen en het positioneren van uw bedrijf als leider op het gebied van klimaatverantwoordelijkheid.

Verduurzaam met DGB

Voordat u gaat..

Ons enige doel is om vertrouwen op te bouwen en kennis beschikbaar te maken voor iedereen, in plaats van slechts een select groepje. Door u aan te melden voor onze nieuwsbrief, ontvangt u alle tips en trends van ons deskundige team in uw inbox. Meld u direct aan en mis nooit meer een bericht van DGB Group's.

Lees onze andere artikelen

De CO₂-prestatieladder is een instrument om bedrijven en overheden te helpen hun CO₂-uitstoot te red..

Stadslandbouw is voedselteelt in en rond stedelijke omgevingen. Met de groeiende mondiale belangstel..

Wereldwijd zijn gebouwen verantwoordelijk voor 37% van de mondiale CO₂-uitstoot en 34% van de energi..

Laten we je leren kennen

Laten we het hebben over hoe we samen waarde kunnen creëren voor uw duurzaamheidstraject.