x
LATEST ARTICLE Our journey to a greener future: DGB Group's strategic expansion into the French market Read Article

DGB Group publiceert jaarverslag 2019

DGB Group N.V. (“DGB”) publiceert heden haar jaarverslag 2019. De groep behaalde 2019 een groei in netto omzet van +8%. De netto omzet is in 2019 gestegen naar EUR 16,82 miljoen en het bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA) over 2019 komt uit op EUR 1,61 miljoen.

Hoewel de jaarrekening 2019 (nog) niet van een controleverklaring van een accountant is voorzien, acht het bestuur van DGB het van belang om aandeelhouders van de inhoud van jaarverslag en jaarrekening op de hoogte te stellen. Zoals aangekondigd op 20 november 2020, hebben DGB en haar externe accountant in gezamenlijk overleg en met wederzijdse instemming besloten tot het beëindigen van de opdracht tot het controleren van de jaarrekening 2019 van DGB.

In het jaarverslag wordt nadere toelichting gegeven op de gang van zaken van de bedrijven die tot de groep behoorden in 2019. Ten aanzien van deze publicatie dient het volgende opgemerkt te worden:

  • Op 4 september 2020 is op de buitengewone vergadering van aandeelhouders (BAVA) goedkeuring gegeven aan de in juli 2020 reeds aangekondigde activa-passivatransactie waarbij, onder andere, alle door DGB Group gehouden aandelen in haar dochtervennootschappen (De Groene Belangenbehartiger B.V., DGB Lease B.V., Energy B.V., Renewables B.V., VIVA Veterinary B.V. en DeGroSolutions B.V.) zijn verkocht. Deze transactie heeft nog op dezelfde dag plaatsgevonden.
  • Gelet op deze ontwikkelen na balansdatum, zijn vele onderdelen van onderhavig jaarverslag thans niet meer representatief voor de onderneming, niet meer actueel en/of niet meer relevant. 
  • De vennootschap heeft op 10 september 2020 haar betrokkenheid aangekondigd bij de taak en het doel van wereldwijde herbebossing, natuurbehoud, herstel van ecosystemen en geavanceerde energiecompensatiediensten. Deze activiteiten zijn nog niet opgenomen in het jaarverslag 2019 omdat deze toen nog niet actief waren.

Het volledige jaarverslag 2019 is te raadplegen via de website www.dgb.earth

Het bestuur van DGB streeft onverminderd naar een zo spoedig mogelijke afronding van de inhaalslag van financiële publicaties en zal aandeelhouders in dat kader op de hoogte houden van voortgang en afronding, inclusief de publicatie van de halfjaarcijfers over 2020.

 

Links:

 

Contact details:

DGB GROUP NV
press@dgb.earth
020 8080825

 

Disclaimer:

Dit persbericht kwalificeert als een openbaarmaking in de zin van artikel 17 lid 1 van de Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende marktmisbruik (MAR) en bevat voorwetenschap in de zin van artikel 7 lid 1 MAR. Dit persbericht bevat geen (uitnodiging tot het doen van een) aanbod tot het (ver)kopen of anderszins verkrijgen van of inschrijven op aandelen DGB Group N.V. en is geen advies of aanbeveling om enige handeling te verrichten of na te laten.

Dit persbericht bevat verklaringen die opgevat kunnen worden als toekomstgerichte uitspraken, onder meer ten aanzien van de financiële positie van de DGB Group, de door haar behaalde resultaten en de door haar gedreven onderneming(en). Verklaringen over de toekomst zijn alle verklaringen die geen betrekking hebben op historische feiten. Deze verklaringen zijn gebaseerd op informatie die momenteel voorhanden is en op prognoses en schattingen van het management van de DGB Group. Hoewel de DGB Group van mening is dat deze verklaringen gebaseerd zijn op redelijke veronderstellingen, kan zij niet garanderen dat de uiteindelijk te behalen resultaten niet wezenlijk afwijken van de verklaringen die opgevat kunnen worden als toekomstgerichte uitspraken. Factoren die tot verschillen in de huidige verwachtingen kunnen leiden, of daaraan kunnen bijdragen, omvatten, maar zijn niet beperkt tot: ontwikkelingen in wetgeving, technologie, belastingen, regelgeving, schommelingen in beurskoersen, juridische procedures, onderzoeken door toezichthouders, concurrentieverhoudingen en algemene economische omstandigheden. Deze en andere factoren, risico's en onzekerheden die invloed kunnen hebben op enige toekomstgerichte uitspraak of de daadwerkelijke resultaten van DGB Group, worden besproken in het jaarverslag. De toekomstgerichte uitspraken in dit document betreffen uitsluitend uitspraken vanaf de datum van dit document. Behoudens enige wettelijke verplichting daartoe aanvaardt de DGB Group geen enkele verplichting tot of verantwoordelijkheid voor het bijwerken van de toekomstgerichte uitspraken die in dit document zijn opgenomen, ongeacht of deze verband houden met nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins.

Before you go...

As DGB Group, our sole purpose is to rebuild trust and serve the public by making the right information available to everyone. By subscribing to our mailing newsletter, you can get the latest tips and trends from DGB Group's expert team in your inbox. Sign up now and never miss the insights.

Read other articles

DGB Group N.V. (“DGB” or “the Group”) (Euronext: DGB: NL0009169515), a leading carbon project develo..

DGB Group N.V. (“DGB” or “the Group”) (Euronext: DGB: NL0009169515), a leading carbon project develo..

DGB Group N.V. (“DGB” or “the Group”) (Euronext: DGB: NL0009169515), a leading carbon project develo..

DGB Group N.V. (“DGB” or “the Group”) (Euronext: DGB: NL0009169515), a leading carbon project develo..

Let’s get to know you

Let's talk about how we can create value together for your sustainability journey.